QPTD -Thứ Hai, 12/07/2021, 09:16 (GMT+7)
Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

Là lực lượng nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, những năm qua, lực lượng vũ trang Thủ đô luôn được Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội quan tâm, chăm lo xây dựng vững mạnh toàn diện, trước hết là vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Thủ đô trong mọi tình huống.

Để xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh, trên cơ sở quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tham mưu với Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự, xây dựng lực lượng vũ trang; phối hợp tham mưu ban hành và thực hiện hiệu quả Chương trình số 05-CTr/TU của Thành ủy về “Tăng cường quốc phòng, an ninh bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, giai đoạn 2016 - 2020”, Chương trình số 09-CTr/TU của Thành ủy về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố, giai đoạn 2021 - 2025”. Phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nhất là xây dựng khu vực phòng thủ Thành phố vững chắc; tổ chức và trực tiếp tham gia các cuộc diễn tập và là địa phương đầu tiên trong cả nước diễn tập phòng thủ dân sự theo Nghị định số 02/2014/NĐ-CP của Chính phủ đạt kết quả thiết thực.

Thực hiện chức năng “đội quân công tác”, hằng năm, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị đóng quân trên địa bàn, huy động hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, lực lượng dân quân tự vệ và hàng nghìn lượt phương tiện tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, cháy nổ, sự cố môi trường, cứu hộ, cứu nạn. Tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; thực hiện phong trào “Bộ đội và dân quân tự vệ Thủ đô chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đặc biệt, trong các đợt dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn, lực lượng vũ trang Thủ đô đã phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trên tuyến đầu, chủ động phối hợp cùng cả hệ thống chính trị tích cực tham gia phòng, chống dịch, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân Thủ đô ghi nhận đánh giá cao. Đây là những hoạt động quan trọng góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” trong khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Do được thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng, nên tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ Thủ đô” thời kỳ mới; có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng của người quân nhân cách mạng; luôn đề cao cảnh giác, đấu tranh làm thất bại âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ và phát triển Thủ đô, để xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, lực lượng vũ trang Thủ đô tiếp tục phấn đấu xây dựng vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiểu biểu, đủ sức làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và khu vực phòng thủ vững chắc. Theo đó, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nội dung giải pháp sau:

Một làtập trung xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Quán triệt và triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, phổ biến pháp luật, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ Thủ đô trong mọi tình huống. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, truyền thống Quân đội, bản chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, nét đẹp văn hóa Người chiến sĩ Thủ đô; thực hiện có hiệu quả Đề án Quân đội phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 và lực lượng 47 ở các cấp, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững định hướng chính trị, nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, tạo sự đồng thuận, thống nhất, không để kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc, kích động, lôi kéo, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang Thủ đô. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trọng tâm là xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có động cơ trong sáng, ý chí quyết tâm, trách nhiệm cao, đạo đức, lối sống lành mạnh, có văn hóa, tri thức khoa học, trình độ quân sự, chuyên môn nghiệp vụ, sức khỏe và phương pháp công tác tốt; thực hành dân chủ, kỷ luật tự giác, nghiêm minh, đoàn kết, tình đồng chí, đồng đội, gắn bó máu thịt với nhân dân.

