Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Hai, 13/09/2021, 15:43 (GMT+7)
Công tác giáo dục pháp luật, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn ở Trung đoàn 3

Giáo dục pháp luật, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn, nhằm tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức, ý thức trách nhiệm trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy tắc bảo đảm an toàn trong huấn luyện và tham gia giao thông. Vì vậy, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 3 (Đoàn Thuận Hóa), Sư đoàn 324, Quân khu 4 đã tăng cường lãnh đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp sáng tạo, phù hợp. Nhờ đó, phòng ngừa có hiệu quả các hành vi vi phạm kỷ luật, nhất là kỷ luật nghiêm trọng, mất an toàn trong huấn luyện, tham gia giao thông do lỗi chủ quan, vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,3%, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Trung đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đạt được kết quả trên, Đảng ủy Trung đoàn đã tập trung phát huy vai trò của cấp ủy, chi bộ trong lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác giáo dục pháp luật, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn. Đảng ủy Trung đoàn chỉ đạo cấp ủy, chi bộ các đơn vị quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết của trên về công tác giáo dục pháp luật; phòng, chống vi phạm kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn1, gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 855-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới”. Từ đó, có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện phù hợp, sát thực tiễn, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm của bộ đội đối với công tác này. Trong quá trình thực hiện, Trung đoàn khái quát các nội dung thật ngắn gọn, súc tích, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ triển khai thực hiện, bảo đảm bám sát nhiệm vụ đơn vị, đặc điểm đối tượng. Đồng thời, gắn nội dung  xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn với “siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tạo sự chuyển biến vững chắc về chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội trong toàn quân” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Quân đội. Thường xuyên sâu sát kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm, khắc phục triệt để mọi biểu hiện hình thức trong giáo dục pháp luật; buông lỏng trong nắm, quản lý tình hình tư tưởng, duy trì kỷ luật; chủ quan trong chấp hành quy tắc bảo đảm an toàn trong huấn luyện, chấp hành các quy định của Luật Giao thông đường bộ, đường thủy khi tham gia giao thông.

Hội thi Tuyên truyền viên pháp luật

Thường xuyên chú trọng đổi mới công tác giáo dục pháp luật với nhiều hình thức, phương pháp phong phú, sinh động, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, nhằm nâng cao nhận thức, định hướng, điều khiển hành vi của mỗi quân nhân trong thực hiện nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, quy tắc bảo đảm an toàn. Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục các chuyên đề pháp luật hằng năm với tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, như: “Tuổi trẻ Đoàn Thuận Hóa thi đua huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, bảo đảm an toàn tuyệt đối”, “Tuổi trẻ Đoàn Thuận Hóa, nói không với thuốc lá”, “Tuổi trẻ Đoàn Thuận Hóa với chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội”, v.v. Đồng thời, tổ chức tốt Hội thi “Tuyên truyền pháp luật” bằng hình thức sân khấu hóa và duy trì hiệu quả các mô hình: “Tiếng nói Chính trị viên”, “Mỗi ngày một câu hỏi, mỗi tuần một Điều luật”, v.v. Thông qua đó, nhằm trang bị kiến thức pháp luật cần thiết, xây dựng động cơ, ý chí quyết tâm, tính tự giác của cán bộ, chiến sĩ trong chấp hành pháp luật Nhà nước, điều lệnh, điều lệ, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị. Toàn Trung đoàn duy trì tốt “Hòm thư góp ý” để kịp thời nắm ý kiến phản ánh của bộ đội cũng như phát hiện những biểu hiện tiêu cực, làm cơ sở xác định nội dung, biện pháp giải quyết vướng mắc, ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm có thể xảy ra. Thực hiện nghiêm “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, “Năm kỷ luật, kỷ cương”, Trung đoàn tập trung giới thiệu Luật và văn bản thi hành Luật; sinh hoạt rút kinh nghiệm công tác phòng, chống vi phạm pháp luật, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn Quân đội; sử dụng hiệu quả các clip kịch bản tình huống pháp luật trong thực hiện “Ngày Pháp luật” hằng tháng. Duy trì nền nếp 02 giờ giáo dục pháp luật hằng tuần, tạo sự thống nhất nhận thức về ý nghĩa của việc chấp hành pháp luật, kỷ luật đối với việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Cùng với đó, các đơn vị tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu, học tập các nội dung văn bản pháp luật thông qua tủ sách pháp luật (ngoài tài liệu trên cấp, Trung đoàn vận động các đơn vị tích cực sưu tầm, bổ sung, tạo sự đa dạng, phong phú về tư liệu), hoạt động Phòng Hồ Chí Minh, hệ thống truyền thanh nội bộ, xem bản tin pháp luật trên kênh Quốc phòng Việt Nam, cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng,... đã góp phần làm cho mọi quân nhân nêu cao ý thức tôn trọng, bảo vệ, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các quy định của đơn vị.

