Tổng kết thực tiễn Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Hai, 06/08/2012, 07:58 (GMT+7)
Cà Mau đẩy mạnh thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho toàn dân

Giáo dục quốc phòng - an ninh cho toàn dân là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhằm giáo dục, bồi dưỡng kiến thức, ý thức, trách nhiệm của toàn dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc XHCN. Quán triệt tinh thần đó, những năm qua, tỉnh Cà Mau đã thực hiện công tác này, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

alt
Khóa huấn luyện “Trại hè trong quân đội” với chủ đề: Học để làm người có ích, do Trường Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức. (nguồn: baocamau.com.vn)

Để thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (QP-AN) đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) Tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các huyện (thành phố) tổ chức quán triệt và triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị định của Đảng và Chính phủ, nhất là Chỉ thị 12-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị định 116/2007/NĐ-CP của Chính phủ về công tác giáo dục QP-AN. Đồng thời, chú trọng kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Giáo dục QP-AN, các cơ quan thường trực và bộ phận giúp việc của Hội đồng. Tỉnh xác định rõ: giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trước hết là của cấp ủy, chính quyền các cấp, của các ngành, đoàn thể địa phương. Nhiệm vụ quan trọng này phải được tiến hành đồng bộ, toàn diện, cơ bản, hệ thống và triển khai thường xuyên, sâu rộng tới mọi đối tượng; trong đó, tập trung trước hết vào đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, đoàn thể địa phương. Do chủ trương đúng, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ, bằng nhiều giải pháp đồng bộ, sát hợp với đặc điểm địa phương, sát đối tượng, nên tỉnh Cà Mau đã tạo được chuyển biến tích cực, toàn diện công tác quan trọng này.

Tỉnh đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành. Xuất phát từ tính chất, tầm quan trọng của đối tượng được bồi dưỡng, Tỉnh đã tập trung đầu tư cả về nội dung, thời gian và các giải pháp tổ chức thực hiện công tác này bảo đảm chặt chẽ theo phân cấp, đúng chương trình, nội dung; đối tượng được mở rộng, chất lượng ngày càng cao. Năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012, toàn Tỉnh đã tổ chức được 68 khóa, lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 8.105 cán bộ thuộc các đối tượng. Với đối tượng 1 và 2, Tỉnh thực hiện nghiêm túc chỉ tiêu trên giao, bảo đảm đúng thành phần và tạo mọi điều kiện thuận lợi để 83 đồng chí tham gia học tập tại Học viện Quốc phòng và Trường Quân sự Quân khu 9. Đối tượng 3, Tỉnh tổ chức bồi dưỡng tại Trường Quân sự được 12 lớp, với 868 đồng chí. Đối tượng 4, 5 do các huyện (thành phố) tổ chức học tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị được 45 lớp, với 6.480 đồng chí. Bên cạnh đó, Tỉnh còn chỉ đạo Hội đồng giáo dục QP-AN và Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các chức sắc, chức việc tôn giáo, cán bộ doanh nghiệp và cán bộ lãnh đạo cơ quan thông tấn báo chí,... được 11 lớp, với 674 vị tham gia.

Chương trình bồi dưỡng đối với các đối tượng mà Tỉnh và các địa phương trong tỉnh đảm nhiệm theo phân cấp từng bước có sự đổi mới. Trên cơ sở bám sát chương trình cơ bản của trên, Tỉnh chỉ đạo nghiên cứu bổ sung một số chuyên đề phù hợp nhằm phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ QP-AN của địa phương. Nhìn chung, nội dung các chuyên đề tập trung vào tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quan điểm, chủ trương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận QP-AN, khu vực phòng thủ; những chủ trương, chính sách mới đối với lực lượng vũ trang (LLVT) và chính sách hậu phương quân đội... Ngoài ra, Tỉnh còn chỉ đạo Trường Chính trị Tỉnh thực hiện lồng ghép nội dung, chương trình bồi dưỡng kiến thức QP-AN vào các chương trình, giáo trình môn học trong đào tạo cán bộ trung, cao cấp theo Quyết định 1104/QĐ-HVCT-HCQG của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

 Qua bồi dưỡng kiến thức QP-AN đã tạo sự chuyển biến về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, các vị chức sắc, nhà tu hành và chức việc các tôn giáo đối với nhiệm vụ QP-AN. Nhờ đó, việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ở địa phương ngày càng có hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, Hội đồng giáo dục QP-AN các cấp đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành chỉ thị, nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội kết hợp chặt chẽ với nâng cao chất lượng công tác QP-AN địa phương. LLVT các cấp được xây dựng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ QP-AN của địa phương. Các cơ quan, đơn vị tham mưu cho UBND cùng cấp triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục QP-AN tiêu biểu có: Thành phố Cà Mau, các huyện Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình, Năm Căn, Cái Nước, Đầm Dơi,...

