QPTD -Thứ Năm, 26/04/2012, 01:47 (GMT+7)
Trường Sĩ quan Lục quân 1 nâng cao chất lượng đào tạo sĩ quan chỉ huy - tham mưu lục quân cấp phân đội

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX, trên cơ sở bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Trường Sĩ quan Lục quân 1 đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo sĩ quan chỉ huy - tham mưu lục quân cấp phân đội, trình độ đại học và trên đại học, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.


Học viên Trường Sĩ quan Lục quân 1 luyện tập chiến thuật chiến đấu hiệp đồng.
 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Nhà trường đã chú trọng đào tạo cán bộ theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, gắn với tình hình thực tiễn của Quân đội, phù hợp với sự phát triển của nghệ thuật quân sự, vũ khí, trang bị, khoa học - công nghệ hiện đại và cách đánh Việt Nam. Chương trình đào tạo cán bộ của Nhà trường vừa đáp ứng được mục tiêu chung, vừa cụ thể hoá với từng đối tượng và chuyên ngành đào tạo; chú trọng cả đào tạo cơ bản dài hạn và đào tạo hoàn thiện, bồi dưỡng kiến thức quân sự, không để trùng lặp nội dung. Nhà trường luôn quan tâm giải quyết tốt mối quan hệ giữa đào tạo theo chức vụ gắn với trình độ học vấn tương ứng, trọng tâm là đào tạo theo chức vụ ban đầu; kết hợp dạy - học chính khoá với hoạt động ngoại khoá; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng vào thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục - đào tạo (GD-ĐT) trong tình hình mới.

Thực hiện phương châm “Cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu”, Nhà trường tích cực đổi mới cách dạy, cách học theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác của người học; tích cực bồi dưỡng năng lực tư duy và rèn luyện năng lực hoạt động thực tiễn cho học viên trong quá trình đào tạo. Đối với các môn học quân sự, Nhà trường thực hiện gắn lý thuyết với thực hành, trong đó lấy thực hành làm chính. Nhà trường tập trung bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao phương pháp sư phạm cho học viên; đổi mới phương pháp dạy - học các môn khoa học xã hội và nhân văn; nâng cao chất lượng dạy - học ngoại ngữ, tin học; tích cực lấy ý kiến phản hồi từ người học đối với đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục; tăng cường công tác khảo thí và đổi mới phương pháp đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học viên, bảo đảm khách quan, phản ánh đúng trình độ của người học. Bên cạnh đó, Nhà trường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học và công nghệ, kỹ thuật mô phỏng vào hoạt động dạy - học, nhất là với các đối tượng đào tạo cơ bản dài hạn và đào tạo sau đại học; tăng cường tổ chức tham quan, nghiên cứu thực tế để vận dụng vào công tác dạy - học. Đặc biệt, Nhà trường chú trọng đầu tư triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Nghệ thuật quân sự khoá 1 (2011 - 2012). 

Để nâng cao chất lượng đào tạo, Nhà trường xác định vấn đề then chốt là tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, trong đó lấy tự bồi dưỡng và bồi dưỡng tại chức là chính. Nhà trường tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên có cơ cấu hợp lý, đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, có lực lượng kế cận; đồng thời, luôn quan tâm chăm lo đến sự tiến bộ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và bảo đảm chính sách hậu phương quân đội cho đội ngũ này. Trong quá trình GD-ĐT, Nhà trường phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, vai trò trợ giáo của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, nhất là cán bộ đại đội, trung đội trong tổ chức hoạt động học tập và rèn luyện của đơn vị; duy trì nền nếp chế độ hội thao, hội thi và tổ chức các hoạt động ngoại khoá. Qua đó, nhằm củng cố, bổ sung kiến thức, khắc phục những nội dung còn yếu, còn thiếu và rèn luyện kỹ năng thực hành theo chức vụ cho học viên, trọng tâm là chức vụ ban đầu.

