QPTD -Thứ Hai, 09/01/2017, 15:36 (GMT+7)
Quân chủng Hải quân tăng cường phối hợp tuyên truyền biển, đảo, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

Những năm qua, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về “Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020”, Quân chủng Hải quân đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt, trung tâm phối hợp, hiệp đồng với các địa phương, cơ quan Trung ương và cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền biển, đảo và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Phó Đô đốc Đinh Gia Thật, Chính ủy Quân chủng trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phối hợp tuyên truyền biển đảo giai đoạn 2011-2016.       (Ảnh: baohaiquanvietnam.vn)

Được sự đồng ý của Ban Tuyên giáo Trung ương và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, từ năm 2009 đến nay, Quân chủng Hải quân đã xây dựng và ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền về biển, đảo với 49 tỉnh (thành phố); trong đó, có 28/28 tỉnh (thành phố) ven biển, 15 cơ quan Trung ương, cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài Quân đội. Nội dung tuyên truyền đa dạng, tập trung vào 03 vấn đề lớn, đó là: Cơ sở pháp lý, lịch sử khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam; đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; phát huy vai trò của các lực lượng và vận động nhân dân tham gia xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Bằng nhiều hình thức, giải pháp phù hợp, công tác phối hợp tuyên truyền ngày càng đạt hiệu quả, đi vào nền nếp, phát triển cả về quy mô và nội dung; lực lượng tham gia ngày càng đông đảo; không chỉ tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, nhân dân ở trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài, mà còn đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh với đối tượng và các lực lượng có hành vi xâm phạm chủ quyền biển, đảo của nước ta. Các cơ quan chức năng đã kịp thời cung cấp thông tin chính thống, tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; xử lý có hiệu quả các vấn đề nảy sinh, nhất là vào những thời điểm có diễn biến phức tạp, v.v. Trong đó, chú trọng tập trung vào truyền bá, phổ biến, giáo dục kiến thức về biển, đảo và những vấn đề bảo vệ chủ quyền biển, đảo, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Qua đó, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao nhận thức của nhân dân về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với biển, đảo và các hoạt động trên biển, đảo. Đồng thời, phát huy trách nhiệm và hành động của nhân dân hướng về biển, đảo; thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên các vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Từ thực tiễn và kết quả đạt được, có thể khẳng định, công tác phối hợp tuyên truyền về biển, đảo đã thực sự là một trong những giải pháp quan trọng, tạo sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực.

Thời gian tới, tình hình Biển Đông sẽ tiếp tục có diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định, khó lường. Vì thế, công tác tuyên truyền về biển, đảo và bảo vệ chủ quyền biển, đảo phải quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII là: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc biên giới và chủ quyền biển, đảo, vùng trời của Tổ quốc; đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển bền vững đất nước”1. Trên cơ sở những kết quả và kinh nghiệm đã đạt được trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo thời gian qua, Quân chủng Hải quân tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung, giải pháp chủ yếu sau:

