QPTD -Thứ Hai, 13/09/2021, 08:59 (GMT+7)
Nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật Quân khí đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

Công tác kỹ thuật Quân khí là tập hợp các hoạt động “nuôi sống” vũ khí, góp phần quan trọng nâng cao khả năng chiến đấu của bộ đội và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang. Vì thế, công tác này cần được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, bảo đảm tốt vũ khí cho toàn quân.

Trước yêu cầu cấp thiết về vũ khí, trang bị, chuẩn bị cho quân, dân cả nước bước sang giai đoạn chiến đấu mới trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, ngày 16/9/1951, Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật được thành lập. Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của Cục luôn tận tâm, tận lực, chủ động, sáng tạo và quyết tâm sản xuất, sửa chữa, cung cấp, thu hồi, dự trữ vũ khí, đạn dược, nâng cao sức mạnh chiến đấu cho Quân đội nói riêng, lực lượng vũ trang nói chung, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng Quân đội và bảo vệ Tổ quốc, xây đắp nên truyền thống “Tận tụy, dũng cảm, giữ gìn súng đạn, phục vụ đánh thắng”.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội từng bước hiện đại, Cục Quân khí đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Tổng cục Kỹ thuật triển khai: Quy hoạch hệ thống kho tàng vũ khí, trang bị kỹ thuật toàn quân; Quy hoạch hệ thống cơ sở sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật toàn quân đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Quy hoạch vũ khí, trang bị lục quân đến năm 2025 và các năm tiếp theo; kế hoạch mua sắm, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, khí tài; xây dựng ngành Quân khí tinh, gọn, mạnh, v.v. Đồng thời, hướng dẫn, chỉ đạo Ngành đẩy mạnh huấn luyện, ứng dụng khoa học - công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; xây dựng tiềm lực, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật quân khí; tham gia cấp phát, thu hồi, thanh lý, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, trang bị; chủ động tạo nguồn, mua sắm vật tư và tổ chức bảo đảm kỹ thuật quân khí kịp thời cho huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nhất là hoàn thành cấp đổi, đồng bộ vũ khí cho các sư đoàn bộ binh đủ quân, đơn vị đủ quân của các tỉnh biên giới; củng cố kho tàng, quản lý, khai thác vũ khí, đạn dược tốt, bền, tiết kiệm, an toàn,... góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang.

Thủ trưởng Cục Quân khí kiểm tra công tác bảo dưỡng đạn pháo tại Kho K812

Những năm tới, tình hình khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là hoạt động tranh chấp chủ quyền biển, đảo; Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động sâu sắc tới kỹ thuật quân sự làm thay đổi mạnh mẽ về biên chế vũ khí, trang bị trong quân đội các nước. Mặc dù kinh tế nước ta có bước phát triển, nhưng về cơ bản ngân sách bảo đảm chưa tương xứng; vật tư kỹ thuật khan hiếm; chất lượng vũ khí ngày càng xuống cấp; số mới, hiện đại ít được bổ sung; cường độ, yêu cầu huấn luyện, diễn tập cao làm tăng nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ, cải tiến, hiện đại hóa; trang bị, phương tiện bảo đảm kỹ thuật của Ngành có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra,... đòi hỏi công tác kỹ thuật quân khí phải có bước phát triển, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trước hết, Ngành nâng cao năng lực tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo và quản lý công tác kỹ thuật quân khí. Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Kết luận số 763-KL/QUTW, ngày 19/12/2012 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới và bám sát phương hướng nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Cục tập trung nghiên cứu, tham mưu cho Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng xây dựng, hoàn thiện tổ chức Ngành theo hướng “tinh, gọn, thống nhất”; đẩy mạnh đổi mới, hoàn thiện phương thức, cơ chế bảo đảm kỹ thuật cho súng pháo, khí tài, đạn dược hiện có; thực hiện các đề án: KA-10, 324-KT; đề xuất xây dựng và lập dự án bảo đảm an toàn trong quy hoạch theo Đề án KA-10; mua sắm, sản xuất, cải tiến, hiện đại hóa một số vũ khí, khí tài, đạn dược đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, dự trữ quốc gia, quốc phòng cả trước mắt và lâu dài. Tích cực tham gia bảo đảm trang bị đúng, đủ, kịp thời cho các lực lượng; ưu tiên các sư đoàn đủ quân, đơn vị pháo phòng không, pháo mặt đất, đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu ở biên giới, hải đảo; hoán cải súng AK cấp 5; thanh, xử lý trang bị, nhất là đạn dược cấp 5 bảo đảm an toàn. Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, đơn vị, cơ sở quân khí các cấp tích cực tham mưu cho cấp ủy, người chỉ huy lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác kỹ thuật quân khí. Trong đó, tập trung bảo đảm kỹ thuật quân khí thường xuyên theo cơ chế quản lý ngân sách mới; kiểm kê, kiểm tra kỹ thuật, đánh giá chất lượng trang bị quân khí và đề xuất nhu cầu, kế hoạch hoạt động hằng năm.

