QPTD -Thứ Bảy, 06/07/2019, 15:44 (GMT+7)
Xây dựng Cục Phòng không Lục quân ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ

Trải qua 40 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Cục Phòng không Lục quân luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, Đảng ủy, chỉ huy Cục đã và đang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nhằm xây dựng Cục vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trước tình hình biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc diễn biến phức tạp, ngày 10-7-1979, Cục Phòng không dã chiến (sau đổi thành Cục Phòng không Lục quân)1 được thành lập trên cơ sở Phòng Cao xạ dã chiến thuộc Bộ Tư lệnh Phòng không, nhằm giúp Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện chức năng Chủ nhiệm Phòng không toàn quân, tham mưu cho Bộ Quốc phòng và Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân Trung ương chỉ đạo tác chiến, công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng Phòng không lục quân và Phòng không nhân dân. Sau khi thành lập, mặc dù quân số ít, cơ sở vật chất chưa đầy đủ, nhiệm vụ nặng nề, phân tán, do vừa phải tham mưu, chỉ đạo phát triển lực lượng, quản lý, bảo vệ vùng trời Tổ quốc, vừa có bộ phận tiền phương giúp nước bạn Cam-pu-chia, nhưng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục đã chủ động khắc phục khó khăn, nâng cao tinh thần cảnh giác, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Khải triển khai nhiệm vụ cho cơ quan

Bước vào thời kỳ đổi mới, quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Cục chủ động tham mưu cho Quân chủng, Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân Trung ương thực hiện toàn diện các mặt công tác và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác quản lý nhà nước về hoạt động phòng không nhân dân ngày càng chặt chẽ, hiệu quả; thế trận phòng không nhân dân trong khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân được xây dựng vững chắc; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng Phòng không ba thứ quân từng bước được nâng cao, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời của Tổ quốc trong mọi tình huống. Đồng thời, tiếp tục khẳng định là bộ phận quan trọng của thế trận chiến tranh nhân dân trên mặt trận đối không. Nhờ lập được nhiều thành tích trong xây dựng, phát triển lực lượng, bảo vệ Tổ quốc, Cục vinh dự được Nhà nước, Quân đội, Quân chủng Phòng không - Không quân tặng nhiều phần thưởng cao quý2.

Thời gian tới, nhiệm vụ quản lý, điều hành bay, bảo vệ vùng trời có bước phát triển mới; số lượng đường bay, các phương tiện bay, nhất là các phương tiện bay siêu nhẹ, hoạt động của máy bay không người lái và tình trạng bay không phép ngày càng nhiều. Trong khi đó, vũ khí, trang bị kỹ thuật của lực lượng Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân chưa đồng bộ, mục tiêu bảo vệ nhiều, phạm vi rộng, v.v. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, chỉ huy Cục đã và đang thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp xây dựng Cục ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ; trong đó, chú trọng một số nội dung cơ bản sau.

Trước hết, tập trung xây dựng Cục vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tạo tiền đề vững chắc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng ủy, chỉ huy Cục tập trung thực hiện nhiều biện pháp giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, động cơ, thái độ chính trị đúng đắn, phân biệt rõ đối tượng, đối tác, nhất là thủ đoạn chống phá trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng của địch, nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, Cục chú trọng giáo dục cho các đối tượng nắm chắc pháp luật, các chỉ thị, văn bản pháp quy về xây dựng, tổ chức hoạt động của lực lượng Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân; nhiệm vụ, truyền thống của Cục, nâng cao niềm vinh dự, tự hào, ý thức xây dựng hình ảnh, bản chất tốt đẹp của “Người chiến sĩ phòng không - không quân ưu tú”. Đồng thời, thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ trực thuộc, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tập trung rà soát, xây dựng kế hoạch hoàn thành các chương trình, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng ủy Cục, gắn với thực hiện hiệu quả phong trào Thi đua Quyết thắng và các phong trào, các cuộc vận động. Cùng với đó, Cục chủ động điều chỉnh và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo của cấp ủy các cấp; tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ chủ trì theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, Cục chú trọng làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong đơn vị; nâng cao chất lượng công tác dân vận, công tác chính sách; quan tâm, chăm lo xây dựng các tổ chức quần chúng, nhất là Hội đồng quân nhân vững mạnh, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ. Để đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, Cục thường xuyên kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng 47, góp phần xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lực lượng Phòng không lục quân thực hành diễn tập bắn đạn thật

Hai là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu và chỉ đạo lực lượng Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân. Đây là nhiệm vụ chính trị trung tâm quan trọng hàng đầu của Cục. Vì vậy, Đảng ủy, chỉ huy Cục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bằng nhiều biện pháp khoa học, trọng tâm là quán triệt, thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác phòng không lục quân, phòng không nhân dân. Đồng thời, giúp Tư lệnh Quân chủng tham mưu cho Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân Trung ương ban hành các chỉ thị, hướng dẫn, văn bản quy phạm pháp luật, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác phòng không lục quân, phòng không nhân dân. Để công tác này được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả, Cục thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Quân chủng, địa phương xây dựng, ban hành, điều chỉnh, bổ sung và triển khai thực hiện các văn bản về tổ chức biên chế quân số, vũ khí, trang bị, phương tiện phòng không lục quân, phòng không nhân dân các cấp; quy định chế độ trực sẵn sàng chiến đấu trên không, huấn luyện, diễn tập. Trong đó, chú trọng tham mưu ban hành các văn bản quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác, cơ chế chỉ đạo, quản lý, điều hành của Chủ nhiệm Phòng không toàn quân, Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân các cấp và Cục Phòng không lục quân đối với lực lượng Phòng không ba thứ quân.

