QPTD -Thứ Sáu, 10/07/2020, 10:01 (GMT+7)
Xây dựng bản lĩnh chính trị cho lực lượng Tác chiến không gian mạng

Là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, lực lượng tác chiến không gian mạng trực tiếp bảo đảm an ninh, an toàn, đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao và âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên không gian mạng,... góp phần bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, chế độ. Vì vậy, xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng cho lực lượng này là nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Trước sự phát triển mạnh mẽ của Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư,  không gian mạng đã và đang trở thành vùng lãnh thổ mới có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của mỗi quốc gia. Trong tác chiến của Quân đội ta, không gian mạng là “môi trường tác chiến thứ năm”, gắn chặt với các môi trường: trên không, trên bộ, trên biển và không gian vũ trụ. Lợi dụng không gian mạng, các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta với phạm vi ảnh hưởng rất rộng lớn, từ tiến hành thu thập thông tin tình báo, tấn công làm tê liệt hoạt động của các hệ thống thông tin quân sự; kiểm soát, khống chế cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng của quốc gia, quân sự, quốc phòng đến xâm nhập, thu thập, tấn công nhằm chiếm quyền điều khiển, vô hiệu hóa các hệ thống điều khiển vũ khí, khí tài quân sự, thậm chí sử dụng chính những vũ khí này để tấn công lại chúng ta. Đồng thời, tổ chức các hoạt động chiến tranh tâm lý, chiến tranh thông tin trên không gian mạng, như: đăng tải những thông tin sai trái, tiêu cực, vu không, bịa đặt,... nhằm làm giảm lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kích động, lôi kéo, tập hợp lực lượng, nhen nhóm hình thành các tổ chức phản động, gây mất ổn định chính trị đất nước, v.v.

Lực lượng tác chiến không gian mạng là lực lượng mới được thành lập, đang trong giai đoạn xây dựng, đa phần là cán bộ kỹ thuật, tuổi đời còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm. Trong khi đó, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch rất tinh vi, xảo quyệt; môi trường tác chiến không gian mạng có tính đặc thù cao, hoạt động độc lập, dù không trực tiếp đối diện với kẻ thù, nhưng là cuộc đấu trí, đấu lực căng thẳng, không kém phần nguy hiểm, tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, khó kiểm soát, dễ bị kẻ xấu lợi dụng để lôi kéo, mua chuộc, khống chế,... đòi hỏi mỗi quân nhân phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tính tự giác, sáng suốt và quyết đoán cao. Vì vậy, xây dựng lực lượng tác chiến đặc biệt này có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân là yêu cầu, nhiệm vụ thường xuyên, cấp thiết hiện nay. Để thực hiện, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp; trong đó, tập trung vào một số giải pháp sau:

Một là, tăng c­ường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy các cấp trong xây dựng bản lĩnh chính trị cho lực lượng tác chiến không gian mạng. Đây là giải pháp cơ bản, có ý nghĩa quyết định đến xây dựng bản lĩnh chính trị cho lực lượng tác chiến không gian mạng trong Quân đội. Do đó, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cơ quan, đơn vị phải phát huy vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt ý nghĩa quan trọng của việc xây dựng bản lĩnh chính trị cho quân nhân; có cơ chế chính sách, quan tâm tạo điều kiện và khuyến khích, động viên quân nhân đề cao ý thức tự giác, tích cực, chủ động học tập, rèn luyện để nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường quan điểm. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, cần xác định đây là nội dung lãnh đạo quan trọng; từ đó, có chủ trương, biện pháp lãnh đạo công tác giáo dục, bồi dưỡng và quản lý chặt chẽ chất lượng chính trị, tư tưởng, nhất là bản lĩnh chính trị của bộ đội. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần đánh giá đúng tình hình cơ quan, đơn vị, kết quả, chất lượng giáo dục, rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức, trách nhiệm của quân nhân để xây dựng kế hoạch riêng hoặc gắn với kế hoạch, chương trình thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị,… của đơn vị, bảo đảm sát đúng, phù hợp. Quá trình thực hiện, cần phát huy vai trò, trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ chủ trì các cấp trong rèn luyện phẩm chất, năng lực, phương pháp, tác phong công tác, bản lĩnh chính trị, bình tĩnh, tỉnh táo, dám nghĩ, dám làm, nhạy bén, quyết đoán, đặc biệt là trong những thời điểm diễn biến phức tạp của tình hình. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện; kịp thời phát hiện, có biện pháp chỉ đạo khắc phục khâu yếu, mặt yếu, đấu tranh chống biểu hiện ngại học tập, rèn luyện, nhận thức chính trị phiến diện, giảm sút ý chí, niềm tin, hoàn thành nhiệm vụ thấp. Đồng thời, có cơ chế, chính sách hợp lý, tạo điều kiện và khuyến khích, động viên, nhân rộng tinh thần tự giác học tập, rèn luyện, làm cơ sở để xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng.

