QPTD -Thứ Hai, 12/11/2012, 14:53 (GMT+7)
Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Bình Phước thời kỳ mới

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) và Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa XI) về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố), tỉnh Bình Phước đã và đang tiến hành triển khai thực hiện nhiệm vụ này bằng nhiều biện pháp đồng bộ.


Là một tỉnh biên giới, Bình Phước có vị trí quan trọng về quốc phòng - an ninh (QP-AN) đối với địa bàn Quân khu 7 và cả nước. Trong những năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, tỉnh Bình Phước đã có những bứt phá, phát huy tiềm năng, thế mạnh, chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, đạt nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, tăng cường QP-AN. Đặc biệt, về nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT), Bình Phước đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện và đạt kết quả quan trọng. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp nhân dân.

Trước hết, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) Tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, tăng cường tiềm lực mọi mặt của KVPT. Tỉnh ủy xác định đây là nội dung quan trọng nhất và là nhiệm vụ trọng yếu của cả hệ thống chính trị, của các lực lượng và nhân dân trong Tỉnh, nhằm phát huy sức mạnh, tiềm năng của địa phương, bảo đảm xây dựng KVPT tỉnh, huyện vững chắc, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ địa phương, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nghị quyết Đại hội XI của Đảng xác định rõ: “Tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh cả về tiềm lực và thế trận; xây dựng KVPT tỉnh, thành phố vững mạnh; xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc”1. Cụ thể hóa chủ trương đó của Đảng, Tỉnh đang tập trung xây dựng KVPT Tỉnh và các huyện (thị xã) vững chắc theo phương châm “Mạnh về tiềm lực, vững về thế trận”, “Vững toàn diện, mạnh trọng điểm”. Với tinh thần đó, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết lãnh đạo và Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị; gần đây nhất là Kế hoạch số 64-KH/TU của Tỉnh ủy về “Thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và thông qua Đề án xây dựng KVPT Tỉnh giai đoạn 2011 - 2020. Kế hoạch số 64 của Tỉnh ủy xác định rõ mục đích, yêu cầu, các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2011 - 2015. Đồng thời, đề ra các giải pháp cụ thể về phát triển KT-XH, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, công tác quản lý nhà nước về QP-AN và công tác đối ngoại. Trong đó, Tỉnh ủy xác định rõ, phải gắn chặt phát triển KT-XH với tăng cường tiềm lực QP-AN, kết hợp kinh tế với quốc phòng, QP-AN với kinh tế, phấn đấu đạt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ IX của Tỉnh đề ra.    

Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng KVPT toàn diện cả tiềm lực chính trị - tinh thần, tiềm lực kinh tế và tiềm lực quốc phòng; trong đó: xây dựng về chính trị - tinh thần là cơ sở; kinh tế - văn hoá - xã hội là trung tâm; QP-AN là trọng yếu; xây dựng xã (phường, thị trấn) vững mạnh là nội dung cơ bản, xuyên suốt. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ theo chức năng của mình. Với chủ trương bảo đảm ổn định về cơ cấu tổ chức của hệ thống chính trị, nhất là đối với cơ sở, Tỉnh đã chỉ đạo tập trung xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, gồm các nội dung: xây dựng cơ sở chính trị - xã hội, xây dựng “thế trận lòng dân”, giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống; tích cực thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tăng cường tiềm lực cho KVPT.

Ngoài việc ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Nội dung và Quy chế hoạt động của KVPT Tỉnh, UBND tỉnh đang triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 06/CT-TM của Bộ Tổng tham mưu về xây dựng thế trận quân sự KVPT Tỉnh và các huyện. Đến nay, Tỉnh đã quy hoạch xong căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương cấp tỉnh, huyện và đang triển khai thực hiện từng bước Đề án xây dựng thế trận quân sự KVPT. Tỉnh đã khảo sát vùng phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế; xây dựng các điểm tựa, cụm điểm tựa; khu tập trung huấn luyện quân dự bị động viên; khu căn cứ hậu cần - kỹ thuật. Hiện tại, Tỉnh đang tập trung cải thiện môi trường, thu hút các nguồn vốn đầu tư, đẩy nhanh tiến độ nâng cấp, mở rộng mạng lưới giao thông2, tạo điều kiện cho việc phát triển KT-XH và điều chỉnh, xây dựng các phương án tác chiến trong KVPT Tỉnh. Đồng thời, từng bước điều chỉnh, bố trí dân cư trên từng địa bàn, nhất là tuyến biên giới cho phù hợp, nhằm không ngừng tăng cường tiềm lực và thế trận phòng thủ của Tỉnh.

Để tạo sự thống nhất về quan điểm, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ các cấp và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng KVPT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp. Đây là vấn đề quan trọng đối với nhiệm vụ xây dựng KVPT, đồng thời cũng là trách nhiệm chính trị của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và các cơ quan, ban ngành tham mưu. Đặc biệt, đối với Bình Phước, một tỉnh biên giới, có 41 dân tộc, trong đó dân tộc thiểu số chiếm khoảng 20% và số dân có đạo chiếm trên 22,3%, thì công tác này càng có ý nghĩa thiết thực. Những năm gần đây, trên địa bàn Bình Phước có nhiều diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch tìm mọi cách phát triển đạo trái pháp luật; việc đền bù, giải tỏa, tranh chấp đất đai, an ninh nông thôn, an ninh khu vực biên giới còn nhiều bất ổn... có tác động không nhỏ đến nhiệm vụ xây dựng KVPT của Tỉnh. Do đó, thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng sẽ giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng đắn tình hình nhiệm vụ của địa phương, của đất nước; nâng cao cảnh giác và chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên địa bàn Tỉnh.