Một là, quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bám sát nhiệm vụ chính trị, xác định nội dung tuyên truyền phong phú, phù hợp; kết hợp chặt chẽ với các hoạt động và phong trào thi đua ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong tình hình hiện nay, tuyên truyền về biển, đảo là một lĩnh vực nhạy cảm, nếu không thận trọng sẽ gây hệ lụy, ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc, gây bất lợi trong quan hệ quốc tế và giải quyết tranh chấp trên biển, đảo. Vì vậy, các cơ quan chức năng phải quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, những định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về công tác tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Trong đó, tuyên truyền làm rõ quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết tranh chấp chủ quyền trên biển cũng như các vấn đề liên quan đến cơ sở pháp lý và lịch sử, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, những nhân tố mới trong phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự trên biển, đảo của Tổ quốc. Để công tác phối hợp tuyên truyền đạt chất lượng, hiệu quả, Quân chủng và các cơ quan, đơn vị thuôc Quân chủng cần chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương, nhất là các địa phương ven biển thống nhất kế hoạch, nội dung tuyên truyền phù hợp với đặc điểm, tính chất địa bàn, đối tượng. Trong đó, các địa phương chú trọng tuyên truyền thành tựu phát triển kinh tế biển, gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên biển và những thành tựu trong hợp tác quốc tế. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về kiến thức, ứng dụng, chuyển giao thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến trong khai thác nguồn lợi thủy sản, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển. Đấu tranh với những hành vi khai thác thủy, hải sản mang tính hủy diệt, phá hoại môi trường; các hành động vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán tại các vùng biển Việt Nam. Quân chủng cần chủ động phối hợp, định hướng tuyên truyền kết quả xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tìm kiếm cứu nạn, giúp đỡ nhân dân phòng, chống lụt bão, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động hướng về biển, đảo thân yêu, v.v. Kịp thời định hướng dư luận nhân dân đối với những vấn đề “nóng”, phức tạp, nhạy cảm, nhất là trong những thời điểm xảy ra bất đồng, tranh chấp trên Biển Đông; từ đó, củng cố niềm tin, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng thời, giải tỏa những thắc mắc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, không để bị kích động, mắc mưu các thế lực thù địch, phản động, cơ hội nhằm xuyên tạc quan điểm “kiên quyết, kiên trì” của Đảng và Nhà nước ta trong giải quyết và xử lý các vấn đề trên Biển Đông cũng như gây chia rẽ mối quan hệ truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Trung Quốc.

Hai là, phát huy vai trò trung tâm của Quân chủng trong phối hợp, hiệp đồng; triển khai đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả các hoạt động tuyên truyền theo chương trình và kế hoạch đã ký kết. Mục tiêu của công tác tuyên truyền biển, đảo là bảo vệ chủ quyền biển, đảo; trong khi đó, chức năng, nhiệm vụ của các địa phương, cơ quan Trung ương và cơ quan thông tấn, báo chí mà Quân chủng đã ký kết chương trình phối hợp rất đa dạng, nên việc phát huy tính chủ động, tích cực và vai trò trung tâm phối hợp, hiệp đồng, định hướng của Quân chủng là vấn đề có ý nghĩa quyết định. Theo đó, Quân chủng Hải quân - lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc - phải tích cực phối hợp, tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng về biển, đảo để đạt hiệu quả thiết thực. Đồng thời, tích cực hướng dẫn, định hướng, cung cấp thông tin tuyên truyền cho các đơn vị phối hợp. Trên cơ sở đó, các địa phương, cơ quan chủ động ban hành chỉ thị, triển khai chương trình công tác tuyên truyền biển, đảo; thành lập Ban chỉ đạo, Ban vận động Phong trào “Vì Trường Sa thân yêu”, v.v. Cơ quan tuyên giáo các địa phương cần phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch tuyên truyền về biển, đảo hằng năm và trong từng hoạt động cụ thể, sát nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chức năng và đội ngũ cán bộ các cấp, triển khai tích cực, chủ động, quyết liệt và đồng bộ công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo theo các nội dung, chương trình hành động đã ký kết. Trên cơ sở đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng và các địa phương, cơ quan Trung ương, cơ quan thông tấn, báo chí quan tâm hơn nữa lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành chủ động phối hợp, triển khai thực hiện nhiều hoạt động, nhằm cụ thể hóa những nội dung tuyên truyền đã xác định theo chương trình hành động, kế hoạch đã ký kết. Trong quá trình thực hiện, Quân chủng và các tỉnh (thành phố), các cơ quan phải thường xuyên trao đổi, bàn bạc, thống nhất, tạo mối quan hệ gắn bó, phối hợp chặt chẽ, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển, đảo thân yêu của Tổ quốc.

