QPTD -Thứ Hai, 11/07/2022, 08:18 (GMT+7)
Sư đoàn Phòng không 375 tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập

Để không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời miền Trung - Tây Nguyên của Tổ quốc, Sư đoàn Phòng không 375 luôn chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả.

Những năm qua, quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của trên về nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Đơn vị, Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn Phòng không 375 luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng các mặt công tác; trong đó, huấn luyện, diễn tập là một trọng tâm, được triển khai thực hiện nghiêm túc ở từng khâu, bước và đạt nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là, nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, nhất là cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp về vai trò, tầm quan trọng của công tác huấn luyện, diễn tập được nâng lên; hệ thống văn kiện, kế hoạch, nội dung, chương trình huấn luyện sát với từng đối tượng, thống nhất, đúng quy định; phát huy tốt trách nhiệm, trí tuệ tập thể với nhiều cách làm, mô hình sáng tạo, hiệu quả. Công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện có nhiều đổi mới, sáng tạo, sát với yêu cầu, nhiệm vụ và địa bàn hoạt động của từng đơn vị. Đặc biệt, Sư đoàn đã chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch, tổ chức, phương pháp huấn luyện phù hợp, bảo đảm thích ứng an toàn trong điều kiện thời tiết và dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, vừa huấn luyện vừa phòng, chống dịch có hiệu quả. Nhờ đó, kết quả kiểm tra các khoa, mục của các đối tượng đều đạt yêu cầu trở lên, có trên 80% khá, giỏi. Qua kiểm tra của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không - Không quân, kíp chiến đấu từ Sở chỉ huy Sư đoàn đến phân đội luôn có một kíp giỏi, một kíp khá. Tham gia hội thi, hội thao do Quân chủng tổ chức, Sư đoàn luôn đạt giỏi. Kết quả kiểm tra bắn đạn thật: 100% đơn vị đạt giỏi, có nhiều lượt đơn vị đạt xuất sắc. Từ năm 2013 đến nay, 21 lần/3 trung đoàn được Bộ Quốc phòng tặng danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi”; Sư đoàn nhiều năm liền được Quân chủng công nhận là đơn vị dẫn đầu trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Đó là cơ sở để Sư đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập do cấp trên và cấp mình tổ chức. Năm 2021, Sư đoàn đạo diễn diễn tập chỉ huy - tham mưu trên bản đồ cho 03 trung đoàn; đạo diễn diễn tập chỉ huy - tham mưu một bên hai cấp có một phần thực binh cho 01 trung đoàn đạt giỏi. Đến nay 100% đơn vị cấp trung đoàn và phân đội tổ chức diễn tập theo kế hoạch, đúng quy trình, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Qua đó, rèn luyện cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ phân đội nắm chắc các bước chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, thành thạo công tác tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu, nâng cao bản lĩnh chỉ huy, sự thích ứng của bộ đội.

Duy trì nghiêm chế độ huấn luyện, báo động chuyển cấp
sẵn sàng chiến đấu

Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập, Sư đoàn tập trung thực hiện tốt một số nội dung, biện pháp chủ yếu sau:

