QPTD -Thứ Năm, 06/12/2018, 09:52 (GMT+7)
Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính ở Bệnh viện Quân y 175

Đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Nhận thức rõ điều đó, Bệnh viện Quân y 175 tập trung triển khai thực hiện tốt cơ chế tự chủ tài chính, với nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng công tác quân sự, quốc phòng và đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn.

Là bệnh viện chiến lược, tuyến cuối, trung tâm y học quân sự phía Nam, Bệnh viện Quân y 175 có đội ngũ thầy thuốc giỏi, cơ sở vật chất hiện đại, với nhiều kinh nghiệm trong khám, chữa bệnh cho bộ đội và nhân dân. Những năm qua, Bệnh viện không những hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, sẵn sàng phục vụ chiến đấu, tổ chức khám, thu dung, điều trị cho bệnh nhân là quân nhân khu vực phía Nam, bảo đảm quân y cho quần đảo Trường Sa, nòng cốt trong xây dựng Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc,... mà còn tham gia tích cực vào công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng với triển khai toàn diện các mặt công tác, Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện đã tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; trong đó, tự chủ tài chính là một trong những nội dung trọng tâm. Đây là việc chuyển đổi cơ chế bảo đảm tài chính 100% bằng ngân sách nhà nước sang cơ chế Nhà nước chỉ bảo đảm một phần kinh phí theo nhiệm vụ và phân hạng bệnh viện, làm cơ sở để các bệnh viện tiến tới thực hiện tự chủ toàn diện. Qua đó, giải phóng tiềm lực, nâng cao sức cạnh tranh, phát huy thương hiệu “Bệnh viện Quân đội” trong điều kiện mới, tạo môi trường thuận lợi cho huy động nguồn lực xã hội, khai thông “nút thắt” về xã hội hóa trong bệnh viện Quân đội hiện nay.

Lãnh đạo Bệnh viện báo cáo với Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng về việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 

Sau thời gian nỗ lực, chủ động triển khai thực hiện, công tác tự chủ về tài chính của Bệnh viện đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Đáng chú ý là, việc xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nhiệm vụ và phân bổ nguồn tài chính; thực hiện các giải pháp nhằm tăng nguồn thu nhập, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và dịch vụ y tế được Bệnh viện coi trọng và bước đầu đạt kết quả tốt. Công tác kiện toàn tổ chức, biên chế của Bệnh viện theo hướng: tinh gọn, hiệu quả cao, phù hợp với quy định của Bộ Quốc phòng và gắn liền với nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân trên địa bàn được triển khai chặt chẽ. Cơ chế tự chủ tài chính đã thúc đẩy Bệnh viện cải cách thủ tục hành chính toàn diện và nhanh hơn, tạo nhiều chuyển biến tích cực, nhất là giảm bớt thời gian chờ đợi, chi phí cho bệnh nhân. Cùng với đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ thầy thuốc giỏi, có y đức, tâm huyết với nghề, gắn với xây dựng các chuyên khoa mũi nhọn, cũng như triển khai những kỹ thuật y khoa mới, tiên tiến, nâng cao hiệu quả, mức độ an toàn trong khám và điều trị từng bước được đẩy mạnh, theo chiều sâu, vững chắc. Những nỗ lực đó đã góp phần giúp Bệnh viện hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xứng đáng là điểm sáng của ngành y tế trong chăm lo sức khỏe cho nhân dân, được Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, chính quyền và nhân dân trên địa bàn đánh giá cao.

Tuy nhiên, cơ chế tự chủ tài chính trong bệnh viện Quân đội là một vấn đề mới, thực hiện có lộ trình, liên quan đến nhiều lĩnh vực; trong khi đó, văn bản pháp lý hướng dẫn chưa đầy đủ, đồng bộ. Để cơ chế này ngày một hoàn thiện, thực sự phát huy hiệu quả, cần phải triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, cả trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

Một là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ về cơ chế tự chủ tài chính. Đây là giải pháp quan trọng hàng đầu, nhằm đưa cơ chế này đi vào cuộc sống, tạo cơ sở để Bệnh viện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Yêu cầu đặt ra là phải làm cho mọi quân nhân, người lao động trong Bệnh viện, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì hiểu đúng mục đích, yêu cầu, nội dung của cơ chế tự chủ tài chính; nắm vững mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và các nhiệm vụ, giải pháp mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã xác định. Bệnh viện yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt Luật Bảo hiểm y tế; Chỉ thị 85/CT-BQP về “Tự chủ tài chính đối với các bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh trong Quân đội”; Hướng dẫn 2648/HD-QL của Cục Quân lực về “Một số nội dung về tự chủ đối với các bệnh viện trong Quân đội”, v.v. Từ đó, thống nhất nhận thức: thực hiện cơ chế tự chủ tài chính trong các bệnh viện Quân đội là chủ trương đúng đắn, thể hiện ý thức chính trị, quyết tâm cao của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Thực hiện cơ chế mới, Nhà nước, Bộ Quốc phòng không đảm bảo 100% kinh phí cho Bệnh viện mà chỉ đảm bảo một phần, phần còn lại Bệnh viện phải tự hạch toán từ nguồn thu khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế và dịch vụ y tế. Như vậy, bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Bệnh viện phải năng động, sáng tạo để tăng thêm nguồn thu trên cơ sở sử dụng tài chính chủ động, phù hợp với pháp luật về tài chính - ngân sách và đặc thù quốc phòng. Cơ chế mới mở rộng quyền chủ động, tự chủ cho người chỉ huy, nhưng cũng đòi hỏi người chỉ huy phải chịu trách nhiệm cao hơn trước pháp luật, thủ trưởng cấp trên và cấp ủy cấp mình. Vì vậy, phải tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, bảo đảm cho việc thực hiện cơ chế này một cách chủ động, sáng tạo, chặt chẽ, đúng quy định ngay từ đầu.

