QPTD -Thứ Năm, 15/07/2021, 09:16 (GMT+7)
Phát huy kết quả 25 năm thực hiện Cuộc vận động 50 trong tình hình mới

Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông” - Cuộc vận động 50 từ khi phát động đến nay đã trở thành phong trào thi đua lớn, có sức lan tỏa sâu, rộng trong toàn quân, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Trước yêu cầu cấp thiết của thực tiễn, ngày 14/3/1995, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Chỉ thị số 216/CT-QP về việc phát động Cuộc vận động: “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm” trong Quân đội. Cuộc vận động đã được các đơn vị trong toàn quân, nòng cốt là ngành Kỹ thuật nghiêm túc thực hiện, bước đầu đem lại hiệu quả nhất định. Để phù hợp với tình hình mới, ngày 10/01/1998, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Chỉ thị số 50/CT-QP “Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm” trong Quân đội thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, trong đó có bổ sung thêm mục tiêu bảo đảm an toàn giao thông (gọi tắt là Cuộc vận động 50). Từ đó đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy đảng, người chỉ huy, Ban Chỉ đạo 50 các cấp, Cuộc vận động luôn bám sát nhiệm vụ, gắn kết chặt chẽ với phong trào Thi đua Quyết thắng và các cuộc vận động khác, phát huy sức mạnh tổng hợp, góp phần quan trọng vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Qua thực hiện Cuộc vận động, công tác quản lý, khai thác, giữ gìn, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật có nhiều đổi mới,

chất lượng được nâng cao. Công tác bảo đảm đồng bộ, sản xuất, cải tiến, nâng cấp, hiện đại hóa vũ khí, trang bị đạt kết quả tốt. Hệ số kỹ thuật của vũ khí, trang bị trong toàn quân luôn đảm bảo theo quy định, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất. Công tác bảo đảm an toàn trong khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật, an toàn lao động ngày càng tốt; an toàn giao thông có sự chuyển biến rõ nét, số ki lô mét an toàn xe ô tô quân sự luôn vượt chỉ tiêu đề ra, qua 05 lần sơ kết đều nhận thấy giảm trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và bị thương). Đồng thời, Cuộc vận động đã thúc đẩy phát triển phong trào nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm đáng kể ngân sách.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế nhất định: nhận thức, trách nhiệm của một số cán bộ, chiến sĩ đối với Cuộc vận động chưa đầy đủ; chủ trương, biện pháp thực hiện ở một số đơn vị còn chung chung, chưa cụ thể, toàn diện, kết quả chưa cao. Việc ứng dụng khoa học - công nghệ trong quản lý, khai thác, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, nhất là loại công nghệ cao chưa được đẩy mạnh. Công tác bảo đảm an toàn tuy có giảm, nhưng chưa vững chắc cả trong huấn luyện, lao động sản xuất, bảo mật thông tin và giao thông, v.v.

Những năm tới, tình hình thế giới, khu vực vẫn tiềm ẩn những biến động khó lường. Nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu mới rất cao, nhất là thực hiện mục tiêu: Đến năm 2025 cơ bản xây dựng Quân đội tinh gọn, mạnh; đến năm 2030, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng hiện đại; từ năm 2030, xây dựng Quân đội hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trong khi đó, phần lớn, vũ khí trang bị kỹ thuật đã sử dụng nhiều năm, xuống cấp, hệ số kỹ thuật không ổn định. Quân đội được trang bị nhiều loại vũ khí mới, hiện đại. Trước thực trạng trên, yêu cầu đặt ra là các đơn vị vừa phải duy trì và bảo đảm hệ số kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ vào cải tiến, hiện đại hóa; vừa khai thác làm chủ để sử dụng có hiệu quả các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật thế hệ mới, hiện đại, bảo đảm tốt nhất cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Phát huy kết quả, kinh nghiệm 25 năm qua, toàn quân triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng Cuộc vận động 50.

