QPTD -Thứ Năm, 15/10/2020, 07:00 (GMT+7)
Những trọng tâm xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 5 vững mạnh toàn diện

Phát huy truyền thống “Tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, mưu trí sáng tạo, chiến đấu kiên cường, chiến thắng vẻ vang”, lực lượng vũ trang Quân khu 5 tập trung xây dựng vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, để tổ chức lại chiến trường phù hợp với sự phát triển của nhiệm vụ cách mạng, ngày 16/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh tổ chức, kiện toàn, thành lập các chiến khu, trong đó có Chiến khu 5 và Chiến khu 6 (nay là Quân khu 5). 75 năm qua, lực lượng vũ trang Quân khu, tiền thân là các đội du kích, tự vệ vũ trang1 với lực lượng nhỏ, vũ khí trang bị thô sơ, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương hết lòng thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, vượt qua mọi khó khăn, chiến đấu kiên cường, dũng cảm, góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Đồng thời, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội, chỗ dựa tin cậy, vững chắc của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn Quân khu. Ghi nhận những đóng góp của lực lượng vũ trang Quân khu 5, Nhà nước tặng thưởng 02 Huân chương Sao vàng, 12 Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng cao quý khác; 392 cá nhân và 898 tập thể được tuyên dương danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”; Nhà nước Campuchia tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương cao quý.

Hiện nay, trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhất là sự chống phá của các thế lực thù địch, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, nhất là địa bàn Tây Nguyên; tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, v.v. Để hoàn thành nhiệm vụ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Nhân tố quyết định trong xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện là kiên định và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của các cấp ủy Đảng đối với lực lượng vũ trang Quân khu; gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược, Quân khu tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, trọng tâm là xây dựng khu vực phòng thủ các tỉnh, huyện vững chắc; gắn xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân. Đẩy mạnh xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; trong đó, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Quân khu đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Thường xuyên củng cố, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đúng nguyên tắc, đủ tiêu chí. Tích cực đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, phát huy tốt dân chủ, trí tuệ tập thể, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng. Đồng thời, phát hiện, khắc phục kịp thời những bất cập, yếu kém và dự báo đúng xu thế phát triển của tình hình để xây dựng nghị quyết, chủ trương lãnh đạo sát thực, khả thi, hiệu quả. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đúng quan điểm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm” gắn với đề cao tính tiền phong gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chỉ huy đơn vị.

Tham gia cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai

Đẩy mạnh các giải pháp gắn xây dựng cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì là một nội dung được Thường vụ, Đảng ủy Quân khu coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt. Quân khu chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, năng lực trí tuệ, kỹ năng lãnh đạo, bản lĩnh và sự mẫn cảm về chính trị cho đội ngũ cấp ủy viên các cấp. Đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp lãnh đạo, lề lối, tác phong công tác của cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ bí thư, cấp ủy viên, cán bộ chủ trì các cấp. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, đạo đức tốt, có năng lực, trí tuệ và hoạt động thực tiễn; có sức khỏe, độ tuổi phù hợp; có số lượng và cơ cấu hợp lý, đồng bộ, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững chắc giữa các thế hệ. Thực hiện tốt việc nhận xét, đánh giá, quy hoạch, sử dụng đội ngũ cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp, gắn với đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, tạo điều kiện cho cán bộ được thử thách qua các cương vị, vừa nâng cao chất lượng, vừa phát hiện, bồi dưỡng cán bộ có năng lực tốt để đưa vào quy hoạch phát triển lâu dài. Tăng cường công tác quản lý; ngăn chặn, xử lý kiên quyết những cán bộ, đảng viên quan liêu, tham nhũng, lãng phí, vi phạm tư cách đảng viên, giữ nghiêm kỷ luật Đảng, kỷ luật Quân đội.

Tích cực đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Các cấp thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng, dư luận nhằm tạo đồng thuận cao về nhận thức và hành động. Thực hiện tốt Quy chế Dân chủ cơ sở, giải quyết kịp thời, thấu đáo mọi kiến nghị và những vấn đề nảy sinh trong tập thể quân nhân, người lao động. Thường vụ Đảng ủy Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, kiên quyết, kiên trì, hiệu quả các nhóm giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị số 87-CT/TW, ngày 08/7/2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nghiêm túc, tự giác, có kế hoạch, biện pháp phù hợp để khắc phục, sửa chữa khuyết điểm. Tích cực đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, cơ hội, thực dụng, “bệnh trì trệ”, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, giữ vững trận địa chính trị, tư tưởng, vai trò lãnh đạo của Đảng trong mọi tình huống.

