Tổng kết thực tiễn Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Sáu, 22/05/2020, 07:44 (GMT+7)
Công tác giáo dục pháp luật, quản lý kỷ luật ở lực lượng vũ trang tỉnh Ninh Bình
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trên địa bàn, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình đã tiến hành nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo; trong đó, công tác giáo dục pháp luật, quản lý kỷ luật để bảo đảm đơn vị an toàn về mọi mặt là một giải pháp trọng tâm, xuyên suốt. Thực hiện tốt nội dung trên, sẽ góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Tỉnh.
Tọa đàm về chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn

Trước hết, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên và cơ quan chức năng các cấp. Hằng năm, trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, văn bản quy phạm pháp luật theo hướng dẫn của trên, trực tiếp là Nghị quyết số 82-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân khu 3 về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với việc chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước trong lực lượng vũ trang Quân khu”, từ Thường vụ Đảng ủy Quân sự Tỉnh đến các cấp ủy, chi bộ xây dựng nghị quyết chuyên đề thực hiện công tác này với những nội dung, giải pháp sát đặc điểm, nhiệm vụ được giao. Nghị quyết, kết luận lãnh đạo nhiệm vụ của các cấp ủy đều xác định rõ công tác giáo dục pháp luật, quản lý kỷ luật và bảo đảm đơn vị an toàn là một nội dung trọng tâm và được cụ thể hóa vào kế hoạch công tác của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cán bộ chủ trì các cấp. Các cơ quan, đơn vị đã chú trọng lồng ghép nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, chấp hành kỷ luật và các hoạt động văn hóa, tinh thần của đơn vị. Để đạt hiệu quả, thực hiện thống nhất, các đơn vị thường xuyên rà soát, bổ sung hệ thống quy chế, nội quy, quy định; tập trung kiện toàn và phát huy vai trò của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp nhằm tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá kết quả. Thường xuyên tiến hành tốt việc sơ kết, tổng kết, phát hiện, nhân rộng những cách làm hay, mô hình hiệu quả; chấn chỉnh, khắc phục những điểm yếu còn tồn tại. Nhờ đó, cán bộ, chiến sĩ luôn có nhận thức đúng, tự giác chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và quy định của đơn vị.

Để có kết quả tốt, hằng năm, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xác định nội dung giáo dục phù hợp, sát đối tượng và đặc điểm, nhiệm vụ. Theo đó, cùng với hoàn thành tốt nội dung giáo dục chính trị, tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật theo chương trình quy định, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh còn chỉ đạo các đơn vị tập trung phổ biến, giáo dục các chuyên đề liên quan trực tiếp đến hoạt động của bộ đội, như: Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi); Luật Dân quân tự vệ; Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên; Luật Giao thông đường bộ; Luật Quốc phòng năm 2018; Luật An ninh mạng năm 2018; Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2018; Luật Tố cáo năm 2018; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, v.v. Đồng thời, quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của trên liên quan trực tiếp đến công tác giáo dục, quản lý tư tưởng, xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và bảo đảm an toàn đơn vị. Trọng tâm là Chỉ thị số 3996/CT-BTL, ngày 01/8/2019 của Tư lệnh Quân khu 3 về “Tăng cường một số biện pháp trong công tác giáo dục, quản lý, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và bảo đảm an toàn trong lực lượng vũ trang Quân khu”, làm cơ sở để vận dụng trong quá trình học tập, sinh hoạt, công tác. Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo tổ chức biên soạn các chuyên đề, như: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng chấp hành kỷ luật và an toàn giao thông của bộ đội”; “Một số giải pháp nâng cao chất lượng nắm, quản lý tư tưởng bộ đội”; “Một số nội dung cơ bản của pháp luật về: nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dự bị động viên và động viên quốc phòng, biên giới quốc gia và an ninh quốc gia, biên phòng và phòng thủ dân sự”,... để các đơn vị phổ biến, giáo dục sát yêu cầu, nhiệm vụ của từng đối tượng. Thực hiện hướng dẫn của Cục Chính trị, Quân khu 3 và Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật Tỉnh về phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19); bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng, chống tác hại của rượu, bia, từ đầu năm 2020, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến tình hình dịch bệnh, vận động cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn tự giác chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và cơ quan chức năng các cấp về phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống tác hại của rượu, bia. Tăng cường đấu tranh với hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng tình hình dịch bệnh để chống phá, gây hoang mang trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, nhất là lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tiếp nhận, giám sát dịch bệnh tại khu cách ly ở Trường Quân sự Tỉnh, Trung đoàn 855. Nhờ đó, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân có nhận thức đúng, nêu cao ý thức, trách nhiệm trong chấp hành và thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống tác hại của rượu, bia, bảo đảm đơn vị an toàn tuyệt đối.

Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các đơn vị tích cực đổi mới phương pháp, đa dạng hình thức giáo dục, phổ biến pháp luật, tạo sự phong phú, hấp dẫn, phù hợp với hoạt động của bộ đội. Cùng với tổ chức bồi dưỡng tập trung theo chuyên đề và tuyên truyền, phổ biến thường xuyên, các cơ quan, đơn vị tiến hành đợt sinh hoạt chính trị “Bàn biện pháp giáo dục, quản lý chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn trong lực lượng vũ trang Tỉnh”. Trong sinh hoạt, cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức quần chúng các cấp nghiêm túc, thẳng thắn đánh giá đúng thực trạng, nhất là những hạn chế, yếu kém, tìm ra nguyên nhân; xác định rõ trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong việc giáo dục, quản lý và rèn luyện bộ đội. Trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp khắc phục triệt để các hạn chế, xây dựng quyết tâm làm chuyển biến tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật trong cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động sân khấu hóa; tổ chức tọa đàm với chủ đề: “Chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và bảo đảm an toàn là trách nhiệm của quân nhân”; thi tìm hiểu “Luật An ninh mạng năm 2018”; đẩy mạnh các phong trào, mô hình, như: “4 không”1, “Đơn vị không có quân nhân vi phạm kỷ luật”, “Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên, thanh niên vi phạm kỷ luật và mất an toàn giao thông”, v.v. Mô hình “Mỗi tuần một điều luật” được các cơ quan, đơn vị hết sức coi trọng; lựa chọn nội dung điều luật cần học tập để cung cấp tới các cơ quan, đơn vị thực hiện thống nhất. Hằng tuần, các cơ quan, đơn vị bố trí thời gian thích hợp để phổ biến, giáo dục và kiểm tra bộ đội nhận thức về điều luật được phổ biến. Trong gần 2 năm thực hiện mô hình này, đã phổ biến, giáo dục được 96 điều luật của 18 bộ luật và luật, cho 100% cán bộ, chiến sĩ.

Cùng với đó, các đơn vị duy trì thực hiện nghiêm Ngày Pháp luật hằng tháng; quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả hệ thống truyền thanh nội bộ, Tủ sách pháp luật; phối hợp với các cơ quan báo, đài địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các đơn vị kết hợp chặt chẽ phổ biến, giáo dục pháp luật với phong trào Thi đua Quyết thắng, phong trào Thi đua yêu nước, các phong trào, cuộc vận động của địa phương, nhất là Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp trong lực lượng vũ trang Tỉnh. Nhờ đó, lượng thông tin pháp luật đến với cán bộ, chiến sĩ bảo đảm phong phú, đa dạng, dễ nhớ, dễ hiểu, nâng cao nhận thức về pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, từ đó tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ với chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Để bộ đội tự giác rèn luyện, chấp hành pháp luật, kỷ luật, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các đơn vị kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục pháp luật với nâng cao hiệu quả công tác quản lý, duy trì kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. Thực hiện chủ trương đó, các đơn vị đã kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị, tư tưởng với giáo dục pháp luật; thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ cơ sở với quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; duy trì nghiêm chế độ nắm, dự báo, định hướng tư tưởng bộ đội; phát hiện, xử lý và giải quyết kịp thời những vướng mắc nảy sinh, không để bị động, bất ngờ. Tăng cường các biện pháp quản lý kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; thực hiện làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh; duy trì chặt chẽ các chế độ trong ngày, trong tuần. Định kỳ, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh phối hợp với Công an, Viện kiểm sát, Tòa án Tỉnh và các cơ quan chức năng của Quân khu cung cấp thông tin về tình hình và các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm; vi phạm kỷ luật, trật tự, an toàn xã hội. Kiên quyết xử lý nghiêm các vụ vi phạm kỷ luật, vi phạm các quy định về an toàn giao thông, an toàn trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đúng quy định theo phân cấp, bảo đảm có tính giáo dục cao và tạo điều kiện cho quân nhân vi phạm sửa chữa, phấn đấu, tiến bộ, trưởng thành, tạo sự đoàn kết, đồng thuận cao.

Nhờ tiến hành hiệu quả các giải pháp trên, nên công tác giáo dục, quản lý, kỷ luật đã trực tiếp góp phần để lực lượng vũ trang Tỉnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Lực lượng vũ trang Tỉnh được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (năm 2017); năm 2019, được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng Cờ thi đua. Đó là cơ sở quan trọng để Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện tốt nội dung, chỉ tiêu “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “tiêu biểu, mẫu mực”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá ĐINH CÔNG LƯU, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh
____________________  

1 - 4 không: 1. Không đánh bạc dưới mọi hình thức; 2. Không vay và cho vay nặng lãi; 3. Không uống rượu, bia trong giờ hành chính và buổi trưa; không uống rượu, bia say; 4. Không vi phạm luật khi tham gia giao thông.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:37 - 6/03/2021

EUR26,708.3428,103.65

GBP31,182.4932,484.97

USD22,915.0023,125.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:41 - 06/03/2021

HCMSJC55.10055.600
Hà NộiSJC55.10055.620
Đà NẵngSJC55.10055.620