Trước hết, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, đề cao trách nhiệm của chỉ huy, vai trò nòng cốt của Ban Chỉ đạo, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, tuyên truyền. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thường xuyên nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện phù hợp với điều kiện, nhiệm vụ của đơn vị; trong đó, chú trọng cụ thể hóa các mục tiêu Cuộc vận động vào thực tiễn, gắn với các tiêu chuẩn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, năm kỷ luật, kỷ cương, năm an toàn giao thông, v.v. Tăng cường sự phối hợp chỉ đạo của hệ thống Ban Chỉ đạo 50 các cấp từ Bộ Quốc phòng đến đơn vị cơ sở, bảo đảm sự liên thông, thống nhất, hiệu quả; chú trọng nâng cao năng lực tham mưu, trung tâm phối hợp, hiệp đồng của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 50 các cấp, coi đó là hạt nhân duy trì và thúc đẩy mọi hoạt động của Cuộc vận động. Tiếp tục hoàn thiện và vận hành hiệu quả cơ chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo 50 các cấp, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy. Kết hợp chặt chẽ với phong trào Thi đua Quyết thắng và các cuộc vận động khác, nhất là đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, v.v. Đặc biệt, cần triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng toàn diện Cuộc vận động, tạo bước đột phá mới trong làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại và bảo đảm an toàn theo hướng chủ động, sáng tạo, phát triển vững chắc” do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phát động năm 2020, tạo động lực hướng vào thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Duy trì nền nếp, chất lượng chế độ kiểm tra, báo cáo, sơ kết; chấn chỉnh, rút kinh nghiệm kịp thời những hạn chế, khuyết điểm cả thường xuyên và từng giai đoạn.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị phát huy hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, các thiết chế văn hóa, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ động cơ, trách nhiệm, ý thức tự giác, tinh thần cần, kiệm, tự lực, tự cường, thấy rõ sự cần thiết, vị trí, ý nghĩa của Cuộc vận động đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị, nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Để đạt hiệu quả, cần đổi mới cả về nội dung, hình thức và phương pháp giáo dục, tuyên truyền theo hướng thiết thực, đa dạng, hướng mạnh về cơ sở, sát đối tượng, chú trọng những người trực tiếp quản lý, thai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật. Tăng cường tuyên truyền kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, phổ biến những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả và cổ vũ, động viên gương điển hình tiên tiến. Tích cực tổ chức tốt hội thi, hội thao kỹ thuật, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đơn vị; đồng thời, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với nhận thức, tư tưởng lệch lạc cho rằng, Cuộc vận động là của riêng ngành Kỹ thuật và những biểu hiện hình thức, đơn giản, chủ quan, thỏa mãn dừng lại.

Hai là, chú trọng các biện pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý kỹ thuật. Bám sát chức năng, nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu công nghệ, các quy định về quản lý, định mức bảo đảm kỹ thuật, sổ sách, mẫu biểu quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật; tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiệp vụ, trình độ quản lý cho cán bộ, nhân viên; đề xuất phương pháp quản lý phù hợp với những thay đổi về phương thức bảo đảm kỹ thuật, quản lý cơ sở kỹ thuật trong tình hình mới. Quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng, đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật và đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật,… phù hợp với Đề án tổ chức Quân đội đến năm 2021 và những năm tiếp theo. Thực hiện nghiêm chỉ thị của Bộ Tổng Tham mưu về quản lý, sử dụng vũ khí sẵn sàng chiến đấu. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý ở mọi cấp, mọi ngành. Cùng với công tác quản lý, cần khai thác tốt các trang thiết bị, công nghệ sau đầu tư; duy trì nghiêm chế độ định kỳ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất và thực hiện đúng quy trình công nghệ khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật; trong đó, tập trung khai thác có hiệu quả các trang bị kỹ thuật, dây chuyền công nghệ mới được đầu tư, củng cố nâng cấp các cơ sở bảo đảm kỹ thuật, nâng cao chất lượng sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật, sản xuất vật tư kỹ thuật. Cơ quan kỹ thuật các cấp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra nhằm nâng cao chất lượng bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa theo phân cấp, duy trì có nền nếp “Giờ kỹ thuật”, “Ngày kỹ thuật” ở cơ sở, đạt chất lượng, hiệu quả cao, v.v.

Ba là, đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn. Đây là một trong các nội dung cấp thiết trong thực hiện Cuộc vận động. Các cơ quan, đơn vị thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn về thông tin cho hệ thống công nghệ thông tin quân sự, quản lý chặt chẽ việc sử dụng các trang, thiết bị công nghệ thông tin quân sự, khắc phục các lỗ hổng bảo mật. Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn cho vũ khí, trang bị kỹ thuật, an toàn cơ sở kỹ thuật, nhất là đối với hệ thống kho, trạm, xưởng. Đồng thời, quán triệt cho cán bộ, nhân viên trong đơn vị luôn chấp hành pháp luật, điều lệ và các chế độ, quy định khi tiếp xúc với vũ khí, trang bị kỹ thuật; kiểm tra phát hiện, ngăn chặn kịp thời những yếu tố mất an toàn; thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án phòng, chống cháy nổ, thiên tai, dịch bệnh; không để xảy ra cháy nổ kho, đạn dược và giảm thiểu tai nạn thương tích trong lao động. Để bảo đảm tốt về an toàn giao thông, các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, quán triệt, giáo dục sâu sắc Luật Giao thông, các chỉ thị, quy định của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, chỉ huy đơn vị cho cán bộ, chiến sĩ; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát; nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch giấy phép lái xe quân sự. Tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả công tác phối hợp giữa các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn với lực lượng Cảnh sát giao thông để triển khai các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành, nét đẹp văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” khi tham gia giao thông.

Phát huy kết quả 25 năm thực hiện Cuộc vận động 50, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tích cực nghiên cứu, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Cuộc vận động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Thiếu tướng PHÙNG NGỌC SƠN, Phó Chủ nhiệm - Tham mưu trưởng Tổng cục Kỹ thuật, Ủy viên Ban Chỉ đạo 50 Bộ Quốc phòng

Ý kiến bạn đọc (0)

Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội
Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác phụ nữ, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quan trọng này trong Quân đội.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 08:36 - 22/09/2021

EUR26,007.0827,360.60

GBP30,295.3831,561.13

USD22,630.0022,860.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:34 - 22/09/2021

HCMSJC56.50057.150
Hà NộiSJC56.50057.170
Đà NẵngSJC56.50057.170