Ba là, tích cực đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phối hợp tuyên truyền biển, đảo bằng nhiều hình thức sinh động; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí. Sự đa dạng về đối tượng, phạm vi, địa bàn hoạt động là điều kiện để đổi mới hình thức, phương pháp công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo. Do vậy, cần tiếp tục quán triệt phương châm: đa dạng, thiết thực, hiệu quả, tăng lực lượng, mở rộng đối tượng tuyên truyền. Quân chủng, cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và các địa phương cần chủ động tích cực, đổi mới, hình thức phối hợp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền. Trong đó, lực lượng báo cáo viên phải chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt nội dung thông tin và tổ chức các buổi thông tin tuyên truyền về biển, đảo. Thời gian tới, Quân chủng sẽ tiếp tục phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên các báo, đài đến tác nghiệp, viết tin, bài, ảnh, phóng sự tuyên truyền, phản ánh về hoạt động của Quân chủng nói riêng và công tác biển, đảo nói chung, nhằm khai thác toàn diện, đầy đủ, sâu sắc về bộ đội giữ biển, đảo; có nhiều tác phẩm sắc sảo, có chiều sâu, phản ánh đa dạng, sinh động về đề tài biển, đảo. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình, chuyên trang, chuyên mục đã được độc giả yêu thích trong thời gian qua, như: chương trình “Biển đảo Việt Nam”, “Tâm tình nơi biên giới và hải đảo”, “Bài ca chiến sĩ” của Đài Tiếng nói Việt Nam; “Đây biển, đảo Việt Nam” của Đài Truyền hình Việt Nam; chuyên mục “Biên giới biển, đảo quê hương” của Thông tấn xã Việt Nam; “Thông tin về biển, đảo Việt Nam” của Tạp chí Quốc phòng toàn dân, v.v. Cùng với đó, hằng năm, Quân chủng tiếp tục phối hợp, tổ chức cho các đoàn đi thăm, động viên quân, dân quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, giúp các đại biểu nắm tình hình thực tiễn, làm cơ sở đẩy mạnh việc bồi dưỡng tình cảm, nâng cao lòng yêu nước, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc; củng cố niềm tin vững chắc vào khả năng bảo vệ chủ quyền biển, đảo cho quân và dân trên mọi miền Tổ quốc. Đồng thời, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các cơ quan, tổ chức các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh trên các vùng biển, đảo. Để hình thức phối hợp tuyên truyền biển, đảo thực sự đa dạng, Quân chủng tiếp tục phối hợp tổ chức triển khai hoạt động văn hóa, nghệ thuật, công tác dân vận và tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn, thực hiện chính sách hậu phương Quân đội, như: chủ động tổ chức các cuộc triển lãm nghệ thuật, các trại sáng tác, tổ chức cho các nghệ sĩ thâm nhập thực tiễn ở đơn vị cơ sở và trên quần đảo Trường Sa để sáng tác các tác phẩm về chủ đề “Biển đảo Việt Nam - Người chiến sĩ Hải quân”. Đồng thời, Quân chủng tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về biển, đảo thông qua hoạt động đối ngoại quân sự; kết hợp tuyên truyền biển, đảo với tuyên truyền thu hút các nguồn lực. Đặc biệt, phát huy sức mạnh của kiều bào ta ở nước ngoài và nhân dân trên thế giới giúp đỡ, ủng hộ quan điểm, chủ trương bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Đảng, Nhà nước ta, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Đô đốc ĐINH GIA THẬT, Chính ủy Quân chủng

____________           

1 - ĐCSVN - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb CTQG, H. 2016, tr.148.

Ý kiến bạn đọc (0)

Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội
Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác phụ nữ, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quan trọng này trong Quân đội.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 13:24 - 17/09/2021

EUR26,118.3927,477.69

GBP30,621.6331,901.01

USD22,640.0022,870.00

Giá vàng

Cập nhật : 10:58 - 17/09/2021

HCMSJC56.00056.650
Hà NộiSJC56.00056.670
Đà NẵngSJC56.00056.670