QPTD -Thứ Hai, 11/03/2019, 07:41 (GMT+7)
Tổng Công ty Hàng không Việt Nam nâng cao chất lượng công tác quốc phòng

Quán triệt, thực hiện chủ trương, đường lối quốc phòng của Đảng, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam luôn coi trọng nâng cao chất lượng công tác quốc phòng, tạo cơ sở, nền tảng để thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) là doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối, hãng hàng không quốc tế “4 sao”, có quy mô đội bay, mạng đường bay lớn trong khu vực. Tháng 11-2018, Tổng Công ty chuyển từ Bộ Giao thông vận tải sang trực thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước và tiếp tục tổ chức kinh doanh, vận chuyển hành khách, hàng hóa hàng không, bay phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước; đồng thời, sản xuất, bảo dưỡng, kinh doanh phụ tùng, trang thiết bị kỹ thuật hàng không và các dịch vụ mặt đất. Năm 2018, tổng doanh thu của Tổng Công ty ước đạt 102 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt gần 2.800 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước gần 6.600 tỷ đồng, vượt 15% so với kế hoạch, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh cho đất nước.

Quán triệt sâu sắc hai nhiệm vụ chiến lược và chủ trương của Đảng về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổng Công ty đã chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa phát triển sản xuất, kinh doanh với nâng cao chất lượng công tác quốc phòng bằng nhiều biện pháp khoa học, sáng tạo và được Bộ Quốc phòng đánh giá là một trong những đơn vị tiêu biểu, dẫn đầu về công tác này trong khối các đầu mối bộ, ngành Trung ương. Nổi bật là, nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo các cấp và cán bộ, nhân viên, người lao động trong Tổng Công ty đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh được nâng cao; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng được đổi mới phù hợp với đặc thù lĩnh vực hoạt động và yêu cầu bảo vệ Tổng Công ty, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cơ quan quân sự, lực lượng tự vệ ở các đơn vị thành viên được xây dựng vững mạnh, sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phối hợp cùng các lực lượng khác giữ vững an ninh, an toàn cơ quan, đơn vị, kho tàng, sân bay,… tạo điều kiện thuận lợi để Tổng Công ty thực hiện mục tiêu tăng trưởng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quốc phòng của Tổng Công ty còn một số hạn chế, bất cập. Nhận thức của một bộ phận cán bộ, nhân viên, người lao động đối với công tác quốc phòng chưa thật đầy đủ. Cơ chế hoạt động, chính sách đãi ngộ cho đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm công tác quốc phòng mặc dù đã được quan tâm, nhưng chưa tương xứng, v.v.

Thời gian tới, tình hình an ninh, chính trị thế giới, khu vực và trong nước vẫn tiềm ẩn nhân tố phức tạp, đe dọa trực tiếp đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không; quá trình hội nhập, phát triển đặt ra cho Tổng Công ty những mục tiêu, yêu cầu mới rất cao và nhiều vấn đề cần giải quyết. Trong bối cảnh đó, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo mà trực tiếp là Ban Chỉ huy Quân sự Tổng Công ty tiếp tục coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng bằng các giải pháp đồng bộ, thiết thực, hiệu quả.

Một là, tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên và người lao động đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Đây là nội dung quan trọng hàng đầu, quyết định chất lượng công tác quốc phòng của Tổng Công ty. Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Tổng Công ty chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước về công tác quốc phòng trong các bộ, ngành Trung ương, địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, nhân viên và người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết phải thực hiện nhiệm vụ quốc phòng tại cơ quan, đơn vị mình. Nội dung giáo dục toàn diện, trong đó phải làm cho mọi người nắm chắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị định 168/2018/NĐ-CP, ngày 28-12-2018 của Chính phủ về Công tác quốc phòng ở các bộ, ngành Trung ương, địa phương; Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh và các văn bản quy phạm pháp luật quy định nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ an ninh, an toàn cơ quan, đơn vị, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong quá trình thực hiện, Tổng Công ty chú trọng đổi mới nội dung, chương trình, đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục, như: xây dựng chương trình hành động đối với cán bộ cấp phòng trở lên; tổ chức viết thu hoạch theo chuyên đề, nghe thông tin tập trung, tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của Tổng Công ty; gặp mặt, giao lưu với cán bộ, nhân viên và người lao động từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, công tác trong lực lượng vũ trang nhân vào các ngày lễ, truyền thống, v.v. Đồng thời, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo quy định. Trong bối cảnh quân số cán bộ, nhân viên và người lao động đông (trên 20 nghìn người), hoạt động sản xuất, kinh doanh mang tính đặc thù cao, xoay vòng liên tục theo ca, kíp, yêu cầu thời gian nghiêm ngặt, để thực hiện tốt công tác này, Tổng Công ty chủ động phân loại đối tượng, xây dựng kế hoạch tổ chức giáo dục, bồi dưỡng theo phấn cấp, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn hàng không; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Quốc phòng, nhất là Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng,… luân phiên tổ chức bồi dưỡng cho các đối tượng. Thông qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên và người lao động đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh..