Nhận thức sâu sắc “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”2, Đảng ủy Trung đoàn xác định đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp trong xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn. Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các đơn vị quán triệt, chấp hành nghiêm Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”. Từ đó, nâng cao hơn nữa ý thức tự giác của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật; thực hiện tốt mỗi cán bộ phải làm gương cho chiến sĩ, cấp trên làm gương cho cấp dưới, đảng viên làm gương cho quần chúng bằng những việc làm cụ thể theo tinh thần “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”. Để đạt hiệu quả, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn yêu cầu đội ngũ cán bộ, đảng viên tích cực đổi mới phong cách, tác phong công tác theo hướng tập trung, sâu sát, quyết liệt, hiệu quả; rèn luyện lề lối làm việc khoa học, gần gũi cơ sở, bộ đội; lấy việc xây dựng lối sống “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để khắc phục có hiệu quả lối sống thực dụng, vi phạm nhân cách, vi phạm kỷ luật, pháp luật và những điều đảng viên không được làm, v.v. Với những giải pháp đó, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng cao, trở thành tấm gương tiêu biểu, có tính giáo dục cao, tác động vào tư tưởng, ý chí và hành động của mỗi quân nhân trong thực hiện nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật của đơn vị.

Cùng với đó, Trung đoàn tập trung nâng cao hiệu quả quản lý, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn. Đây là cơ sở tạo thói quen, hành vi chuẩn mực trong thực hiện nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, quy tắc bảo đảm an toàn cho mọi quân nhân. Vì vậy, Trung đoàn tăng cường tập huấn Điều lệnh quản lý bộ đội, nhằm nâng cao năng lực quản lý bộ đội cho đội ngũ cán bộ và ý thức tuân thủ mệnh lệnh người chỉ huy của mọi quân nhân; tổ chức huấn luyện sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị, quy tắc, quy định bảo đảm an toàn, làm cơ sở trang bị kiến thức cần thiết cho cán bộ, chiến sĩ vận dụng trong thực tiễn, góp phần ngăn ngừa hiệu quả các biểu hiện vi phạm quy định bảo đảm an toàn do thiếu hiểu biết, dẫn đến mất an toàn trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và tham gia giao thông. Hằng năm, Trung đoàn triển khai cho 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng viết bản đăng ký cam kết không vay nặng lãi, nợ hàng quán, vi phạm các tệ nạn xã hội và các quy định đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp (chấp hành nghiêm quy định về không uống rượu, bia); lái xe (không được uống rượu, bia khi đang thực hiện nhiệm vụ); hạ sĩ quan, binh sĩ (cấm uống rượu, bia, sử dụng điện thoại di động). Toàn Trung đoàn cam kết thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 1443/CT-QK, ngày 16/5/2021 của Tư lệnh Quân khu về việc không hút thuốc lá trong các cơ quan, đơn vị Quân khu 4. Việc chấp hành của mọi quân nhân được theo dõi sát sao (hằng tháng thông qua giao ban nắm tình hình chính trị nội bộ, chính trị viên các đơn vị báo cáo kết quả nắm việc chấp hành với Bí thư Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn và đề xuất các biện pháp chấn chỉnh các biểu hiện, hành vi vi phạm). Tăng cường rèn luyện tác phong công tác cụ thể, tỉ mỉ, tạo thói quen trong thực hiện văn hóa pháp luật, ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các chế độ quy định của đơn vị; quản lý chặt chẽ bộ đội, quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật thông qua duy trì nghiêm các chế độ ngày, tuần. Thực hiện tốt mô hình “6 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng học tập, cùng vui chơi, cùng chia sẻ với chiến sĩ), “2 trước” (làm trước, dậy trước chiến sĩ), “2 sau” (ăn sau, ngủ sau chiến sĩ), nhằm nâng cao tính hiệu quả của công tác nắm diễn biến tư tưởng, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và các mối quan hệ xã hội của cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền để tiến hành các biện pháp định hướng tư tưởng, chấn chỉnh kịp thời, không để xảy ra các vụ việc vi phạm do lơ là, buông lỏng trong công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện bộ đội. Tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương, gia đình và các mối quan hệ của quân nhân để quản lý chặt chẽ tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật, nhất là vấn đề vay nặng lãi, chơi lô, đề, bài bạc, cá độ dưới mọi hình thức, cả trên thực tế và trên không gian mạng, bảo đảm hiệu quả vững chắc trong quản lý, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn.

Với những giải pháp thiết thực trên, những năm qua, Trung đoàn không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, mất an toàn trong huấn luyện và tham gia giao thông phải xử lý. Kết quả đó góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu, bảo đảm Đơn vị luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tá ĐẶNG QUỐC ANH, Chính ủy Trung đoàn
_______________

1 - Chỉ thị số 103/CT-BQP, ngày 28/11/2019 của Bộ Quốc phòng về việc tiếp tục tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Quân đội; Chỉ thị số 22/CT-TM, ngày 05/7/2019 của Bộ Tổng Tham mưu về việc tăng cường một số biện pháp trong công tác giáo dục, quản lý chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn; Hướng dẫn số 2556/HD-CT, ngày 30/12/2019 của Tổng cục Chính trị về công tác đảng, công tác chính trị trong quản lý, giáo dục chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Quân đội; Nghị quyết số 893-NQ/ĐU, ngày 30/3/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu về lãnh đạo tăng cường xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn trong lực lượng vũ trang Quân khu giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo; Chỉ thị số 100/CT-SĐ, ngày 14/01/2020 của Sư đoàn về việc tiếp tục tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn, v.v.

2 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 1, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 284.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 09:33 - 18/10/2021

EUR25,696.4927,112.98

GBP30,486.1631,759.89

USD22,630.0022,860.00

Giá vàng

Cập nhật : 09:25 - 18/10/2021

HCMSJC57.10057.800
Hà NộiSJC57.10057.820
Đà NẵngSJC57.10057.820