Tổng kết thực tiễn Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Năm, 11/10/2018, 09:31 (GMT+7)
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở Sư đoàn 315

Nhận thức đúng vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, những năm qua, Sư đoàn 315 (Quân khu 5) đã có nhiều chủ trương, giải pháp tiến hành công tác này, đạt được kết quả quan trọng, thiết thực nâng cao ý thức, văn hóa pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ. Song, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm tạo chuyển biến vững chắc cả về nhận thức và hành động trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và những quy định của Đơn vị. Qua đó, góp phần giảm thiểu các vụ vi phạm kỷ luật, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, Sư đoàn vững mạnh toàn diện.

Tháo gỡ “nút thắt” từ nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp

Một nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật của Sư đoàn là từ nhận thức, trách nhiệm chưa cao của một số cấp ủy, chỉ huy đối với công tác này; coi đó là trách nhiệm của riêng chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị,... nên thiếu sâu sát, tỉ mỉ, chưa có chủ trương, biện pháp hiệu quả trong tổ chức thực hiện. Do đó, để tạo bước đột phá, Sư đoàn tập trung nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chỉ huy các cấp về vị trí, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, coi đây là yếu tố quan trọng, điểm khởi đầu để tháo gỡ “nút thắt”, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Theo đó, Đơn vị đã tập trung quán triệt cho các cấp nắm vững các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tình hình nhận thức, chấp hành pháp luật, kỷ luật trong đơn vị, làm cho chính ủy, chính trị viên, cán bộ chủ trì thấy được mối quan hệ hữu cơ giữa việc nâng cao trình độ, ý thức pháp luật với việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của cán bộ, chiến sĩ. Đảng ủy Sư đoàn xác định, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là việc làm thường xuyên, nội dung lãnh đạo trọng tâm trong nghị quyết năm, quý, tháng của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; gắn công tác này với công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật và chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Đồng thời, yêu cầu nghị quyết lãnh đạo của các cấp phải đánh giá đúng thực trạng, xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát, đúng, tập trung giải quyết dứt điểm những khâu yếu, mặt yếu, những “điểm nghẽn” trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật của từng cơ quan, đơn vị; lấy kết quả thực hiện công tác này làm một tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên, bình xét thi đua, khen thưởng của cá nhân, tập thể. Nhờ đó, nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được nâng lên, đã có nhiều đổi mới, cụ thể hóa thành kế hoạch, triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, sát với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Đổi mới, xác định cách làm hiệu quả

Hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật cho sĩ quan
quân nhân chuyên nghiệp năm 2017

Rút kinh nghiệm từ thực tiễn, vấn đề trăn trở của Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn là sử dụng hình thức, phương pháp nào cho hiệu quả, tính thuyết phục cao. Từ đó, Sư đoàn yêu cầu các cơ quan, đơn vị thường xuyên đổi mới, vận dụng linh hoạt nhiều hình thức, phương pháp; trong đó, coi trọng kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với chương trình, nội dung giáo dục chính trị hằng năm; kết hợp giáo dục tại chức với giáo dục thường xuyên; lồng ghép trong các hoạt động, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện dã ngoại, công tác dân vận, v.v. Để hấp dẫn, lôi cuốn bộ đội, giảm bớt sự khô khan của nội dung, đội ngũ cán bộ, báo cáo viên đã tăng cường hình thức, phương pháp trực quan bằng các ví dụ, liên hệ thực tiễn sát với đối tượng để họ dễ hiểu, nhớ lâu; tăng tính thuyết phục bằng hình thức sân khấu hóa, hội thi tìm hiểu, tọa đàm, v.v. Ngoài việc phát huy tốt vai trò của các thiết chế văn hóa, hệ thống truyền thanh nội bộ, băng-rôn, pa-nô, áp-phích, duy trì nền nếp “Mỗi tuần học một điều luật”, “Ngày Pháp luật”, thì nhiều hình thức, phương pháp mới cũng được Sư đoàn áp dụng đạt hiệu quả thiết thực. Nổi bật là việc duy trì hoạt động thường xuyên “Thư viện pháp luật điện tử”, đã phục vụ tốt cho học tập, nghiên cứu pháp luật của cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp và gia đình quân nhân, bảo đảm nhanh, nội dung phong phú.

Việc lựa chọn nội dung đúng, trúng, phù hợp với đối tượng, nhiệm vụ, thời điểm là một yêu cầu được Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn hết sức chú trọng. Năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, Sư đoàn đã tổ chức cho các đối tượng học tập các nội dung: Bộ luật Hình sự (2015), Luật Nghĩa vụ quân sự (2015), Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (2017), Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (2017), v.v. Ngoài các chuyên đề pháp luật, Sư đoàn còn chủ động tổ chức cho bộ đội học tập, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật, điều lệnh, điều lệ của Quân đội; các chỉ thị, hướng dẫn, quy định của Bộ Quốc phòng và Quân khu về quản lý và duy trì chấp hành kỷ luật, pháp luật và an toàn trong Quân đội1. Sư đoàn yêu cầu, giáo dục pháp luật không chỉ trang bị kiến thức pháp luật mà quan trọng hơn cần tập trung làm rõ sự cần thiết, ý nghĩa của việc nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật, rèn luyện, chấp hành kỷ luật đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị cũng như trong cuộc sống, từ đó xác định động cơ học tập đúng đắn cho bộ đội. Hằng năm, với nhiệm vụ huấn luyện quân nhân dự bị, Sư đoàn rất quan tâm, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng này để giúp họ nâng cao trình độ, chấp hành nghiêm pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời, tích cực tuyên truyền pháp luật cho người thân, gia đình và nhân dân nơi cư trú.

