Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Hai, 05/06/2017, 08:28 (GMT+7)
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lực lượng vũ trang Bạc Liêu

Bạc Liêu là tỉnh thuộc khu vực kinh tế trọng điểm của đồng bằng sông Cửu Long. Những năm gần đây, cùng với quá trình đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước, Tỉnh đã có những bứt phá, đạt nhiều thành tựu cả về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên, mặt trái của kinh tế thị trường, sự phân hoá giàu nghèo đang tác động đến nhiều mặt đời sống xã hội. Đặc biệt, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Tỉnh còn diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch tăng cường thực hiện âm mưu “diễn biến hoà bình” bằng nhiều thủ đoạn thâm độc. Nổi lên là, chúng lợi dụng các vấn đề nhạy cảm về nhân quyền, tôn giáo, dân tộc để lôi kéo, truyền đạo trái pháp luật, kích động khiếu kiện về tranh chấp đất đai, bồi hoàn, giải toả. Trong khi đó, các loại tệ nạn xã hội, phạm pháp hình sự chưa được ngăn chặn và đẩy lùi, tai nạn giao thông có chiều hướng gia tăng, gây nhiều bức xúc. Những yếu tố trên đã tác động không nhỏ đến tiến trình đổi mới, phát triển toàn diện của Tỉnh, nhất là việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang Tỉnh. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, có hiệu quả các mặt công tác; trong đó, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được xác định là một nội dung quan trọng.

Trước hết, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy và phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật đối với nhiệm vụ này. Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với nâng cao ý thức, văn hóa pháp luật của cán bộ, chiến sĩ, ngay từ khi triển khai công tác quốc phòng, quân sự địa phương đầu năm, Thường vụ Đảng ủy Quân sự Tỉnh chỉ đạo cấp ủy các cơ quan, đơn vị đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là một nội dung quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của cấp ủy; chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện của chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy; phát huy vai trò của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị và các tổ chức quần chúng, bảo đảm cho công tác này mang lại hiệu quả thiết thực. Đồng thời, kịp thời bổ sung, kiện toàn Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật đúng thành phần, cơ cấu (theo Thông tư 42/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng), làm việc theo quy chế; phát huy vai trò tham mưu, chỉ đạo, đảm bảo cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Thực tiễn cho thấy, chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phụ thuộc rất lớn vào năng lực, kỹ năng, phương pháp sư phạm, kinh nghiệm của đội ngũ báo cáo viên, giáo viên pháp luật, giáo viên chính trị, cán bộ quản lý ở các cơ quan, đơn vị. Do đó, hằng năm, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chủ động tổ chức các đợt bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên kiêm nhiệm tại đơn vị theo phân cấp, phối hợp với các cơ quan chức năng để bồi dưỡng chuyên môn; gắn bồi dưỡng tại chỗ với gửi đi đào tạo, tập huấn ở các nhà trường, bồi dưỡng của tổ chức với tự nghiên cứu, học tập của cá nhân.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Đảng ủy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ quân sự đánh giá cụ thể tình hình thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tình hình chấp hành kỷ luật của cơ quan, đơn vị mình; đưa nội dung công tác này trở thành một trong những tiêu chuẩn đánh giá tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện và được cụ thể hóa vào chỉ tiêu các phong trào thi đua của đơn vị. Ngoài việc phân công các thành viên trong Hội đồng đảm nhiệm nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng theo phân cấp, Hội đồng còn phối hợp chặt chẽ với Công an Tỉnh, Toà án khu vực 1, Viện Kiểm sát khu vực 93, Điều tra hình sự khu vực 1, kịp thời nắm bắt thông tin, phối hợp tốt trong việc phổ biến tình hình, hướng dẫn nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Hằng năm, Hội đồng chủ động tham mưu với cấp ủy, chỉ huy về nội dung, giải pháp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trước hết là xây dựng kế hoạch hoạt động sát, đúng; thường xuyên phát huy vai trò của các thành viên trong chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, tiến hành sơ kết, tổng kết theo định kỳ, rút ra những bài học kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém và xác định phương hướng, biện pháp thực hiện để công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng có chiều sâu và hiệu quả.

Để đạt hiệu quả cao, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đặc biệt chú trọng việc xây dựng nội dung, chương trình và phân loại đối tượng cho phù hợp với đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của các đơn vị, địa phương. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, học tập các chuyên đề do cấp trên quy định, như: Những nội dung cơ bản của Luật Thi hành án hình sự; Phòng, chống tội phạm kinh tế trong Quân đội; Phòng, chống vi phạm, tội phạm xâm phạm chế độ quản lý vũ khí, trang bị, vật liệu nổ trong Quân đội, v.v. Đồng thời, bổ sung vào nội dung, chương trình các văn bản: Chỉ thị 04/CT-BQP của Bộ Quốc phòng “Về tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật; phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong Quân đội”; Luật Giao thông đường bộ và một số biện pháp tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đường bộ, an toàn trong huấn luyện và công tác trong Quân đội; Luật Cán bộ công chức; Luật Dân quân tự vệ và các văn bản khác có liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng - an ninh,... nhằm trang bị kiến thức toàn diện về pháp luật, kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ.