Hai là, thường xuyên chú trọng kiện toàn tổ chức, biên chế, xây dựng lực lượng vũ trang có số lượng hợp lý, chất lượng cao. Quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh tập trung lãnh đạo xây dựng lực lượng thường trực theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, trọng tâm là tinh, gọn ở khối cơ quan Bộ Tư lệnh, bảo đảm chất lượng, hiệu quả công việc; ưu tiên quân số cho các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và cơ quan quân sự quận, huyện, thị xã. Việc điều chỉnh được tiến hành thường xuyên, đảm bảo phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và quân số hợp lý, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, phù hợp với vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có. Đối với lực lượng dân quân tự vệ, tập trung xây dựng theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”, có chất lượng chính trị cao, đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn của Thủ đô; trong đó, chú trọng xây dựng dân quân thường trực, cơ động, dân quân tự vệ tại chỗ, binh chủng chuyên môn kỹ thuật. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, thời gian tới, Bộ Tư lệnh đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, phát triển mạnh mô hình lực lượng dân quân thường trực trong các quận nội thành; nghiên cứu và tổ chức lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, v.v. Thực hiện phương châm xây dựng lực lượng dự bị động viên “hùng hậu”, Bộ Tư lệnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt các khâu đăng ký, quản lý, tạo nguồn, huấn luyện, kiểm tra, động viên,… để lực lượng này có chất lượng chính trị tốt, tỷ lệ đúng chuyên môn quân sự cao, sẵn sàng huy động, động viên khi có tình huống. Đẩy mạnh đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn, phấn đấu 100% đội ngũ này được đào tạo trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành quân sự cơ sở trở lên; đào tạo tiểu (khẩu) đội trưởng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở.

Ba là, đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện theo Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 939-NQ/ĐU của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”; chú trọng giải pháp đột phá về “Huấn luyện lực lượng thường trực tinh nhuệ”. Trong huấn luyện, lấy huấn luyện cán bộ là then chốt, từng bước nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy và năng lực quản lý, điều hành huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp; gắn huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, chấp hành pháp luật, kỷ luật. Huấn luyện lực lượng thường trực có trình độ kỹ thuật, chiến thuật cao, giỏi nghiệp vụ và năng lực tư duy sáng tạo; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, lấy thực hành là chính; huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị, nhất là vũ khí, trang bị hiện đại, thế hệ mới; xây dựng, hoàn thiện cơ chế quản lý, điều hành huấn luyện theo hướng “tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”; tăng cường rèn luyện thể lực, nâng cao sức bền, khả năng cơ động của bộ đội. Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên; gắn huấn luyện với diễn tập các phương án tác chiến, bảo vệ các mục tiêu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng công tác đảm bảo huấn luyện theo hướng “khoa học, hiệu quả, kịp thời”; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao. Hằng năm, hoàn thành 100% kế hoạch huy động, kiểm tra sẵn sàng động viên, huấn luyện lực lượng dự bị động viên theo chỉ tiêu được giao; 100% đầu mối đơn vị dân quân tự vệ được huấn luyện theo biên chế; qua đó, nâng cao trình độ quản lý, chỉ huy và khả năng phối hợp, hiệp đồng chiến đấu trong khu vực phòng thủ.

Bốn là, duy trì nghiêm nền nếp chính quy, chấp hành lỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước. Đột phá xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính quân sự là nội dung quan trọng được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh xác định nhằm xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh. Theo đó, các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm, chặt chẽ nền nếp, chế độ ngày, tuần, nhất là giờ nghỉ, ngày nghỉ. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 103/CT-BQP, ngày 28/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tăng cường quản lý, giáo dục, chấp hành pháp luật, kỷ luật Quân đội. Chủ động triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu và bảo đảm an toàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam; nắm chắc tình hình đơn vị, nhất là tình hình tư tưởng, các mối quan hệ xã hội của quân nhân; có biện pháp giáo dục, ngăn ngừa các biểu hiện vi phạm kỷ luật, hạn chế thấp nhất các vụ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, không để mất an toàn do lỗi chủ quan khi tham gia giao thông, v.v.

Trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ, phát triển Thủ đô, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô nguyện đoàn kết, sáng tạo, kế thừa và phát huy truyền thống Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng, truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần xây dựng, bảo vệ Thủ đô Hà Nội bình yên để phát triển, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Thiếu tướng NGUYỄN QUỐC DUYỆT, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô

Ý kiến bạn đọc (0)

Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội
Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác phụ nữ, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quan trọng này trong Quân đội.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 08:36 - 22/09/2021

EUR26,007.0827,360.60

GBP30,295.3831,561.13

USD22,630.0022,860.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:34 - 22/09/2021

HCMSJC56.50057.150
Hà NộiSJC56.50057.170
Đà NẵngSJC56.50057.170