Nỗ lực, kiên trì chuyển nhận thức thành hành động

Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Sư đoàn đã đi vào nền nếp, thiết thực, hiệu quả, làm chuyển biến tích cực ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật của cán bộ, chiến sĩ. Tuy nhiên, để chuyển nhận thức ấy thành hành động chấp hành pháp luật, kỷ luật là quá trình đòi hỏi sự kiên trì, quyết tâm lớn mới đạt kết quả vững chắc. Do vậy, Sư đoàn đã phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các tổ chức, lực lượng, kết hợp động viên, giáo dục với các biện pháp hành chính, vừa cương quyết, vừa mềm dẻo, thấu tình, đạt lý, nhất là gắn với thực hiện tốt công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Trọng tâm tập trung vào duy trì thực hiện nghiêm các chế độ, nền nếp sinh hoạt, học tập, công tác ngày, tuần, giờ nghỉ, ngày nghỉ cho phù hợp với đặc điểm của Sư đoàn; đổi mới lề lối làm việc, phương pháp, tác phong công tác. Đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp trong việc quản lý, duy trì kỷ luật của cơ quan, đơn vị, không để xảy ra những vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật do chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm.

Cùng với đó, Sư đoàn đã tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định cấm của Quân khu và Đơn vị, như: mọi quân nhân khi ở và làm việc trong cơ quan, đơn vị phải mặc quân phục trong giờ hành chính; cấm uống rượu, bia say mọi lúc, mọi nơi; cấm uống rượu, bia buổi trưa, giờ hành chính; cấm mọi quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng tự điều khiển xe ô tô của đơn vị khi không có nhiệm vụ lái xe; quản lý, sử dụng xe ô tô quân sự đúng quy định, không sử dụng xe ô tô quân sự làm việc riêng, v.v. Thực hiện nghiêm chế độ canh, trực, quản lý chặt chẽ quân nhân khi ra, vào đơn vị, duy trì nghiêm lễ tiết tác phong quân nhân; nắm và báo cáo kịp thời, đúng tính chất vụ việc, không né tránh, bao che, giấu giếm khuyết điểm; kiên quyết xử lý nghiêm những tập thể và cá nhân vi phạm kỷ luật.

Tăng cường quản lý, nắm chắc tư tưởng, chất lượng chính trị và các mối quan hệ của quân nhân là biện pháp được các đơn vị tiến hành thường xuyên. Để làm tốt việc này, Sư đoàn đã ban hành và thực hiện nghiêm Quy chế Quản lý tư tưởng; biên soạn các tài liệu về tình huống tư tưởng, kỷ luật và biện pháp giải quyết cho đối tượng sĩ quan trẻ, v.v. Phát huy vai trò “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân”, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội đồng quân nhân, chiến sĩ bảo vệ để nắm chắc và quản lý tốt diễn biến tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền. Chủ động dự báo khuynh hướng tư tưởng của bộ đội để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và giải quyết tốt những vấn đề mới phát sinh, như: vay nặng lãi không có khả năng thanh toán, cá độ, cờ bạc, tham gia mạng xã hội sai quy định, không để nảy sinh bất ngờ về tư tưởng và vi phạm kỷ luật.

Bằng những cách làm sáng tạo và sự nỗ lực, kiên trì, tình hình chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của Sư đoàn 315 đã có chuyển biến tiến bộ. 6 tháng đầu năm 2018, số vụ vi phạm kỷ luật giảm so với cùng kỳ năm 2017; Đơn vị không có tình trạng đào ngũ, vắng mặt trái phép. Điều này đã góp phần xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong những năm tới, nhiệm vụ của Sư đoàn có bước phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao. Kế thừa và phát huy kết quả đã đạt được, Sư đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tô thắm thêm truyền thống Sư đoàn 315 Anh hùng.

Đại tá HUỲNH VĂN TRÔNG, Chính ủy Sư đoàn
_____________

1 - Thông tư 192/TT-BQP, ngày 26-11-2016 của Bộ Quốc phòng quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng; Chỉ thị 91/CT-BQP, ngày 08-10-2015 của Bộ Quốc phòng về việc tăng cường lãnh đạo, quản lý đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong Quân đội; Chỉ thị 03/CT-BTL, ngày 29-12-2017 của Bộ Tư lệnh Quân khu; Chỉ thị 837/CT-BTL, ngày 06-6-2011 của Quân khu về việc quản lý, sử dụng xe mô tô, xe gắn máy trong lực lượng vũ trang Quân khu; Chỉ thị 33/CT-SĐ, ngày 20-10-2011 của Sư đoàn trưởng về việc quản lý, sử dụng xe ô tô, mô tô, xe gắn máy, v.v.

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:55 - 10/07/2020

HCMSJC50.25050.700
Hà NộiSJC50.25050.720
Đà NẵngSJC50.25050.720

Thời tiết