QPTD -Thứ Năm, 07/01/2021, 10:06 (GMT+7)
Sư đoàn 7 nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng dự bị động viên

Sư đoàn 7 thuộc Quân đoàn 4, có nhiệm vụ quản lý, huấn luyện lực lượng dự bị động viên. Quán triệt Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác huấn luyện lực lượng dự bị động viên với nhiều biện pháp đồng bộ, thiết thực, hiệu quả.

Tiếp nhận lực lượng dự bị động viên

Trước hết, Sư đoàn đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ khung A và quân nhân dự bị đối với công tác huấn luyện. Xuất phát từ đặc điểm đơn vị khung thường trực, quân số rút gọn, cán bộ, chiến sĩ khung A dễ nảy sinh tư tưởng, thiếu yên tâm công tác, xuê xoa, hạ thấp yêu cầu huấn luyện; quân nhân dự bị đã trải qua quân ngũ, dễ có tư tưởng chủ quan, xem nhẹ, tuyệt đối hóa kinh nghiệm trong huấn luyện. Vì vậy, Sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên quán triệt, giáo dục để cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng vị trí, ý nghĩa của công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên, nhất là Luật Lực lượng dự bị động viên và yêu cầu cao của công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân đoàn trong tình hình mới; vinh dự khi được đứng trong đội hình chiến đấu của quân đoàn chủ lực cơ động chiến lược,... từ đó đề cao trách nhiệm trong thực hiện. Sư đoàn yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chỉ huy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ huấn luyện; nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện; gắn huấn luyện với các phong trào thi đua, đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, phát huy vai trò tổ chức quần chúng, trí tuệ của mọi quân nhân hướng vào khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện. Quá trình thực hiện, Sư đoàn vận dụng đa dạng hình thức, biện pháp phù hợp với từng đối tượng. Đối với quân nhân dự bị, do thời gian tập trung huấn luyện ngắn, nên Sư đoàn kết hợp chặt chẽ huấn luyện với giáo dục chính trị, pháp luật, quán triệt nhiệm vụ; đồng thời, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền và cơ quan quân sự địa phương thông qua các đợt phúc tra nắm nguồn, báo động kiểm tra sẵn sàng động viên để tuyên truyền, giáo dục và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh từng gia đình đối tượng. Nhờ đó, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn, nhất là quân nhân dự bị đối với nhiệm vụ huấn luyện được nâng lên, tích cực, tự giác tham gia huấn luyện và sẵn sàng động viên khi có lệnh.

Quân nhân dự bị của Sư đoàn quản lý, huấn luyện phân bố trên địa bàn ba tỉnh: Bình Dương, Bình Phước, Tiền Giang; phần lớn trong số đó thường xuyên lao động ở xa, trong các khu công nghiệp. Vì vậy, để huy động đủ quân số huấn luyện theo quy định, Sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với địa phương thực hiện tốt công tác xây dựng, quản lý nguồn, thông báo sớm thời gian triệu tập, tập trung huấn luyện để địa phương, quân nhân chủ động sắp xếp, bố trí công việc. Hằng năm, Sư đoàn phối hợp với địa phương tổ chức phúc tra và kiểm tra nguồn dự bị động viên từ 3 đến 4 lần để nắm, đăng ký, quản lý, số lượng, chất lượng quân nhân dự bị. Với phương châm “đi từng nhà, rà từng địa chỉ, ghi chép tỉ mỉ, động viên kịp thời”, công tác phúc tra luôn bảo đảm yêu cầu 05 biết1 và đăng ký đủ 05 khâu2. Trên cơ sở đó, sắp xếp, phân vùng quân nhân dự bị vào từng đơn vị theo hướng “gần, gọn địa bàn”; cán bộ khung theo hướng “quân đâu, cán đó”, ưu tiên đúng chuyên nghiệp quân sự. Trong đó, cấp tiểu đoàn gọn ở cụm xã, cấp đại đội trong một đến hai xã, cấp trung đội ở một xã, cấp tiểu đội ở một số thôn, xóm gần nhau, thuận lợi cho quản lý, huy động cho cả địa phương và Đơn vị. Đến nay, Sư đoàn kết hợp với địa phương đã sắp xếp quân số biên chế vào khung đơn vị đạt 98,6%; trong đó, sĩ quan đạt trên 90%, tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự của đơn vị bộ binh đạt trên 81%, binh chủng trên 56%. Đây là điều kiện thuận lợi để Sư đoàn kiểm tra sẵn sàng động viên và huy động tâp trung huấn luyện với tỷ lệ quân số cao.