Hai là, phát huy vai trò nòng cốt của ban chỉ huy quân sự các cấp trong tham mưu, triển khai, tổ chức thực hiện công tác quốc phòng. Theo đó, Tổng Công ty tập trung kiện toàn Ban Chỉ huy Quân sự Tổng Công ty, cơ quan quân sự và đội ngũ cán bộ phụ trách công tác quân sự các cấp, đảm bảo đúng, đủ cơ cấu, thành phần; duy trì nghiêm quy chế hoạt động, nền nếp chế độ công tác, nhất là chế độ giao ban, báo cáo tình hình; phân công, phân cấp trách nhiệm cụ thể cho các thành viên. Trên cơ sở đó, nâng cao năng lực, chất lượng tham mưu cho Ban Lãnh đạo Tổng Công ty, lãnh đạo các đơn vị thành viên xây dựng, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác quốc phòng, phù hợp với tình hình thực tiễn. Do cán bộ đảm nhiệm công tác quốc phòng đa phần là kiêm nhiệm, Ban Chỉ huy Quân sự Tổng Công ty chú trọng tham mưu cho Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Tổng Công ty tăng cường quy hoạch, bồi dưỡng, tạo nguồn, bổ nhiệm các chức danh kiêm nhiệm quân sự; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ này phát huy năng lực, trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để đáp ứng yêu cầu, Ban Chỉ huy Quân sự Tổng Công ty tích cực tham mưu và tập trung chỉ đạo 28 ban chỉ huy quân sự trực thuộc triển khai thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quốc phòng của cơ quan, đơn vị; chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng, củng cố lực lượng tự vệ, dự bị động viên; xây dựng kế hoạch B, kế hoạch động viên quốc phòng trong các trạng thái quốc phòng của các cấp, phù hợp điều kiện của Tổng Công ty. Mặt khác, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng. Đặc biệt, chú trọng nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ: bay chuyên cơ, tham gia tìm kiếm cứu nạn, cấp cứu y tế, chuyên chở lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, v.v. Đồng thời, chủ động phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân liên doanh, liên kết nghiên cứu, sản xuất trang bị, thiết bị, phương tiện kỹ thuật hàng không theo hướng “lưỡng dụng”, nhằm từng bước thay thế các linh kiện nhập khẩu, phục vụ cả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

Ba là, chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao. Phát huy kết quả đạt được, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Tổng Công ty, trực tiếp là các ban chỉ huy quân sự tiếp tục triển khai các giải pháp xây dựng lực lượng tự vệ đảm bảo có cơ cấu, thành phần hợp lý, chất lượng cao, nhất là chất lượng chính trị. Thực hiện mục tiêu đó, ngoài việc chủ động rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức biên chế, quy mô lực lượng tự vệ theo Luật Dân quân tự vệ và hướng dẫn của Cục Dân quân tự vệ, Tổng Công ty tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cho lực lượng này. Trong công tác huấn luyện, duy trì chặt chẽ, đúng, đủ nội dung, thời gian, quân số, quy trình các bước theo quy định của điều lệ công tác tham mưu huấn luyện dân quân tự vệ. Trong đó, chú trọng làm tốt công tác tập huấn cán bộ, chuẩn bị giáo án, bài giảng, thao trường, bãi tập, vật chất, đội mẫu; thực hành huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, hiệu quả”; duy trì luyện tập, kiểm tra, hội thao đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm huấn luyện nghiêm túc, kiên quyết khắc phục những hạn chế, biểu hiện hình thức trong huấn luyện. Song song với đó, Tổng Công ty bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn theo quy định cho lực lượng tự vệ trong quá trình luyện tập, hội thi, hội thao. Đối với công tác sẵn sàng chiến đấu, duy trì nghiêm các chế độ trực theo quy định, thường xuyên bổ sung hệ thống văn kiện, kế hoạch luyện tập các phương án chiến đấu bảo vệ cơ quan, đơn vị, phòng, chống cháy nổ, lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. Tập trung điều chỉnh kế hoạch và theo dõi, kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện hàng không sẵn sàng động viên thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống quốc phòng. Đồng thời, kết hợp với cơ quan quân sự, công an trên địa bàn và cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không - Không quân tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xử lý các tình huống uy hiếp an ninh, an toàn bay, v.v.

Với nhận thức đúng, chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phù hợp, thời gian tới, công tác quốc phòng của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam sẽ tiếp tục được nâng lên, đảm bảo cho Tổng Công ty phát triển toàn diện, trở thành hãng hàng không tiêu chuẩn “5 sao” đầu tiên của Việt Nam, góp phần vào sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

TRẦN HỮU QUÂN, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự Tổng Công ty

Ý kiến bạn đọc (0)