QPTD -Thứ Bảy, 22/01/2022, 18:48 (GMT+7)
Trường Sĩ quan Lục quân 1 nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật

Xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt của Trường Sĩ quan Lục quân 1, được cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng các mặt công tác, xây dựng Nhà trường “cách mạng, chính quy, mẫu mực”.

Trường Sĩ quan Lục quân 1 – trung tâm đào tạo Sĩ quan chỉ huy - tham mưu Lục quân cấp phân đội trình độ đại học khu vực phía Bắc. Do yêu cầu, nhiệm vụ, Nhà trường quản lý, đào tạo nhiều đối tượng và về cơ bản, các đối tượng này đều có ý thức cao trong tu dưỡng, rèn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật. Song, do tác động của nhiều yếu tố, cả khách quan và chủ quan nên vẫn còn bộ phận nhỏ cán bộ, học viên, chiến sĩ có biểu hiện ý thức chưa cao trong chấp hành kỷ luật. Bên cạnh đó, hoạt động huấn luyện của Nhà trường thường diễn ra trong điều kiện dã ngoại; sử dụng vũ khí, khí tài, đạn dược, chất nổ nhiều, nguy cơ mất an toàn, vi phạm kỷ luật cao. Thấu suốt điều đó, thời gian qua, cùng với đẩy mạnh kiện toàn tổ chức, đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường luôn chú trọng công tác xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, xác định đây là khâu đột phá xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Để thực hiện tốt chủ trương đó, Nhà trường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện các chủ trương, giải pháp một cách quyết liệt, đồng bộ, khoa học, sát thực tế. Nhờ đó, chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn của Nhà trường không ngừng được nâng lên; 05 năm gần đây, tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường mỗi năm đều dưới 0,05%, không có vụ việc vi phạm nghiêm trọng, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện, hoàn thành suất xắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát huy kết quả đạt được và trên cơ sở quán triệt, phấn đấu thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 – 2025) đã đề ra (với các chỉ tiêu hằng năm: có 90% trở lên các cơ quan, khoa, đơn vị đạt vững mạnh toàn diện, 15% - 20% đơn vị đạt vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, không có đơn vị yếu kém, không có vụ việc nghiêm trọng, kỷ luật thông thường dưới 0,2%; có 80% các tổ chức quần chúng hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ), trước hết, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường chủ trương tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, bảo đảm sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu mới. Đây là giải pháp mang tính nguyên tắc, giữ vai trò định hướng, quyết định đến chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Để làm được điều đó, Nhà trường chỉ đạo các cơ quan, khoa, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, trực tiếp là Chỉ thị số 103/CT-BQP, ngày 28/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tăng cường quản lý, giáo dục, chấp hành pháp luật và bảo đảm an toàn trong Quân đội; Nghị quyết số 101-NQ/ĐU, ngày 13/01/2020 của Đảng ủy Nhà trường về lãnh đạo nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn của Trường Sĩ quan Lục quân 1. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu, mục tiêu, yêu cầu, giải pháp thực hiện khâu đột phá “Nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật” cho sát với tình hình mới. Nhà trường chỉ đạo các cơ quan, khoa, đơn vị chú trọng lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục phổ biến pháp luật, kỷ luật; tập trung vào các đơn vị đóng quân phân tán, đơn vị học viên có nhiều thời gian huấn luyện ở thao trường, tiếp xúc với nhân dân.

Toàn Trường hành động theo Điều lệnh

Là nơi đào tạo sĩ quan chỉ huy Lục quân cấp phân đội, nên Nhà trường đặc biệt chú trọng lãnh đạo nâng cao chất lượng thực hiện Điều lệnh, công tác quản lý bộ đội, chấp hành pháp luật, kỷ luật; trong đó, kiên quyết khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, chú trọng các đơn vị có vụ việc, nhằm tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn, làm cơ sở thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Quá trình triển khai thực hiện nội dung này, Nhà trường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kết hợp chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII, XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Nhà trường mẫu mực về nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, Điều lệnh Quân đội.

