QPTD -Thứ Hai, 28/06/2021, 08:54 (GMT+7)
Phát huy truyền thống, xây dựng Binh chủng Pháo binh “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Pháo binh luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, viết nên truyền thống “Chân đồng vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng”. Hiện nay, Binh chủng đang tập trung xây dựng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 29/6/1946, tại trại Vệ quốc đoàn Trung ương, đồng chí Hoàng Văn Thái, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam công bố quyết định thành lập Đoàn Pháo binh Thủ đô, đánh dấu sự ra đời của Pháo binh Quân đội nhân dân Việt Nam. Quá trình xây dựng, chiến đấu, Binh chủng Pháo binh không ngừng trưởng thành, phát triển cả về tổ chức, lực lượng, vũ khí, trang bị, nghệ thuật tác chiến; sát cánh cùng các lực lượng trên các chiến trường, góp phần quan trọng vào chiến thắng vĩ đại của dân tộc1, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, được Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen: Pháo binh ta có truyền thống oanh liệt “Chân đồng vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng”2; từ đó, 8 chữ vàng Bác tặng đã trở thành truyền thống vẻ vang của Bộ đội Pháo binh anh hùng.

Hiện nay, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ của Bộ đội Pháo binh có bước phát triển mới, yêu cầu cao. Điều đó, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ Binh chủng phải nỗ lực trên các mặt công tác, không ngừng phấn đấu xây dựng Binh chủng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, có chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.

Đội tuyển Pháo binh luyện tập chuẩn bị tham gia Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2021

Thực hiện mục tiêu đó, trước hết, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng Pháo binh “tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt, phù hợp với phương án tác chiến”. Quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về xây dựng Quân đội đến năm 2030 và những năm tiếp theo; sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về xây dựng lực lượng Pháo binh - Tên lửa toàn quân, Binh chủng tập trung xây dựng lực lượng Pháo binh ba thứ quân có tổ chức, biên chế hợp lý, sức mạnh chiến đấu cao. Hướng trọng tâm vào tổ chức lại, điều chuyển Pháo binh bộ đội chủ lực phù hợp theo phương án tác chiến; đủ 100% quân số cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, địa bàn trọng điểm; trang bị vũ khí, khí tài ngày càng hiện đại, có khả năng cơ động cao, thiện chiến cả trong tác chiến hiệp đồng và chiến đấu độc lập. Với Pháo binh dự bị, tập trung xây dựng các lữ đoàn đủ quân với vũ khí, trang bị hiện đại, có sức cơ động cao, sẵn sàng huy động, đáp ứng yêu cầu tác chiến hiệp đồng quân binh chủng quy mô lớn. Chú trọng xây dựng Pháo binh bộ đội địa phương phù hợp với vị trí, đặc điểm và nhiệm vụ, nhất là những địa bàn trọng yếu. Trước mắt, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp thực hiện nghiêm biểu biên chế mới với các đơn vị Pháo binh chủ lực; kiện toàn, nâng cấp một số đơn vị, nâng cao sức mạnh chiến đấu Pháo binh trên các hướng chiến lược, địa bàn trọng điểm quốc gia; thực hiện tốt việc sắp xếp, tinh gọn khối các cơ quan Bộ Tư lệnh và các lữ đoàn, bảo đảm tinh, gọn, hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục tham mưu, đề xuất hoàn thiện đầu tư mua sắm, cải tiến pháo binh, tên lửa theo Chiến lược vũ khí, trang bị đến năm 2030 và Đề án xây dựng Binh chủng Pháo binh theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài.

Hai là, không ngừng chăm lo xây dựng Đảng bộ Binh chủng trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, mẫu mực về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, coi đây là nhiệm vụ then chốt trong xây dựng Binh chủng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Binh chủng yêu cầu các cấp ủy, người đứng đầu thường xuyên quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh,… của trên vào thực tiễn thông qua việc xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch hoạt động. Trong công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho bộ đội, Binh chủng đẩy mạnh thực hiện Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới và Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều giải pháp cụ thể. Phát huy tính chủ động, nhạy bén của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, phát hiện kịp thời những biểu hiện tư tưởng lệch lạc từ khi mới phát sinh, giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở. Để đạt hiệu quả cao, Binh chủng đột phá nâng cao chất lượng sinh hoạt thông qua đề cao tự phê bình và phê bình; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện nghị quyết và chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo của cấp ủy các cấp. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhóm giải pháp về xây dựng Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Tiếp tục cụ thể hóa chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới trong lực lượng Pháo binh bằng các tiêu chí, việc làm cụ thể, thiết thực. Tiến hành đồng bộ công tác quản lý, rèn luyện, sàng lọc đội ngũ đảng viên; trong đó, chú trọng giáo dục, quản lý toàn diện cả phẩm chất, đạo đức cách mạng, năng lực trí tuệ và năng lực thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào “tự soi” “tự sửa”, phát huy tính tự giác tu dưỡng, rèn luyện, tự quản lý, bảo đảm đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiêu biểu về mọi mặt, làm gương cho quần chúng noi theo.