Tiếp tục củng cố, ổn định tổ chức biên chế Quân khu theo đúng quy định, bảo đảm tinh, gọn, mạnh; không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ đội thường trực, dân quân tự vệ và dự bị động viên. Quân khu tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các kết luận, nghị quyết, đề án, kế hoạch của Quân ủy Trung  ương, Bộ Quốc phòng về điều chỉnh tổ chức, biên chế theo hướng phân cấp mạnh công tác bảo đảm cho cấp dưới, tăng sức mạnh chiến đấu ở cơ sở, tập trung vào khối cơ quan, các đơn vị phục vụ, bảo đảm, giảm đầu mối trung gian. Giải quyết hài hòa quân số dôi dư biên chế ở các đơn vị theo đúng quy định. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu, phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm: “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với yêu cầu nhiệm vụ, thực tế chiến đấu, gắn với địa bàn hoạt động của từng đơn vị. Tập trung huấn luyện cho bộ đội không chỉ giỏi tác chiến bằng vũ khí, trang bị có trong biên chế mà còn thuần thục khi được tăng cường binh khí kỹ thuật và tác chiến hiệp đồng quân binh chủng. Bên cạnh đó, Quân khu đẩy mạnh xây dựng lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”, có số lượng hợp lý, quy mô tổ chức phù hợp với từng loại hình cơ sở. Tập trung củng cố dân quân cơ động cấp huyện, xã; dân quân tự vệ nòng cốt, dân quân thường trực ở các xã, phường trọng điểm về quốc phòng, an ninh. Tiếp tục thực hiện chủ trương xây dựng dân quân tự vệ trong các loại hình doanh nghiệp, khu kinh tế; rút kinh nghiệm xây dựng dân quân tự vệ biển, tự vệ doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để từng bước nhân rộng theo lộ trình phù hợp. Chăm lo bảo đảm chế độ, chính sách, xây dựng nhà làm việc, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng để ban chỉ huy quân sự cấp xã và lực lượng dân quân tự vệ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chú trọng xây dựng lực lượng dự bị động viên đủ số lượng, quản lý chặt chẽ, giáo dục, huấn luyện tốt, trở thành lực lượng chiến đấu hùng hậu của khu vực phòng thủ. Trong đó, Quân khu ưu tiên đầu tư xây dựng, huấn luyện, bảo đảm cho lực lượng dự bị động viên cấp huyện, tỉnh, nhất là biên giới, ven biển và các thành phố lớn. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên rà soát, bổ sung hoàn chỉnh hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu, kế hoạch phòng, chống bão lụt, tìm kiếm, cứu nạn, cháy nổ, cháy rừng, dịch bệnh. Tăng cường tổ chức huấn luyện, diễn tập theo phương án, nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, khả năng cơ động, ứng phó linh hoạt, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống. Đồng thời, tăng cường phối hợp, theo dõi, nắm chắc tình hình, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hiệu quả. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, gắn xây dựng đơn vị an toàn với địa bàn an toàn. Cơ quan quân sự các cấp làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác quốc phòng, quân sự, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, xã hội địa phương vững mạnh. Chủ động chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, biên phòng kịp thời nắm chắc tình hình, xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ, để các thế lực thù địch tạo cớ kích động gây rối, bạo loạn, can thiệp.

Phát huy tinh thần “độc lập, tự chủ, tự lực tự cường, chủ động, sáng tạo”, Quân khu thực hiện có hiệu quả các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật, bảo đảm kịp thời, đầy đủ cho nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất trong mọi tình huống. Thường xuyên chăm lo xây dựng cơ quan, đơn vị có môi trường văn hóa lành mạnh, nếp sống văn minh, chính quy, sẵn sàng chiến đấu cao.

75 năm - một chặng đường với biết bao thách thức, khó khăn nhưng đầy vinh quang và tự hào, đó là động lực tạo sức bật đột phá để lực lượng vũ trang Quân khu 5 không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trung tướng TRỊNH ĐÌNH THẠCH, Chính ủy Quân khu
___________________

1 - Đội du kích Ba Tơ (Quảng Ngãi), Đội du kích Vũ Hùng (Quảng Nam), Tự vệ công nhân Xí nghiệp dệt Đờ-li-nhông, Tự vệ Hỏa xa Diêu Trì (Bình Định), Tự vệ Nhà máy Đồng Bò, Tự vệ thị xã Tuy Hòa (Phú Yên), Tự vệ công nhân Hòn Khói (Khánh Hòa), Đội du kích Dư Khánh, Đội tự vệ chiến đấu Vĩnh Hy, Đội danh dự Tháp Chàm và Vạn Phước (Ninh Thuận), Đội tự vệ chiến đấu của công nhân đồn điền Ca da (Đắk Lắk), v.v.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội
Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác phụ nữ, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quan trọng này trong Quân đội.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:36 - 16/04/2021

EUR26,775.7828,174.59

GBP30,993.7832,288.33

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:16 - 16/04/2021

HCMSJC55.08055.450
Hà NộiSJC55.08055.470
Đà NẵngSJC55.08055.470