Cùng với đó, Ngành chủ động thực hiện tốt công tác quản lý, duy trì chế độ, nền nếp bảo đảm kỹ thuật; thực hiện nghiêm quy hoạch, cất giữ, sắp xếp súng pháo, khí tài, đạn dược theo quy định; phát hiện, xử lý kịp thời các lô thuốc phóng biến chất nguy hiểm; ứng dụng công nghệ phòng cháy, chữa cháy mới,… bảo đảm an toàn kho, trang bị quân khí theo Chỉ thị số 96/CT-BQP của Bộ Quốc phòng. Bổ sung, hoàn thiện điều lệ công tác Ngành, văn bản thực hiện chính quy công tác kỹ thuật quân khí, hoàn thiện cơ chế bảo đảm kỹ thuật phù hợp với chương trình hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật và cơ chế bảo đảm kỹ thuật mới của Quân đội; rà soát, điều chỉnh, ban hành bổ sung các định mức bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, các tài liệu khai thác, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy chuẩn quốc gia trong lĩnh vực quân sự,... đáp ứng yêu cầu bảo đảm kỹ thuật cho trang bị quân khí mới. Cơ quan quân khí các cấp thường xuyên kiểm tra chấn chỉnh, duy trì nền nếp, chế độ: xây dựng kế hoạch, đăng ký, thống kê, bảo quản, bảo dưỡng theo quy định; nắm chắc thực trạng số lượng, chất lượng, đồng bộ vũ khí, trang thiết bị bảo đảm kỹ thuật quân khí và đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật,… hạn chế hư hỏng, mất mát do lỗi của người sử dụng.

Ngành đẩy mạnh bảo đảm kỹ thuật quân khí phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu theo tiến trình hiện đại hóa Quân đội; ưu tiên vũ khí có hàm lượng công nghệ cao, tích hợp lớn, vũ khí đặc chủng, sau cải tiến để từng bước rút kinh nghiệm, hoàn thiện quy trình, quá trình. Đồng thời, thực hiện tốt chương trình sửa chữa, đồng bộ vũ khí, trang bị cho các đơn vị đủ quân làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nhất là ở biên giới, biển, đảo. Tổ chức bảo đảm kỹ thuật quân khí thường xuyên cơ bản, vững chắc, có trọng tâm, trọng điểm; 100% nhu cầu bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa súng pháo, khí tài, đạn dược được thực hiện theo chu kỳ; tăng cường sửa chữa vũ khí cấp 3, cấp 4 nâng cao hệ số kỹ thuật (Kt), duy trì nhóm trang bị sẵn sàng chiến đấu có Kt = 1. Để chủ động trong bảo đảm, Cục tiếp tục mở rộng mô hình sửa chữa vũ khí cơ động điểm cấp chiến dịch; đẩy mạnh nghiên cứu, đặt hàng sản xuất vật tư, phụ tùng, chi tiết thay thế, nhất là đồng bộ vũ khí; phấn đấu sản xuất được vật tư thông dụng, phần lớn vật tư chuyên dụng của Ngành. Đồng thời, đổi mới mặt bằng công nghệ, bổ sung, hiện đại hóa trang thiết bị trạm, xưởng các cấp, ưu tiên cấp chiến thuật; ứng dụng công nghệ mới vào niêm cất, bảo quản vũ khí, khí tài phù hợp khí hậu Việt Nam. Xây dựng, hoàn thiện tiêu chuẩn, bổ sung trang thiết bị để mở rộng năng lực thí nghiệm, kiểm định vũ khí, khí tài, đạn dược theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 bảo đảm đánh giá tốt chất lượng thuốc phóng, thuốc nổ, ngòi nổ của đạn đặc chủng, đạn thế hệ mới. Nâng cấp, cải tạo nhà che vũ khí, khí tài, đạn dược; ưu tiên hệ thống kho chiến lược và các dự án mới theo Đề án KA-10, v.v.