Hai là, phát huy năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chỉ huy các cấp trong thực hiện cơ chế tự chủ tài chính. Cơ chế tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập nói chung, ở Bệnh viện 175 nói riêng là vấn đề mới, phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực,… nên việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp là vấn đề rất quan trọng. Trên cơ sở nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Bệnh viện về “tự chủ tài chính”, cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt cụ thể hóa thành chỉ tiêu, biện pháp trong nghị quyết lãnh đạo cấp mình; xác định đây là vấn đề mới để thực hiện theo lộ trình phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tiễn. Qua đó, xây dựng cơ chế, tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, phát huy sáng tạo và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; phân công, phân cấp gắn với giao quyền, ràng buộc trách nhiệm. Các phòng, ban, khoa, trung tâm,… tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo sử dụng tài chính công khai, minh bạch và hiệu quả; kiên quyết đấu tranh với nhận thức chỉ tập trung làm kinh tế, tăng nguồn thu mà xem nhẹ thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Ban Giám đốc, chỉ huy các phòng, ban, trung tâm tích cực xây dựng, ban hành các quy định, hướng dẫn về nội dung tự chủ tài chính ở cấp mình một cách rõ ràng, cụ thể, bám sát thực tế, dễ áp dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức thực hiện. Đồng thời, tích cực đổi mới, sáng tạo; chú trọng công tác sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, từng bước hình thành cơ chế tài chính vững chắc, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng, khám chữa bệnh và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Bệnh viện tổ chức Hội thi “Quản lý giỏi, giao tiếp hay, hài lòng người bệnh”

Ba là, tích cực đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, tạo môi trường y tế thân thiện, văn hóa, công khai, minh bạch, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Thời gian qua, trên cơ sở triển khai cơ chế tự chủ tài chính, Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện luôn chú trọng giáo dục, nâng cao nhận thức cho đội ngũ y, bác sĩ về nghĩa vụ cao quý của ngành y, ý thức, trách nhiệm của người thầy thuốc Quân đội. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Bệnh viện tập trung “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; thực hiện nghiêm Quy tắc ứng xử của cán bộ y tế; đổi mới quy trình tiếp đón, hướng dẫn người bệnh; triển khai hệ thống phòng tiếp dân, hộp thư góp ý, đường dây nóng. Đồng thời, thành lập tổ công tác xã hội nhằm kịp thời giải quyết vướng mắc cho người bệnh trong quá trình khám, điều trị; công khai minh bạch thông tin về quy trình khám, chữa bệnh, sử dụng các dịch vụ y tế. Theo đó, bệnh nhân được giải thích về tình trạng bệnh, phương pháp và thời gian dự kiến điều trị; tư vấn trước khi yêu cầu làm các xét nghiệm, thăm dò, kỹ thuật cao; cập nhật về giá cả các loại thuốc và chi phí điều trị, v.v. Bệnh viện cũng tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động, dựa trên công nghệ thông tin, nhất là trong giám sát việc sử dụng thuốc, kỹ thuật y tế theo quy chuẩn, đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền lợi cho người bệnh; phấn đấu có trên 90% số bệnh nhân hài lòng với các dịch vụ của Bệnh viện.

Bốn là, không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật hiện đại. Đây là vấn đề có tính then chốt trong vận hành, nâng cao hiệu quả cơ chế tự chủ về tài chính của Bệnh viện. Nhận thức rõ điều đó, thời gian qua, Bệnh viện đã dành một khoản kinh phí thỏa đáng để triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, kể cả việc đưa cán bộ đi đào tạo ở nước ngoài. Đồng thời, vận dụng linh hoạt nhiều hình thức bồi dưỡng khác, như: tập huấn chuyên môn, sinh hoạt khoa học kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, cũng như đầu tư bảo đảm trang thiết bị y tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài. Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả trong thực hiện cơ chế này, cùng với chuẩn bị tốt nguồn nhân lực, Bệnh viện tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế về quân y với các nước đối tác: Ô-xtrây-lia, Hoa Kỳ, Áo, Nhật Bản, Hàn Quốc, Sin-ga-po,… nhằm chia sẻ, cập nhật kiến thức, kỹ thuật công nghệ mới, chuyên sâu trong y học. Tiếp tục triển khai và mở rộng quy mô ứng dụng các kỹ thuật mới, hiện đại trong chẩn đoán và điều trị; tích cực chuẩn hóa nguồn nhân lực và huy động kinh phí từ nhiều nguồn, kết hợp với ngân sách quốc phòng đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, Viện Chấn thương chỉnh hình và Bệnh viện đa khoa, để sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng Bệnh viện hạng Đặc biệt của Quân đội ở khu vực phía Nam vào năm 2020.

Tự chủ tài chính là chủ trương mới, bước đầu thực hiện sẽ gặp không ít khó khăn. Do đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện xác định phải đề cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết, toàn diện để chính sách này đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá TRẦN ĐỨC THẮNG, Phó Giám đốc Bệnh viện

Ý kiến bạn đọc (0)