Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Hai, 04/12/2017, 10:16 (GMT+7)
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lực lượng vũ trang tỉnh Cà Mau

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là một giải pháp quan trọng để rèn luyện, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước của bộ đội, xây dựng môi trường văn hóa pháp luật lành mạnh, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang. Nhận thức rõ điều đó, Đảng ủy, chỉ huy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác này đạt kết quả quan trọng, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trước hết, Thường vụ Đảng ủy Quân sự Tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ chủ trì các cấp trong chỉ đạo thực hiện chương trình, nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo đúng nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên đã ban hành1. Đồng thời, coi đó là một nội dung quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của cấp ủy; chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện của chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy; trách nhiệm của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị và các tổ chức quần chúng, bảo đảm cho công tác này thực sự là biện pháp quan trọng để thực hiện khâu đột phá về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật trong các cơ quan, đơn vị. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Thường vụ Đảng ủy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ quân sự đánh giá kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tình hình chấp hành kỷ luật của bộ đội; đưa nội dung công tác này trở thành một trong những tiêu chuẩn đánh giá tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện và được cụ thể hóa vào chỉ tiêu các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị. Hằng năm, căn cứ vào kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Quân khu 9 và Ủy ban nhân dân Tỉnh, Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật phân công các thành viên đảm nhiệm nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng theo phân cấp. Ngoài ra, Hội đồng còn phối hợp chặt chẽ với Công an Tỉnh, cơ quan điều tra hình sự khu vực 6, Bộ đội Biên phòng Tỉnh, Vùng Cảnh sát biển 4, Vùng 5 Hải quân để kịp thời nắm bắt thông tin, phổ biến tình hình, hướng dẫn nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng. Hằng năm, Hội đồng chủ động tham mưu với cấp ủy, chỉ huy về nội dung, giải pháp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng kế hoạch hoạt động; phát huy vai trò của các thành viên trong chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém và xác định phương hướng, biện pháp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Để đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đặc biệt chú trọng xác định nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng. Ngoài nội dung, chương trình giáo dục theo quy định, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã chỉ đạo, triển khai cho các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, học tập các nội dung, như: Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về xây dựng tỉnh Cà Mau thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; Nghị định 91/2017/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng; Hiệp định về Quản lý biên giới; Quyết định 28/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về phối hợp hoạt động giữa các lực lượng trên biển; Pháp lệnh bắt giữ người vượt biên trái phép; quy định về tuần tra chung, v.v. Đối với lực lượng thường trực, bên cạnh việc giới thiệu các luật và bộ luật của Nhà nước theo quy định, các cơ quan, đơn vị còn tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ học tập, quán triệt các chuyên đề, như: nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan năm 2014; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2012 và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013; Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các quy định về xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực Bộ Quốc phòng quản lý; Quyết định 04/QĐ-BQP quy định về xử lý kỷ luật đối với hành vi vi phạm chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; Luật Bảo hiểm y tế và việc triển khai thi hành trong Quân đội; Chỉ thị 854/CT-BTL của Tư lệnh Quân khu 9 về “Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông và chấp hành Luật Giao thông đường bộ trong lực lượng vũ trang”. Cùng với đó là Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy và một số biện pháp tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đường bộ, đường thủy, an toàn trong huấn luyện và công tác trong Quân đội; Quy định về quản lý, sử dụng xe mô tô, xe gắn máy trong Quân đội, v.v. Với lực lượng dân quân tự vệ, tập trung giáo dục

