QPTD -Chủ Nhật, 07/07/2019, 20:42 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang Sóc Trăng phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, lực lượng vũ trang tỉnh Sóc Trăng luôn phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để Tỉnh phát triển kinh tế nhanh, bền vững.

Tỉnh Sóc Trăng nằm ở trung tâm đồng bằng sông Cửu Long, có vị trí quan trọng trong thế trận phòng thủ của Quân khu 9. Nhiều năm qua, Tỉnh luôn là điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh. Các tiêu chí về môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 của Tỉnh ước đạt 7,2%; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa từng bước được nâng cao; an sinh xã hội được cải thiện. Tuy nhiên, trình độ dân trí ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế; an ninh tuy được giữ vững, nhưng còn tiềm ẩn nhân tố có thể gây mất ổn định, nhất là hoạt động của một số tổ chức tôn giáo trái pháp luật. Lợi dụng tình hình đó, các thế lực thù địch thường xuyên chống phá bằng nhiều thủ đoạn thâm độc. Vì vậy, xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng vững mạnh vừa là yêu cầu quan trọng trước mắt, vừa là vấn đề cơ bản, lâu dài.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết, chỉ thị của trên về công tác quốc phòng, quân sự, Đảng ủy Quân sự và Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương sát với thực tiễn và yêu cầu, nhiệm vụ. Hằng năm, cơ quan quân sự các cấp làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành nghị quyết, chỉ thị thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự với mục tiêu, chủ trương, bước đi cụ thể trong xây dựng lực lượng, thế trận và tiềm lực quốc phòng, quân sự; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh. Chú trọng hoàn thiện cơ chế, quy chế, cụ thể hóa các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, dân quân tự vệ, nghĩa vụ quân sự,… phù hợp với thực tiễn của Tỉnh. Thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ trì phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, nhất là với Bộ đội Biên phòng, Công an trong nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình để tham mưu cho Tỉnh hoạch định chủ trương, đối sách xử lý các vấn đề về quốc phòng, an ninh, bảo vệ địa bàn, chủ quyền an ninh trên biển, không để bị động, bất ngờ. Bên cạnh đó, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, thẩm định về mặt quốc phòng, an ninh và phê duyệt các dự án kinh tế - xã hội trên địa bàn (các khu công nghiệp, hệ thống giao thông, bư­u chính - viễn thông, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng cơ bản, du lịch sinh thái ven biển,…). Đồng thời, tham gia giám sát, theo dõi tiến độ triển khai thực hiện các dự án để kịp thời đề xuất, kiến nghị những nội dung bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu quốc phòng, an ninh, bảo đảm có thể chuyển các hoạt động của địa phương từ thời bình sang thời chiến và sẵn sàng động viên phục vụ nhiệm vụ hoạt động tác chiến của khu vực phòng thủ. Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân Tỉnh thẩm định Dự án Khu Du lịch sinh thái thương mại, dịch vụ Wonderlan trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu và dự án Điện gió tại các huyện Cù Lao Dung, Trần Đề và thị xã Vĩnh Châu; quy hoạch hệ thống cảng, bến, luồng, tuyến đường thủy nội địa đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, hành khách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng.

Tiềm lực quân sự là cốt lõi, có ý nghĩa trực tiếp, quyết định chất lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Nhận thức rõ điều đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang Tỉnh vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. Theo đó, các cơ quan, đơn vị tiến hành kiện toàn tổ chức biên chế, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”; trong đó, ưu tiên bảo đảm quân số cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, trên tuyến biên giới biển, địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh. Tập trung xây dựng lực lượng thường trực theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; đẩy mạnh đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp huấn luyện, bổ sung những nội dung mới, phù hợp với đặc thù của tỉnh biên giới biển, đồng bằng sông nước; chú trọng nâng cao chất lượng luyện tập, diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ, chiến đấu phòng thủ, xã, phường, thị trấn và phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời, coi trọng xây dựng cơ quan quân sự các cấp vững mạnh toàn diện; đổi mới nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là tác phong công tác, đẩy mạnh cải cách hành chính. Đối với lực lượng dân quân tự vệ, Tỉnh thực hiện xây dựng theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, có cơ cấu, thành phần hợp lý, phù hợp với đặc điểm địa bàn, theo đúng Đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo. Đến nay, 100% các xã có đảng ủy đã thành lập được chi bộ quân sự; trong đó, (100% chi bộ quân sự có cấp ủy). Năm 2019, lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,45% so với tổng dân số; trong đó, có 21,2% là đảng viên. Đối với lực lượng dự bị động viên, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác phúc tra, rà soát, nắm chắc tình hình biến động của quân nhân dự bị để quản lý và tổ chức huấn luyện; giữ vững ổn định nguồn động viên trước mắt, lâu dài. Hiện nay, theo chỉ tiêu được giao, Tỉnh đã phối hợp với các đơn vị nhận nguồn sắp xếp quân số đạt 99,88%, bảo đảm sẵn sàng động viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống, được Bộ Quốc phòng, Quân khu đánh giá cao.

