QPTD -Thứ Hai, 05/11/2018, 13:55 (GMT+7)
Ninh Bình tập trung nâng cao chất lượng diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh

Diễn tập khu vực phòng thủ là nội dung quan trọng được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân nhân tỉnh Ninh Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện bằng nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp cả lực lượng, thế trận và tiềm lực khu vực phòng thủ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng - an ninh, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để Tỉnh phát triển kinh tế - xã hội.

Nằm ở khu vực đồng bằng sông Hồng, cách Thủ đô Hà Nội khoảng 100km về phía Nam, Ninh Bình có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong thế trận phòng thủ chung của Quân khu 3 và cả nước. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, trên cơ sở quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quốc phòng, an ninh, nhất là các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân khu về xây dựng, hoạt động của khu vực phòng thủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang và toàn dân thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ nói chung, diễn tập khu vực phòng thủ nói riêng. Từ năm 2008 đến nay, đã tổ chức thực hiện thành công 03 cuộc diễn tập cấp tỉnh, 18 cuộc diễn tập cấp huyện, thành phố, kết hợp tổ chức 07 cuộc diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu sập; 100% các xã, phường, thị trấn đã tiến hành diễn tập chiến đấu phòng thủ và cơ bản các sở, ngành của Tỉnh đã tổ chức diễn tập quốc phòng - an ninh, bảo đảm an toàn, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Trong đó, kết quả diễn tập sau từng năm, nhiệm kỳ có nhiều chuyển biến, tiến bộ tích cực, chất lượng ngày càng cao, sát thực tế chiến đấu và điều kiện của từng địa bàn.

Đồng chí Đinh Văn Điến chủ trì Hội nghị triển khai các biện pháp chuyển
địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng trong diễn tập năm 2018

Qua diễn tập, nhận thức, trách nhiệm của hầu hết cán bộ, đảng viên và nhân dân trong Tỉnh về nhiệm vụ này được nâng lên; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp từng bước đáp ứng được yêu cầu đề ra. Công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo chức năng của các cơ quan, đoàn thể,… nòng cốt là cơ quan Quân sự, Công an ngày càng trúng, đúng, hiệu quả, v.v. Đặc biệt, hệ thống văn kiện, phương án tác chiến phòng thủ các cấp được điều chỉnh, bổ sung đầy đủ, kịp thời; thế trận quốc phòng - an ninh khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương được tăng cường, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để Ninh Bình vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển.

Bên cạnh kết quả đạt được, nhận thức của một số cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ chưa sâu sắc, thiếu tính toàn diện; việc xây dựng các văn kiện diễn tập chưa sát thực tế, chức năng, nhiệm vụ được giao và ý định diễn tập; quá trình chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến còn thiếu tính thực tế, v.v. Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng diễn tập, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ Tỉnh vững chắc, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân Ninh Bình tiếp tục phát huy truyền thống của vùng đất địa linh, nhân kiệt, quyết tâm đoàn kết, thống nhất, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, sát thực, khoa học.

Trước hết, Tỉnh chú trọng làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ cả về nội dung, phương pháp, ý định diễn tập và cơ sở vật chất bảo đảm. Đây là nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định kết quả diễn tập. Do vậy, Tỉnh chỉ đạo cấp ủy, người đứng đầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, nhất là lực lượng vũ trang tập trung quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng,… về xây dựng, hoạt động của khu vực phòng thủ; trong đó, có nhiệm vụ diễn tập tác chiến phòng thủ địa phương và xác định đó là sự kiểm nghiệm, đánh giá khách quan, toàn diện nhất trong thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Theo đó, các cơ quan, ban, ngành, lực lượng,… chủ động làm tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành các kế hoạch, văn bản, hướng dẫn thực hiện. Đây là cơ sở quan trọng để Tỉnh triển khai công tác chuẩn bị diễn tập bảo đảm đầy đủ, toàn diện, sát thực tế, phù hợp với ý định diễn tập của cấp trên, điều kiện kinh tế địa phương và khả năng lực lượng vũ trang.

