QPTD -Thứ Năm, 19/09/2019, 14:44 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang Thủ đô gắn phong trào Thi đua Quyết thắng với phong trào Thi đua yêu nước

Nhận thức rõ ý nghĩa của thi đua, những năm qua, lực lượng vũ trang Thủ đô luôn thực hiện tốt việc gắn phong trào Thi đua Quyết thắng với phong trào Thi đua yêu nước của Thủ đô bằng nhiều hình thức, biện pháp sáng tạo, thiết thực. Qua đó, khơi dậy lòng yêu nước, tạo động lực giúp cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Thủ đô Hà Nội hòa bình - văn hiến - hiện đại.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Thi đua yêu nước và quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Thành ủy Hà Nội về công tác thi đua, khen thưởng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp, kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với thi đua đột kích, gắn phong trào Thi đua Quyết thắng với phong trào Thi đua yêu nước và các chương trình hành động của Thành ủy Hà Nội. Việc gắn kết được các cấp quán triệt và cụ thể hóa thành những chủ đề, nội dung, chỉ tiêu thi đua sát với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị. Tiêu biểu như các phong trào: “Thực hiện nền nếp chính quy, xây dựng nét đẹp văn hóa người chiến sĩ Thủ đô”, “Xây dựng xã, phường cơ sở an toàn sẵn sàng chiến đấu cao”, “Bộ đội và dân quân tự vệ Thủ đô chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”,… và cuộc vận động xây dựng nếp sống mới, trật tự, văn minh đô thị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nơi công cộng, trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội. Trong tổ chức thực hiện, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và cơ quan chính trị đã phát huy tốt vai trò, chức năng trong tham mưu, hướng dẫn và duy trì nền nếp, chế độ kiểm tra, đánh giá; định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; thực hiện tốt công tác khen thưởng, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt.

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển làm việc với Ban Chỉ huy Quân sự
huyện Thạch Thất

Nhờ đó, phong trào thi đua của lực lượng vũ trang Thủ đô được các cơ quan, đơn vị hưởng ứng sôi nổi, với nhiều hình thức phong phú, sinh động, phát triển cả diện rộng, chiều sâu và có sức lan tỏa lớn, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nội dung, chương trình huấn luyện hằng năm; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng cao; đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt luôn mẫu mực trong thực hiện các cuộc vận động và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Kiên quyết đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.

Việc gắn phong trào Thi đua Quyết thắng với phong trào Thi đua yêu nước đã cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các địa phương; củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng đi vào chiều sâu vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi để Hà Nội phát triển nhanh, bền vững. Trong 05 năm (2014 - 2019), các cơ quan, đơn vị đã tổ chức 26 đợt huấn luyện giã ngoại kết hợp làm công tác dân vận với nhiều hoạt động thiết thực1; huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, hàng trăm lượt phương tiện, không quản ngại vất vả, hiểm nguy, dầm mình trong mưa lũ, giông bão, chiến đấu với giặc lửa, giặc thủy, cứu hộ, cứu nạn, giảm thiểu thiệt hại tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân, để lại ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, nét đẹp “Người chiến sĩ Thủ đô”, được Đảng bộ, chính quyền Thành phố và nhân dân Thủ đô đánh giá cao2.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo gắn phong trào Thi đua Quyết thắng với phong trào Thi đua yêu nước bằng nhiều hình thức, biện pháp hiệu quả.

Trước hết, tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp về sự cần thiết phải đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với phong trào Thi đua yêu nước của địa phương; coi đây là một giải pháp quan trọng, tạo động lực thúc đẩy sự nhiệt tình, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. Nội dung giáo dục toàn diện, song tập trung làm cho mọi người, mọi tổ chức thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chỉ thị, nghị quyết, thông tư, hướng dẫn của cấp trên về công tác thi đua - khen thưởng; trọng tâm là Chỉ thị 34-CT/TW, ngày 07-4-2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Chỉ thị 507-CT/QUTW, ngày 28-7-2014 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Trên cơ sở thống nhất về nhận thức, từng cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua đạt hiệu quả; cán bộ, chiến sĩ có động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, với tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau vì lợi ích chung của đơn vị; kiên quyết đấu tranh với tư tưởng ganh đua và những biểu hiện thiếu trung thực trong thi đua.