các nội dung nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh chống các hoạt động thu thập tình báo, bảo vệ bí mật quân sự, bí mật quốc gia; nội dung Luật Dân quân tự vệ, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Pháp lệnh Đê điều và các nội dung pháp luật khác có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Với lực lượng dự bị động viên, ngoài các nội dung theo quy định, các đơn vị còn tổ chức nghiên cứu Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên và Luật Nghĩa vụ quân sự; Kết luận 41-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới”. Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh còn chú trọng chỉ đạo các đơn vị tổ chức học tập, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ những nội dung liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương về vấn đề dân tộc, tôn giáo, nhằm thống nhất nhận thức, hành động trong tổ chức thực hiện. Trong năm 2017, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bồi dưỡng, giáo dục kiến thức pháp luật cho các đối tượng với 484 cuộc, có 25.931 lượt người tham gia; quân số học tập thường xuyên đạt trên 98%; kết quả kiểm tra: 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 75% khá, giỏi.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Bộ chỉ huy Quân sự Tỉnh thường xuyên quan tâm bồi dưỡng trình độ, kiến thức, ph­ương pháp sư­ phạm cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân địa phương. Hiện nay, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Tỉnh có 15 đồng chí; trong đó có 02 đồng chí là báo cáo viên pháp luật cấp Quân khu và 06 đồng chí là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; lực lượng tuyên truyền viên chuyên trách có 45 đồng chí, phần lớn là cán bộ chính trị, cán bộ ngành Tư pháp, điều tra hình sự. Đây là lực lượng trực tiếp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần đưa công tác này đi vào nền nếp, với nhiều nội dung phong phú, sinh động, hiệu quả. Hằng năm, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh mở các lớp tập huấn, cử cán bộ tham dự các hội nghị báo cáo viên, bồi d­ưỡng kiến thức về pháp luật trong và ngoài Quân đội; đồng thời, khuyến khích, tạo điều kiện cho đội ngũ báo cáo viên tự nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ, kiến thức pháp luật và kỹ năng sư­ phạm để hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị đã thường xuyên phối hợp với cấp uỷ, chính quyền, cơ quan tư­ pháp, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân,... tiến hành tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn. Cơ quan quân sự các cấp chủ động phối hợp với các đơn vị, cấp ủy, chính quyền địa phư­ơng tổ chức các buổi tọa đàm, trao đổi những nội dung về pháp luật, tôn giáo; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; vận động các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo làm tròn nghĩa vụ công dân, sống “tốt đời, đẹp đạo”. Đồng thời, phối hợp với lực lượng Hải quân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, tổ chức tuyên truyền về các nội dung đối ngoại quân sự, phòng, chống ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại cho ngư dân và nhân dân ven biển. Chỉ riêng trong năm 2017, lực lượng vũ trang Tỉnh đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật được 195 cuộc cho 8.775 lượt ngư dân và nhân dân ven biển; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 74 đồng chí cán bộ chủ chốt của lực lượng Quân sự, Biên phòng, Công an và một số cơ quan của Tỉnh, huyện có liên quan, v.v. Những việc làm đó đã tác động tích cực đến ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương.

Cùng với việc nâng cao nhận thức về pháp luật cho các đối tượng, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đặc biệt coi trọng công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật, duy trì nghiêm nền nếp hành chính quân sự; thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở; quan tâm bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần và chế độ, chính sách hậu phương Quân đội. Cấp uỷ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị luôn chú trọng việc kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào Thi đua Quyết thắng, các đợt thi đua cao điểm, thi đua đột kích, các cuộc vận động của các cấp, các ngành và phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Đồng thời, thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ ở cơ sở; quan tâm đảm bảo tốt đời sống vật chất, tinh thần, chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội cho các đối tượng. Các nội dung, yêu cầu về rèn luyện ý thức pháp luật được các đơn vị cụ thể hoá thành những yêu cầu, chỉ tiêu phấn đấu của từng tập thể, cá nhân; việc chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội được coi là những tiêu chí để đánh giá về mức độ rèn luyện phẩm chất, đạo đức, tư cách của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Các cấp duy trì nghiêm Điều lệnh, điều lệ, các chế độ quy định, chú trọng tăng cường các biện pháp quản lý hành chính, chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến; tổ chức tuần tra, canh gác, kiểm tra quân nhân ra, vào doanh trại, tham gia giao thông. Đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; các nghị quyết của Đảng uỷ Quân khu, Đảng uỷ Quân sự Tỉnh về xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật trong đơn vị.

Do thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nên đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, các vụ việc vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội trong các cơ quan, đơn vị ngày càng giảm. Năm 2017 , lực lượng vũ trang Tỉnh không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng; vi phạm kỷ luật thông thường giảm dưới 0,3%; nội bộ đơn vị đoàn kết, thống nhất. Kết quả trên đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; đồng thời, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của lực lượng vũ trang Tỉnh.

Đại tá VƯƠNG VĂN VIỆT, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh
____
_________________

1 - Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thông tư 42/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về quy định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong Quân đội; Chỉ thị 04/CT-BQP, ngày 09-02-2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về “Tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật và kỷ luật nghiêm trọng trong Quân đội”; các chỉ thị, hướng dẫn của Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, của Tỉnh ủy, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quốc phòng - an ninh và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, v.v.

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...