QPTD -Thứ Hai, 09/09/2019, 08:05 (GMT+7)
Xây dựng ngành Kỹ thuật Quân đội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Ngày 10-9-1974, Tổng cục Kỹ thuật được thành lập, đánh dấu sự ra đời của một cơ quan chuyên ngành để thống nhất việc tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kỹ thuật trong toàn quân. Trải qua 45 năm xây dựng, chiến đấu, phục vụ chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục và ngành Kỹ thuật Quân đội đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Những năm gần đây, ngành Kỹ thuật, trước hết là Tổng cục Kỹ thuật đã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về chuyên ngành, chủ động tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhiều chủ trương, giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật phù hợp trong từng giai đoạn; đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt trong chỉ đạo, triển khai thực hiện, tạo chuyển biến toàn diện, vững chắc trong công tác kỹ thuật. Đặc biệt, Ngành đã đóng góp tích cực vào thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; trong đó, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, tạo sự đổi mới căn bản về vũ khí, trang bị kỹ thuật, sức mạnh chiến đấu của Quân đội, đảm bảo cho toàn quân hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, nhất là bảo vệ chủ quyền biển, đảo, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, v.v.

Trung tướng Lê Quý Đạm phát biểu kết luận Hội nghị báo cáo kế hoạch công tác kỹ thuật năm 2020 của Quân chủng Hải quân

Hiện nay, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc có bước phát triển mới, đặt ra cho ngành Kỹ thuật nhiệm vụ nặng nề, với mục tiêu, yêu cầu mới cao hơn. Trong khi đó, hệ thống tổ chức, biên chế, trang bị, phương tiện, năng lực bảo đảm của Ngành có mặt chưa theo kịp sự phát triển; công tác bảo đảm kỹ thuật đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động của cuộc Cách mạng Công nghiêp lần thứ tư. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ngành Kỹ thuật Quân đội tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp tập trung xây dựng Ngành vững mạnh, tạo cơ sở đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật.

Để thực hiện mục tiêu đó, Ngành đẩy mạnh kiện toàn tổ chức biên chế cơ quan, đơn vị kỹ thuật các cấp; đồng thời, tích cực nghiên cứu đề xuất đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, chỉ đạo công tác kỹ thuật. Tổng cục tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, làm cơ sở nâng cao năng lực nghiên cứu, chất lượng tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các cấp, nhất là cấp chiến lược về công tác kỹ thuật quân sự. Trong đó, chú trọng tham mưu, chỉ đạo kiện toàn tổ chức, biên chế của Ngành theo hướng "tinh, gọn, mạnh, thống nhất" đồng bộ ở cả 03 cấp, phù hợp với quy hoạch tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2021 và đặc thù bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị; ưu tiên đối với các lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Tiếp tục tham mưu cho Bộ Quốc phòng hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp quy, làm cơ sở để nâng cao hiệu lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hoạt động công tác kỹ thuật. Trọng tâm là nghiên cứu đổi mới phương thức bảo đảm, cơ chế điều hành công tác kỹ thuật; bổ sung điều lệ, hướng dẫn công tác kỹ thuật đối với các chuyên ngành kỹ thuật toàn quân, phù hợp với lộ trình đổi mới vũ khí, trang bị; hoàn thiện quy chế, quy định xây dựng nền nếp chính quy công tác kỹ thuật, xây dựng cơ quan, đơn vị kỹ thuật các cấp vững mạnh toàn diện; điều chỉnh và xây dựng, hoàn thiện các quy tắc, quy định, quy trình công nghệ trong các lĩnh vực công tác kỹ thuật; xây dựng các chỉ tiêu, định mức bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị, v.v. Cùng với đó, Ngành tiếp tục rà soát, tham mưu, đề xuất chủ trương, biện pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật; quy hoạch sử dụng, mua sắm, sản xuất, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật, v.v. Tiếp tục tham mưu, phối hợp với các địa phương đẩy mạnh kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường tiềm lực, thế trận kỹ thuật trong các khu vực phòng thủ; nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng kỹ thuật dự bị động viên; xây dựng cơ chế, chính sách động viên, huy động các nguồn lực xã hội phục vụ cho công tác kỹ thuật, động viên công nghiệp trong điều kiện kinh tế thị trường; xây dựng các cơ chế, quy chế về hợp tác với các cơ sở ngoài Quân đội trong sửa chữa, khai thác những loại trang thiết bị có hàm lượng công nghệ cao hoặc trên các địa bàn khó khăn, phức tạp; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự, v.v.