Một là, cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập. Xác định đây là giải pháp quan trọng hàng đầu; nhân tố quyết định đến nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện, diễn tập chiến đấu của từng cơ quan, đơn vị và trên cơ sở phát huy kết quả đạt được, thời gian tới cùng với thực hiện tốt công tác quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp cần nắm vững quan điểm, mục tiêu, phương châm chỉ đạo công tác huấn luyện của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân chủng. Đồng thời, thấu triệt quan điểm: công tác huấn luyện phải xuất phát từ đường lối quân sự của Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp và nâng cao chất lượng huấn luyện là trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân trong Đơn vị. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải bám sát đặc điểm, nhiệm vụ để xác định chỉ tiêu, biện pháp sát thực tiễn, mang tính đột phá, hiệu quả. Thường xuyên kiện toàn tổ chức biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên gắn với kiện toàn tổ chức đảng, cấp ủy, tổ chức quần chúng; đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính năng động, sáng tạo của các tổ chức, lực lượng; đồng thời, chú trọng duy trì nền nếp chế độ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm sau mỗi giai đoạn, nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập. Nội dung sơ kết, tổng kết cần tập trung vào kiểm điểm, đánh giá công tác tổ chức, điều hành huấn luyện; công tác tổ chức chỉ huy, tham mưu tác chiến; xây dựng công sự, trận địa, sở chỉ huy; hành động chiến đấu của phân đội, nhất là công tác hiệp đồng chiến đấu giữa các bộ phận; chấp hành mệnh lệnh, kỷ luật chiến trường và các quy định bảo đảm an toàn; từ đó, làm rõ hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất biện pháp khắc phục hạn chế; lấy kết quả huấn luyện, diễn tập để đánh giá khả năng hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, chỉ huy các cấp.

Hai là, đổi mới cơ chế quản lý, điều hành, xây dựng chương trình huấn luyện, diễn tập phù hợp, hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào kế hoạch, hướng dẫn của trên, đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của đơn vị để tổ chức phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ huấn luyện của cấp mình và tham mưu, đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy cấp trên về nội dung, phương pháp huấn luyện, biện pháp giải quyết dứt điểm các khâu yếu, mặt yếu. Đẩy mạnh đổi mới công tác tham mưu, quản lý, điều hành và phân cấp trong huấn luyện; xây dựng, hoàn thiện đầy đủ, thống nhất, đồng bộ hệ thống văn kiện huấn luyện phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Trong đó, việc chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện phải bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, phương án tác chiến và địa bàn hoạt động của đơn vị mình; linh hoạt trong tổ chức điều hành, nhất là trong các trường hợp đột xuất, thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, kịp thời điều chỉnh thời gian, nội dung huấn luyện trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thiên tai, dịch bệnh.

Trong xây dựng chương trình huấn luyện phải bám sát phương châm: đổi mới toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, lấy đổi mới nội dung chương trình, tổ chức phương pháp huấn luyện làm khâu đột phá, phù hợp với đặc điểm, tổ chức biên chế, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Thực hiện điều đó, các cơ quan, đơn vị cần chủ động phối hợp chặt chẽ trong công tác xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch; tiếp tục thực hiện tốt việc lấy ý kiến đóng góp dân chủ theo phân cấp làm cơ sở để xây dựng kế hoạch huấn luyện phù hợp với từng đối tượng, từng đơn vị.

