QPTD -Thứ Tư, 29/09/2021, 08:42 (GMT+7)
Xây dựng Đảng bộ Học viện Chính trị trong sạch, vững mạnh tiêu biểu

Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu theo tinh thần nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là nội dung rất quan trọng để Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển.

Ngày 25/10/1951 - Ngày Bác Hồ lần đầu về thăm, nói chuyện với cán bộ, học viên Trường Chính trị trung cấp Quân đội nhân dân Việt Nam - tiền thân Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng ngày nay. Ngày đó cũng chính là Ngày truyền thống của Học viện. Suốt 70 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của Học viện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nổi bật là: đào tạo, bồi dưỡng gần chín vạn cán bộ; nghiên cứu, đưa vào ứng dụng hàng chục đề tài cấp Nhà nước, Bộ Quốc phòng, gần 100 đề tài lịch sử quân sự và hàng nghìn đề tài cấp cơ sở; biên soạn hàng trăm giáo trình, sách tham khảo về khoa học xã hội và nhân văn quân sự, góp phần vào sự nghiệp đào tạo đội ngũ cán bộ cho Đảng, Nhà nước, Quân đội,… xây nên truyền thống “Kiên định và phát triển, đoàn kết và kỷ luật, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ”. Ghi nhận thành tích của Học viện, Nhà nước hai lần tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (năm 2000 và năm 2020) cùng nhiều phần thưởng cao quý.

Ban chấp hành Đảng bộ và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI ra mắt Đại hội

Hiện nay, trước yêu cầu cao của nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, xây dựng Học viện chính quy, tiên tiến, mẫu mực, Đảng ủy Học viện xác định tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là nhân tố mang tính quyết định. Thực hiện chủ trương này, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện tiến hành đồng bộ các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo.

Một là, tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, mẫu mực về đạo đức. Để đạt mục tiêu vững mạnh về chính trị, theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức”1, Đảng ủy Học viện tập trung lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, làm cho các cấp ủy, tổ chức đảng và mọi cán bộ, đảng viên luôn kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; nhận diện, phân biệt rõ đối tác, đối tượng, không mơ hồ, mất cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Chỉ đạo khoa giáo viên đẩy mạnh nghiên cứu những vấn đề cơ bản về công tác xây dựng Đảng để bổ sung, hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo phù hợp với sự phát triển của thực tiễn, góp phần giữ vững bản chất giai cấp công nhân, định hướng chính trị trong giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học. Trong tiến hành công tác tư tưởng, Học viện đã kết hợp tốt giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” làm nhiệm vụ cơ bản; chú trọng đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tiến hành, bảo đảm tính đảng, tính khoa học, tính chiến đấu, tính thực tiễn, kịp thời và hiệu quả. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp sâu sát, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng, kịp thời uốn nắn những tư tưởng lệch lạc; kiên quyết loại bỏ tư tưởng cơ hội, chạy theo lợi ích cá nhân và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đẩy mạnh đấu tranh tư tưởng, lý luận, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Học viện. Xác định yếu tố đạo đức là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Học viện quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiến hành đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả những biểu hiện suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống; phát huy cao trách nhiệm nêu gương, “tự soi”, “tự sửa” của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cơ quan, khoa giáo viên, hệ học viên. Đồng thời, động viên tính tích cực, chủ động của cán bộ, giảng viên trong nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng phù hợp với điều kiện mới, làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên, học viên tự giác tu dưỡng, rèn luyện, tự điều chỉnh hành vi trong thực hành đạo đức.

Hai là, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tổ chức, giữ vững nguyên tắc, nền nếp sinh hoạt đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đây là giải pháp quan trọng, quyết định để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp. Để “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên”2, Đảng ủy Học viện coi trọng công tác kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng. Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác và kinh nghiệm thực tiễn cho đội ngũ bí thư, cấp ủy viên các cấp, nhất là năng lực ra nghị quyết và cụ thể hóa nghị quyết trong thực tiễn. Tiến hành đồng bộ các biện pháp nắm, quản lý tình hình chính trị nội bộ, nhất là những vị trí trọng yếu, không để phần tử xấu lợi dụng, mua chuộc, cài cắm, móc nối, phá hoại đoàn kết nội bộ. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo đi đôi với phát huy trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nghị quyết; duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp sinh hoạt đảng, đề cao tinh thần tự phê bình, phê bình của cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao sức chiến đấu của Đảng bộ. Coi trọng việc bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo của cấp ủy các cấp, nhất là đối với các mặt công tác trọng yếu, nhạy cảm, bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện. Để tiếp tục thực hiện Thông tư số 11/2019/TT-BQP, ngày 24/01/2019 của Bộ Quốc phòng về “Quy định Tiêu chuẩn chức vụ cán bộ thuộc Học viện Chính trị” đạt hiệu quả, Học viện đẩy mạnh đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, bảo đảm sự kế thừa, phát triển vững chắc giữa các thế hệ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài. Tăng cường quản lý cán bộ theo phân cấp, thực hiện chặt chẽ việc nhận xét, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ, bảo đảm đúng quy chế lãnh đạo. Chủ động đề nghị cấp trên cử cán bộ đi luân chuyển, thực tế các chức danh lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, làm cơ sở nâng cao kiến thức thực tiễn, kết hợp chặt chẽ việc xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu các chuyên nghành xã hội và nhân văn quân sự, đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa, nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học của Học viện. Thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; chú trọng kết hợp giữa bồi dưỡng nâng cao trình độ nhận thức, khả năng tư duy khoa học, năng lực thực tiễn với rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, bảo đảm cho đội ngũ này luôn thực sự là hạt nhân lãnh đạo, tiền phong, gương mẫu cả về trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ.