Trong tổ chức thực hiện, Tỉnh chỉ đạo Hội đồng Giáo dục QP-AN các cấp chú trọng giáo dục cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp, các ngành từ Tỉnh đến cơ sở nắm vững các quan điểm, đường lối của Đảng, đặc biệt là các văn kiện Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 8 (khoá IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng KVPT. Thông qua đó, làm chuyển biến về nhận thức, quan điểm, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng KVPT, sẵn sàng đối phó với các tình huống xảy ra. Thực hiện Nghị định 116/2007/NĐ-CP của Chính phủ, Tỉnh đã chỉ đạo Hội đồng Giáo dục QP-AN Tỉnh phối hợp với các ban, ngành chức năng, tổ chức cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện đi học và mở các lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN theo quy định. Các lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ chủ chốt các xã (phường, thị trấn) và ban, ngành của các huyện được tổ chức học tập trung tại Trường Quân sự và Trường Chính trị Tỉnh. Năm 2011, toàn Tỉnh đã tổ chức được 37 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 3.043 lượt cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, giáo viên, các chức sắc tôn giáo, chủ doanh nghiệp; trên 30.000 lượt học sinh, sinh viên; tổ chức tuyên truyền, giáo dục QP-AN cho nhân dân được 385 lần cho trên 72.000 lượt người tham gia. Đồng thời, phát sóng được 38 lần về chuyên mục Quốc phòng toàn dân trên Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước, phản ánh các hoạt động của lực lượng vũ trang, các gương điển hình, tiêu biểu của lực lượng dân quân, tự vệ trong tham gia giữ gìn an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở. Qua đó, góp phần làm cho nhân dân tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, vào công cuộc đổi mới, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tích cực tham gia xây dựng KVPT bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Cùng với đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chăm lo lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang địa phương, bảo đảm cho lực lượng này thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng và hoạt động của KVPT. Tỉnh ủy, UBND Tỉnh đề ra nhiều biện pháp tập trung chỉ đạo xây dựng, kiện toàn tổ chức biên chế cơ quan quân sự các cấp theo hướng tinh, gọn, chất lượng, bảo đảm sự cân đối, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Cùng với việc xây dựng lực lượng thường trực vững mạnh, Tỉnh chỉ đạo các cấp coi trọng xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”, bảo đảm độ tin cậy chính trị, thực sự là nòng cốt bảo vệ địa phương, cơ sở. Trên cơ sở ổn định về biên chế tổ chức, Tỉnh chỉ đạo các cấp thường xuyên đổi mới công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp tục kiện toàn xây dựng các chi bộ quân sự xã (phường, thị trấn); tích cực phát triển đảng viên mới, nâng tỷ lệ lãnh đạo trong lực lượng dân quân, tự vệ và lực lượng dự bị động viên. Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập cho bộ đội địa phương, Bộ đội Biên phòng, lực lượng dân quân, tự vệ và dự bị động viên, lực lượng Công an, bảo đảm có trình độ kỹ thuật, chiến thuật, chuyên môn nghiệp vụ, kịp thời xử lý các tình huống, không để bị bất ngờ.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển của nhiệm vụ xây dựng, tác chiến của KVPT, Tỉnh đang tiếp tục điều chỉnh, bổ sung Quyết tâm chiến đấu, các kế hoạch tác chiến A, A2, A3, A4 cấp Tỉnh, huyện (thị xã); chỉ đạo xây dựng hệ thống văn kiện tổ chức diễn tập KVPT Tỉnh, huyện. Hằng năm, Tỉnh có 20-25% cấp xã (phường, thị trấn) tổ chức diễn tập tác chiến - trị an, với hàng ngàn lượt cán bộ và nhân dân tham gia. Đối với cấp huyện, năm 2011, Tỉnh đã chỉ đạo Thị xã Bình Long, huyện Bù Gia Mập; năm 2012, chỉ đạo huyện Hớn Quản và Thị xã Phước Long thực hành diễn tập KVPT. Bên cạnh đó, Tỉnh còn chỉ đạo cơ quan Quân sự, Công an các cấp phối hợp theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ và tích cực luyện tập phương án phòng, chống gây rối, bạo loạn, khủng bố và phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; phòng chống cháy nổ, cháy rừng,... để kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra trên địa bàn. Thông qua các cuộc diễn tập, Tỉnh nghiên cứu, chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức điều tra, khảo sát ở một số địa bàn trọng điểm, tiếp tục bổ sung vào quy hoạch đầu tư xây dựng các công trình phòng thủ của Tỉnh.

Phát huy những thành tựu đã đạt được, trong những năm tới, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Bình Phước tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng KVPT Tỉnh, huyện vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện để phát triển KT-XH thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH.

NGUYỄN TẤN HƯNG

Ủy viên BCHTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

                  

1 - ĐCSVN - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, H. 2011 tr. 234.

2 - Khởi công Dự án BOT quốc lộ 14 đoạn Đồng Xoài - Cây Chanh (tiếp giáp Đắk Nông), Đồng Xoài - Chơn Thành và quốc lộ 13 đoạn Bình Long - Lộc Ninh; đường ĐT741 đoạn Phước Long - Bù Gia Mập, đoạn Lộc Tấn - Bù Đốp, đường Minh Hưng - Đồng Nơ, Đồng Phú - Bình Dương.

 

Ý kiến bạn đọc (0)