Quân nhân dự bị gồm nhiều thành phần, thời gian tập trung huấn luyện hằng năm không nhiều, nên để thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, Sư đoàn xác định phải chuẩn bị chu đáo mọi mặt trước khi bước vào huấn luyện, từ phối hợp, hiệp đồng với địa phương để giao nhận nguồn đến tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, chuẩn bị cơ sở vất chất đảm bảo, v.v. Hằng năm, Sư đoàn chỉ đạo cấp ủy các cấp ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác huấn luyện dự bị động viên; làm tốt công tác quán triệt, giáo dục, xây dựng ý chí quyết tâm. Người chỉ huy các cấp xây dựng kế hoạch, biện pháp thực hiện cụ thể phù hợp với nhiệm vụ và điều kiện thực tế từng đơn vị. Trong đó, công tác chuẩn bị thao trường, bãi tập, kế hoạch huấn luyện, giáo án, bài giảng cho từng đối tượng, từng khoa mục huấn luyện được chỉ huy, cơ quan Sư đoàn kiểm tra chặt chẽ, nhất là việc cập nhật nội dung, tài liệu huấn luyện mới. Do điều kiện kinh phí hạn hẹp, việc đầu tư cơ sở vật chất cho huấn luyện còn gặp nhiều khó khăn, Sư đoàn chỉ đạo các đơn vị tận dụng cơ sở vật chất huấn luyện có sẵn, tích cực cải tạo, nâng cấp; đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, bảo đảm đủ năng lực quản lý, huấn luyện đơn vị theo phân cấp; chú trọng vào những nội dung mới, còn yếu, nhất là đối với số cán bộ trẻ, cán bộ mới về đơn vị. Đối với khung A, tập trung vào bồi dưỡng cán bộ về phương pháp tổ chức huấn luyện, kiểm tra, diễn tập, làm mẫu, làm điểm trong huấn luyện. Đồng thời, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ sư phạm và kiến thức xã hội phục vụ cho công tác huấn luyện và quản lý đơn vị. Đối với khung B, Sư đoàn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kết hợp với huấn luyện cán bộ. Trước khi huy động dự bị động viên từ 07 - 10 ngày, Sư đoàn tổ chức huấn luyện cán bộ với những nội dung liên quan đến chuyên môn quân sự và quản lý bộ đội. Sau đó, đưa khung cán bộ đã được huấn luyện, cùng với khung A quản lý, duy trì, huấn luyện phân đội theo kế hoạch. Với cách làm trên đã giúp khung B có kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao chất lượng bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ trong điều kiện thời gian huấn luyện ngắn. Bằng nhiều nỗ lực và biện pháp, đến nay, 100% cán bộ khung A huấn luyện được theo phân cấp, trong đó 80% huấn luyện Giỏi; khung B có hơn 80% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, trong đó có 70% cán bộ đại đội, tiểu đoàn huấn luyện Khá; cán bộ trung đội, tiểu đội, khẩu đội về cơ bản đã làm tốt công tác quản lý, duy trì đơn vị huấn luyện theo quy định.

