QPTD -Thứ Năm, 18/01/2024, 08:23 (GMT+7)
Xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 5 vững mạnh về chính trị trong tình hình mới

Trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các chủ trương, giải pháp đẩy mạnh xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 5 động viên lực lượng dân quân tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Khánh Hòa năm 2023

Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, lực lượng vũ trang Quân khu 5 nói riêng vững mạnh về chính trị là một nguyên tắc cơ bản, vấn đề xuyên suốt, cấp bách. Bởi vậy, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu luôn quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của trên, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, đột phá, sát thực tiễn; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các nội dung xây dựng lượng vũ trang Quân khu vững mạnh về chính trị. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, lực lượng vũ trang Quân khu cũng luôn đoàn kết, thống nhất, trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, chủ động khắc phục khó khăn, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ vẫn còn những hạn chế nhất định cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục dứt điểm trong thời gian tới.

Hiện nay, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu tinh, gọn, mạnh; tình hình địa bàn đặt ra yêu cầu mới, đòi hỏi cao trong xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị. Mặt trái của kinh tế thị trường tác động tiêu cực đến xây dựng sức mạnh chính trị - tinh thần của lực lượng vũ trang Quân khu. Một số cán bộ, chiến sĩ có biểu hiện trăn trở, lo toan nhất định về cuộc sống và hậu phương của họ; so sánh về mức sống, sự cống hiến, hưởng thụ, nảy sinh những đòi hỏi, tâm lý ngại khó, ngại khổ, thiếu yên tâm xây dựng đơn vị. Hơn nữa, các thế lực thù địch đẩy mạnh “diễn biến hòa bình”, âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội; chúng coi địa bàn Quân khu 5 nói chung, Tây Nguyên nói riêng là trọng điểm chống phá, v.v. Điều đó đặt ra những thách thức và yêu cầu mới đối với nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh về chính trị, đòi hỏi phải có sự nhận thức đầy đủ và có các giải pháp đồng bộ, toàn diện, hiệu quả; trong đó, cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau:

Trước hết, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng; nâng cao vai trò của cấp ủy, chỉ huy các cấp, triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh về chính trị. Để xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, phải đặt lên hàng đầu việc kiên định nguyên tắc và không ngừng tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang Quân khu. Vì vậy, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần phải nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Đề cao tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương. Quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị,… của trên về xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm, đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ quan trọng này; cụ thể hóa thành chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện sát với từng cấp, từng tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy và yêu cầu, nhiệm vụ. Trong thực hiện, phải trách nhiệm cao, quyết liệt, tập trung vào những vấn đề mấu chốt, đột phá vào những điểm nghẽn, khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng, nhất là đội ngũ cán bộ các cấp trong tổ chức thực hiện; trong đó, cán bộ chính trị, cơ quan chính trị các cấp phát huy vai trò nòng cốt, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh trên cả ba mặt: vững chắc về chính trị tư tưởng, vững mạnh về chính trị tổ chức, hiệu quả về chính trị hoạt động.

Hai là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tăng sức “đề kháng”, sự “miễn dịch” cho cán bộ, chiến sĩ để ngăn chặn sự thẩm thấu, xâm nhập của các tư tưởng xấu độc. Quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 2423-CT/QUTW, ngày 09/11/2023 của Thường vụ Quân ủy Trung ương “Về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn mới”, tập trung đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục; khơi dậy mạnh mẽ ý thức dân tộc, tinh thần yêu nước gắn liền với yêu chủ nghĩa xã hội; xây dựng, củng cố lập trường, bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, ý chí quyết tâm, tinh thần nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, gian khổ cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. Để đạt hiệu quả, cơ quan chính trị các cấp phối hợp chặt chẽ với cơ quan tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức giáo dục chính trị bảo đảm thống nhất, chặt chẽ, sát thực tiễn. Các đơn vị chủ động phân cấp, tổ chức quản lý nội dung, biên soạn tài liệu học tập chính trị cho các đối tượng, vừa bảo đảm khung chương trình quy định, vừa gắn với giải quyết những vấn đề thực tiễn của đơn vị mình đặt ra. Tập trung đột phá nâng cao chất lượng học tập chính trị, kết hợp chặt chẽ với đổi mới, nâng cao chất lượng các hình thức giáo dục chính trị khác; vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các hình thức, phương pháp giáo dục, tích cực triển khai và quản lý tốt việc áp dụng công nghệ thông tin trong công tác giáo dục chính trị. Cùng với đó, chú trọng nắm, giải quyết tốt tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ. Chủ động bám sát cơ sở, dự báo và định hướng tình hình tư tưởng của bộ đội, kịp thời khắc phục hạn chế, yếu kém. Tăng cường công tác kiểm tra, nghiêm túc rút kinh nghiệm thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chỉ đạo thực hiện tốt việc làm điểm, nhân rộng điển hình tiên tiến; khắc phục triệt để mọi biểu hiện thiếu trách nhiệm, chạy theo thành tích, báo cáo thiếu trung thực, không kịp thời. Hằng năm, các cơ quan chức năng hướng dẫn cụ thể, kịp thời phát hiện, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng ở cơ quan, đơn vị. Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” Quân đội, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang Quân khu.