Cùng với công tác tham mưu, Cục chỉ đạo các đơn vị phòng không lục quân, phòng không nhân dân tích cực đổi mới công tác huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao, kiểm tra, phúc tra, nâng cao khả năng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, trình độ tác chiến của kíp chiến đấu sở chỉ huy, vị trí chỉ huy các cấp; chú trọng huấn luyện nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến giữa lực lượng Phòng không lục quân với các binh chủng, lực lượng Phòng không địa phương, Phòng không dân quân tự vệ trong khu vực phòng thủ và lực lượng Phòng không quốc gia. Đặc biệt, huấn luyện khẩu đội, đại đội pháo phòng không thuần thục khẩu lệnh, động tác hiệp đồng kíp chiến đấu theo yêu cầu “triển khai nhanh, cơ động nhanh, thu hồi nhanh” trong điều kiện tác chiến ban đêm, địch sử dụng vũ khí công nghệ cao, tác chiến không gian mạng; nâng cao khả năng quan sát, phát hiện mục tiêu của các đài quan sát phòng không, vọng quan sát đỉnh đầu, kiên quyết không để sai, sót, lọt, chậm, hoang báo mục tiêu, sẵn sàng xử lý thắng lợi các tình huống địch đột nhập đường không, sự cố thảm họa, thiên tai. Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả nắm, quản lý tình hình trên không, nhất là máy bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ, bay không phép ở độ cao thấp, cực thấp.

Bên cạnh đó, Cục thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện kế hoạch công tác phòng không nhân dân, tập trung rà soát, bổ sung, kiện toàn, phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo, ủy viên Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân các cấp, bảo đảm đủ số lượng, đúng cơ cấu, thành phần, tổ chức hoạt động hiệu quả. Trong đó, chú trọng kiểm tra việc tổ chức luyện tập, diễn tập các phương án bảo vệ vùng trời được giao, công tác xây dựng lực lượng và kết quả hoạt động của lực lượng dự bị động viên phòng không, dân quân tự vệ phòng không các tỉnh, thành phố và phòng không một số đồn Biên phòng, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng không nhân dân.

Ba là, chú trọng rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy và thực hiện tốt công tác bảo đảm. Để xây dựng Cục vững mạnh, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ giúp Tư lệnh Quân chủng tham mưu cho Bộ Quốc phòng và Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân Trung ương chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng không lục quân, phòng không nhân dân, Đảng ủy, chỉ huy Cục tập trung duy trì nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả các nền nếp, chế độ ngày, tuần; tích cực đổi mới tác phong, phương pháp làm việc của cán bộ; tăng cường các biện pháp quản lý tư tưởng, kỷ luật bộ đội. Trong đó, coi trọng phát huy tinh thần tự giác chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước của đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ; đẩy mạnh xây dựng “Điểm từng mặt” và “Điểm toàn diện”, tạo tiền đề thúc đẩy Đơn vị phát triển, xây dựng đơn vị an toàn, vững mạnh theo các tiêu chí quy định trong Chỉ thị 917 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng vững mạnh toàn diện.

Cùng với đó, Cục coi trọng công tác bảo đảm mọi mặt cho thực hiện nhiệm vụ, nhất là bảo đảm cơ sở vật chất làm việc, trang thiết bị, phương tiện chuyên ngành phục vụ công tác kiểm tra đối với các đơn vị phòng không lục quân, phòng không nhân dân; thực hiện nghiêm quy định về quản lý, chi tiêu ngân sách, xăng dầu theo phương châm: đúng nguyên tắc, đúng nhiệm vụ, đúng mục đích, tiết kiệm và đạt hiệu quả. Không chỉ thực hiện tốt công tác bảo đảm nội bộ, Cục còn chú trọng kiểm tra, giám sát, tăng cường chỉ đạo các đơn vị phòng không lục quân, phòng không nhân dân làm tốt công tác bảo đảm kỹ thuật, nhất là bảo đảm đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật, khí tài, phương tiện phòng không, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng phòng không ba thứ quân.

Phát huy truyền thống 40 năm xây dựng, trưởng thành, phát triển, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Phòng không Lục quân đang phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, chỉ đạo lực lượng Phòng không lục quân và Phòng không nhân dân quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời được giao.

Thiếu tướng NGUYỄN MẠNH KHẢI, Cục trưởng

__________

1 - Ngày 25-4-1988, Cục Phòng không dã chiến đổi thành Cục Phòng không Lục quân.

2 - Từ khi thành lập đến nay, Cục đã được tặng thưởng 03 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc (hạng Nhì, hạng Ba), 01 Huân chương Chiến công hạng Nhì, 01 Bằng khen của Ban Chỉ đạo Phòng nhân dân Trung ương, 06 Cờ thi đua, 08 Bằng khen của Bộ Quốc phòng, v.v.

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:30 - 06/08/2020

HCMSJC59.60061.400
Hà NộiSJC59.60061.420
Đà NẵngSJC59.60061.420

Thời tiết