QPTD -Thứ Sáu, 09/10/2020, 13:49 (GMT+7)
Quận 10 xây dựng tiềm lực quốc phòng vững mạnh

Xây dựng tiềm lực quốc phòng và an ninh vững mạnh là chủ trương chiến lược của Đảng và Nhà nước ta, nhằm huy động kịp thời mọi nguồn lực, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong thời chiến, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong thời bình, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Đây cũng là một nội dung cơ bản được xác định trong Nghị quyết Đảng bộ Quận 10 (khóa XII), nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí  Bí thư Quận ủy động viên thanh niên nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc

Quận 10 là một trong những quận trung tâm của Thành phố Hồ Chí Minh, có truyền thống cách mạng, gắn với nhiều địa chỉ “đỏ”, như: Bia tưởng niệm liệt sĩ Quận 10, Vườn Lài, Trần Phú, v.v. Với quy mô và mật độ dân số lớn, các hoạt động kinh tế, đầu tư, thương mại, dịch vụ, du lịch, nhiều lĩnh vực có yếu tố nước ngoài nhạy cảm, diễn ra sôi động nên việc xây dựng tiềm lực quốc phòng của Quận đan xen cả thuận lợi và khó khăn. Thách thức không nhỏ là một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cấp cơ sở và doanh nghiệp nhận thức chưa đầy đủ về nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, chỉ tập trung phát triển kinh tế thuần túy, v.v. Cùng với đó là sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch thông qua chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên địa bàn bằng nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, thâm độc. Trước thực tế đó, Thường vụ Đảng ủy Quân sự Quận luôn coi tăng cường tiềm lực quốc phòng là nhiệm vụ vừa cấp thiết trước mắt, vừa cơ bản lâu dài. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận (khóa XII), nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định: “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Quận, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc”. Theo đó, Quận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt sâu, rộng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân; đồng thời, xây dựng chương trình hành động và triển khai bằng nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này.

Xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần được Quận ủy xác định là nội dung trọng tâm của xây dựng tiềm lực quốc phòng. Qua đó, tạo sự đồng thuận, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, xây dựng Quận ngày càng phát triển. Để thực hiện được, Quận tập trung xây dựng các tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, quản lý, điều hành ngang tầm nhiệm vụ. Các cấp ủy, chi bộ chú trọng nâng cao chất lượng, phương thức lãnh đạo, nhất là năng lực quán triệt nghị quyết của trên và ra nghị quyết cấp mình; xây dựng chương trình hành động sát thực tế, sáng tạo, khả thi, hướng về cơ sở, thực chất, khắc phục “bệnh” thành tích. Tiếp tục triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm túc, có nền nếp Quyết định số 1649-QĐ/QU, ngày 07/08/2013 của Ban Thường vụ Quận ủy về chế độ học tập của đảng viên; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, làm cho lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng trở thành nền tảng tư tưởng, bản lĩnh chính trị cho mọi cán bộ, đảng viên. Đồng thời, chủ động đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng; nhận thức rõ đối tác, đối tượng, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, không mơ hồ, mất cảnh giác, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Cùng với đó, xây dựng hệ thống chính quyền Quận và phường vững mạnh, thực sự là chính quyền của dân, do dân, vì dân, có đủ uy tín năng lực, quản lý, điều hành toàn diện. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tinh, gọn, kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước, phát huy vai trò đội ngũ cán bộ chủ trì, trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức. Ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng mô hình “Một cửa liên thông”, tích cực triển khai Đề án đô thị thông minh; thực hiện 69 thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, trên các lĩnh vực: kinh tế, lao động, quản lý đô thị và tư pháp - hộ tịch. Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện tốt Quy chế Dân chủ cơ sở, đảm bảo quyền làm chủ thực sự của nhân dân theo phương châm: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chú trọng phát huy, phát triển các giá trị văn hóa truyền thống, tạo nền tảng tinh thần xã hội, sức mạnh nội sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thường vụ Đảng ủy Quân sự Quận chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, góp phần hun đúc lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận chủ động ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thống nhất, đồng bộ; kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh, bảo đảm về cơ cấu, chất lượng, hoạt động nền nếp. Đồng thời, phát huy vai trò của cơ quan quân sự các cấp trong tham mưu, tổ chức thực hiện; mở rộng đối tượng bồi dưỡng, tích cực đổi mới chương trình, nội dung giáo dục, tuyên truyền theo hướng chất lượng, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, nhất là đối với thế hệ trẻ. Duy trì có nền nếp chế độ thông tin thời sự định kỳ cho cán bộ chủ chốt và đội ngũ báo cáo viên của Quận; tích cực thông tin tuyên truyền trên trang điện tử; lồng ghép bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, viên chức với việc tập huấn chuyên môn hằng năm của các ban, ngành. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân, bảo đảm chặt chẽ, phù hợp với địa bàn, đặc điểm dân cư; đa dạng hóa các hình thức, lồng ghép trong sinh hoạt khu phố, tổ dân cư, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, lễ hội truyền thống, các đợt gọi công dân nhập ngũ, v.v. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Quận đã tổ chức gần 100 lớp bồi dưỡng, giáo dục, kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, với trên 12.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức, chức sắc, chức việc và gần 25.000 lượt học sinh, sinh viên trên địa bàn.