Để thực hiện tốt phương châm “công tác kỹ thuật đi trước một bước”, Ngành tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư nâng cao năng lực, chất lượng cơ sở bảo đảm kỹ thuật của các cấp. Tổng cục tiếp tục tham mưu cho Bộ Quốc phòng quy hoạch, nâng cấp hệ thống trạm, xưởng bảo đảm kỹ thuật toàn quân theo hướng chính quy, hiện đại, phù hợp với thế bố trí chiến lược mới. Đồng thời, tích cực huy động các nguồn lực, đẩy mạnh thực hiện các dự án đầu tư hiện đại hóa phương tiện, trang bị công nghệ, nâng cao năng lực bảo đảm của lực lượng kỹ thuật toàn quân, chú trọng các đơn vị được trang bị vũ khí, khí tài thế hệ mới, đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo. Trước mắt, Tổng cục tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các đề án đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt, như: Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống kho vũ khí, trang bị kỹ thuật toàn quân giai đoạn 2018 - 2025 và những năm tiếp theo; Đề án quy hoạch cơ sở sửa chữa vũ khí, trang bị toàn quân. Đẩy mạnh thực hiện dự án đầu tư chiều sâu cho các nhà máy, xí nghiệp quốc phòng để từng bước vươn lên làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất vật tư kỹ thuật, sửa chữa vũ khí, trang bị. Từng bước dồn dịch, nâng cấp trạm, xưởng cấp chiến dịch, chiến thuật; bổ sung, nâng cấp trang thiết bị của các trạm, xưởng sửa chữa để tăng khả năng sửa chữa tại chỗ và cơ động. Đồng thời, coi trọng đầu tư nâng cao năng lực cất chứa, bảo đảm kỹ thuật của hệ thống kho kỹ thuật, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối và duy trì, kéo dài hạn sử dụng cho vũ khí, trang bị kỹ thuật, nhất là các loại thế hệ mới, quý hiếm, v.v. Lực lượng kỹ thuật các cấp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt cùng toàn quân thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu trọng điểm công tác kỹ thuật theo lộ trình đã xác định. Chú trọng làm chủ hoạt động bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị thế hệ mới, công nghệ cao và sau cải tiến, hiện đại hóa; tích cực ứng dụng thành tựu của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư để nâng cao năng lực, chất lượng sửa chữa, bảo quản, niêm cất ở các cấp; duy trì và nâng cao hệ số kỹ thuật các nhóm vũ khí, trang bị theo quy định. Ngành tăng cường kiểm tra, quản lý chất lượng sản phẩm; áp dụng tiêu chuẩn tiên tiến để kiểm định, giám sát chất lượng sửa chữa, sản xuất, mua sắm vũ khí, trang bị và vật tư kỹ thuật; phối hợp với các nhà máy, xí nghiệp để luân chuyển, tạo nguồn, sản xuất vật tư, phụ tùng thay thế, nhất là vật tư đặc chủng, bảo đảm cơ số sửa chữa thường xuyên và dự trữ chiến đấu. Cơ quan, đơn vị kỹ thuật các cấp, nhất là các trung tâm, viện nghiên cứu, cơ sở bảo đảm kỹ thuật cấp chiến lược, chiến dịch đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Trong đó, tập trung nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào giải quyết những yêu cầu cấp bách trong khai thác, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật, nhất là vũ khí, khí tài thế hệ mới; ứng dụng các công nghệ mới, vật liệu mới vào bảo quản, niêm cất vũ khí, trang bị và sản xuất vật tư,... nhằm tạo bước đột phá trong công tác kỹ thuật.

Đặc biệt, Ngành đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật có năng lực toàn diện, chất lượng cao, xác định đây là nội dung then chốt, vừa cấp thiết trước mắt, vừa cơ bản lâu dài. Tổng cục tiếp tục chỉ đạo xây dựng, phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng toàn diện, trước hết là chất lượng về chính trị và chuẩn hóa về trình độ, tay nghề. Trong đó, chú trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ chuyên gia đầu ngành, cán bộ kỹ thuật, thợ kỹ thuật giỏi trên các lĩnh vực kỹ thuật trọng điểm, mũi nhọn, công nghệ cao để làm nòng cốt trong công tác bảo đảm kỹ thuật, nhất là cho các loại vũ khí, trang bị thế hệ mới. Thời gian tới, Ngành tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật; thực hiện đa dạng hình thức đào tạo, bồi dưỡng; gắn quy hoạch, đào tạo, sử dụng với lộ trình hiện đại hóa Quân đội. Tổng cục yêu cầu các cơ quan, đơn vị tích cực đổi mới công tác huấn luyện kỹ thuật theo tinh thần Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương; duy trì nghiêm nền nếp huấn luyện kỹ thuật; đa dạng các hình thức bồi dưỡng; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tập huấn, huấn luyện, bồi dưỡng đảm bảo toàn diện, nhưng chuyên sâu, sát với nhiệm vụ, đối tượng, thực tiễn hoạt động công tác kỹ thuật, vũ khí, trang bị hiện có. Chú trọng huấn luyện khai thác, làm chủ vũ khí, trang bị thế hệ mới, huấn luyện an toàn trong khai thác, sử dụng, v.v. Mặt khác, Ngành tiếp tục nghiên cứu, đề xuất chính sách đặc thù để thu hút, tuyển dụng nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao.

Cùng với đó, Ngành tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động; trọng tâm là thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông” gắn với phong trào Thi đua Quyết thắng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật, xây dựng cơ quan, đơn vị kỹ thuật vững mạnh toàn diện. Theo đó, Ngành tiếp tục thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn 2534/HD-KT của Tổng cục; cụ thể hóa, hướng dẫn thực hiện các nội dung của Cuộc vận động sát với tình hình đơn vị. Tăng cường công tác quản lý, xây dựng chính quy cơ quan, cơ sở kỹ thuật gắn với xây dựng nền nếp chính quy công tác kỹ thuật của các đơn vị. Để đạt hiệu quả cao, các đơn vị phát huy và nhân rộng mô hình điểm về cơ sở kỹ thuật chính quy, vững mạnh toàn diện; đồng thời, tổ chức nhiều hội thi kỹ thuật các cấp gắn với củng cố, nâng cấp cơ sở vật chất để tạo bước chuyển biến mạnh. Duy trì nghiêm quy định về quản lý vũ khí, trang bị, bảo đảm an toàn trong huấn luyện, giao thông và thông tin mạng; tuyên truyền, động viên bộ đội tích cực, sáng tạo, đề cao trách nhiệm, thực hiện Cuộc vận động ngày càng có chiều sâu, chất lượng.

Phát huy truyền thống “Chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường”, ngành Kỹ thuật Quân đội tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc.

Trung tướng LÊ QUÝ ĐẠM, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật

Ý kiến bạn đọc (0)