QPTD -Thứ Năm, 11/10/2018, 09:31 (GMT+7)
Quân đội nâng cao hiệu quả thực hiện công tác dân vận
Thiếu tướng Ngô Thanh Hải phát biểu tại Hội nghị

Công tác dân vận là một nội dung quan trọng của hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; nhiệm vụ chính trị thường xuyên của các đơn vị Quân đội. Thực hiện tốt công tác này là tình cảm, là trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp và mọi cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng và củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt quân - dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Quán triệt tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta về công tác dân vận, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn thực hiện công tác quan trọng này. Với tinh thần hướng về cơ sở, bám sát thực tiễn, địa bàn, công tác dân vận trong toàn quân đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, xây dựng được nhiều mô hình dân vận hiệu quả. Cán bộ, chiến sĩ Quân đội luôn tiên phong đi đầu giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng, chống tội phạm và các hoạt động chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch, phản động, v.v. Qua đó, làm ngời sáng thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Nổi bật là: các đơn vị đã bám sát địa bàn, đối tượng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của địa phương, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, biển đảo. Cán bộ, chiến sĩ luôn bám sát cơ sở, địa bàn, “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc”, làm cho dân tin, dân hiểu và làm theo. Toàn quân thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Quân đội phát động, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Dân vận khéo”, đơn vị “Dân vận tốt”; các chương trình về “Xóa đói giảm nghèo”, v.v. Các đơn vị luôn chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ cơ sở vật chất, hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật, vật nuôi, cây trồng cho năng suất, chất lượng cao, v.v. Cán bộ, chiến sĩ Quân đội không quản ngại hy sinh, gian khổ, luôn dũng cảm đi đầu và là lực lượng nòng cốt trong giúp đỡ nhân dân phòng, tránh, khắc phục hậu quả thiên tai. Từ thực tiễn tiến hành công tác dân vận, toàn quân đã xây dựng được nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, như: “Hành quân dã ngoại làm công tác dân vận”; “Gắn kết hộ người Kinh với hộ đồng bào dân tộc thiểu số” giúp nhau phát triển kinh tế gia đình của Binh đoàn 15; “Xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo”, “Hũ gạo vì người nghèo” của Quân khu 5; Chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, “Ngân hàng bò”, “Nâng bước em đến trường” của Bộ đội Biên phòng; “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” của lực lượng Cảnh sát biển, v.v. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quân - dân.

Các đơn vị còn tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh, như: đào tạo cán bộ quân sự cơ sở, kết nạp đảng viên, xóa thôn, bản “trắng” đảng viên, “trắng” chi bộ; cử cán bộ tham gia cấp ủy, chính quyền cấp xã; tham gia xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc phức tạp ở cơ sở, nhất là những vụ việc liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo, ô nhiễm môi trường, v.v. Chủ động phối hợp với các lực lượng đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma tuý, buôn bán người, gian lận thương mại, khai thác tài nguyên trái phép và các hoạt động vi phạm chủ quyền, an ninh quốc gia. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần cảnh giác cho nhân dân trước những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân1.

Tuy nhiên, trong quá trình tiến hành, vẫn còn một số cấp ủy, chỉ huy đơn vị chưa nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận; chưa chủ động đổi mới nội dung, hình thức, phương thức hoạt động cho phù hợp với từng đối tượng và địa bàn. Sự phối hợp hoạt động giữa các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong thực hiện có nội dung chưa sát, chưa kịp thời, nhất là trong việc nắm, trao đổi thông tin, dự báo tình hình, xử lý các vụ việc phức tạp.

Hiện nay, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo”, “dân chủ”, “nhân quyền”, những sơ hở, thiếu sót của ta để xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tình đoàn kết quân - dân, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” Quân đội. Tình hình đó, đòi hỏi các đơn vị trong toàn quân phải tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, góp phần củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội, tăng cường mối đoàn kết gắn bó máu thịt quân - dân, thực hiện “quân với dân một ý chí”. Để đạt hiệu quả cao, các đơn vị cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chính sau:

Một là, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, trọng tâm là Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) và Nghị quyết 49-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Các đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò của công tác dân vận; phát huy tính tiền phong, gương mẫu, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm trong tiến hành công tác dân vận. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào Thi đua “Dân vận khéo” gắn với phong trào Thi đua Quyết thắng của Quân đội, phong trào Thi đua yêu nước của địa phương và các phong trào, cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các ban, bộ, ngành phát động; nhân rộng các nhân tố mới, “điển hình tiên tiến”, gương “người tốt, việc tốt” trong công tác dân vận.

