QPTD -Thứ Sáu, 13/09/2019, 09:03 (GMT+7)
Quận Hà Đông – điểm sáng về công tác quốc phòng, quân sự

Thượng tá Nguyễn Lê Nam phát biểu tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2019

Hà Đông nằm ở phía Tây Nam Thủ đô, hướng quan trọng của khu vực phòng thủ Thành phố Hà Nội. Địa bàn nơi đây được Trung ương lựa chọn địa điểm để đặt Trụ sở tiếp công dân; đồng thời, có nhiều dự án kinh tế quan trọng, nhiều doanh nghiệp, trường đại học và bệnh viện lớn. Vì thế, lưu lượng dân số đến, đi rất đông, nhất là số lượng người ra, vào các bệnh viện, khu kinh tế và thường xuyên có các đoàn từ các địa phương trên cả nước tập trung về đây khiếu nại, kiến nghị, v.v. Điều đó đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; tác động trực tiếp đến công tác quốc phòng, quân sự của Quận.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự Quận đã tích cực tham mưu cho Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước về quốc phòng, đồng thời triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự; thể hiện ở một số nội dung chủ yếu sau:

Một là, Ban Chỉ huy Quân sư Quận chú trọng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác quốc phòng, quân sự. Hằng năm, trên cơ sở quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của trên, đặc biệt là nghị quyết của Thành ủy, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về công tác quốc phòng, quân sự, Ban Chỉ huy Quân sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền Quận ban hành hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật; trong đó, chú trọng các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn thực hiện công tác quốc phòng, quân sự. Từ năm 2017 đến nay, Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận đã ban hành 03 chỉ thị, 03 chương trình hành động; 65 kế hoạch, hướng dẫn thực hiện công tác quốc phòng, quân sự phù hợp với đặc điểm địa bàn và nhiệm vụ Thành phố giao. Trên cơ sở đó, cấp ủy, chính quyền các cấp đã cụ thể hóa thành chỉ tiêu, yêu cầu, nội dung nghị quyết, xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động với những biện pháp khoa học và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện thống nhất ở cấp mình. Để công tác quốc phòng, quân sự đạt chất lượng, hiệu quả, thiết thực, Ban Chỉ huy Quân sự Quận tham mưu cho Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sâu rộng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, kết hợp thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”,... góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Cùng với đó, Ban Chỉ huy Quân sự Quận chú trọng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền Quận kết hợp chặt chẽ giữa kiện toàn với bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành công tác quốc phòng, quân sự cho cấp ủy, chỉ huy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, nhất là đội ngũ chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự phường (Bí thư Đảng ủy), cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm công tác quân sự. Đồng thời, xây dựng các quy chế, quy định, phân định rõ trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân, gắn kết quả thực hiện công tác quốc phòng, quân sự với bình xét, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên hằng năm. Thường xuyên sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là trong thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng khu vực phòng thủ, các luật, pháp lệnh, chỉ thị về công tác quốc phòng, quân sự để có biện pháp khắc phục. Ngoài ra, Ban Chỉ huy Quân sự Quận còn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho cấp ủy, chính quyền rà soát, quản lý, bảo vệ các khu đất và các công trình quốc phòng; điều chỉnh các phương án, kế hoạch chiến đấu; nắm chắc tình hình địa bàn, giải quyết, xử lý dứt điểm, hiệu quả các tình huống quốc phòng, giữ vững môi trường ổn định để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Quận vững mạnh.

Hai là, tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng và phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh. Quận Hà Đông có mật độ dân số rất đông, với nhiều đối tượng đăng ký hộ khẩu tạm trú, thậm chí không khai báo, đăng ký hộ khẩu với chính quyền, như: lao động phổ thông, buôn bán nhỏ, người khiếu kiện, khiếu nại,... tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định an ninh, chính trị. Vì thế, Ban Chỉ huy Quân sự Quận chủ động tham mưu cho Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận thường xuyên củng cố, kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp đủ số lượng, đúng thành phần, nhằm nâng cao hiệu quả, năng lực hoạt động tham mưu, chỉ đạo đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng, tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng.

Là cơ quan thường trực của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh, Ban Chỉ huy Quân sự Quận rà soát, nắm chắc các đối tượng, lập danh sách gửi đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh ở cấp trên. Đồng thời, trực tiếp hướng dẫn phòng giáo dục Quận chỉ đạo các trường cấp mình quản lý lồng ghép chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh với các môn học. Nội dung của đối tượng này tập trung vào truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc; tình yêu quê hương, đất nước, xây dựng cho các em có ý chí vươn lên làm chủ cuộc sống, v.v. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, hằng năm, Ban Chỉ huy Quân sự Quận chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình mở các lớp bồi dưỡng theo phân cấp. Nội dung bồi dưỡng tập trung vào các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn thực hiện công tác quốc phòng, quân sự, nhất là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, v.v. Cùng với đó, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quận còn chỉ đạo cơ quan liên quan và các phường thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân. Nội dung tập trung vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự, đặc biệt là ý nghĩa, vị trí, tác dụng của các khu đất quốc phòng trong khu vực phòng thủ. Bằng nhiều hình thức, phương pháp giáo dục phong phú, đa dạng, như: tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo quê hương, Thủ đô ngàn năm Văn hiến; kể chuyện lịch sử truyền thống; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các buổi sinh hoạt khu dân cư, các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, v.v. Từ năm 2017 đến nay, Quận đã mở 03 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 46 cán bộ thuộc đối tượng 3; 50 lớp cho 2.372 cán bộ thuộc đối tượng 4 và theo dõi, hướng dẫn các trường thực hiện môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cho đối tượng là học sinh trên địa bàn; qua đó, làm cho ý thức yêu trường, lớp, yêu thầy cô và bạn bè,...  của học sinh khối tiểu học và trung học cơ sở từng bước được nâng cao.