Trên cơ sở tổ chức, xây dựng lực lượng theo quy định, các đơn vị thường xuyên duy trì nghiêm túc chế độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đặc biệt, trong nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ, cơ quan quân sự các cấp luôn thể hiện rõ vai trò nòng cốt, thông qua việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các lực lượng tham gia diễn tập. Năm 2018, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, thành phố Sóc Trăng, thị xã Vĩnh Châu; chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các huyện còn lại diễn tập chỉ huy - cơ quan 01 bên, 01 cấp và 100% xã (phường, thị trấn) diễn tập đạt kết quả tốt, góp phần nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Tỉnh.

Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã tham mưu để Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng “thế trận lòng dân”. Để làm được điều đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã phối hợp với Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn. Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã phát huy tốt vai trò cơ quan thường trực giúp Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh hoàn thiện quy chế hoạt động; tiến hành rà soát, phân loại đối tượng, xây dựng kế hoạch hoạt động từng năm, phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ. Ngoài số cán bộ được cử đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo chỉ tiêu trên giao, Tỉnh đã chủ động tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, đảng viên theo phân cấp. Năm 2018, Tỉnh tổ chức bồi dưỡng được 71 lớp, đạt 99,6% chỉ tiêu; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên, mở các lớp học kỳ Quân đội. Đồng thời, chỉ đạo Trường Quân sự Tỉnh và các địa phương đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng là chủ tàu, thuyền, chức sắc, chức việc tôn giáo và các đối tượng còn lại theo phân cấp. Trong quá trình thực hiện, Tỉnh chú trọng bồi dưỡng, trang bị những kiến thức cần thiết để cán bộ các cấp có đủ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự trong phạm vi được giao. Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền đẩy mạnh công tác dân vận, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ, phát triển đảng viên; tham gia xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”; giúp nhân dân phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, v.v. Năm 2018, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể tổ chức thành công “Tết Quân - Dân” tại các xã Ba Trinh, Trường Khánh với kinh phí trên 17 tỷ đồng; bàn giao 30 Nhà đồng đội và 4 căn Nhà tình nghĩa trị giá 1,4 tỷ đồng. Nhân dịp lễ, Tết, các cơ quan, đơn vị tổ chức thăm hỏi, tặng quà các nhà chùa và đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền hơn 5 tỷ đồng và tặng quà cho thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó hàng trăm triệu đồng. Lực lượng vũ trang Tỉnh còn phụng dưỡng suốt đời 65 Mẹ Việt Nam anh hùng. Thực hiện phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang Sóc Trăng chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, các cơ quan, đơn vị tổ chức hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận, giúp địa phương đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; lực lượng vũ trang Tỉnh đã ký kết với 19 xã, trong đó có 07 xã đạt chuẩn, các xã còn lại đạt từ 10 đến 18 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Những việc làm đó, đã góp phần củng cố quan hệ đoàn kết quân - dân, tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng “thế trận lòng dân”, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cho nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở địa phương.

Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, lực lượng vũ trang Sóc Trăng tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu để Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi để Tỉnh phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, cùng cả nước thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá TRẦN VĂN LÂU, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 24:20 - 23/01/2020

EUR24960.9826533.06

GBP29534.1430656.9

USD2307523245

Giá vàng

Cập nhật : 10:00 - 22/01/2020

HCMSJC43.30043.750
Hà NộiSJC43.30043.770
Đà NẵngSJC43.30043.770

Thời tiết