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh báo cáo Quyết tâm tác chiến
phòng thủ trong diễn tập năm 2018

Để nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị, Tỉnh tập trung quán triệt, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận; tổ chức thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập, Tiểu ban giúp việc,... để triển khai, kiểm tra, đôn đốc các bộ phận thực hiện. Nhằm khắc phục tình trạng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ mới bổ nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong khung tập nắm không chắc nhiệm vụ, thiếu tính chủ động, sáng tạo; đồng thời, nâng cao trình độ, tư duy lý luận về khu vực phòng thủ, nắm chắc thứ tự, các bước hành động trong tổ chức chuẩn bị, thực hành tác chiến, làm cơ sở vận dụng vào quá trình diễn tập, Tỉnh chỉ đạo cơ quan Quân sự, Công an tăng cường tập huấn, phát huy chức năng là cơ quan nòng cốt, trung tâm phối hợp, hiệp đồng, hướng dẫn, giúp đỡ các cơ quan, đơn vị của Tỉnh và cấp dưới thực hiện, tuyệt đối không làm thay. Việc làm đó giúp đội ngũ cán bộ các cấp phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong chuẩn bị hệ thống văn kiện, thuyết minh, kịch bản diễn tập, bảo đảm đầy đủ1, đúng quy cách công tác tham mưu tác chiến và phù hợp với đối tượng, phương thức, thủ đoạn mới của đối tượng tác chiến. Công tác bồi dưỡng đội mẫu thực binh các tình huống: bạo loạn, khủng bố, giải cứu con tin, sơ tán nhân dân, phòng tránh, đánh địch tiến công hỏa lực, đổ bộ đường không,... được chú trọng thực hiện. Mặc dù điều kiện khó khăn do diễn tập dã ngoại tại căn cứ chiến đấu, Tỉnh vẫn chú trọng chỉ đạo công tác chuẩn bị cho các hội nghị trong diễn tập bảo đảm chu đáo, đúng quy định, sát hợp với từng nội dung; tích cực hoàn thiện Sở Chỉ huy thống nhất, các thao trường thực binh2. Đồng thời, chủ động phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn huy động lực lượng, phương tiện phục vụ diễn tập và đặc biệt coi trọng khâu tổ chức diễn tập thử, rút kinh nghiệm làm cơ sở nâng cao chất lượng diễn tập, v.v.

Cùng với công tác chuẩn bị, Tỉnh coi trọng nâng cao hiệu quả vận hành cơ chế trong quá trình diễn tập. Đây là yêu cầu cao nhất, nội dung cốt lõi trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ nói chung, diễn tập tác chiến phòng thủ nói riêng. Do vậy, Tỉnh tập trung thực hiện mọi biện pháp vận hành cơ chế bảo đảm yêu cầu thông suốt, đồng bộ, nhịp nhàng, hiệu quả. Đối với cơ chế Đảng lãnh đạo, vận hành tương đối nhuần nhuyễn trong diễn biến, điều hành các hội nghị: Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; Đảng ủy Công an Tỉnh thông qua phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Đảng ủy Quân sự Tỉnh thông qua Quyết tâm tác chiến phòng thủ (điều chỉnh), v.v. Trong đó, vai trò của Bí thư, các Phó bí thư và từng ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được đề cao, tuân thủ nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nhất là trong đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết tâm tác chiến phòng thủ cũng như trách nhiệm trong thực hiện từng nhiệm vụ, tình huống, bảo đảm chặt chẽ, khoa học.

Lực lượng Cảnh sát cơ động dẹp bạo loạn, bảo vệ an toàn mục tiêu trong
diễn tập khu vực phòng thủ Tỉnh năm 2018

