QPTD -Thứ Bảy, 19/12/2020, 08:22 (GMT+7)
Vùng 4 Hải quân xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ

Nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, biện pháp; trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ là cấn đề cơ bản hàng đầu.

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm, kiểm tra Vùng

Vùng 4 Hải quân là đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, bảo vệ khu vực biển, đảo Nam Trung bộ. Trong đó, có các mục tiêu trọng yếu, địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng và an ninh của đất nước. Những năm gần đây, tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp, khó dự báo. Lực lượng nước ngoài thường xuyên đưa tàu hoạt động trái phép, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của ta trên biển, đe dọa hòa bình, ổn định khu vực. Trước tình hình đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Trước hết, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh kiên định vững vàng, ý chí quyết tâm chiến đấu cao, không nao núng trước khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hy sinh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng. Nội dung tập trung vào quán triệt, giáo dục cho bộ đội nhận thức sâu sắc các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, v.v. Đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ trì, Vùng yêu cầu cao về nhận thức tình hình, nhiệm vụ, đối tượng, đối tác trong tình hình mới; nắm vững quan điểm, đối sách giải quyết vấn đề trên biển của Đảng, Nhà nước. Trong quá trình thực hiện, Vùng kết hợp chặt chẽ giáo dục chính trị cơ bản với giáo dục truyền thống, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật. Trong đó, chú trọng các hình thức: học tập chuyên đề, thông báo thời sự, sinh hoạt chính trị - tư tưởng, diễn đàn, tọa đàm; duy trì hiệu quả Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, Ngày Pháp luật, đối thoại dân chủ,… tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động cho cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, xây dựng cho bộ đội bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; bồi đắp tình yêu, gắn bó với biển, đảo, coi “tàu, đảo là nhà, biển cả là quê hương”; có ý chí quyết tâm cao, niềm tin chiến thắng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết số 5863-NQ/ĐU, ngày 08/7/2008 của Đảng ủy Quân chủng Hải quân về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là ở cấp chi bộ; coi trọng năng lực xây dựng, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết. Thực hiện đột phá vào các nội dung: “2 chất lượng, 2 nêu cao”1, xây dựng chi bộ theo tiêu chí “4 tốt”2. Tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, đẩy mạnh công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên về đạo đức, lối sống; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ chủ trì. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo phương châm: “Giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”; xử lý nghiêm minh các vụ vi phạm kỷ luật Đảng ngay từ cơ sở. Vừa qua, Đại hội đại biểu Đảng bộ Vùng nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp, thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, dân chủ, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao. Cùng với đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo đồng bộ, sát thực tiễn trong nhiệm kỳ tới, Đại hội bầu cấp ủy mới “vừa hồng, vừa chuyên” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài; là cơ sở để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Vùng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Sẵn sàng chiến đấu

Xây dựng bản lĩnh chính trị cho bộ đội thông qua công tác huấn luyện. Quán triệt phương châm huấn luyện: “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, thực hiện tốt khâu đột phá “cơ bản, làm chủ, chuyên sâu trong khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật và thực hiện quy tắc an toàn”. Nghị quyết cấp ủy, kế hoạch người chỉ huy các cấp xác định rõ chỉ tiêu huấn luyện cụ thể, gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị mình, lấy nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc và xây dựng Vùng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” làm mục tiêu; huấn luyện “sát đối tượng, phương án tác chiến biển, đảo”. Đối với cá nhân thực sự “giỏi vị trí của mình, biết vị trí của người khác”, làm chủ vũ khí, trang bị, nhất là vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại. Đối với phân đội, giỏi trong tác chiến độc lập và hiệp đồng quân binh chủng. Đồng thời, hướng các hoạt động thi đua của Vùng vào nhiệm vụ chính trị trung tâm, khó khăn, đột xuất. Nhiều phong trào thi đua đạt hiệu quả cao, như: “Khổ luyện thành tài, miệt mài thành giỏi”, “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện rèn”, v.v. Các mô hình, như: tàu  “chính quy, mẫu mực”, “tàu ngoại ngữ” đã thực sự tạo động lực, khích lệ cán bộ, chiến sĩ nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực nghiên cứu học tập, nhanh chóng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện mới, hiện đại. Đây là cơ sở để cán bộ, chiến sĩ xây dựng niềm tin vào khả năng chiến thắng kẻ thù trong mọi điều kiện.

