QPTD -Thứ Hai, 07/12/2020, 09:34 (GMT+7)
Xây dựng lực lượng vũ trang Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện

Xác định, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện là cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả.

Thủ trưởng Bộ Chỉ huy  kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại Trường Tiểu học xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Hà Tĩnh thuộc Quân khu 4, có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh; với đặc thù khí hậu thời tiết “sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa” và đủ các hình thái: đồng bằng, trung du, rừng núi xen kẽ sông ngòi; vùng biển rộng với chiều dài bờ biển trên 137 km, có trên 164 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào. Hiện toàn Tỉnh có 8 tôn giáo và là một trong 15 tỉnh, thành phố có số lượng tín đồ Công giáo đông nhất cả nước. Cơ cấu kinh tế chủ yếu là nông, lâm, ngư nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; phần lớn diện tích đất canh tác là trồng lúa, còn lại là cây công nghiệp thương phẩm và hoa màu. Những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đồng thuận của nhân dân, Tỉnh đã có sự chuyển mình khá toàn diện, kinh tế - xã hội phát triển, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, quốc phòng, an ninh được tăng cường. Tuy vậy, trên địa bàn Tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội luôn lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc để tăng cường các hoạt động chống phá; sự tác động của đại dịch Covid-19 từ đầu năm 2020, đặc biệt là đợt mưa lũ lịch sử tháng 10/2020 đã gây thiệt hại nặng đối với đời sống của nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh1. Nhận thức rõ tầm quan trọng của địa bàn và những thuận lợi, khó khăn, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và tiến hành những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, đạt được kết quả thiết thực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trước hết, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang Tỉnh vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Đảng ủy, Bộ chỉ huy Quân sự Tỉnh luôn quán triệt sâu sắc Quyết định số 814/QĐ-TM, ngày 24/5/2010 của Tổng Tham mưu trưởng, trực tiếp là các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện theo Chỉ thị số 917/1999/CT-QP, ngày 22/6/1999 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Nắm chắc và cụ thể hóa các tiêu chuẩn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” sát thực tiễn, phù hợp với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ, điều kiện hiện có làm cơ sở tổ chức thực hiện. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kết hợp nhiều hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, bồi dưỡng thế giới quan, phương pháp luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Tỉnh,… giúp cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, tinh thần cảnh giác cách mạng, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, trước những hiểm nguy do cơn “Đại hồng thủy” gây ra (10/2020), 100% cán bộ, chiến sĩ nhận thức và xác định rõ: phòng, chống thiên tai, thảm họa môi trường, cứu hộ, cứu nạn là nhiệm vụ “chiến đấu” thời bình; luôn trong tư thế sẵn sàng cơ động ứng cứu, khắc phục hậu quả mưa lũ và giúp dân di dời người, tài sản đến nơi an toàn với tinh thần: “Giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim”2. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kiện toàn tổ chức, biên chế theo biểu mới, bảo đảm đúng, đủ về số lượng, chất lượng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác quy hoạch, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ các cấp, gắn xây dựng cấp ủy với xây dựng cán bộ chủ trì, chủ chốt, xây dựng cán bộ với xây dựng đảng viên, đoàn viên, hội viên. Thường xuyên kiểm tra, duy trì nền nếp, chất lượng các chế độ hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang, giải quyết chế độ, chính sách đúng quy định.

Hai là, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện sẵn sàng chiến đấu với nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật. Đảng ủy, Bộ chỉ huy Quân sự Tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức cơ quan, đơn vị quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương, Mệnh lệnh huấn luyện của Tư lệnh Quân khu, các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; Nghị quyết số 386-NQ/ĐU, ngày 07/11/2013 của Đảng ủy Quân sự Tỉnh, Nghị quyết chuyên đề của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp về nâng cao chất lượng huấn luyện đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Tổ chức hiệu quả các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ trực tiếp huấn luyện và công tác quản lý, điều hành, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng: thường trực, dự bị động viên, dân quân tự vệ, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ. Vận dụng tốt các quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp trong huấn luyện; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với đối tượng tác chiến, các tình huống, phương án, tổ chức biên chế và chức năng, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang. Duy trì nghiêm các chế độ canh, trực ở các cấp; chủ động rà soát, tổ chức luyện tập, kiểm tra các phương án, kế hoạch, nhất là luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, diễn tập chỉ huy tham mưu, diễn tập khu vực phòng thủ; kịp thời điều chỉnh, bổ sung các phương án tác chiến phù hợp với thực tiễn, sát yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Xây dựng, huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên theo đúng luật và các quy định hiện hành, đảm bảo đủ số lượng và tỷ lệ, tốt về chất lượng. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng: Công an, Bộ đội Biên phòng, cấp ủy, chính quyền địa phương để nắm chắc tình hình địa bàn, xây dựng cơ sở chính trị, nhất là những địa bàn trọng điểm, tiềm ẩn yếu tố phức tạp, chủ động phát hiện và giải quyết tốt các tình huống có thể xảy ra. Bảo đảm, kết quả kiểm tra huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu hằng năm có 100% khoa mục đạt yêu cầu, trong đó trên 85% Khá, Giỏi.

Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ chỉ huy Quân sự Tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang thực hiện tốt Nghị quyết số 269-NQ/ĐU, ngày 04/4/2017, Nghị quyết chuyên đề của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp về “Lãnh đạo nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật năm 2017 và những năm tiếp theo”. 100% cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, các quy định của địa phương; 100% cơ quan, đơn vị trực thuộc và 13 Ban chỉ huy quân sự huyện, thị xã, thành phố duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp, lễ tiết tác phong quân nhân; thường xuyên củng cố, làm mới hệ thống bảng biểu theo đúng các tiêu chí về xây dựng doanh trại “chính quy, xanh, sạch, đẹp”. Đặc biệt, Đảng ủy, Bộ chỉ huy Quân sự Tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc cụ thể hóa và tổ chức 100% cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Tỉnh quán triệt, ký kết giao ước thi đua thực hiện Chỉ thị của Bộ Quốc phòng về “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020” trong Quân đội và các văn bản pháp luật, nghị định, thông tư,… liên quan đến xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, tạo chuyển biến tích cực đối với nhiệm vụ này. Trong năm, không có vụ việc nghiêm trọng, tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,2%.

Ba là, tiến hành hiệu quả các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật – yếu tố bảo đảm cho lực lượng vũ trang Tỉnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Với phương châm “Hậu cần tại chỗ”, Đảng uỷ, Bộ chỉ huy Quân sự Tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác bảo đảm hậu cần, tài chính nhằm phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động khai thác mọi tiềm năng trong nhân dân bảo đảm tốt về hậu cần cho các nhiệm vụ. Quản lý chặt chẽ, khai thác, sử dụng hiệu quả, đúng nguyên tắc nguồn kinh phí, vật tư, trang bị phục vụ các mặt hoạt động; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chăn nuôi, góp phần cải thiện đời sống bộ đội. Làm tốt công tác bảo đảm xăng dầu, vận tải phục vụ các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của lực lượng vũ trang; đồng thời, tổ chức kiểm tra, sửa chữa doanh trại, trụ sở làm việc, v.v. Đẩy mạnh các phong trào thi đua: “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt”, “Đơn vị quân y 5 tốt”, v.v. Hằng năm, các cơ quan, đơn vị tự túc được 100% nhu cầu rau xanh chính vụ, 80% - 85% rau xanh giáp vụ; 70% - 80% nhu cầu thịt, cá; đưa vào bữa ăn của bộ đội trị giá từ 2.500 - 3.000 đồng/người/ngày, quân số khỏe đạt trên 99%. Ngành Kỹ thuật tích cực thực hiện các biện pháp quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật phục vụ kịp thời cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Thường xuyên duy trì chất lượng, hiệu quả Cuộc vận động 50; chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các quy định về bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất vũ khí, trang bị theo đúng chế độ quy định nhằm nâng cao hệ số kỹ thuật và hệ số sử dụng phục vụ các nhiệm vụ: thường xuyên K = 0,92 trở lên; sẵn sàng chiến đấu K = 1.

Nhờ lựa chọn đúng những khâu đột phá, nên nhiều năm liền, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh đạt danh hiệu “Đơn vị vững mạnh toàn diện”, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Năm 2020 được Quân khu đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Cờ đơn vị dẫn đầu “Phong trào Thi đua Quyết thắng”; Đảng bộ Quân sự Tỉnh đề nghị tặng danh hiệu tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Đây là cơ sở vững chắc bảo đảm cho lực lượng vũ trang Tỉnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá LÊ HỒNG NHÂN, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh
_______________

1 - Mưa lũ làm nhiều người chết và mất tích, hơn 26 nghìn hộ dân bị ngập lụt (có nơi ngập sâu trên 3 m), hơn 43 nghìn người phải sơ tán tránh lũ, hàng nghìn hec ta diện tích lúa hè thu, rau màu, cây ăn quả bị ngập, nhiều cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế,… bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng.

2 - Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh thành lập 13 đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả ở các địa bàn; điều động trên 550 cán bộ, chiến sĩ thường trực, hơn 4.400 dân quân tự vệ, 48 tàu xuồng, 15 xe ô tô các loại, 20 phao bè, 05 bơm cao áp,… và tổ chức sơ tán 14.250 hộ/42.514 người của 94 xã thuộc 10 huyện trọng điểm đến nơi an toàn; phối hợp với cấp ủy, chính quyền các huyện sử dụng tàu, xuồng cơ động về các địa bàn trọng điểm để cứu trợ, tiếp tế đồ ăn cho bà con bị mắc kẹt do nước ngập chia cắt. Sau khi nước rút, tham gia khắc phục hậu quả tại 65 trường học; 18 trụ sở ủy ban nhân dân xã; 20 trạm y tế; 35 nhà văn hóa thôn; 730 gia đình chính sách, neo đơn. Vận chuyển tiếp tế cứu trợ 75 tấn lương thực, thực phẩm, đồ dùng nhu yếu phẩm, hàng hóa cứu trợ, v.v.

Ý kiến bạn đọc (0)

Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội
Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác phụ nữ, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quan trọng này trong Quân đội.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 10:36 - 11/04/2021

EUR26,601.2727,990.96

GBP30,757.6632,042.36

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:37 - 10/04/2021

HCMSJC54.80055.250
Hà NộiSJC54.80055.270
Đà NẵngSJC54.80055.270