QPTD -Thứ Hai, 17/10/2016, 08:08 (GMT+7)
Xây dựng Quân chủng Phòng không - không quân tinh nhuệ, hiện đại

Quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, Quân ủy Trung ương về xây dựng Quân chủng Phòng không - Không quân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng đã lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực. Hiện nay, Quân chủng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương trên; trong đó, xây dựng tinh nhuệ, hiện đại được xác định là nội dung quan trọng.

Trước hết, Quân chủng đẩy mạnh xây dựng các cơ quan, đơn vị thuộc quyền tinh nhuệ về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, quân và dân miền Bắc đã thiết lập thế trận phòng không nhân dân rộng khắp, nhiều tầng, nhiều lớp, đánh thắng nhiều cuộc tiến công phá hoại của không quân Mỹ. Điển hình là Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Pa-ri, rút hết quân về nước, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thực tế cho thấy, sức mạnh tổng hợp của ta hơn địch; trong đó, sức mạnh chính trị - tinh thần là yếu tố quyết định nhất. Vì vậy, mặc dù đế quốc Mỹ có vũ khí, trang bị hiện đại hơn ta gấp nhiều lần, song chúng vẫn bị thất bại hoàn toàn. Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc (nếu xảy ra), Bộ đội Phòng không - Không quân là một trong những lực lượng phải đương đầu trực tiếp ngay từ đầu và trong suốt quá trình chiến tranh với địch, nên yếu tố chính trị - tinh thần, cốt lõi là ý chí, bản lĩnh chiến đấu lại càng quan trọng. Thấu suốt điều đó, Quân chủng coi trọng chăm lo giáo dục bảo đảm cho bộ đội thực sự tinh nhuệ về chính trị. Quá trình thực hiện, các đơn vị trong Quân chủng đã kết hợp chặt chẽ việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng với kiên định chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ cách mạng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Tích cực đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, âm mưu thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ và “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch; xây dựng cho bộ đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, Quân chủng chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng; đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Các đơn vị thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng, tô thắm hình ảnh người “Chiến sĩ Phòng không - Không quân ưu tú”.

Để xây dựng Đảng bộ Quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, Đảng ủy Quân chủng chỉ đạo tổ chức đảng các cấp coi trọng gắn xây dựng tổ chức đảng với tổ chức chỉ huy và các tổ chức quần chúng; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Các cơ quan, đơn vị coi trọng việc khắc phục biểu hiện mơ hồ, chủ quan, mất cảnh giác hoặc bi quan, dao động, thiếu niềm tin vào trang bị kỹ thuật hiện có và sức mạnh của lực lượng, thế trận phòng không nhân dân.

Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng tập trung xây dựng các đơn vị Phòng không - Không quân tinh nhuệ về tổ chức, bảo đảm “tinh, gọn, mạnh”. Thực hiện nhiệm vụ này, Quân chủng chỉ đạo các cơ quan, nhất là cơ quan Quân lực nghiên cứu, đề xuất việc điều chỉnh tổ chức, biên chế. Về quân số, bố trí, sắp xếp lại, bảo đảm hợp lý, cân đối giữa các thành phần lực lượng từ khối cơ quan Quân chủng đến các đơn vị, chú trọng những đơn vị mới thành lập. Đẩy mạnh nghiên cứu, triển khai thực hiện các đề án: thành lập các đơn vị tên lửa, ra-đa, pháo phòng không mới; điều chỉnh lại tổ, phi đội bay, kíp chiến đấu,… khi có quyết định của Bộ Quốc phòng, bảo đảm đúng lộ trình, chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Quân chủng còn triển khai kế hoạch bố trí lại thế trận phòng không - không quân, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay và sử dụng hệ thống thông báo báo động thời gian thực. Căn cứ vào tình hình thực tế, hiện nay, Quân chủng đang thực hiện nhiều biện pháp thiết thực trong tổ chức lực lượng như: tích cực đào tạo chuyển loại quân nhân chuyên nghiệp; điều động học viên ra trường ưu tiên các đơn vị sẵn sàng chiến đấu, nhất là các đơn vị ở phía Nam. Về nguồn dự bị, Quân chủng thực hiện tốt công tác phối hợp, hiệp đồng với các địa phương sắp xếp quân nhân dự bị đủ 100% chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ khi có tình huống.