Hai là, tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục, phổ biến pháp luật, kỷ luật Quân đội và các quy định. Bám sát nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên và căn cứ vào tình hình thực tiễn, Nhà trường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, khoa, đơn vị lựa chọn những vấn đề còn yếu, thiếu về xây dựng chính quy, rèn luyện, chấp hành kỷ luật, tập trung giải quyết dứt điểm. Để nâng cao hiệu quả, Nhà trường yêu cầu các cơ quan, khoa, đơn vị kiên trì tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho các đối tượng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; làm cho bộ đội nhận thức rõ hậu quả khôn lường của các vụ vi phạm pháp luật, kỷ luật; đồng thời, thấy được âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và những tác động tiêu cực từ mặt trái của cơ chế thị trường; từ đó, nâng cao trách nhiệm, ý thức tự giác trong xây dựng chính quy, chấp hành, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Thường xuyên nắm, quản lý và giải quyết thấu đáo vướng mắc về tư tưởng cho các đối tượng bằng nhiều hình thức, biện pháp phù hợp; chú trọng việc nêu gương, biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Trường; đưa việc chấp hành pháp luật, kỷ luật, xây dựng đơn vị chính quy “mẫu mực, tiêu biểu” trở thành nhu cầu, việc làm thường xuyên của mỗi cá nhân và tổ chức. Tùy theo tình hình thực tế xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật ở từng giai đoạn, từng đơn vị, Nhà trường chủ động mở các đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng tới các đối tượng để tuyên truyền, giáo dục, kết hợp đánh giá kết quả đạt được, tìm ra hạn chế, nguyên nhân, quy trách nhiệm rõ tới từng tổ chức, cá nhân, đề ra biện pháp khắc phục phù hợp; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật cũng như các hành vi che dấu khuyết điểm – nguyên nhân quan trọng dẫn đến tư tưởng xem nhẹ vấn đề này.

Để phù hợp với môi trường đào tạo, một mặt, Nhà trường đẩy mạnh xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật thông qua tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ nắm vững Điều lệnh đội ngũ, Điều lệnh quản lý bộ đội, các quy tắc, quy định,... để tự giác vận dụng, chấp hành trong rèn luyện, học tập, công tác, tham gia giao thông, gắn với thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, v.v. Mặt khác, Nhà trường tăng cường công tác quản lý bằng các phương tiện hiện đại, môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, mối quan hệ văn hóa pháp luật văn minh, đời sống vật chất, tinh thần phát triển,… tạo bầu không khí thực sự đoàn kết, dân chủ trong thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.

Ba là, phát huy vai trò, trách nhiệm tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện của cơ quan chức năng, cán bộ chủ trì các cấp. Đây là giải pháp quan trọng, trực tiếp quyết định nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, nên Nhà trường chỉ đạo các cơ quan chức năng, trọng tâm là Cơ quan Văn phòng thường xuyên phối hợp theo dõi nắm chắc cơ sở, tăng cường kiểm tra việc tổ chức thực hiện xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật của các cơ quan, khoa, đơn vị. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho Nhà trường xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định, hướng dẫn về xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật sát với thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, khắc phục sự trì trệ, chồng chéo trong công tác quản lý, điều hành hoạt động. Thường xuyên cập nhật các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn và những nội dung mới về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật để đưa vào công tác giáo dục, quản lý, chương trình đào tạo, huấn luyện,... phù hợp với từng đối tượng. Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới Quy chế Giáo dục – Đào tạo của Nhà trường theo hướng gắn xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật của học viên với việc đánh giá, nhận xét, phân loại chất lượng theo mục tiêu, yêu cầu đào tạo. Đồng thời, phát huy kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đơn vị điểm về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật để nhân rộng. Tích cực phối hợp với địa phương, đơn vị bạn trong khu vực duy trì, thực hiện tốt an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Cùng với đó, Nhà trường tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nâng cao trình độ, phương pháp, tác phong công tác, năng lực quản lý, chỉ huy cho đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp. Yêu cầu mỗi cán bộ phải luôn có tác phong chỉ huy mẫu mực, hành động chuẩn mực theo Điều lệnh; hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn; làm việc theo nguyên tắc, thấu tình, đạt lý, không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc; kết hợp chặt chẽ giữa công tác giáo dục, thuyết phục với xử lý kỷ luật; chống quân phiệt, mệnh lệnh hành chính. Cán bộ chủ trì các cấp cần tăng cường bám, nắm đơn vị; duy trì chặt chẽ chế độ công tác ngày, tuần; quản lý chặt chẽ tư tưởng, các mối quan hệ xã hội của bộ đội. Thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ cơ sở; thường xuyên đối thoại trực tiếp, kịp thời nắm bắt và giải quyết hiệu quả những vấn đề nảy sinh. Để tạo động lực thúc đẩy, phát huy cao độ tinh thần, trách nhiệm cho cán bộ chủ trì thực hiện tốt nhiệm vụ, cùng với bảo đảm tốt chế độ, chính sách, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần, Nhà trường lấy kết quả xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn của đơn vị làm một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân, bổ nhiệm, điều động, phong, thăng quan hàm, nâng lương hằng năm.

Cùng với các nội dung, giải pháp trên, Nhà trường tiếp tục phát huy vai trò tích cực của các tổ chức quần chúng trong việc nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” trong điều kiện mới, góp phần làm chuyển biến nhận thức cho cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ toàn Trường, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, xây dựng Nhà trường “cách mạng, chính quy, mẫu mực”.

Thiếu tướng TRƯƠNG QUANG HOÀI, Phó Hiệu trưởng Nhà trường

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống anh hùng, Thủ đô Hà Nội tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc
Phát huy truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, quân, dân Hà Nội đã và đang tập trung xây dựng Thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ an toàn địa bàn, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.