Quán triệt quan điểm của Đảng: Phát triển kinh tế phải tạo nguồn lực vật chất - kỹ thuật cho tiềm lực quốc phòng, Quận đã triển khai các nhóm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, bền vững, lấy thương mại, dịch vụ làm trọng tâm. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình thương mại cao cấp, đa dạng và hiện đại, sản xuất công nghệ sạch, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế. Trong đó, coi trọng dịch vụ, phát triển du lịch, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo vào thực tiễn. Đẩy mạnh hình thành các khu phố chuyên doanh, như: trung tâm kiểu mẫu về dược phẩm và trang thiết bị y tế; Phố hoa và ẩm thực Hồ Thị Kỷ, Phố trang trí nội thất Ngô Gia Tự, triển khai khu phố đi bộ đêm tuyến đường Nguyễn Lâm - kỳ đài Quang Trung, v.v. Trong giai đoạn 2015 - 2019, Quận đã thành lập mới 8.450 doanh nghiệp, tăng trưởng thương mại - dịch vụ đạt 17,9%/năm, thu ngân sách nhà nước tăng hơn 13%/năm, thu ngân sách địa phương tăng gần 17%/năm. Trước mắt, để giảm thiểu tác động của dịch Covid-19, Quận tập trung thực hiện các biện pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn cho nhân dân. Đồng thời, quyết liệt thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện “bình thường mới”.

Cùng với đó, Quận coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng và an ninh trên từng địa bàn và lĩnh vực; tham mưu cho Thành phố quy hoạch tổng thể và từng dự án trên địa bàn, đảm bảo phát triển đô thị hiện đại trong thời bình phù hợp với thế trận khu vực phòng thủ. Thường xuyên rà soát, bổ sung kế hoạch chuyển trạng thái từ thời bình sang thời chiến, nhất là các lĩnh vực: bưu chính, viễn thông, y tế, vận tải,... để định hướng phát triển phù hợp; kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với công tác chính sách, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Nhờ vậy, mọi thành tựu phát triển kinh tế, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đều được thụ hưởng, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Nhân tố nòng cốt, cốt lõi của tiềm lực quốc phòng là tiềm lực quân sự, bao gồm  sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang và thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ. Theo đó, Quận kiện toàn tổ chức biên chế cơ quan quân sự các cấp theo hướng tinh, gọn, đồng bộ, nâng cao trình độ, năng lực, hiệu quả làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, quản lý nhà nước về quốc phòng. Đối với lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ, Quận chỉ đạo xây dựng theo hướng “đúng chuyên môn, gần, gọn địa bàn” và “vững mạnh, rộng khắp”, gắn phát triển số lượng với nâng cao chất lượng. Đến nay, Quận đã kiện toàn 100% đầu mối đơn vị dự bị động viên, đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 95%, có 9,67% đảng viên; dân quân tự vệ đạt 1,59% so với số dân, trong đó, đảng viên chiếm 27,71%; 100% Ban Chỉ huy Quân sự phường đều có cấp ủy. Các đơn vị đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, bám sát và thực hiện tốt phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; kết hợp chặt chẽ với rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở tất cả các cấp. Huấn luyện, diễn tập gắn với các phương án tác chiến trên địa bàn, nhất là các phương án phòng, chống bạo loạn, khủng bố, phòng thủ dân sự. Cùng với xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, Quận tập trung lãnh đạo xây dựng thế trận quân sự khu vực phòng thủ liên hoàn, vững chắc, có chiều sâu, theo Đề án bảo đảm quốc phòng xây dựng khu vực phòng thủ Quận giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030, trong thế trận phòng thủ của Thành phố. Lãnh đạo cơ quan Quân sự, Công an tăng cường phối hợp hoạt động theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 05/9/2019 của Chính phủ, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng thời, bổ sung, hoàn thiện các phương án phòng thủ, tác chiến - trị an, quy hoạch thế trận quân sự của khu vực phòng thủ và các kế hoạch dự trữ, huy động cơ sở vật chất kỹ thuật cho nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Quận 10 tiếp tục đẩy mạnh xây dựng tiềm lực quốc phòng vững mạnh, góp phần xây dựng Thành phố mang tên Bác phát triển về kinh tế, mạnh về quốc phòng, an ninh.

ThS. ĐẶNG QUỐC TOÀN, Bí thư Quận ủy

Ý kiến bạn đọc (0)