Công tác giáo dục QP-AN cho học sinh, sinh viên được Tỉnh thường xuyên coi trọng. Tỉnh ủy, UBND Tỉnh chỉ đạo Hội đồng giáo dục QP-AN Tỉnh, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh xây dựng kế hoạch giáo dục QP-AN cho học sinh, sinh viên và giao cho Trường Quân sự Tỉnh phối hợp với cơ quan quân sự các huyện (thành phố) tổ chức thực hiện. Để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên giảng dạy, đầu năm 2012, Tỉnh chỉ đạo Trường Quân sự Tỉnh mở lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 147 giáo viên trực tiếp giảng dạy môn giáo dục QP-AN, cán bộ phụ trách, giám đốc các trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện,... Nội dung bồi dưỡng tập trung vào giáo trình mới biên soạn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Thông tư 176/2011/TT-BQP, ngày 15-9-2011 của Bộ Quốc phòng. Hiện tại, 36 trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp và trung cấp nghề,... trên địa bàn Tỉnh đều ý thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác này; trên cơ sở đó, triển khai thực hiện nghiêm túc. Theo đó, đối với môn giáo dục QP-AN cho khối học sinh lớp 12, Ban Giám hiệu các trường tổ chức phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự  các huyện (thành phố) tổ chức thực hiện. Riêng các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung cấp nghề được tổ chức tập trung tại Trường Quân sự Tỉnh. Năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012, toàn tỉnh đã giáo dục QP-AN được 62.564 lượt sinh viên, 60.078 học sinh phổ thông trung học. Cùng với đó, Ban tuyển sinh quân sự các cấp còn chủ động phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục, Tỉnh đoàn, Đài Phát thanh - Truyền hình Tỉnh,... tích cực đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự cho hàng ngàn lượt học sinh, nên số lượng học sinh đăng ký dự thi vào các trường quân sự hằng năm đều tăng; tỷ lệ trúng tuyển các trường luôn vượt chỉ tiêu được giao. Năm 2011, số thí sinh trúng tuyển vào các trường trong Quân đội đạt 10,79%, tăng 2,81% so với năm 2010. Ngoài ra, Hội đồng Giáo dục QP-AN Tỉnh còn chỉ đạo thực hiện tốt chương trình “Học kỳ Quân đội” cho 100 em học sinh Trường Trung học phổ thông Hồ Thị Kỷ và Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Ngọc Hiển. Năm 2012, Tỉnh có kế hoạch kiểm tra công tác giáo dục QP-AN đối với Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau, Trường Cao đẳng Y tế để đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo giáo dục QP-AN cho sinh viên.

Công tác giáo dục quốc phòng toàn dân trên địa bàn được cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực. Việc tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức QP-AN cho nhân dân được triển khai nền nếp, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Trong đó, Đài Phát thanh - Truyền hình Tỉnh mở chuyên đề Quốc phòng toàn dân và An ninh Cà Mau mỗi tháng 3 kỳ, chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới mỗi tháng 1 kỳ; thời lượng mỗi kỳ 15 phút; đăng tải hàng trăm đề tài, phóng sự, gương người tốt việc tốt và các hoạt động của LLVT địa phương. Năm 2011, chuyên trang về QP-AN của Báo Cà Mau đăng tải được 345 bài, tin, ảnh; Báo ảnh Đất Mũi đăng tải được 147 bài, tin, ảnh có ý nghĩa giáo dục tốt về QP-AN. Hội đồng Giáo dục QP-AN các huyện (thành phố) xây dựng chuyên đề giáo dục QP-AN toàn dân trên đài truyền thanh, mỗi tháng 2 kỳ, thời lượng mỗi kỳ 5 phút, có 405 đề tài về pháp lệnh, pháp luật, đời sống, gương người tốt việc tốt. Ngoài ra, LLVT Tỉnh còn tổ chức hành quân dã ngoại làm công tác vận động quần chúng, tuyên truyền, giáo dục được 145 cuộc; có 13.408 lượt người tham dự. Nội dung giáo dục luôn có sự đổi mới, đúng thời điểm, gắn với thực tiễn, nhiệm vụ chính trị địa phương, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân và giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở.

Bám sát chủ trương, đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng, thời gian tới, tỉnh Cà Mau tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục QP-AN cho toàn dân, nhất là cho cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, đoàn thể. Trong đó, Tỉnh chủ động khảo sát, mở rộng đối tượng, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục QP-AN gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, góp phần bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

NGUYỄN TIẾN HẢI

Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh


 

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:59 - 28/05/2020

HCMSJC48.43048.800
Hà NộiSJC48.43048.820
Đà NẵngSJC48.43048.820

Thời tiết