Tổng kết thực tiễn Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Năm, 06/02/2020, 13:14 (GMT+7)
Bình Phước đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

Bình Phước là tỉnh biên giới, miền núi, nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, kết nối giữa Đông Nam Bộ với các tỉnh Tây Nguyên; có vị trí chiến lược về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại đối với Quân khu 7. Những năm qua, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh có những bước phát triển tích cực, quốc phòng, an ninh được củng cố ngày một vững chắc. Năm 2019, kinh tế của Tỉnh tăng trưởng 7,8%; 24 chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, thu hẹp sự chênh lệch giữa thành thị với nông thôn, vùng đồng bào dân tộc ít người, biên giới với nội địa; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm 0,5% so với năm 2018; thu nhập bình quân đầu người đạt 62,5 triệu đồng/người/năm. Có được kết quả đó là sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang Tỉnh. Trong đó, lực lượng vũ trang Tỉnh đã có những đóng góp quan trọng trong tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, góp phần xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần vững chắc, tạo nền tảng và môi trường thuận lợi để Tỉnh phát triển toàn diện, bền vững.

Với vai trò là Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh. Trên cơ sở quán triệt Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, chỉ thị, hướng dẫn của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; kiện toàn, duy trì nền nếp, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp; đồng thời, chủ trì phối hợp với các sở, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, v.v. Qua đó, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân về công tác quan trọng này. Hằng năm, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp rà soát đối tượng, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; phối hợp, hiệp đồng với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức thực hiện theo phân cấp. Đồng thời, làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc, rút kinh nghiệm, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này. Năm 2019, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của Tỉnh tại 5 đơn vị (Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an, Sở Giáo dục - Đào tạo, Trường Trung học phổ thông chuyên Quang Trung, huyện Phú Riềng), đánh giá đạt kết quả tốt.

Thực hiện Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Tỉnh triển khai bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng nghiêm túc, toàn diện, thống nhất. Đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, ngành, Tỉnh đặt chỉ tiêu phấn đấu: kết thúc nhiệm kỳ của cấp ủy, Hội đồng nhân dân, 100% hoàn thành nội dung, chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. Năm 2019, Tỉnh cử 10 cán bộ đối tượng 2 tham gia bồi dưỡng ở Quân khu và tổ chức 06 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho hơn 500 cán bộ thuộc đối tượng 3; chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 39 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho gần 4.000 cán bộ thuộc đối tượng 4. Để nâng cao chất lượng bồi dưỡng, Tỉnh chú trọng làm tốt công tác chuẩn bị, nhất là lựa chọn đội ngũ giáo viên, báo cáo viên và tích cực cập nhật, đổi mới nội dung bồi dưỡng. Ngoài các chuyên đề quy định, Tỉnh còn bổ sung những chuyên đề bổ trợ sát với tình hình, nhiệm vụ kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh của địa phương; cập nhật những thông tin mới về tình hình biên giới, biển, đảo; chống “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng; vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền vào chương trình bồi dưỡng. Nhằm gắn lý luận với thực tiễn, các địa phương còn tổ chức cho học viên tham quan diễn tập khu vực phòng thủ; diễn tập phòng, chống cháy rừng, bảo vệ rừng; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Cùng với tổ chức các lớp bồi dưỡng tập trung, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh còn tham mưu cho Tỉnh tiến hành lồng ghép bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, viên chức với việc tập huấn chuyên môn hằng năm của các sở, ngành. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực quản lý, điều hành công tác quân sự, quốc phòng địa phương cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp trên địa bàn.