Hai là, đẩy mạnh xây dựng Quân chủng tiến lên hiện đại. Thực hiện chủ trương của Quân ủy Trung ương và chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật phòng không, không quân, Quân chủng tổ chức chặt chẽ việc đàm phán mua sắm, tiếp nhận, sản xuất, cải tiến, sửa chữa, bàn giao đúng kế hoạch theo Chương trình hành động của Đảng ủy Quân chủng thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI). Triển khai thực hiện kế hoạch mua sắm trang bị kỹ thuật cho những năm tiếp theo, kịp thời thay thế các loại cũ; trong đó, ưu tiên máy bay, phương tiện làm nhiệm vụ ở vùng biển đảo, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng quy chế, bí mật, an toàn. Tích cực nghiên cứu khai thác vật tư, kỹ thuật từ các nguồn trong nước và nước ngoài, chú trọng các nước bạn bè truyền thống, đảm bảo sửa chữa đồng bộ trang bị kỹ thuật hiện có và dự trữ vật tư đến năm 2020. Chủ động chuẩn bị tiềm lực khoa học công nghệ sản xuất, cải tiến, nâng cao tính năng kỹ thuật một số trang bị kỹ thuật đảm bảo sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện, từng bước loại khỏi biên chế những trang bị kỹ thuật cũ, hỏng.

Báo động sẵn sàng chiến đấu. (Ảnh: phongkhongkhongquan.vn)

Ba là, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện. Đây là cơ sở để xây dựng Quân chủng tinh nhuệ, thiện chiến hơn, hiện đại hơn. Xây dựng Quân chủng tinh nhuệ, hiện đại phải bao gồm cả con người và vũ khí, trang bị, phương tiện tinh nhuệ, hiện đại. Đó là những cán bộ, chiến sĩ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, có kiến thức toàn diện, hiểu biết về công nghệ thông tin, ngoại ngữ, v.v. Vì thế, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng lãnh đạo, chỉ đạo các học viện, nhà trường trực thuộc thực hiện tốt phương châm “Cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu”. Trong đó, chú trọng thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; thực hiện “Chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo trong Quân đội giai đoạn 2011 - 2020”. Đồng thời, chỉ đạo các nhà trường tích cực nghiên cứu đổi mới nội dung, chương trình giáo dục - đào tạo phù hợp với thực tiễn, nhiệm vụ xây dựng, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của từng đơn vị.

Về huấn luyện chiến đấu, các đơn vị trong toàn Quân chủng tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương “Về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”. Rút kinh nghiệm từ tổng kết 10 năm đổi mới công tác huấn luyện, Quân chủng chỉ đạo các lực lượng huấn luyện toàn diện, tập trung có trọng tâm, trọng điểm; lấy huấn luyện phòng không, không quân làm trung tâm, tác chiến trên không làm nòng cốt; lấy mục tiêu tiêu hao, tiêu diệt địch trên không, trên biển, đánh thắng chiến tranh trên không, trên biển, trên bộ,… để huấn luyện bộ đội. Trong huấn luyện, bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính. Huấn luyện các lực lượng tinh thông về kỹ thuật, chiến thuật và nghiệp vụ chuyên ngành. Huấn luyện các phân đội có sức cơ động cao, triển khai chiến đấu linh hoạt trên mọi địa hình, thời tiết; giỏi ngụy trang, nghi trang, nghi binh; kịp thời phòng tránh, đánh trả tiến công hỏa lực đường không bằng vũ khí công nghệ cao của địch; phòng chống vũ khí hủy diệt, tác chiến điện tử; giỏi tác chiến độc lập, hiệp đồng với các lực lượng Phòng không, Không quân, Hải quân,…; tác chiến trong đội hình binh chủng hợp thành, khu vực phòng thủ bảo vệ chủ quyền biên giới, vùng trời, vùng biển đảo, thềm lục địa Tổ quốc.

