Tổng kết thực tiễn Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Hai, 12/11/2018, 08:22 (GMT+7)
Ba trọng tâm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật ở Vùng Cảnh sát biển 2

Vùng Cảnh sát biển 2 thực hiện nhiệm vụ trên khu vực biển của 06 tỉnh miền Trung. Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, sự phối hợp, giúp đỡ, đùm bọc của cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương và các đơn vị bạn, Vùng đã vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, môi trường hòa bình, hợp tác hữu nghị, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới biển, đảo của Tổ quốc.

Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba

Năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, Vùng phối hợp tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền, đấu tranh phòng, chống tội phạm; phát hiện, theo dõi, tuyên truyền, xử lý hàng nghìn lượt tàu thuyền nước ngoài hoạt động trên biển có hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam; hàng trăm tàu thuyền với hàng trăm đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại. Đồng thời, phối hợp với Công an và trực tiếp đấu tranh, phá nhiều chuyên án, vụ án ma túy và các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự trên biển, với tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính và giá trị tang vật thu giữ, phát mại ước tính hằng trăm tỷ đồng1 nộp ngân sách nhà nước; tổ chức cứu nạn, tiếp nhận, chăm sóc sức khỏe hàng chục tàu cá và nhiều ngư dân gặp nạn trên biển, v.v. Kết quả trên có nhiều nguyên nhân, song có nguyên nhân quan trọng là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng đã triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

Hiện nay, nhiệm vụ xây dựng lực lượng Cảnh sát biển “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có tính chuyên nghiệp cao”; sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc có yêu cầu mới, rất cao, với những thuận lợi, khó khăn đan xen. Tình hình Biển Đông nói chung và phạm vi do Vùng đảm nhiệm nói riêng tiềm ẩn những nhân tố phức tạp. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp của Vùng vẫn còn thiếu, trình độ, năng lực có mặt còn hạn chế; phương tiện, trang bị phục vụ cho nhiệm vụ chưa đồng bộ; đời sống của bộ đội, ngư dân còn gặp nhiều khó khăn, v.v. Vì thế, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 xác định phải tiếp tục tập trung nâng cao năng lực thực thi pháp luật, với ba trọng tâm sau:

Một là, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho bộ đội và ngư dân các tỉnh, thành phố ven biển. Trên cơ sở nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam, hằng tháng, quý, năm, Đảng ủy Vùng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng đưa mặt công tác này vào nghị quyết lãnh đạo (có thể ban hành nghị quyết chuyên đề); người chỉ huy xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện có nền nếp, phù hợp thực tế, đạt hiệu quả. Đồng thời, quan tâm củng cố, phát huy vai trò của Hội đồng (tổ, đội) phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; đổi mới nội dung, chương trình, kế hoạch, biện pháp thực hiện phù hợp với đơn vị, đối tượng. Nội dung tập trung vào quán triệt nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy, chỉ huy các cấp; chức năng, nhiệm vụ của Cảnh sát biển, của đơn vị, chức trách, nhiệm vụ của cá nhân; các văn bản pháp luật liên quan đến nghiệp vụ2, quy định của Bộ Quốc phòng về quan hệ, tiếp xúc với người nước ngoài; tư tưởng chỉ đạo, phương châm, quy tắc xử lý các tình huống xảy ra trong quá trình thực thi pháp luật trên biển. Chủ động phối hợp, tham mưu, nghiên cứu, đề xuất những biện pháp phát huy hiệu quả tài liệu: “Biển và hải đảo Việt Nam”, “Những điều ngư dân cần biết trong hoạt động thủy sản” cho lực lượng hoạt động trên biển.

Cùng với đó, các cấp thực hiện tốt việc tập huấn nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn, trình độ nghiệp vụ, nắm tình hình, xử lý tình huống cho các đội nghiệp vụ; thường xuyên đa dạng hóa hình thức, biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng: lấy cụm, đội nghiệp vụ, đơn vị độc lập làm đầu mối; xây dựng mỗi tàu một tủ sách pháp luật. Tư lệnh Vùng yêu cầu, các đơn vị duy trì nghiêm chế độ ngày, tuần, tháng, nhất là trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực nghiệp vụ, báo cáo, xin chỉ thị; thực hiệt tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở, Ngày Pháp luật, Ngày Chính trị và Văn hóa tinh thần. Để công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả, các đơn vị kết hợp tuần tra, kiểm soát với phát loa tuyên truyền về pháp luật, quy định hoạt động, quan điểm đối ngoại quốc phòng của Nhà nước ta,… trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam và vùng biển có liên quan; biên soạn, in sách, tờ gấp, tờ rơi (bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung Quốc),… với những nội dung dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện để phát hành rộng rãi đến ngư dân và đối tượng liên quan. Đồng thời, duy trì nền nếp học tập “Sổ tay pháp luật Cảnh sát biển”, gắn với thực hiện “Mỗi ngày học một điều luật”; mô hình “Tổ tư vấn tâm lý - pháp lý”; hệ thống pa-nô, áp phích, thông tin, truyền thanh nội bộ, thiết chế văn hóa ở cơ sở. Đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt và đội ngũ cán bộ chuyên trách, báo cáo viên, tuyên truyền viên trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát; gắn công tác này với mô hình “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân”, v.v.