Hai là, lựa chọn nội dung, đổi mới hình thức, biện pháp gắn phong trào Thi đua Quyết thắng với phong trào Thi đua yêu nước phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở nội dung, chỉ tiêu của phong trào Thi đua Quyết thắng và các cuộc vận động, phong trào Thi đua yêu nước của Thủ đô, các đơn vị xác định nội dung, có hình thức, biện pháp gắn kết cụ thể, với mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng; xác định rõ kết quả đạt được trong từng thời gian, tránh chung chung, hình thức; đồng thời, có sự chuẩn bị chu đáo về lực lượng, phương tiện, điều kiện bảo đảm, nhằm thực hiện dứt điểm từng chỉ tiêu, nhiệm vụ. Tập trung đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng hướng vào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Kết hợp chặt chẽ phong trào Thi đua Quyết thắng với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục cụ thể hóa các chương trình, phong trào, cuộc vận động của Thủ đô Hà Nội vào các phong trào của từng cơ quan, đơn vị, tạo sự hưởng ứng của mọi cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng địa bàn đóng quân an toàn, vững mạnh, xây dựng Thủ đô văn minh, giàu đẹp.

Ba là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp là yếu tố quyết định đến chất lượng và hiệu quả phong trào thi đua. Căn cứ vào chỉ thị, kế hoạch thi đua của trên và đặc điểm nhiệm vụ của đơn vị, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh định ra chủ trương, nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua phù hợp, coi trọng lãnh đạo phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, tổ chức quần chúng, lực lượng trong hoạt động thi đua. Nghị quyết thường kỳ của các cấp ủy có nội dung lãnh đạo phong trào thi đua và coi đó là một nhiệm vụ trọng tâm, chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ; đề cao trách nhiệm của cán bộ chủ trì trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đôn đốc, duy trì phong trào thi đua phát triển liên tục, rộng khắp. Đồng thời, nêu cao tinh thần gương mẫu trong thực hiện để cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền tích cực hưởng ứng, tham gia. Phát huy vai trò của cơ quan chính trị, hội đồng (ban, tổ) thi đua các cấp trong tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện; duy trì tốt chế độ kiểm tra, chấm điểm, giúp cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy kịp thời rút kinh nghiệm, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong hoạt động thi đua, bảo đảm việc gắn kết phong trào Thi đua Quyết thắng với phong trào Thi đua yêu nước của địa phương đúng hướng, thiết thực, hiệu quả.

Bốn là, thường xuyên tiến hành tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Thời gian tới, các cơ quan, đơn vị cần sâu sát phong trào, tìm hiểu kỹ kinh nghiệm và thành tích của từng tập thể, cá nhân, nhất là các đơn vị thực hiện nhiệm vụ khó khăn, phức tạp để phát hiện, có biện pháp bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Nội dung bồi dưỡng toàn diện trên tất cả các mặt, song chú trọng bồi dưỡng về phẩm chất, năng lực, động cơ thi đua đúng đắn, ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau; kiên quyết khắc phục tư tưởng thỏa mãn, dừng lại, tự cao tự đại, công thần địa vị. Đồng thời, kết hợp giữa giao nhiệm vụ với động viên, khích lệ, đặt ra yêu cầu cao để họ phấn đấu rèn luyện, tránh hiện tượng áp đặt, chủ quan, cố tạo ra điển hình, hoặc khắt khe, đề cao quá mức dẫn tới phản tác dụng. Định kỳ sơ kết, tổng kết, làm tốt công tác khen thưởng; thông qua nhiều hình thức phổ biến kinh nghiệm bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến để mọi người, mọi tập thể học tập, noi theo.

Với niềm vinh dự, tự hào và trọng trách lớn lao là người cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo gắn phong trào Thi đua Quyết thắng với phong trào Thi đua yêu nước của địa phương. Qua đó, động viên cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc và xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Thiếu tướng NGUYỄN TRỌNG TRIỂN, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội
___________

1 - Tổng số có 21.778 ngày công lao động giúp địa phương xây dựng các công trình dân sinh, nạo vét 77,8km kênh mương; làm và tu sửa 68,5km đường giao thông; tu sửa, viếng nghĩa trang liệt sĩ, tặng quà các đối tượng chính sách với số tiền trên 961,2 triệu đồng, v.v.

2 - Huy động 67.004 lượt người và 4.003 lượt phương tiện tham gia khắc phục hậu quả 1.321 vụ thiên tai, cháy nổ, hỏa hoạn, cháy rừng, sập đổ công trình, tìm kiếm cứu nạn, sự cố môi trường,... trên địa bàn Thủ đô.

Ý kiến bạn đọc (0)

Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội
Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác phụ nữ, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quan trọng này trong Quân đội.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 14:47 - 17/05/2021

EUR27,116.3228,532.95

GBP31,681.0833,004.38

USD22,910.0023,140.00

Giá vàng

Cập nhật : 10:58 - 17/05/2021

HCMSJC56.05056.400
Hà NộiSJC56.05056.420
Đà NẵngSJC56.05056.420