Hai là, chủ động tham mưu đề xuất, nâng cao hiệu quả công tác dân vận trên các địa bàn, trong các nhiệm vụ, hướng mạnh về cơ sở, tích cực nghiên cứu giải pháp giải quyết hiệu quả những vấn đề mới nảy sinh. Trước hết, cần tham mưu, chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp công tác dân vận trong vùng đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất; tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, “thế trận lòng dân” vững chắc, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh, đặc biệt là vùng biên giới, biển, đảo của Tổ quốc. Tăng cường công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu bổ sung phát triển lý luận công tác dân vận của Quân đội trong điều kiện mới. Trong quá trình tiến hành, công tác dân vận phải hướng mạnh về cơ sở, sâu sát với đời sống của đồng bào; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức chính trị - xã hội và các lực lượng trên địa bàn nắm chắc tình hình, trao đổi thông tin, huy động sức mạnh tổng hợp để tiến hành công tác dân vận có hiệu quả. Cơ quan quân sự địa phương phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và là trung tâm phối hợp với các lực lượng trong thực hiện công tác dân vận.

Ba là, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận. Các cấp ủy cần bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo sát với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình; làm tốt việc phân công cấp ủy viên phụ trách công tác dân vận; gắn kết quả công tác dân vận với đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên và bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm. Chính ủy (chính trị viên) là người chủ trì, chịu trách nhiệm trước cấp ủy và người chỉ huy cấp trên, cấp ủy cấp mình về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận, nên phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, phát hiện, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện sai trái, lệch lạc trong quá trình thực hiện. Người chỉ huy chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết; rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định về điều hành, xử lý công việc gắn với đổi mới phương pháp, tác phong công tác, thực hiện nghiêm chế độ làm việc. Cơ quan chính trị các cấp thực hiện tốt việc tham mưu giúp cấp ủy, chỉ huy và hướng dẫn thực hiện kế hoạch, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình công tác dân vận; khắc phục các biểu hiện xem nhẹ công tác dân vận, coi đó là việc của cơ quan chính trị và cán bộ dân vận chuyên trách.

Bốn là, thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố, kiện toàn cơ quan dân vận vững mạnh, có đủ số lượng, chất lượng tốt. Chú trọng giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp tác phong công tác để người làm công tác dân vận có trách nhiệm cao, thực sự nhiệt huyết, hiểu biết, gần gũi, yêu quý nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Cùng với đó, cần làm tốt việc lựa chọn cán bộ vào cơ quan dân vận các cấp; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ và kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, cán bộ tăng cường cơ sở, các tổ công tác dân vận và cán bộ, chiến sĩ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, có chính sách đãi ngộ phù hợp đối với cán bộ, nhất là cán bộ công tác ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo, địa bàn trọng điểm về quốc phòng - an ninh, tạo điều kiện thuận lợi để họ yên tâm gắn bó xây dựng đơn vị.

Năm là, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Kết luận 120-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở” và Chỉ thị 590-CT/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở trong Quân đội”. Thường xuyên đổi mới tác phong công tác, sâu sát cơ sở, coi trọng đối thoại dân chủ, kịp thời giải quyết vướng mắc từ cơ sở, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị. Phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân trong việc tham gia ý kiến, hiến kế và bàn biện pháp thực hiện hiệu quả nghị quyết của cấp ủy, chỉ thị, mệnh lệnh của người chỉ huy đối với công tác dân vận.

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận là nhiệm vụ hết sức quan trọng của Quân đội, nhất là trong tình hình hiện nay. Thực hiện tốt công tác này, làm cho mối quan hệ đoàn kết quân - dân ngày càng bền vững, bảo đảm cho Quân đội luôn dựa vào dân, phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Thiếu tướng NGÔ THANH HẢI, Cục trưởng Cục Dân vận
______________

1 - Trong 5 năm (2013 - 2018), toàn quân đã phối hợp tổ chức giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho hơn 20 triệu lượt người, tổ chức hơn 350.000 buổi diễn đàn và vận động hơn 48.000 học sinh trở lại trường học, gần 40.000 hộ dân với hơn 100.000 nhân khẩu không di cư tự do; đào tạo hơn 21.000 cán bộ quân sự cơ sở, đào tạo nghề cho hơn 93.000 quân nhân người dân tộc thiểu số, hơn 500 y tá, y sĩ thôn bản; huy động hơn 1,3 triệu lượt cán bộ, chiến sĩ và gần 30.000 lượt phương tiện giúp dân phòng, tránh, khắc phục hậu quả thiên tai; cứu hộ, cứu nạn được hơn 1.000 phương tiện và gần 18.000 người dân. Các đơn vị tham gia giải quyết gần 4.000 vụ việc phức tạp ở cơ sở; ngăn chặn hơn 13.000 vụ truyền đạo trái pháp luật; vận động nhân dân tố giác hơn 8.000 lượt tội phạm; bắt hơn 8.000 đối tượng vượt biên trái phép. Tổ chức được hơn 2.000 đợt khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 2,5 triệu lượt người, với tổng trị giá hơn 300 tỷ đồng. Các bệnh viện, bệnh xá, phòng khám quân - dân y khám và điều trị cho hơn 26 triệu lượt người; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 5 triệu lượt người, v.v.

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 06:05 - 25/05/2019

EUR25984.0426791.63

GBP29318.2629787.54

USD2333523455

Giá vàng

Thời tiết