Hai là, thực hiện tốt Nghị quyết 120-NQ/ĐU của Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam về “Xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Đây là nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Vùng. Trong thực hiện phải đạt mục tiêu xây dựng Vùng Cảnh sát biển 2 cách mạng, hiện đại, chuyên nghiệp, có tổ chức biên chế hợp lý, tinh gọn, trang bị đồng bộ, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật trên biển và hợp tác quốc tế. Trọng tâm là xây dựng cho bộ đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt; hiểu biết sâu rộng về pháp luật; khai thác, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại trong mọi tình huống. Theo đó, các đơn vị phải thực hiện tốt Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; nâng cao chất lượng huấn luyện chiến thuật, kỹ thuật, khả năng sẵn sàng chiến đấu; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Trong thực hiện, kết hợp chặt chẽ với xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động: “Phát huy truyền thống, công hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”; “Xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật”, phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống”3, v.v.

Trên cơ sở nắm vững phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, các cấp đã đổi mới mạnh mẽ phương pháp, nội dung, chương trình huấn luyện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, chức trách của cá nhân; tăng huấn luyện thực hành, thực tế và huấn luyện nghiệp vụ, ngoại ngữ, pháp luật cho bộ đội, nhất là với đội ngũ cảnh sát viên và cán bộ tàu; huấn luyện biện pháp chống “NN” hạ đặt giàn khoan, cướp biển, cướp có vũ trang, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Coi trọng nâng cao chất lượng diễn tập, hội thi, hội thao, công tác kiểm tra, phúc tra; kết hợp huấn luyện với rèn luyện thể lực, xây dựng chính quy; quản lý, điều hành huấn luyện “Tập trung, thống nhất, đồng bộ”. Quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và tạo nguồn vật tư, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ huy, điều hành; phát huy nội lực, phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng xử lý tốt các tình huống, không để bị động bất ngờ, v.v.

Ba là, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, lực lượng trong thực thi pháp luật; làm tốt công tác đối ngoại Cảnh sát biển. Sự phối hợp này được thực hiện trên các vùng biển, từ đường cơ sở trở ra đến ranh giới ngoài của vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa và trong vùng nội thủy, các cảng biển, với từng tổ chức, lực lượng cụ thể4. Để có hiệu quả, các cấp ủy, chỉ huy phải lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ; xây dựng chương trình, kế hoạch, với nội dung, phương pháp, hình thức cụ thể, phân công người phụ trách, định kỳ tổ chức rút kinh nghiệm, v.v. Việc phối hợp phải bám sát đặc điểm, đúng chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu với từng lực lượng; tuân thủ nghiêm pháp luật Nhà nước, phù hợp với thông lệ quốc tế, quy chế, quy định phối hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, an ninh, trật tự, môi trường hòa bình, hữu nghị, hợp tác trên biển.

Trên cơ sở quán triệt, thực hiện nghiêm quan điểm, đường lối, chiến lược, chính sách, đối ngoại, hợp tác quốc tế và đối ngoại quốc phòng của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, các cấp ủy, chỉ huy tổ chức thực hiện tốt công tác đối ngoại. Đồng thời, nghiên cứu, tham mưu với trên và trực tiếp ký kết, duy trì nền nếp, hiệu quả các chương trình, kế hoạch, hợp tác, đối ngoại quốc phòng được phân công. Thiết lập đường dây nóng với lực lượng thực thi pháp luật các nước có vùng biển giáp ranh với vùng biển Việt Nam và các nước trên thế giới, theo quy định phân cấp để thông báo, phối hợp xử lý các tình huống khi cần thiết.

Thực hiện tốt ba trọng tâm trên sẽ thiết thực nâng cao năng lực thực thi pháp luật của Vùng Cảnh sát biển 2, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, hữu nghị, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đại tá ĐÀO HỒNG NGHIỆP, Tư lệnh Vùng
______________

1 - Riêng 6 tháng đầu năm 2018 là trên 146 tỷ đồng.

2 - Pháp lệnh Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam (năm 2008); Nghị định 50/2008/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự cửa khẩu, cảng biển; Pháp lệnh Xử lý hành chính sửa đổi, bổ sung (năm 2008); Quyết định 28/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về phối hợp hoạt động giữa các lực lượng trên biển; Công ước quốc tế về Luật Biển năm 1982; Luật Biển Việt Nam; các hiệp định phân định biên giới biển đã được ký kết giữa nước ta với các nước: Trung Quốc, Ma-lai-xi-a, Thái Lan, Căm-pu-chia; Nghị quyết chuyên đề 30-NQ/ĐU của Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 2 về “Đấu tranh chống buôn lậu trên biển”.

3 - Bốn tốt: 1. Chính trị, tư tưởng tốt; 2. Chuyên môn nghiệp vụ tốt; 3. Đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân tốt; 4. Nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật tốt. Bốn không: 1. Không đánh cờ bài ăn tiền, đánh đề, cá độ, vay nợ tài sản không có khả năng trả lại; 2. Không mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy; 3. Không sử dụng rượu bia sai quy định; 4. Không hút thuốc lá nơi làm việc, địa điểm công cộng. Bốn chống: 1. Chống can thiệp; 2. Chống tiếp tay; 3. Chống bao che; 4. Chống làm ngơ.

4 - Cấp ủy, chính quyền địa phương ven biển; các lực lượng: Hải Quân, Biên phòng, Công an, Hải quan, Kiểm ngư.

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:36 - 16/04/2021

EUR26,775.7828,174.59

GBP30,993.7832,288.33

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:16 - 16/04/2021

HCMSJC55.08055.450
Hà NộiSJC55.08055.470
Đà NẵngSJC55.08055.470