Trong tổ chức thực hiện, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các cấp phân loại đối tượng để vận dụng các biện pháp phù hợp, thiết thực, sát với yêu cầu, nhiệm vụ của các đơn vị, địa phương. Đối với lực lượng thường trực, Tỉnh tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ học tập, quán triệt các chuyên đề, như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan năm 2014; Luật Phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Xử lý vi phạm hành chính và các quy định về xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực Bộ Quốc phòng quản lý; Quyết định 04/QĐ-BQP quy định về xử lý kỷ luật đối với hành vi vi phạm chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; Luật Bảo hiểm y tế và việc triển khai thi hành trong Quân đội. Cùng với đó là Chỉ thị 854/CT-BTL của Tư lệnh Quân khu 9 về “Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông và chấp hành Luật Giao thông đường bộ trong lực lượng vũ trang”; Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy và một số biện pháp tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đường bộ, đường thủy, an toàn trong huấn luyện và công tác trong Quân đội; Quy định về quản lý, sử dụng xe mô tô, xe gắn máy trong Quân đội, v.v. Đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; các nghị quyết của Đảng uỷ Quân khu, Đảng uỷ Quân sự Tỉnh về cấm mọi cán bộ, chiến sĩ uống rượu, bia buổi sáng, buổi trưa, trong giờ hành chính, các ngày làm việc và cấm uống rượu, bia say mọi lúc, mọi nơi. Với lực lượng dân quân tự vệ, tập trung giáo dục các nội dung nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh chống các hoạt động thu thập tình báo, bảo vệ bí mật quân sự, bí mật quốc gia; nội dung Luật Dân quân tự vệ, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, tố cáo, Pháp lệnh Đê điều và các nội dung pháp luật cụ thể có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của lực lượng này. Với lực lượng dự bị động viên, ngoài các nội dung theo quy định, Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật của Tỉnh còn yêu cầu các đơn vị tổ chức nghiên cứu Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên và Luật Nghĩa vụ quân sự; Kết luận 41-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới”. Ngoài ra, thông qua các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho chủ các doanh nghiệp, chủ tàu, thuyền, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người có uy tín trong dòng họ và thông qua các đợt công tác dân vận, các cấp tiến hành tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được hơn 200 đợt, với 215.000 lượt người, với nhiều nội dung phong phú, bổ ích.

Cùng với đó, Hội đồng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chú trọng đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng (báo chí, phát thanh, truyền hình của Trung ương và địa phương) và phát huy tối đa hệ thống tủ (ngăn, giá) sách phát luật; lồng ghép giữa tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với giáo dục chính trị cơ bản và các hình thức khác, như: nói chuyện thời sự, thông báo chính trị, đọc báo buổi sáng, v.v. Ngoài hình thức tổ chức học tập trung, cơ quan chính trị đã chỉ đạo phải đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, như: tổ chức các buổi toạ đàm, hội thi tìm hiểu về pháp luật dưới hình thức “sân khấu hoá”; Hội thi văn nghệ quần chúng với chủ đề “Toàn dân phòng chống ma tuý”. Cơ quan quân sự các cấp chủ động phối hợp với các đơn vị trên địa bàn, cấp ủy, chính quyền địa phư­ơng tổ chức các buổi tọa đàm, trao đổi, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về tôn giáo; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh kết hợp với vận động các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo làm tròn nghĩa vụ công dân, sống “tốt đời, đẹp đạo”, v.v. Trong đó, chú trọng phối hợp với lực lượng Hải quân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên biển, tổ chức các cuộc tuyên truyền cho lực lượng dân quân tự vệ biển, ngư­ dân ven biển về các nội dung đối ngoại quân sự, ngư trường được phép đánh bắt hải sản, phòng, chống ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ phấn đấu, rèn luyện, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh yêu cầu các cấp phải duy trì nghiêm nền nếp hành chính quân sự, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ ở cơ sở; quan tâm bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần và chế độ, chính sách hậu phương Quân đội. Cấp uỷ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị luôn chú trọng việc kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào Thi đua Quyết thắng, các đợt thi đua cao điểm, thi đua đột kích của các cấp, các ngành. Các nội dung, yêu cầu về rèn luyện ý thức pháp luật được các đơn vị cụ thể hoá thành những yêu cầu, chỉ tiêu phấn đấu của từng tập thể, cá nhân; việc chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội được coi là những tiêu chí để đánh giá về mức độ rèn luyện đạo đức, tư cách của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Do thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy và môi trường văn hóa quân sự. Từ đầu năm 2017 đến nay, trong lực lượng vũ trang Tỉnh không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng; vi phạm kỷ luật thông thường giảm d­ưới 0,3%; các mối quan hệ được giải quyết hài hòa, nội bộ đoàn kết, thống nhất. Điều đó đã góp phần làm cho lực lượng vũ trang Tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn, xây dựng Đảng bộ Quân sự Tỉnh đạt trong sạch, vững mạnh, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh vững mạnh toàn diện.

Đại tá LÊ HOÀNG GIỮ, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...