Các điển hình tiên tiến trong phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014 - 2019 báo công dâng Bác

Hai là, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, động cơ đúng đắn cho lực lượng tác chiến không gian mạng. Bản lĩnh chính trị của quân nhân gồm nhiều yếu tố, có quan hệ thống nhất, tác động lẫn nhau; trong đó, nhận thức, tư tưởng chính trị là cơ sở nền tảng, có ý nghĩa quyết định nhất. Vì vậy, đây là nội dung, giải pháp cơ bản để xây dựng bản lĩnh chính trị cho lực lượng tác chiến không gian mạng trong Quân đội. Nội dung giáo dục phải toàn diện, song tập trung giáo dục cho bộ đội nhận thức sâu sắc về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ của Quân đội; đối tác, đối tượng của cách mạng, của Quân đội nói chung và lực lượng tác chiến không gian mạng trong Quân đội nói riêng; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”. Chú trọng giáo dục cho bộ đội nhận thức rõ nhiệm vụ của lực lượng tác chiến không gian mạng là hết sức nặng nề, liên quan đến các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, quân sự và mọi hoạt động xã hội. Lực lượng tác chiến không gian mạng trong Quân đội là những chiến sĩ trên mặt trận khoa học, tuy thầm lặng nhưng rất cao cả. Thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục, gắn với hoạt động thực tiễn trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ để khơi dậy khả năng sáng tạo của bộ đội. Đồng thời, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các cuộc vận động và phong trào Thi đua Quyết thắng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tâp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, v.v. Qua đó, tạo sức thuyết phục cao cả về lý luận và thực tiễn, xây dựng, rèn luyện cho lực lượng tác chiến không gian mạng trong Quân đội có nhận thức đúng đắn, bản lĩnh chính trị vững vàng, không sợ hy sinh, khó khăn, gian khổ; gương mẫu, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và học tập, rèn luyện, tu dưỡng bản thân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ba là, phát huy tính tích cực, tự giác tự học tập, rèn luyện trong hoạt động thực tiễn để xây dựng bản lĩnh chính trị cho lực lượng tác chiến không gian mạng. Bản lĩnh chính trị của bộ đội không chỉ dừng lại ở nhận thức, tư tưởng mà phải thể hiện ở khả năng và trình độ thực hiện nhiệm vụ được giao. Xây dựng bản lĩnh chính trị cho lực lượng tác chiến không gian mạng trong Quân đội phải gắn liền với các hoạt động thực tiễn, nhất là với hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu để không ngừng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên môn quân sự, nâng cao nhận thức và rèn luyện bản lĩnh chiến đấu của bộ đội. Đồng thời, phải kết hợp chặt chẽ với công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, làm cho lực lượng tác chiến không gian mạng hiểu rõ hơn về những khó khăn, phức tạp, những tình huống bất ngờ, trạng thái căng thẳng về tư tưởng, tâm lý trong tác chiến,... để rèn luyện, xây dựng cho lực lượng này có bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngại gian khổ, hiểm nguy, kiên trì vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Để đạt hiệu quả, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng; chủ động phối hợp chặt chẽ với địa phương và gia đình quân nhân để xây dựng bản lĩnh chính trị cho bộ đội. Chú trọng, phát huy thái độ cầu thị, tiến bộ, tích cực, tự giác, ý thức trách nhiệm, tinh thần tự học, tự rèn luyện; biến quá trình giáo dục, rèn luyện của tổ chức, thành quá trình tự học tập, tự rèn luyện, làm chủ tình huống, sáng suốt, quyết đoán trong thực hiện nhiệm vụ. Khắc phục biểu hiện cầm chừng, đối phó, lợi dụng việc đề cao tự giáo dục, rèn luyện mà xem nhẹ vai trò định hướng, tổ chức, kiểm tra của cán bộ quản lý, làm ảnh hưởng đến kết quả xây dựng bản lĩnh chính trị của lực lượng tác chiến không gian mạng trong Quân đội.

Bốn là, th­ường xuyên nghiên cứu, nắm chắc âm m­ưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; chủ động phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây là giải pháp rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ của lực lượng tác chiến không gian mạng trong Quân đội. Để đối phó có hiệu quả và giành thắng lợi, tạo thế chủ động về chính trị, tinh thần, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho lực lượng tác chiến không gian mạng, các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyên trách như Bộ Tư lệnh 86 cần lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, nắm chắc bản chất, âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam trên không gian mạng ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch. Chủ động nâng cao chất lượng quản lý, trinh sát, nắm chắc tình hình, tìm ra điểm yếu của đối phương, như: quá trình vận hành, cơ sở hạ tầng mạng máy tính, các lỗ hổng trong mạng đối phương,... để khai thác, phân tích, dự báo, đánh giá chính xác các thông tin, hạ quyết tâm và phương án tác chiến phù hợp, hiệu quả cao. Đồng thời, đẩy mạnh giáo dục cho quân nhân nhận thức rõ về âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thực hiện “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Quân đội của các thế lực thù địch. Thường xuyên quản lý, nắm chắc tình hình chính trị nội bộ, tăng cường giáo dục nâng cao cảnh giác và chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, pháp lệnh, các quy định về bảo đảm bí mật quốc gia, bí mật quân sự, bí mật nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú; lấy “cái đẹp, dẹp cái xấu”, “cái tích cực, đẩy lùi tiêu cực”; chủ động phát hiện, nhận diện và đấu tranh phòng, chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cùng với đó, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với trên hoàn thiện cơ chế, chính sách, động viên thoả đáng, kịp thời cả về vật chất và tinh thần, góp phần giúp lực lượng tác chiến không gian mạng trong Quân đội có bản lĩnh chính trị vững vàng trước sự chống phá của kẻ thù, tác động của mặt trái kinh tế thị trường, những tiêu cực, tệ nạn xã hội, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng HỒ VĂN ĐỨC, Chính ủy Bộ Tư lệnh 86

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội
Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác phụ nữ, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quan trọng này trong Quân đội.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 09:02 - 23/07/2021

EUR26,425.4727,800.49

GBP30,906.3832,197.34

USD22,890.0023,120.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:36 - 23/07/2021

HCMSJC56.85057.500
Hà NộiSJC56.85057.520
Đà NẵngSJC56.85057.520