Tuy nhiên, công tác đào tạo của Nhà trường còn có những vấn đề cần phải bổ sung, điều chỉnh để theo kịp với sự phát triển của sự nghiệp GD-ĐT trong tình hình mới. Để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo sĩ quan chỉ huy - tham mưu lục quân cấp phân đội, Nhà trường phải tiếp tục đổi mới, năng động, sáng tạo, bám sát chủ trương của trên, cụ thể hoá vào điều kiện của Nhà trường; trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, công nhân viên, chiến sĩ, học viên đối với nhiệm vụ GD-ĐT. Cấp ủy, chỉ huy các cấp của Nhà trường cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, của Quân ủy Trung ương về công tác GD-ĐT và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Nhà trường lần thứ XV và các nghị quyết của Đảng ủy Nhà trường hằng năm. Nhà trường tập trung đổi mới nội dung, hình thức hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, trọng tâm là nhiệm vụ GD-ĐT và xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện; trong đó, xác định tăng cường giáo dục làm chuyển biến nhận thức về nhiệm vụ dạy - học cho các đối tượng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu; xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên là nhiệm vụ then chốt; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật là nhiệm vụ thường xuyên. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, Nhà trường đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, kết hợp chặt chẽ với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Đồng thời, coi trọng xây dựng bầu không khí dân chủ, cởi mở, đoàn kết, phấn đấu vì sự nghiệp GD-ĐT; tích cực đấu tranh với những tư tưởng, hành động sai trái trong từng cơ quan, khoa và các đơn vị. Mặt khác, chú trọng định hướng nội dung và chỉ đạo các cơ quan, khoa, đơn vị, các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ theo chức trách; xây dựng động cơ, thái độ đúng đắn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, học tập, rèn luyện kỷ luật, phục vụ cho các đối tượng, góp phần xây dựng môi trường GD-ĐT trong sạch, lành mạnh, xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện.

Hai là, bám sát quy trình, chương trình, nội dung và các yếu tố bảo đảm để tổ chức, điều hành công tác dạy - học có chất lượng tốt. Theo chức năng, nhiệm vụ, từng cơ quan, khoa, đơn vị của Nhà trường chủ động nắm chắc nhiệm vụ, bám sát quy trình, chương trình, nội dung huấn luyện để nâng cao chất lượng công tác kế hoạch, quản lý, điều hành công tác dạy - học. Trên cơ sở đó, tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan với các khoa, đơn vị trong quản lý, thực hiện nhiệm vụ dạy - học và rèn luyện kỷ luật cho học viên. Các cơ quan, khoa, đơn vị khi xây dựng kế hoạch huấn luyện phải bảo đảm tính lô-gíc, khoa học, phù hợp với quy luật nhận thức của các đối tượng đào tạo và có tính khả thi cao; coi trọng ứng dụng công nghệ thông tin, tiến bộ khoa học - công nghệ để nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch, quản lý, điều hành quy trình dạy - học một cách khoa học, chính quy, không để xảy ra sai sót, hạn chế đến mức thấp nhất việc điều chỉnh kế hoạch dạy - học. Nhà trường xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế GD-ĐT, quy chế quản lý của các ngành, phát huy vai trò, trách nhiệm của chỉ huy các cấp, của cơ quan chức năng trong duy trì nền nếp, chế độ kiểm tra, tăng cường thanh tra, phúc tra kết quả huấn luyện, chấn chỉnh kịp thời những sai sót, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy chế GD-ĐT. Từng cơ quan, đơn vị duy trì nền nếp tổ chức rút kinh nghiệm công tác dạy - học, làm cơ sở để đổi mới công tác tổ chức, điều hành huấn luyện; coi trọng phát huy vai trò đội ngũ cán bộ đại đội, trung đội trong tổ chức hoạt động tự học; duy trì nền nếp chế độ hội thao, hội thi và tổ chức các hoạt động ngoại khóa. Nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp đánh giá kết quả học tập của học viên, bảo đảm khách quan, trung thực, phản ánh đúng thực chất trình độ của người học. Kết quả học tập của học viên được quản lý chặt chẽ theo ba cấp: nhà trường, khoa giáo viên và đơn vị.