Thượng tá Nguyễn Lê Nam trao thưởng cho các đơn vị đạt thành tích
trong phong trào thi đua đột kích

Ba là, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Quận. Hằng năm, căn cứ vào mệnh lệnh, chỉ thị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Đảng ủy Quân sự Thành phố, Đảng ủy Quân sự Quận ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Theo đó, Ban Chỉ huy Quân sự Quận xây dựng chương trình, kế hoạch huấn luyện chặt chẽ, khoa học, phù hợp với đối tượng, nhiệm vụ, đặc điểm địa bàn và triển khai cho các cơ quan, đơn vị. Để thực hiện tốt công tác này, Ban Chỉ huy Quân sự Quận đã cử cán bộ tham gia 08 lớp tập huấn của trên; mở 09 lớp tập huấn cho 1.354 cán bộ (từ năm 2017 tới nay); làm tốt công tác chuẩn bị thao trường, bảo đảm cơ sở vật chất huấn luyện. Trong huấn luyện, cơ quan quân sự các cấp kết hợp chặt chẽ giữa đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp huấn luyện, diễn tập với phát huy vai trò của Chỉ huy trưởng, Chính trị viên và đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm công tác quân sự của các cơ quan, đơn vị; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào huấn luyện, chỉ huy, điều hành diễn tập, v.v.

Công tác huấn luyện được tiến hành toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, sát với nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn, phương án tác chiến và tổ chức biên chế, trang bị của từng lực lượng; trong đó, chú trọng huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên. Kết quả huấn luyện năm 2019: về quân số dân quân đạt 93,84%, tự vệ đạt 93,54%; kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu, có 78,5% khá, giỏi; chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ 04 phường đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Nhờ đó, đội ngũ này sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị hiện có, nâng cao trình độ mọi mặt, sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả các sự cố, tình huống xảy ra trên địa bàn, kể cả biểu tình, bạo loạn.  

Bốn là, nâng cao chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Đây là nội dung quan trọng của công tác quốc phòng, quân sự, nếu làm tốt không chỉ tăng cường lực lượng xây dựng Quân đội, mà còn tạo nguồn cán bộ cơ sở cho địa phương. Theo đó, Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, phường làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền làm cho mọi công dân nắm chắc, thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ Quân sự, xác định rõ trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trước mỗi đợt tuyển quân, Quận đều chủ động kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp, bảo đảm đúng, đủ thành phần; xây dựng các văn bản, hướng dẫn, kế hoạch tuyển quân khoa học, phù hợp, làm cơ sở cho các cơ quan, phường triển khai thực hiện. Đồng thời, giao chỉ tiêu cho các cơ quan, phường chặt chẽ, bảo đảm nguồn cho lực lượng thường trực cũng như xây dựng nguồn dự bị sau xuất ngũ; chú trọng tập huấn, hướng dẫn cán bộ thực hiện quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và xác định trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, địa phương; kịp thời rút kinh nghiệm, hạn chế đến mức thấp nhất những sai sót đối với nhiệm vụ quan trọng này.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Quân sự Quận còn thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ theo đúng quy định: đối tượng đang theo học tại các trường ngoài quân đội, đối tượng tạm hoãn, đối tượng kế tiếp; đồng thời, chú trọng nắm chắc đối tượng miễn gọi nhập ngũ, gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn, đối tượng có tiền án, tiền sự, nghiện ma túy, v.v. Khi tiến hành, Ban Chỉ huy Quân sự Quận chỉ đạo cán bộ phụ trách các phường hiệp đồng chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt việc sơ tuyển, khám sức khỏe, xét duyệt lý lịch, thâm nhập, chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ và giao quân; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát chặt các khâu, các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, kiên quyết loại bỏ các hiện tượng tiêu cực, không đúng tiêu chuẩn. Do đó, từ năm 2016 đến nay, Quận hoàn thành 100% chỉ tiêu gọi quân nhân nhập ngũ với chất lượng ngày càng cao, được Bộ Tư lệnh đánh giá là một trong các đơn vị dẫn đầu về công tác tuyển quân; được Thủ tướng Chính phủ tặng 01 Bằng khen; 02 Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng; 01 Cờ của Thành phố. Cùng với đó, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội 02 lần tặng danh hiệu “Đơn vị vững mạnh toàn diện” (năm 2018 và 2019) và được Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Bằng khen. v.v. Những thành tích đó đã góp phần trực tiếp vào việc xây dựng Quận Hà Đông vững về chính trị, giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa, mạnh về quốc phòng - an ninh, trở thành điểm sáng về công tác quốc phòng, quân sự của Thủ đô.

Thượng tá NGUYỄN LÊ NAM, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Quận

Ý kiến bạn đọc (0)