Quan tâm xây dựng môi trường văn hóa là điều kiện quan trọng để bộ đội tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vươn tới các giá trị chân, thiện, mỹ. Qua đó, góp phần bồi dưỡng nhân cách của người quân nhân cách mạng, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tạo động lực tinh thần to lớn để mỗi cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ cơ sở, tạo sự đồng thuận, đoàn kết giữa cấp trên và cấp dưới, cán bộ với chiến sĩ, đồng chí, đồng đội. Vùng yêu cầu: mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì phải gương mẫu, đi đầu trong rèn luyện, phấn đấu theo các chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa, thực sự là tấm gương để chiến sĩ noi theo. Đồng thời, phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, nhất là đoàn thanh niên, lấy chi đoàn làm nòng cốt để xây dựng các mô hình cho phù hợp với thực tiễn hoạt động, góp phần giữ vững và phát huy môi trường văn hóa lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giảm thiểu vụ việc vi phạm kỷ luật. Tiếp tục củng cố xây dựng đơn vị, cảnh quan môi trường “xanh, sạch, đẹp, chính quy”, nâng cao hiệu quả của các thiết chế văn hóa, bảo đảm tốt tiêu chuẩn đời sống văn hóa, tinh thần của bộ đội theo Thông tư số 104/2014/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

Thực hiện tốt công tác chính sách, không ngừng chăm lo hậu phương Quân đội để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó với Vùng. Việc xét, đề bạt quân hàm, nâng lương, bổ nhiệm chức vụ, khen thưởng, kỷ luật được Đảng ủy Vùng và cấp ủy các cấp tiến hành đúng quy chế, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai. Các chế độ, chính sách đặc thù đối với quân nhân và gia đình quân nhân, nhất là đối với những trường hợp khó khăn, được thực hiện theo đúng chế độ và điều kiện thực tế của Vùng. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội tạo điều kiện ổn định chỗ ở, việc làm cho gia đình sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp. Kịp thời động viên, thăm hỏi, giúp đỡ những gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, như: quân nhân và thân nhân mắc bệnh hiểm nghèo, hiếm muộn, gia đình quân nhân vùng thiên tai, v.v. Những việc làm thiết thực và tình cảm đó, đã góp phần chia sẻ khó khăn, tạo động lực tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ gắn bó với Đơn vị, yên tâm công tác, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Việc xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ thông qua các hoạt động thực tiễn, nhất là trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trên các vùng biển, đảo. Đây là biện pháp đặc biệt quan trọng, làm cơ sở để rèn ý chí chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ, biểu hiện cao nhất của bản lĩnh chính trị. Theo đó, các đơn vị thường xuyên quán triệt tình hình nhiệm vụ, làm tốt công tác tư tưởng, kịp thời động viên, khích lệ bộ đội, duy trì nghiêm chế độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, tăng cường các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo duy trì thực chất, đồng bộ lực lượng, phương tiện trực, khả năng sẵn sàng chiến đấu trên thực địa theo các phương án. Thực hiện tốt nhiệm vụ trực, tuần tiễu, trinh sát nắm chắc tình hình trên không, trên biển, tham mưu đúng, trúng cho trên, không để bị động, bất ngờ; xử lý các tình huống chính xác, kịp thời, hiệu quả, đúng đối sách. Trong thực hiện nhiệm vụ, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân trước tình huống phức tạp, căng thẳng, nguy hiểm vẫn không lùi bước, xử trí linh hoạt, kiên trì bám trụ, kiên quyết đấu tranh, với quyết tâm “còn người, còn biển, đảo” sẵn sàng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Nhiều cán bộ, chiến sĩ gác lại việc gia đình để nhận nhiệm vụ mà không hề đắn đo, suy tính; có đồng chí mới đi biển về, khi có tình huống lại xung phong tiếp tục lên đường ra thực địa. Qua đó, lan tỏa, truyền cảm hứng về những tấm gương tiêu biểu, góp phần thiết thực xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí, quyết tâm chiến đấu.

Thời gian tới, Vùng 4 Hải quân tiếp tục đổi mới, không ngừng nâng cao hiệu quả xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, vững vàng nơi “đầu sóng”, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Chuẩn Đô đốc NGÔ VĂN THUÂN, Chính ủy Vùng
____________

1 - “02 chất lượng”: (1). Nghị quyết lãnh đạo; (2). Tổ chức thực hiện nghị quyết. “02 nêu cao”: (1). Trách nhiệm nêu gương; (2). Tự phê bình và phê bình.

2 - Tiêu chí “04 tốt”: (1). Nhận thức, trách nhiệm tốt; (2). Nền nếp, chế độ và chất lượng sinh hoạt chi bộ tốt; (3). Dân chủ, đoàn kết, kỷ luật tốt; (4). Tự phê bình và phê bình tốt.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, xây dựng Bộ Tham mưu Binh chủng Đặc công ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng Đặc công, hơn 50 năm qua, các thế hệ cán bộ, nhân viên Bộ Tham mưu Binh chủng Đặc công đã phát huy bản lĩnh, trí tuệ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:29 - 21/01/2021

EUR27,091.2428,506.52

GBP30,717.1932,000.19

USD22,955.0023,165.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:38 - 21/01/2021

HCMSJC56.00056.550
Hà NộiSJC56.00056.570
Đà NẵngSJC56.00056.570