Ba là, thường xuyên coi trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên theo tiêu chuẩn của người cán bộ cách mạng, luôn là tấm gương sáng để học viên noi theo. Là trung tâm hàng đầu về đào tạo sĩ quan chỉ huy - tham mưu lục quân cấp phân đội, trình độ đại học và trên đại học, đội ngũ cán bộ, giảng viên của Nhà trường phải có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, có lối sống lành mạnh, trung thực, có tinh thần cảnh giác cách mạng và ý chí quyết tâm cao, mẫu mực về kỷ luật và nếp sống chính quy, có đủ năng lực thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Để thực hiện được điều đó, Nhà trường thường xuyên coi trọng việc củng cố, kiện toàn các cơ quan, khoa, đơn vị; trong đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo dục thực sự “chí công vô tư­”, tâm huyết với sự nghiệp GD-ĐT, có năng lực toàn diện, nhất là năng lực giảng dạy, quản lý và có uy tín với học viên. Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tăng c­ường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục, quán triệt cho các tập thể và cá nhân có nhận thức đúng, ý thức trách nhiệm cao, chấp hành nghiêm quy chế GD-ĐT và các quy định của Nhà trư­ờng. Đồng thời, tích cực bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên tại cơ sở hoặc lựa chọn cử đi đào tạo, bồi d­ưỡng tại các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội. Để đáp ứng yêu cầu công tác GD-ĐT, thời gian tới Nhà trường tiếp tục mở các lớp bồi d­ưỡng tiếng Anh, tin học, đào tạo văn bằng 2 và tăng cường cử cán bộ, giảng viên đi thực tế ở đơn vị để nắm bắt thực tế và có điều kiện nâng cao năng lực toàn diện; đồng thời, động viên, tạo điều kiện cho cán bộ tự học, tự nghiên cứu để tích luỹ kiến thức, nâng cao năng lực giảng dạy, quản lý học viên, phát huy khả năng, thế mạnh và nhiệt huyết của mình đối với sự nghiệp GD-ĐT, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bốn là, tăng cường bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ cho nhiệm vụ GD-ĐT. Nhà trường quản lý chặt chẽ và sử dụng đúng mục đích, hiệu quả ngân sách của Bộ Quốc phòng; đồng thời, phát huy tính năng động, sáng tạo của các cấp, các ngành, các cơ quan, khoa, đơn vị trong việc tự bảo đảm một phần cơ sở vật chất phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, học tập, làm việc của cán bộ, giảng viên, công nhân viên, chiến sĩ và học viên. Nhà trường đẩy mạnh việc khai thác, sử dụng hiệu quả Dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nhiệm vụ GD-ĐT, nghiên cứu khoa học, chỉ huy và quản lý tại Trường Sĩ quan Lục quân 1”; triển khai thực hiện Dự án “Trung tâm mô phỏng huấn luyện kỹ, chiến thuật bộ binh cấp phân đội tại Trường Sĩ quan Lục quân 1” và các công trình khác. Thực hiện chủ trương “nhà trường phải đi trước đơn vị”, Nhà trường tích cực đề nghị Bộ Quốc phòng bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật mới nhất của Quân đội để phục vụ cho công tác dạy - học. Cùng với đó, Nhà trường luôn coi trọng công tác hiện đại hoá trang, thiết bị dạy – học; đầu tư nâng cấp thao trường, bãi tập, trung tâm huấn luyện dã ngoại, nhà ở của học viên, phòng học chuyên ngành, phòng học phổ thông đại đội, cơ sở thực hành, Phòng Hồ Chí Minh; bảo đảm đầy đủ, kịp thời, có chất lượng tài liệu, giáo trình, các mô hình, học cụ cho hoạt động dạy - học và tiến hành củng cố phòng điều hành huấn luyện ở các khoa, đơn vị theo đúng quy định.

Phát huy truyền thống 67 năm, Trường Sĩ quan Lục quân 1 tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, đẩy mạnh đổi mới toàn diện, không ngừng nâng cao chất lượng GD-ĐT, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” trong tình hình mới.

Trung tướng TRẦN QUỐC PHÚ

Hiệu trưởng Nhà trường

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, xây dựng Bộ Tham mưu Binh chủng Đặc công ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng Đặc công, hơn 50 năm qua, các thế hệ cán bộ, nhân viên Bộ Tham mưu Binh chủng Đặc công đã phát huy bản lĩnh, trí tuệ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 09:36 - 7/03/2021

EUR26,708.3428,103.65

GBP31,182.4932,484.97

USD22,915.0023,125.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:41 - 06/03/2021

HCMSJC55.10055.600
Hà NộiSJC55.10055.620
Đà NẵngSJC55.10055.620