Thủ trưởng Học viện trao bằng tốt nghiệp loại giỏi cho các đồng chí học viên có thành tích xuất sắc khóa học 2018-2020

Ba là, tích cực đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp, tác phong công tác, xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả. Đây là việc làm thường xuyên, nhằm phát huy tinh thần làm chủ, ý thức trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo trong công tác; nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chất lượng thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Quán triệt yêu cầu: “Đổi mới mạnh mẽ phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ Trung ương tới cơ sở”3, Đảng ủy Học viện chỉ đạo cấp ủy các cấp thực hiện: tập trung, sâu sát, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, nói đi đôi với làm; phát huy trí tuệ tập thể, đề cao tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ chủ trì các cơ quan, khoa giáo viên, hệ học viên. Trong thực hiện: giải quyết tốt các mối quan hệ công tác, nhất là quan hệ giữa bí thư và người chỉ huy; giữa cấp trưởng và cấp phó; giữa cấp trên và cấp dưới; giữa tập thể và cá nhân; giữa chủ trương và tổ chức thực hiện trên cơ sở nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng. Chú trọng đề cao tính đảng, tính nguyên tắc trong hoạt động và sinh hoạt Đảng, bảo đảm lãnh đạo có tính định hướng cao, thiết thực và hiệu quả. Kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm các biểu hiện quan liêu, mất dân chủ, dân chủ hình thức, độc đoán, gia trưởng và “bệnh thành tích” trong Đảng bộ. Đồng thời, không ngừng rèn luyện lề lối, phương pháp làm việc khoa học, đúng nguyên tắc, bảo đảm cho mọi cán bộ, đảng viên hoàn thành công việc nhanh, hiệu quả, khắc phục lề lối làm việc thụ động, thiếu khoa học dẫn đến chậm trễ, không hoàn thành nhiệm vụ theo tiến độ, v.v. Qua đó, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động, tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ.

Bốn là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Quán triệt tinh thần: “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và kiểm soát chặt chẽ quyền lực. Đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn, đầy lùi tham nhũng, lãng phí”4, Đảng ủy Học viện tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”. Trong đó, lấy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị làm trọng tâm; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ý thức tự giác chấp hành Điều lệ Đảng và các Quy định của Đảng làm tiêu chí đánh giá, v.v. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, gắn với việc khắc phục khuyết điểm, hạn chế theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII). Quá trình tiến hành phải bảo đảm chặt chẽ, công tâm, khách quan; coi trọng kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, cán bộ chủ chốt ở những vị trí công tác dễ xảy ra tiêu cực; chủ động phát hiện và tiến hành kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Kết hợp chặt chẽ công tác kiểm tra của tổ chức đảng với tự kiểm tra; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm những cán bộ có động cơ sai trái, ý thức tổ chức kỷ luật kém, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; củng cố kỷ luật, kỷ cương của Đảng, góp phần giữ vững sự trong sạch của Đảng bộ.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp trên là nhân tố quan trọng để xây dựng Đảng bộ Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, luôn xứng đáng là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị và nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn quân sự hàng đầu của Quân đội và Quốc gia.

Trung tướng PHẠM TIẾN DŨNG, Chính ủy Học viện
________________

1 - ĐCSVN – Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập II, Nxb CTQGST, H. 2021, tr. 229.

2 - ĐCSVN – Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập II, Nxb CTQGST, H. 2021, tr. 229.

3 - ĐCSVN – Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập II, Nxb CTQGST, H. 2021, tr. 255 - 256.

4 - Sđd, tr. 230.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống anh hùng, Thủ đô Hà Nội tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc
Phát huy truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, quân, dân Hà Nội đã và đang tập trung xây dựng Thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ an toàn địa bàn, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 11:28 - 17/11/2021

EUR24,982.7826,360.03

GBP29,632.2830,870.47

USD22,520.0022,750.00

Giá vàng

Cập nhật : 11:27 - 17/11/2021

HCMSJC61.30062.100
Hà NộiSJC61.30062.120
Đà NẵngSJC61.30062.120