Đối với lực lượng Không quân, tập trung huấn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu trong mọi điều kiện, thời tiết, cả ngày và đêm, trên đất liền, trên biển; tổ chức bắn đạn thật, ném bom cho phi công (tổ bay). Chú trọng huấn luyện bay biển, đảo xa, bay đêm; tập hạ cánh, cất cánh trên đường băng ngắn, hẹp. Huấn luyện tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trong điều kiện địa hình, thời tiết phức tạp, ưu tiên phi công mũi nhọn, trẻ, chuyển loại và đào tạo chỉ huy bay - giáo viên bay. Huấn luyện nâng cao khả năng quản lý bay, quản lý vùng trời, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các trường hợp vi phạm quy chế bay, đột nhập đường không. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng: Tổng cục II, Hải quân, Cảnh sát biển, Công binh,… xây dựng kế hoạch huấn luyện, diễn tập hiệp đồng về nhận biết các loại cầu phà, tàu thuyền; tìm kiếm, cấp cứu, chỉ thị mục tiêu, chống khủng bố, cướp biển. Huấn luyện không quân trực thăng hạ cánh, cất cánh trên nhà giàn, tàu. Hiệp đồng diễn tập với các sư đoàn bộ binh thuộc các quân khu, quân đoàn đánh địch trong đội hình binh chủng hợp thành. Đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo an toàn bay trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện; hạn chế các vụ tai nạn nghiêm trọng, gây thiệt hại về người và phương tiện bay.

Đối với lực lượng Phòng không, lấy huấn luyện chỉ huy cơ quan và kíp chiến đấu là trọng tâm; huấn luyện kỹ thuật cá nhân và hiệp đồng kíp chiến đấu từ khẩu đội (kíp xe, đài) đến phân đội (đại đội, tiểu đoàn, trạm ra-đa) là then chốt. Chú trọng huấn luyện cơ động, triển khai nhanh trang bị kỹ thuật; tích cực huấn luyện làm chủ trang bị kỹ thuật mới, cải tiến; tăng cường huấn luyện đêm, đánh địch bằng lực lượng phân tán, nhất là các đơn vị pháo phòng không cải tiến. Huấn luyện hiệp đồng các binh chủng trong Quân chủng. Tổ chức huấn luyện, diễn tập với các quân khu, binh chủng đánh địch trong đội hình binh chủng hợp thành. Tăng cường huấn luyện đội ngũ chiến thuật phân đội, tổ chức diễn tập vòng tổng hợp sát thực tế những cuộc chiến tranh gần đây; giỏi xử lý các tình huống thông thường, xử lý được các tình huống phức tạp. Quân chủng còn tổ chức huấn luyện quân dự bị động viên đúng nội dung quy định. Huấn luyện cấp nào, tổ chức hợp luyện, diễn tập cấp đó.

Xây dựng Quân chủng Phòng không - Không quân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” là chủ trương lớn, thể hiện sâu sắc sự quan tâm của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Ý thức rõ điều đó, cán bộ, chiến sĩ Quân chủng đề cao trách nhiệm chính trị, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trên mặt trận đối không, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân kiên quyết bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc.

Trung tướng, TS. LÊ HUY VỊNH, Tư lệnh Quân chủng

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 04:42 - 23/05/2018

EUR26721.1127040.53

GBP30319.0930805.11

USD2273522805

Giá vàng

Cập nhật : 15:08 - 22/05/2018

HCMSJC36.50036.700
Hà NộiSJC36.50036.720
Đà NẵngSJC36.50036.720

Thời tiết