QPTD -Thứ Năm, 10/05/2018, 14:03 (GMT+7)
Tỉnh Yên Bái tập trung xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh

Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, Yên Bái luôn chú trọng củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ Tỉnh ngày càng vững chắc. Trong đó, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh là nội dung trọng tâm được Tỉnh triển khai thực hiện bằng nhiều biện pháp phù hợp và đạt kết quả tích cực.

Yên Bái là tỉnh trung du miền núi phía Bắc - địa bàn có vị trí chiến lược cả về kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh đối với Quân khu 2 và cả nước. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo và quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương đã nỗ lực phấn đấu, đưa kinh tế - xã hội của Tỉnh phát triển với nhiều khởi sắc, quốc phòng - an ninh được tăng cường, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao. Tuy vậy, về tổng thể, Yên Bái vẫn là tỉnh nghèo, kinh tế - xã hội chậm phát triển; trình độ dân trí không đồng đều, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Đây cũng là địa bàn mà thời tiết, khí hậu diễn biến phức tạp, thường xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, gây thiệt hại lớn về tính mạng, tài sản của nhân dân. Các thế lực thù địch lợi dụng những hạn chế, khó khăn của Tỉnh để kích động, chống phá, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Tình hình nói trên đã tác động trực tiếp đến việc thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương của Tỉnh nói chung, xây dựng lực lượng vũ trang nói riêng.

Đồng chí Đỗ Đức Duy tiễn thanh niên huyện Yên Bình lên đường nhập ngũ

Trên cơ sở nắm vững nguyên tắc tổ chức xây dựng lực lượng vũ trang của Đảng, đặc điểm địa bàn và nhận thức rõ vị trí, vai trò của lực lượng vũ trang địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ theo Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với nhiệm vụ quan trọng này. Trước hết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung xây dựng, ban hành các nghị quyết chuyên đề về xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trên cơ sở chủ trương của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh chủ động ban hành các chương trình, kế hoạch về xây dựng lực lượng vũ trang cho từng lực lượng, trên từng địa bàn, nhất là trên các địa bàn trọng điểm về quốc phòng - an ninh. Đồng thời, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các sở, ban, ngành và toàn dân, phát huy vai trò nòng cốt của cơ quan quân sự các cấp trong tham mưu, tổ chức thực hiện. Điều đáng nói là, mặc dù kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng Tỉnh luôn quan tâm, bố trí nguồn ngân sách cho công tác quân sự, quốc phòng; trong đó, có ngân sách dành cho xây dựng lực lượng vũ trang địa phương, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của Tỉnh trong từng giai đoạn, như: Đề án “Tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, giai đoạn 2011 - 2015”; Đề án “Tăng cường bảo đảm quốc phòng - an ninh, giai đoạn 2016 - 2020”; Đề án “Tổ chức xây dựng lực lượng Quân báo - Trinh sát, giai đoạn 2016 - 2020”, bước đầu đạt kết quả tích cực, được Bộ Tư lệnh Quân khu đánh giá cao.

Quán triệt, thực hiện chỉ thị của Bộ Quốc phòng, trực tiếp là của Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Tỉnh tập trung xây dựng lực lượng vũ trang có cơ cấu, thành phần hợp lý, bảo đảm “tinh, gọn, mạnh”, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng lực lượng và điều kiện, đặc điểm địa bàn. Đối với lực lượng thường trực, Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh xây dựng theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở; trong đó, ưu tiên kiện toàn tổ chức, biên chế, trang bị cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, trên các địa bàn trọng điểm, đảm bảo đủ sức hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Để đạt được mục tiêu trên, cùng với thường xuyên rà soát, kiện toàn tổ chức, biên chế các đơn vị, Tỉnh chú trọng xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ các cấp; gắn việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ này với quy hoạch, bố trí, sử dụng; xây dựng, kiện toàn cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì và luôn coi đó là khâu then chốt trong xây dựng lực lượng thường trực. Trong xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, Tỉnh chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp bám sát Luật Dân quân tự vệ và kết quả của Đề án “Tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, giai đoạn 2011 - 2015” để chủ động lập kế hoạch và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp thực hiện nghiêm các bước trong quy trình tổ chức xây dựng lực lượng này. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương, cơ sở làm tốt việc đăng ký, quản lý, tuyển chọn, kết nạp công dân vào dân quân tự vệ, đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng, theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”, có chất lượng, độ tin cậy ngày càng cao. Trong đó, chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ nòng cốt, nhất là ở các địa bàn trọng điểm về quốc phòng - an ninh, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Để nâng cao chất lượng xây dựng, hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, Tỉnh đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ quân sự cấp xã gắn với củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Từ năm 2010 đến nay, Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tạo nguồn, quy hoạch, đưa đi đào tạo được gần 400 cán bộ ban chỉ huy quân sự xã (phường, thị trấn) theo chương trình trung cấp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở. Thời gian tới, Tỉnh phấn đấu duy trì 100% xã, phường, thị trấn bố trí đủ các chức danh theo quy định, có trên 50% cán bộ quân sự cơ sở có trình độ cao đẳng, đại học.