Ba là, đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục - đào tạo, sẵn sàng chiến đấu. Quán triệt, thực hiện Kết luận số 60-KL/QUTW, ngày 18/01/2019 của Quân ủy Trung ương và Kết luận số 375-KL/ĐU của Đảng ủy Binh chủng Pháo binh về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo,... Binh chủng tiếp tục đổi mới toàn diện cả nội dung, phương pháp, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, tổ chức và kiểm tra huấn luyện ở các cấp; chỉ đạo nhà trường tập trung xây dựng, cụ thể hóa phương châm “chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, tạo bước đột phá mạnh mẽ, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng nhiều đơn vị pháo binh huấn luyện giỏi. Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, nhà trường huấn luyện toàn diện, đồng bộ, chuyên sâu; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, giáo dục, đào tạo với huấn luyện chiến đấu; huấn luyện sát nhiệm vụ, đối tượng, phương án tác chiến với cường độ cao, lấy thực hành là chính và bảo đảm an toàn. Các cơ quan, đơn vị, nhà trường tập trung huấn luyện cho bộ đội làm chủ và sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị được biên chế, nhất là vũ khí, trang bị mới, hiện đại; rèn luyện cán bộ có tư duy khoa học trong xử lý tình huống, bảo đảm sát với môi trường chiến tranh hiện đại. Tăng cường huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, di chuyển, dịch chuyển ở các cấp, chú trọng cấp tiểu đoàn, lữ đoàn Pháo binh, nâng cao sức cơ động, triển khai chiến đấu nhanh, linh hoạt trong mọi tình huống, địa hình, thời tiết, điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao, chế áp mạnh, v.v. Đồng thời, duy trì nền nếp, tham gia tốt hội thi, hội thao quân sự trong nước và khu vực, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, thực hiện tốt “3 thực chất”3, “nói không với tiêu cực và bệnh thành tích”, khắc phục triệt để khâu yếu, mặt yếu, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện.

Cùng với công tác huấn luyện, Binh chủng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, nhà trường quán triệt sâu sắc, triển khai nghiêm túc các chỉ lệnh, mệnh lệnh về sẵn sàng chiến đấu; xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống kế hoạch tác chiến và thường xuyên điều chỉnh, bổ sung sát thực tiễn; tổ chức luyện tập thuần thục các phương án, kế hoạch chiến đấu; trong đó, chú trọng nâng cao khả năng cơ động đường dài của các đơn vị, trước hết là tiểu đoàn Pháo binh - Tên lửa. Binh chủng tập trung mọi mặt cho các cuộc diễn tập tác chiến chiến dịch, chiến lược; chủ động tham mưu, đề xuất trên chỉ đạo lực lượng Pháo binh dự bị tham gia diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập quân khu, quân đoàn, Quân chủng Hải quân, không ngừng nâng cao sức mạnh, khả năng chiến đấu.

Bốn là, nâng cao năng lực bảo đảm pháo binh sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu. Là binh chủng chiến đấu, binh chủng kỹ thuật, nên khả năng cơ động, sức mạnh chiến đấu của Bộ đội Pháo binh phụ thuộc rất lớn vào công tác bảo đảm kỹ thuật. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, Binh chủng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 2 khâu đột phá của ngành Kỹ thuật: “xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật”. Tiến hành rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn, bảo đảm đủ số lượng, nâng cao chất lượng huấn luyện, làm nòng cốt trong tiến hành công tác kỹ thuật ở đơn vị. Các cơ quan, đơn vị, nhà trường nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện hệ thống nội quy, quy định, tiêu chuẩn, phù hợp với thực tiễn đơn vị; duy trì nghiêm các quy định về xây dựng nền nếp chính quy; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, tăng hạn đúng quy trình, quy định; bảo đảm kịp thời, đủ số lượng, đúng chủng loại, đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Mặt khác, Binh chủng tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị pháo binh toàn quân chú trọng phối hợp với địa phương làm tốt công tác bảo đảm đường cơ động, khu sơ tán, khu tập trung bí mật, khu tập kết,… theo các phương án, nhiệm vụ trong các khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố; đẩy nhanh tiến độ xây dựng và quản lý chặt chẽ các công trình chiến đấu; hoàn thành việc thiết kế, đo đạc, tăng dày mạng khống chế quân dụng, mốc khống chế pháo binh, nhất là trên tuyến biển, đảo, biên giới, v.v.

Cùng với các nội dung giải pháp trên, Binh chủng Pháo binh tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương thức bảo đảm hậu cần phục vụ sẵn sàng chiến đấu theo các phương án trên từng hướng chiến lược; tích cực nghiên cứu, khảo sát, tham mưu đề xuất mua sắm vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại, thay thế các loại cũ, hết hạn sử dụng, xây dựng Binh chủng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, ngang tầm nhiệm vụ.

Thiếu tướng NGUYỄN HỒNG PHONG, Tư lệnh Binh chủng
________________

1 - Chỉ tính riêng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Bộ đội Pháo binh đã tham gia 11.600 trận đánh hiệp đồng, 12.000 trận đánh độc lập; phá hủy 630 máy báy, 5.400 xe các loại, hơn 500 tàu xuồng, 1.100 kho tàng; tiêu diệt hơn 14 vạn tên địch.

2 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 12, Nxb CTQG, H. 2000, tr. 241.

3 - Huấn luyện thực chất; học thực chất; kiểm tra đánh giá kết quả thực chất.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội
Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác phụ nữ, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quan trọng này trong Quân đội.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 09:01 - 21/09/2021

EUR26,027.3927,381.96

GBP30,308.6931,574.99

USD22,645.0022,875.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:33 - 21/09/2021

HCMSJC56.45057.100
Hà NộiSJC56.45057.120
Đà NẵngSJC56.45057.120