Để quân nhân dự bị tiếp cận với trình độ bộ đội thường trực, Sư đoàn tích cực đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, phù hợp với đối tượng, đặc điểm địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan, đơn vị rà soát lại toàn bộ nội dung, chương trình huấn luyện theo quy định cho từng đối tượng; trên cơ sở đó, điều chỉnh, bổ sung đảm bảo bám sát thực tiễn đơn vị và đặc thù địa bàn. Quân nhân dự bị của Sư đoàn có trình độ văn hóa, chuyên môn quân sự, tuổi đời, sức khỏe không đồng đều,... nếu huấn luyện chung như nhau, chất lượng sẽ hạn chế. Nhận thức rõ đặc điểm trên, Sư đoàn chỉ đạo các đơn vị kết hợp linh hoạt, đa dạng các hình thức, phương pháp huấn luyện, như: kết hợp huấn luyện tập trung với huấn luyện nhóm đối tượng theo từng khoa mục; tăng cường tổ chức ôn luyện ngoài giờ, người có trình độ khá, giỏi kèm cặp, giúp đỡ người còn yếu. Để gắn huấn luyện với quản lý bộ đội, Sư đoàn yêu cầu: “Cán bộ khung A phải huấn luyện cho cán bộ khung B và cán bộ khung B huấn luyện cho đơn vị dự bị động viên theo phân cấp”. Quá trình huấn luyện, Sư đoàn bám sát phương châm “Chất lượng, thiết thực, hiệu quả, tập trung có trọng tâm, trọng điểm”, chú trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu. Theo đó, các đơn vị thực hiện quy trình huấn luyện từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp; kết hợp chặt chẽ huấn luyện lý thuyết với thực hành, lấy thực hành là chính; tổ chức cho bộ đội ôn kỹ, chia nhỏ tập nhiều, xoay vòng, đổi tập hợp lý, làm chắc, gọn từng nội dung huấn luyện, v.v. Do thời gian huấn luyện ngắn, Sư đoàn chỉ đạo các đơn vị huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy huấn luyện kỹ thuật là cơ bản, chiến thuật là trọng tâm, huấn luyện phân đội là trọng điểm, làm cơ sở để hợp luyện, hiệp đồng chiến đấu đến cấp tiểu đoàn; tích cực huấn luyện chuyển loại, giữ vững và nâng cao tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự. Bên cạnh đó, Sư đoàn chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường kiểm tra, phát huy dân chủ trong huấn luyện. Sau từng nội dung huấn luyện, các đơn vị tổ chức hội thi, hội thao chặt chẽ, đánh giá kết quả khách quan, đúng thực chất; nhân rộng cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, chống mọi biểu hiện chủ quan, ngại khó, ngại khổ, hạ thấp yêu cầu và bệnh thành tích trong huấn luyện. Cùng với huấn luyện thường xuyên, Sư đoàn đặc biệt coi trọng tổ chức diễn tập cho người chỉ huy, cơ quan, diễn tập có sử dụng đạn hơi, thuốc nổ và bắn đạn thật cấp trung đội, đại đội, xác định đây là hình thức huấn luyện thiết thực nhất để rèn luyện, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, quân nhân dự bị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có lệnh động viên. Nhờ đó, Sư đoàn luôn hoàn thành tốt công tác huấn luyện, diễn tập dự bị động viên, chất lượng huấn luyện qua từng năm được nâng lên rõ rệt. Năm 2020, Sư đoàn hoàn thành 100% khoa mục huấn luyện với kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó 78% Khá, Giỏi; diễn tập bắn đạn thật đạt kết quả khá, bảo đảm an toàn tuyệt đối; quân nhân dự bị luôn sẵn sàng nhận và thực hiện nhiệm vụ động viên theo quy định.

Cùng với đó, Sư đoàn làm tốt công tác bảo đảm hậu cần đời sống, chế độ, tiêu chuẩn cho quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện. Sư đoàn chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị chu đáo, ưu tiên đảm bảo tốt nhất điều kiện sinh hoạt, ăn, ở cho quân nhân dự bị. Các tiêu chuẩn, chế độ đều được công khai, bảo đảm đầy đủ, kịp thời; phối hợp với địa phương giao nguồn thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội đối với gia đình quân nhân dự bị. Nhờ đó, góp phần củng cố tư tưởng, bảo đảm sức khỏe để cán bộ, chiến sĩ yên tâm, phấn khởi tham gia huấn luyện, sẵn sàng vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát huy kết quả, kinh nghiệm đạt được, Sư đoàn 7 tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện lực lượng dự bị động viên, góp phần củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá NGUYỄN DUY ĐOÀN, Sư đoàn trưởng
________________

1 - Gồm: biết người; biết nhà; biết hoàn cảnh; biết khả năng; biết nghề nghiệp.

2 - Gồm: đăng ký lần đầu; đăng ký bổ sung; đăng ký di chuyển; đăng ký chuyển ngạch; đăng ký giải ngạch.

Ý kiến bạn đọc (0)

Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội
Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác phụ nữ, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quan trọng này trong Quân đội.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 09:02 - 23/07/2021

EUR26,425.4727,800.49

GBP30,906.3832,197.34

USD22,890.0023,120.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:36 - 23/07/2021

HCMSJC56.85057.500
Hà NộiSJC56.85057.520
Đà NẵngSJC56.85057.520