Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Hai, 28/08/2017, 08:53 (GMT+7)
Công tác truyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở Binh chủng Công binh

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là một nội dung quan trọng nhằm quản lý, rèn luyện bộ đội chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Với nhận thức đó, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Công binh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mặt công tác này bằng những giải pháp đồng bộ, sát với đặc thù, tính chất hoạt động của Bộ đội Công binh. Nhờ đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, văn hóa pháp luật ở các cơ quan, đơn vị trong Binh chủng. Cán bộ, chiến sĩ luôn thấy rõ “Kỷ luật là sức mạnh của Quân đội”, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật Nhà nước, điều lệnh Quân đội, quy định của đơn vị. Kết quả đó góp phần giữ vững, phát huy truyền thống “Mở đường thắng lợi” của “Bộ đội Công binh - Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Binh chủng vững mạnh toàn diện.

Giao lưu Ngày đầu nhập ngũ

Quán triệt và chấp hành các thông tư, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của trên, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hằng năm, Đảng ủy Binh chủng chỉ đạo cấp ủy các cấp đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vào nghị quyết lãnh đạo và xác định rõ đây là nội dung trọng tâm của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý kỷ luật. Trong đó, nêu rõ mục tiêu, yêu cầu đạt được, nội dung, chương trình, giải pháp và phân công, phân nhiệm rõ ràng, đảm bảo công tác này được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên đạt hiệu quả thiết thực. Trên cơ sở đó, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện sát với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị, nhà trường. Đảng ủy Binh chủng yêu cầu, trong quá trình thực hiện, các cấp phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng, phương tiện trong đơn vị, trước hết là Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị và cán bộ chuyên trách của đơn vị. Chú trọng gắn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với giáo dục chính trị - tư tưởng, giáo dục truyền thống, đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội, nhất là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ’’. Căn cứ vào quy định, hướng dẫn của trên, năm 2017, Bộ Tư lệnh Binh chủng chỉ đạo Cục Chính trị - Cơ quan thường trực tham mưu, giúp Hội đồng Phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật của Binh chủng xây dựng, ban hành Kế hoạch 263/KH-BTL về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Binh chủng và Chương trình thực hiện Quyết định 1464/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” trong toàn Binh chủng.

6 tháng đầu năm 2017, các đơn vị đã tổ chức thực hiện nghiêm Kế hoạch, Chương trình đề ra, quân số học tập bình quân đạt 98,7%. Nội dung tập trung vào một số vấn đề cơ bản, như: Thông báo 4097/TB-TH của Cục Tuyên huấn về “Tình hình tư tưởng, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội năm 2016”; Thông tư 192/2016/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng “Quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng”; Bộ Luật Dân sự năm 2015; Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015; Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng năm 2015. Đồng thời, giáo dục cho bộ đội nắm được nội dung cơ bản của Nghị định 220/2013/NĐ-CP của Chính phủ về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội; Nghị định 70/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu; Thông tư 218/2013/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về hướng dẫn khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong Quân đội; Thông tư 143/2014/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động trong Quân đội, v.v. Ngoài ra, các đơn vị phối hợp với các cơ quan chức năng trong Binh chủng và địa phương nơi đóng quân tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV, tệ nạn xã hội,... cho học sinh, sinh viên trên địa bàn, góp phần thiết thực vào xây dựng địa bàn an toàn, ổn định, có nếp sống văn hóa pháp luật cao.

Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, đảm bảo đúng thành phần, đủ số lượng, chất lượng tốt, cơ cấu phù hợp. Hằng năm, căn cứ vào các chỉ thị, chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của trên, Hội đồng tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng những chủ trương, giải pháp tổ chức thực hiện; phân công các thành viên phối hợp với cơ quan chức năng chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và thực hành công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong Binh chủng theo đúng nội dung, chương trình, kế hoạch đã xác định. Đồng thời, tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế, kế hoạch hoạt động; phát huy vai trò của chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp trong hướng dẫn, kiểm tra thực hiện; tổ chức các lớp tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực, hiệu quả trong thực hiện công tác này. Đặc biệt, Binh chủng rất coi trọng xây dựng các tổ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các cấp, nhất là ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác này. Các tổ này đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy, tổ chức đảng cùng cấp, sự chỉ đạo của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, hoạt động theo kế hoạch của cơ quan chính trị. Các thành viên của tổ là những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín và kiến thức cơ bản, chuyên sâu về pháp luật, khả năng sư phạm, năng lực hoạt động thực tiễn tốt.