Đối với cơ chế chính quyền điều hành, được vận dụng khá thành công trong các hội nghị bất thường của Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân, Hội đồng cung cấp Tỉnh do Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh chủ trì điều hành. Triển khai nhiệm vụ, kế hoạch hiệp đồng, biện pháp bảo đảm các mặt tác chiến phòng thủ cho các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp dưới thực hiện thông qua hệ thống mệnh lệnh, chỉ thị, chỉ lệnh cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra. Đối với công tác tham mưu và tổ chức thực hiện theo chức năng của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ở địa phương, được kết hợp vận dụng thể hiện rõ nét ngay trong các hội nghị của Đảng, chính quyền thông qua việc đề xuất, thảo luận, bảo vệ phương án A2, quyết tâm tác chiến phòng thủ, biện pháp xử lý các tình huống quan trọng về quốc phòng, an ninh và việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị thực binh trong khung tập. Điển hình là trong Diễn tập khu vực phòng thủ một bên hai cấp năm 2018 của Tỉnh, Sộ Công thương đã tiến hành rất tốt việc trưng mua hàng hóa phục vụ thời chiến, bàn giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, Sư đoàn 50; công tác tuyên truyền binh, địch vận của Sở Thông tin và truyền thông, cơ quan chính trị của lực lượng Quân sự, Công an trong thực hành xử trí các tình huống đã thực hiện rất sát với thực tiễn.

Bên cạnh việc vận hành cơ chế, Tỉnh thực hiện nhiều biện pháp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tham gia diễn tập. Diễn tập tác chiến phòng thủ cấp tỉnh là hình thức huấn luyện cao nhất của địa phương, sát thực tế chiến tranh, diễn ra với quy mô lớn, nhiều thành phần, lực lượng tham gia; yêu cầu đầu tư thời gian, huy động cao độ sức người, sức của,... và được xác định là nhiệm vụ quan trọng của cả nhiệm kỳ, nhiệm vụ trọng yếu trong năm của cấp ủy, chính quyền địa phương. Để đạt yêu cầu đó, một mặt Ủy ban nhân dân Tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, lực lượng vũ trang tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm huy động lực lượng, phương tiện,... tham gia và phục vụ diễn tập. Mặt khác, tổ chức ban hành các văn bản, chỉ thị, quyết định, quy định cụ thể trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, người đứng đầu tham gia diễn tập, gắn với chỉ tiêu quân số, thành phần, lực lượng, phương tiện tham gia từng nhiệm vụ cụ thể của các sở, ngành, đơn vị, địa phương. Trong đó, lấy cơ quan Quân sự và Công an làm trung tâm phối hợp, hiệp đồng, tổ chức thống nhất nội dung, phục vụ diễn tập; phương pháp tiến hành; thời gian triển khai thực hiện và yêu cầu đạt được của từng bộ phận trong từng nội dung. Chú trọng hiệp đồng luyện tập, hợp luyện những nội dung quan trọng liên quan đến con người, vũ khí, trang bị, thiết bị, phương tiện và công tác bảo đảm an toàn trong chuẩn bị cũng như thực hành diễn tập. Thực tiễn cuộc diễn tập năm 2018 cho thấy, Tỉnh huy động gần hai nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân sự, công an, dân quân tự vệ, dự bị động viên trực tiếp tham gia và phục vụ diễn tập. Kết thúc diễn tập, Tỉnh chú trọng công tác rút kinh nghiệm, làm cơ sở chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương, lực lượng vũ trang tiếp tục quan tâm, đầu tư nguồn ngân sách thích đáng phục vụ nhiệm vụ xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ nói chung, diễn tập nói riêng.

Nhận thức đúng, lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết, công tác chuẩn bị chu đáo, đề cao trách nhiệm của mỗi thành viên, vận hành Cơ chế nhịp nhàng, hiệu quả,... là điều kiện cơ bản để Ninh Bình hoàn thành tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018. Đây là kinh nghiệm quý để thời gian tới, Ninh Bình tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ Tỉnh vững chắc, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để Tỉnh không ngừng phát triển, phấn đấu thực hiện mục tiêu: Đảng vững, dân yên, tỉnh giàu, quân mạnh.

ĐINH VĂN ĐIẾN, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh
______________

1 - Diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018, Tỉnh chuẩn bị hơn 600 văn kiện các loại.

2 - Tính riêng năm 2018, Tỉnh đã sửa chữa, đào đắp gần 3.500m3 đất đá làm công sự, trận địa, đường cơ động; xây dựng 48m2 sa bàn có thiết bị điện, gần 1.000m2 nhà bạt, bảo đảm 20.000m2 lưới ngụy trang, v.v.

Ý kiến bạn đọc (0)