Đột phá nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo cán bộ, nhân viên kỹ thuật quân khí. Quán triệt, thực hiện Kết luận số 60-KL/QUTW, ngày 18/01/2019 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện, Ngành chú trọng huấn luyện nâng cao trình độ cho cán bộ, nhân viên kỹ thuật về: quản lý, khai thác, làm chủ vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật, nhất là các loại mới, hiện đại; bảo đảm an toàn; thực hiện nhiệm vụ theo chức danh; hành động chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, bảo đảm cho bộ đội thành thạo hoạt động bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, khí tài, trang bị trong biên chế. Duy trì nghiêm nền nếp huấn luyện, tập huấn kỹ thuật hằng năm; chú trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, thợ kỹ thuật giỏi các cấp làm nòng cốt trong bảo đảm kỹ thuật quân khí, nhất là cho các loại vũ khí, khí tài thế hệ mới, hiện đại. Trong đó, tập trung bồi dưỡng tại chỗ cho cán bộ nắm chắc nghiệp vụ chỉ huy, quản lý hoạt động Ngành, hành động chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu; nhân viên kỹ thuật quân khí nắm chắc quy trình, quá trình khai thác, quy trình công nghệ bảo dưỡng, sửa chữa các loại vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật; đủ trình độ gia công cơ khí để sản xuất các chi tiết đơn giản và khai thác hiệu quả bộ xe công trình sửa chữa; nắm chắc nghiệp vụ quản lý; hướng dẫn được phân đội bảo quản, bảo dưỡng trang bị quân khí được giao. Tăng cường đầu tư đổi mới biên soạn, phát hành tài liệu giảng dạy, huấn luyện đảm bảo sát với nhiệm vụ của từng lực lượng, đối tượng, địa bàn và phương án chiến đấu. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong huấn luyện bằng các loại phim, giáo án điện tử, phần mềm mô phỏng. Tập huấn, chuyển giao phần mềm quản lý đạn dược mới cho các đơn vị toàn quân. Đổi mới căn bản về hội thi, hội thao, kiểm tra, phúc tra huấn luyện các cấp, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần thúc đẩy tinh thần tự học tập, nghiên cứu. Qua đó, nâng cao số lượng đội ngũ thợ giỏi tầm khu vực; tiến tới tổ chức luyện tập và tham gia hội thao quân sự “Thợ quân khí giỏi” quốc tế và phục vụ Army games 2021 đạt kết quả tốt.

Cùng với các nội dung trên, Ngành tiếp tục xây dựng các mẫu vũ khí tự chế, quy trình công nghệ sản xuất vật tư, phụ tùng và hoàn thiện phương án phối hợp sản xuất, sửa chữa với các doanh nghiệp cơ khí theo vùng, sẵn sàng cho động viên khi có tình huống. Triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ bảo đảm kỹ thuật quân khí và cải thiện môi trường làm việc cho người lao động. Đề xuất phương án bao gói vũ khí trên tàu, trên đảo; thiết kế mẫu lán che súng, pháo trực phòng không. Duy trì đầy đủ thông tin kỹ thuật quân khí đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo đảm an toàn. Triển khai sâu rộng, có hiệu quả Cuộc vận động 50 gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và phong trào Thi đua Quyết thắng, tạo động lực xây dựng Cục Quân khí và Ngành vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng HOÀNG ĐẠO NHẬT YÊN, Cục trưởng Cục Quân khí

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống anh hùng, Thủ đô Hà Nội tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc
Phát huy truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, quân, dân Hà Nội đã và đang tập trung xây dựng Thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ an toàn địa bàn, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 08:57 - 25/10/2021

EUR25,834.0427,258.10

GBP30,546.0631,822.29

USD22,625.0022,855.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:39 - 25/10/2021

HCMSJC57.55058.250
Hà NộiSJC57.55058.270
Đà NẵngSJC57.55058.270