Huấn luyện dân quân tự vệ năm thứ nhất

Khắc phục khó khăn trong xây dựng lực lượng dự bị động viên do nguồn bổ sung hạn chế, nhiều quân nhân dự bị đi làm ăn xa, dài ngày, Tỉnh yêu cầu cơ quan Quân sự các cấp phối hợp với địa phương làm tốt công tác đăng ký, phúc tra, quản lý nguồn; đẩy mạnh kiện toàn, sắp xếp ổn định tổ chức, biên chế các đơn vị dự bị động viên theo phương châm “gần, gọn địa bàn, quân đâu, cán đó”. Đồng thời, tăng cường bồi dưỡng, huấn luyện chuyển loại chuyên nghiệp quân sự; gắn việc phân bổ chỉ tiêu tuyển, gọi công dân nhập ngũ hằng năm với tạo nguồn dự bị động viên. Những năm gần đây, Tỉnh đã trích hàng tỷ đồng từ ngân sách địa phương để tổ chức đào tạo 06 khóa sĩ quan dự bị với gần 300 đồng chí, đạt kết quả tốt, góp phần nâng cao chất lượng của quân nhân dự bị. Thời gian tới, cùng với làm tốt việc quản lý, tạo nguồn và tổ chức đào tạo cho lực lượng này, Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án “Xây dựng lực lượng Quân báo - Trinh sát, giai đoạn 2016 – 2020”, tập trung xây dựng mạng lưới quân báo nhân dân rộng rãi, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, giúp cấp ủy, chính quyền các cấp luôn chủ động và kịp thời giải quyết những vấn đề nhạy cảm ngay từ cơ sở, không để xảy ra “điểm nóng”, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh việc xây dựng, củng cố lực lượng, Tỉnh chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp đẩy mạnh công tác huấn luyện, luyện tập, diễn tập, nhằm nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương, đáp ứng yêu cầu xây dựng khu vực phòng thủ và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đảng ủy Quân sự Tỉnh đã cụ thể hóa Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”; chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp đẩy mạnh đổi mới nội dung, tổ chức và phương pháp huấn luyện sát với yêu cầu, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, trang bị của từng lực lượng, phù hợp thực tế địa bàn và khả năng bảo đảm ngân sách. Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Tỉnh đã có nhiều biện pháp đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện. Trong đó, coi trọng huấn luyện nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống của địa phương; gắn huấn luyện với luyện tập phương án tác chiến khu vực phòng thủ; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và làm công tác vận động quần chúng. Cùng với huấn luyện thường xuyên, Tỉnh đặc biệt chú trọng tổ chức tốt các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, diễn tập phòng, chống thiên tai, v.v. Điểm nổi bật trong diễn tập ở Yên Bái là, Tỉnh chỉ đạo lựa chọn nội dung, phương pháp sát với thực tế chiến đấu, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, thực tế tiến hành công tác quốc phòng, quân sự địa phương và chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng, sở, ban, ngành; kiên quyết khắc phục bệnh hình thức, dựa dẫm, ỷ lại hoặc làm thay của cơ quan quân sự, công an. Nhờ đó, chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang Tỉnh và nhận thức, ý thức, năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trong xử lý các tình huống về quốc phòng, an ninh được nâng lên rõ rệt.

Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh về chính trị là nội dung được Tỉnh hết sức coi trọng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và luôn xác định đây là nội dung quan trọng hàng đầu, xuyên suốt trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Từ nhận thức đó, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục quốc phòng và an ninh, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Do đặc điểm phần lớn cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Tỉnh là con em đồng bào các dân tộc thiểu số, trình độ nhận thức không đồng đều, nên Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị đổi mới nội dung, hình thức giáo dục theo hướng “thiết thực, hiệu quả”, sát với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm địa bàn. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) trong lực lượng vũ trang Tỉnh gắn với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, cơ sở, nâng cao ý thức, trách nhiệm chính trị cho cán bộ, chiến sĩ. Cùng với đó, Tỉnh coi trọng xây dựng, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong các đơn vị, cơ quan quân sự các cấp và coi trọng phát triển đảng trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Những năm qua, Tỉnh đã xây dựng và duy trì hoạt động của 18 chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn. Các địa phương, cơ sở, cơ quan, tổ chức tích cực tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng, nâng tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ lên 23,2%.

Với các biện pháp đồng bộ, lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái được xây dựng vững mạnh, đủ sức làm nòng cốt trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Đồng thời, thực hiện tốt chức năng “đội quân công tác” trong tuyên truyền, vận động quần chúng; tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, thực hiện tốt các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, giúp dân xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai,... xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

ĐỖ ĐỨC DUY, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống anh hùng, Thủ đô Hà Nội tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc
Phát huy truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, quân, dân Hà Nội đã và đang tập trung xây dựng Thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ an toàn địa bàn, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.