Ba là, xây dựng đội ngũ cán bộ mẫu mực về đạo đức, lối sống, trách nhiệm cao, làm việc hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị, cơ quan chính trị vững mạnh, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh về chính trị. Đội ngũ cán bộ là rường cột xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh. Vì vậy, cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ bảo đảm tiêu chuẩn và cơ cấu; đức và tài, kế thừa và phát triển, gắn với đổi mới phương pháp, phát hiện, lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ. Thường xuyên rà soát, quy hoạch đội ngũ cán bộ các cấp, gắn xây dựng cán bộ chủ trì với xây dựng cấp ủy các cấp, bảo đảm độ tuổi phù hợp, có nguồn kế cận, kế tiếp vững chắc. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị các cấp về phẩm chất, năng lực, uy tín; nhất là năng lực tham mưu, đề xuất tổ chức thực hiện tốt công tác đảng, công tác chính trị ở cấp mình và hướng dẫn, kiểm tra đơn vị cấp dưới triển khai thực hiện hiệu quả; phát huy tốt vai trò chủ trì về chính trị, hạt nhân đoàn kết trong cấp ủy, tổ chức đảng và đơn vị. Trên cơ sở quy hoạch và thực tiễn công tác, cấp ủy các cấp cần soát xét chất lượng, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ chính trị để có kế hoạch giáo dục, rèn luyện, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng phù hợp. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; bảo đảm đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn là lực lượng nòng cốt, trực tiếp xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu về chính trị.

Cùng với đó, xây dựng cơ quan chính trị các cấp vững mạnh toàn diện, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; làm tròn vai trò là cơ quan tham mưu, cơ quan thường trực giúp cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy trong chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. Chú trọng đổi mới phương pháp, tác phong công tác, lề lối làm việc khoa học, gắn chặt với hoạt động thực tiễn, bám sát cơ sở, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lực lượng vũ trang giúp nhân dân sơ tán khỏi vùng ngập lụt

Bốn là, thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, xây dựng cơ sở chính trị - kinh tế - xã hội trên địa bàn vững mạnh. Đây là giải pháp quan trọng, góp phần trực tiếp giữ vững ổn định chính trị, xã hội của đất nước từ cơ sở, tăng cường đoàn kết quân dân. Đồng thời, tạo môi trường thuận lợi để các đơn vị quản lý, giáo dục, rèn luyện bộ đội, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Vì vậy, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp, nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu, bảo đảm đủ khả năng làm nòng cốt thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn. Trọng tâm là xây dựng phòng thủ Quân khu, khu vực phòng thủ các cấp trên địa bàn vững chắc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội của địa phương, các lực lượng đứng chân trên địa bàn triển khai toàn diện công tác dân vận; chú trọng xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh. Chủ động, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động của toàn quân, toàn quốc, bằng nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, góp phần giữ vững, tăng cường quan hệ máu thịt với nhân dân. Qua đó, không ngừng tô thắm, làm sáng mãi phẩm chất, hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” - Người chiến sĩ Khu 5 trong tình hình mới, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Trung tướng TRỊNH ĐÌNH THẠCH, Chính ủy Quân khu

Ý kiến bạn đọc (0)

Chiến thắng 30 tháng Tư - ý nghĩa to lớn, giá trị vững bền
Trong lịch sử dựng nước và giữ nước trước đây, cũng như trong lịch sử cận đại của dân tộc, có những sự kiện lịch sử diễn ra như một tất yếu, càng thêm thời gian càng thấy rõ hơn và nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa trọng đại, giá trị vững bền của sự kiện đó. Chiến thắng 30 tháng Tư năm 1975 là sự kiện chính trị đặc biệt như thế.