Luyện tập bảo đảm vượt sông bằng phà PMP 60T

Để công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thấm sâu vào đời sống của bộ đội, Binh chủng chỉ đạo các đơn vị tích cực, chủ động đổi mới, đa dạng hóa hình thức tổ chức thực hiện, lấy hình thức học tập pháp luật làm cơ bản. Theo đó, đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, lấy đầu mối lữ đoàn và tương đương để tổ chức học tập. Tiểu đoàn, đại đội đủ quân tổ chức học tập cho hạ sĩ quan, binh sĩ theo năm nhập ngũ. Đơn vị đóng quân và làm nhiệm vụ phân tán tổ chức học tập luân phiên theo ca, kíp, cử cán bộ trực tiếp đến các công trường, cụm, mục tiêu,… để truyền đạt nội dung theo kế hoạch đã xác định. Các đơn vị trong Binh chủng thường xuyên bổ sung, làm mới hệ thống pa-nô, biển, bảng, khẩu hiệu; phát huy hiệu quả của các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thanh nội bộ trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV, tác hại của thuốc lá, các quy định khi tham gia giao thông. Đồng thời, lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với các buổi sinh hoạt văn hóa - tinh thần, diễn đàn thanh niên, văn nghệ quần chúng, phong trào thi đua “Hiệu quả, kỷ cương, quyết thắng”, Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”,… với những tiêu chí cụ thể, phù hợp chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, chức trách của cá nhân, v.v. Các tổ chức quần chúng phối hợp với đơn vị kết nghĩa trên địa bàn tiến hành các hoạt động giao lưu, “sân khấu hóa” các nội dung về trật tự, an toàn giao thông với thông điệp: “Thanh niên với văn hóa giao thông”, v.v.

Binh chủng yêu cầu đội ngũ cán bộ, nhất là với cán bộ chủ trì, chủ chốt phải có tác phong sâu sát, nói đi đôi với làm, làm đến đâu hiệu quả đến đó và thực sự là tấm gương về rèn luyện, chấp hành kỷ luật. Đối với những cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ độc lập, công tác nhỏ, lẻ theo nhóm, tổ, xa sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của cấp trên, phải nêu cao tinh thần tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của Binh chủng, đơn vị, v.v. Thông qua thực tiễn hoạt động, xuất hiện nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả, như: “Mỗi ngày học một điều luật”, “Hộp báo thao trường”, “Đề cương đút túi”, v.v. Với mô hình “Mỗi ngày học một điều luật”, hằng ngày, căn cứ vào chương trình, nội dung học tập, nhiệm vụ của đơn vị, chỉ huy đơn vị đưa nội dung điều luật, quy định vào bảng tin, pa-nô, áp phích để bộ đội học tập; vào cuối ngày kiểm tra, đánh giá trong sinh hoạt tổ ba người, trung đội, đại đội. Mô hình “Hộp báo thao trường” được thiết kế gọn, nhẹ, dễ mang, dễ vận hành trên thao trường, bãi tập, hoạt động theo kiểu vòng quay “Chiếc nón kỳ diệu”, mỗi khi quay sẽ hiện ra một nội dung cần tuyên truyền, phổ biến cho bộ đội trong giờ nghỉ. “Đề cương đút túi”, thực chất là quyển “Từ điển chiến sĩ”, hay “Sổ tay chiến sĩ” thu nhỏ, trong đó có các nội dung cần thiết về pháp luật, điều lệnh, chế độ quy định,… để mỗi quân nhân mang theo, tự học, tự nghiên cứu, góp phần nâng cao nhận thức, chấp hành kỷ luật, xây dựng tác phong quân nhân cách mạng.

Huấn luyện rà phá bom mìn, vật nổ

Binh chủng luôn duy trì nghiêm, có nền nếp, chất lượng “Ngày Pháp luật” và hoạt động của Tủ sách, Ngăn sách pháp luật. Căn cứ tình hình, nhiệm vụ, đối tượng cụ thể, các đơn vị tổ chức “Ngày Pháp luật” hằng tháng phù hợp với thực tiễn, đúng với chỉ đạo, hướng dẫn của trên. Nội dung “Ngày pháp luật” tập trung quán triệt những văn bản pháp luật mới, thông tin về tình hình kỷ luật trong toàn quân và các đơn vị trong Binh chủng. Đồng thời, dân chủ thảo luận, bàn biện pháp phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất vi phạm kỷ luật trong cơ quan, đơn vị. Để phát huy hiệu quả của Tủ sách, Ngăn sách pháp luật, các đơn vị chủ động khai thác từ nguồn tài liệu trên cấp, luân chuyển giữa các đơn vị, tự mua, cá nhân tặng, sưu tầm, tự nguyện quyên góp,... đảm bảo tài liệu, sách, báo đúng, đủ theo quy định và luôn được cập nhật, bổ sung phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, tham khảo, tra cứu của bộ đội. Việc sử dụng được thực hiện theo đúng quy chế, phát huy tốt trách nhiệm của cán bộ, nhân viên quản lý theo quy định chung, bảo đảm vừa quản lý tốt, vừa tạo thành phong trào đọc sách, báo pháp luật ở các đơn vị. Cùng với đó, Binh chủng đẩy mạnh xây dựng chính quy, môi trường văn hóa, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

Với những chủ trương, giải pháp trên, 6 tháng đầu năm 2017, tình hình chấp hành kỷ luật của Binh chủng có chuyển biến tích cực, nhất là trong huấn luyện, tham gia giao thông; qua đó, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá LÊ XUÂN CÁT, Chính ủy Binh chủng

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...