Là địa phương có đồng bào tôn giáo chiếm trên 23% dân số nên Tỉnh chú trọng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, chức việc các tôn giáo. Từ năm 2015 đến nay, Tỉnh mở được 25 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho gần 1.500 chức sắc, chức việc, nhà tu hành, đạt kết quả tích cực. Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh thăm hỏi, tặng quà, động viên các chức sắc, chức việc tôn giáo vào dịp lễ, hội của đồng bào tôn giáo, kết hợp thông báo tình hình, tuyên truyền chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các chức sắc, chức việc tôn giáo, làm cơ sở tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “sống tốt đời, đẹp đạo”, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Để nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên, Tỉnh triển khai thực hiện Đề án đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh, tiến tới chuẩn hóa đội ngũ này. Trước mỗi năm học, lãnh đạo các trường trung học phổ thông và giáo viên môn giáo dục quốc phòng và an ninh được tập huấn cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực, phương pháp giảng dạy môn học. Năm học 2018 - 2019, có hơn 33.000 học sinh, sinh viên trong Tỉnh được học tập môn giáo dục quốc phòng và an ninh. Ngoài các nội dung theo chương trình chung, Tỉnh chỉ đạo đưa nội dung về truyền thống cách mạng của địa phương; tăng cường tổ chức hội thao quốc phòng và an ninh cho học sinh các trường trung học phổ thông. Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức chương trình “Học kỳ trong Quân đội” cùng các hoạt động về nguồn, tham quan di tích lịch sử, như: Phú Riềng đỏ, Khu di tích lịch sử Tà Thiết, v.v. Qua đó, không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng quân sự cần thiết, mà còn trực tiếp rèn luyện, xây dựng nhân cách, nếp sống tập thể, tính kỷ luật trong sinh hoạt, học tập của học sinh, sinh viên và bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, ý thức sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ công dân, bảo vệ Tổ quốc, thực hiện tốt mục tiêu giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ.

Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân được Tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ. Hằng năm, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh phối hợp với Công an, Bộ Chỉ huy Biên phòng Tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, Báo - Truyền hình Quân khu 7, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội xây dựng kế hoạch, chương trình, mở các chuyên trang, chuyên mục về quốc phòng và an ninh. Đồng thời, lồng ghép nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục quốc phòng và an ninh trong các đợt hoạt động của lực lượng vũ trang, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, lễ hội truyền thống, các đợt gọi công dân nhập ngũ, v.v. Năm 2019, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các đợt tuyên truyền đậm nét về: Kỷ niệm 40 năm chiến thắng biên giới Tây Nam; 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; Chiến thắng “Tàu Ô, Xóm Ruộng - một thời máu và hoa” với hơn 20.000 lượt người tham gia. Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước đã phát sóng hơn 1.000 tin, bài, xây dựng 18 chương trình truyền hình; các phương tiện thông tin đại chúng Trung ương và địa phương đăng tải hơn 16.000 tin, bài về hoạt động quốc phòng và an ninh của Tỉnh; không chỉ phản ánh quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục về truyền thống vẻ vang của dân tộc, địa phương; những điển hình, cách làm hay, sáng tạo, mà còn phản ánh những điểm còn hạn chế; là một “kênh” phản biện quan trọng giúp Tỉnh thực hiện ngày càng tốt hơn công tác giáo dục quốc phòng và an ninh.

Là tỉnh biên giới, miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm gần 20% dân số), trình độ dân trí không đồng đều, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số nhận thức có mặt còn hạn chế, nên Tỉnh luôn chú trọng xây dựng nội dung, phương pháp tuyên truyền phù hợp, giúp đồng bào dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo. Cùng với phát huy thế mạnh của các phương tiện thông tin đại chúng, Tỉnh rất coi trọng phương pháp tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở từng địa phương và những người có uy tín trong các dân tộc, dòng họ, các già làng, trưởng ấp, chức sắc, chức việc các tôn giáo, v.v. Thực hiện phương châm: bám sát cơ sở, địa bàn, “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc”, lực lượng vũ trang Tỉnh tích cực tham gia củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”; giúp nhân dân phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, làm cho nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, tăng cường tình đoàn kết quân - dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc ngay từ cơ sở.

Phát huy kết quả, kinh nghiệm đã đạt được, lực lượng vũ trang tỉnh Bình Phước tiếp tục làm nòng cốt trong tham mưu, phối hợp, tổ chức thực hiện tốt hơn nữa công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, góp phần xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần vững mạnh, tạo nền tảng để Tỉnh phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, cùng cả nước thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá VŨ TIẾN ĐIỀN, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 24:37 - 4/03/2021

EUR26,920.8828,327.31

GBP31,278.8532,585.38

USD22,900.0023,110.00

Giá vàng

Cập nhật : 11:30 - 04/03/2021

HCMSJC55.55055.950
Hà NộiSJC55.55055.970
Đà NẵngSJC55.55055.970