Ba là, tích cực đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức huấn luyện, diễn tập. Sư đoàn tập trung đột phá vào khâu huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, bảo đảm 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, có trên 80% khá, giỏi (trong đó trên 50% giỏi), cán bộ chủ trì phải huấn luyện giỏi. Tổ chức huấn luyện toàn diện cho các đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào lực lượng làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu; huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị mới; huấn luyện thành thạo các hình thức, phương pháp chiến đấu, nhất là đánh địch đột nhập, tiến công hỏa lực đường không, vũ khí công nghệ cao, tác chiến điện tử mạnh. Chú trọng huấn luyện phân đội, kíp chiến đấu, lấy huấn luyện cán bộ, kíp chiến đấu sở chỉ huy, kíp chiến đấu phân đội làm trung tâm, đảm bảo vừa giỏi tác chiến độc lập, vừa giỏi tác chiến hiệp đồng trong đội hình Quân chủng và binh chủng hợp thành. Nhằm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật phức tạp trong huấn luyện tác chiến phòng không, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần kiên trì, không đốt cháy giai đoạn; coi trọng huấn luyện cơ bản để bộ đội nắm chắc tính năng vũ khí trang bị, thuần thục kỹ, chiến thuật trong chiến đấu; duy trì chặt chẽ quy trình từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từng cá nhân tới hiệp đồng toàn kíp chiến đấu; gắn huấn luyện nắm chắc nguyên tắc, lý thuyết với nâng cao khả năng thực hành sát thực tế nhiệm vụ, trên từng cương vị, chức trách của từng người, từng đơn vị. Để nâng cao trình độ, khả năng hiệp đồng trong thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp, hiệp đồng với nhau và với các đơn vị bạn để tăng cường tổ chức huấn luyện cho bộ đội hiểu biết chéo, toàn diện, không chỉ giỏi nhiệm vụ cấp mình, mà phải biết nhiệm vụ cấp trên và đơn vị bạn. Tăng cường huấn luyện thực hành đội ngũ chiến thuật, tập chiến thuật và diễn tập chiến thuật; duy trì luyện tập hai cấp, ba cấp theo các phương án, kế hoạch chiến đấu thường xuyên. Tích cực đổi mới phương pháp huấn luyện theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo của bộ đội, cán bộ huấn luyện đóng vai trò định hướng, kết luận nội dung huấn luyện thông qua việc xây dựng đầu bài, đề mục huấn luyện phù hợp, làm cơ sở cho bộ đội thảo luận, đưa ra các phương án xử lý sáng tạo; từ đó, lựa chọn, chuẩn hóa các phương án xử lý tối ưu cho từng đầu bài. Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập; kết hợp chặt chẽ công tác huấn luyện với xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; chấp hành nghiêm quy định, nguyên tắc bảo đảm an toàn. Tổ chức tốt hội thi, hội thao ở từng cấp, từng ngành để vừa nâng cao trình độ cho bộ đội, vừa nâng cao trình độ của các cơ quan chức năng của Sư đoàn. Trong quá trình thực hiện, Sư đoàn yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cấp quán triệt nghiêm quan điểm thực chất trong kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện, diễn tập; lấy việc hoàn thành nhiệm vụ chức trách là thước đo để đánh giá kết quả huấn luyện, diễn tập của từng người.

Bốn là,  phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường làm tốt công tác bảo đảm, tập trung tối đa nguồn lực cho công tác huấn luyện, diễn tập. Đây là mặt công tác quan trọng, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập của đơn vị. Do đó, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quan tâm đúng mức; quản lý, sử dụng ngân sách huấn luyện chặt chẽ, đúng quy định; tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thao trường bãi tập phục vụ tốt công tác huấn luyện, diễn tập cho các đối tượng. Trước khi bước vào huấn luyện, các cơ quan, đơn vị chủ động, nghiên cứu, đầu tư công sức, phát huy nội lực tập trung củng cố và làm mới các văn kiện, sơ đồ, tranh vẽ, mô hình học cụ, bài tập, hệ thống giáo án, tu sửa phòng học, thao trường, bãi tập và đảm bảo khí tài phục vụ huấn luyện. Phát huy tốt phong trào nghiên cứu, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật các mô hình học cụ huấn luyện, ứng dụng hiệu quả; đồng thời, nâng cao chất lượng công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, sử dụng ngân sách, kinh phí huấn luyện chặt chẽ, đúng quy định, đạt hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập của Sư đoàn. Hằng năm, trước khi bước vào huấn luyện các cơ quan, đơn vị cần chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn trong huấn luyện; đề ra các biện pháp bảo đảm an toàn phù hợp, cụ thể, tỉ mỉ đến từng nội dung huấn luyện.

Phát huy truyền thống Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Sư đoàn Phòng không 375 tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, làm tiền đề để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, góp phần quản lý và bảo vệ vững chắc vùng trời được giao trong mọi tình huống.

Đại tá ĐÀO HỒNG PHƯƠNG, Sư đoàn trưởng

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống anh hùng, Thủ đô Hà Nội tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc
Phát huy truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, quân, dân Hà Nội đã và đang tập trung xây dựng Thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ an toàn địa bàn, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.