QPTD -Thứ Hai, 18/12/2017, 13:30 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang Quân khu 2 phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Ý thức sâu sắc chức năng, nhiệm vụ được giao và vị trí chiến lược của địa bàn, lực lượng vũ trang Quân khu 2 luôn đi đầu, làm nòng cốt, cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc Tây Bắc vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn phát biểu tại buổi làm việc với cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang huyện Hoàng Su Phì. (Ảnh: baohagiang.vn)

Quân khu 2 gồm 09 tỉnh Tây Bắc, là địa bàn miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, những năm qua, các địa phương trên địa bàn Quân khu đã có bước phát triển khá toàn diện. Tuy nhiên, kinh tế - xã hội còn khó khăn; cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, tỷ lệ hộ nghèo cao. Đây cũng là địa bàn thường xuyên xảy ra thiên tai, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; là trọng điểm các thế lực thù địch tập trung chống phá; tình hình an ninh chính trị tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định. Đáng chú ý là, hoạt động xâm nhập, móc nối xây dựng cơ sở ngầm, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, tập hợp lực lượng, âm mưu thành lập cái gọi là “Nhà nước Mông tự trị”; hoạt động tôn giáo trái pháp luật, di cư tự do và các loại tội phạm, tệ nạn xã hội,… diễn biến phức tạp. Những yếu tố đó vừa là khó khăn, thách thức, vừa đặt ra yêu cầu cao đối với lực lượng vũ trang Quân khu trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, lực lượng vũ trang Quân khu đã tập trung làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Quân khu luôn chủ động nghiên cứu, nắm, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những vấn đề chiến lược về quốc phòng, an ninh. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các lực lượng, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương. Trọng tâm là xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng các khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững chắc. Từ tham mưu của lực lượng vũ trang Quân khu, các địa phương đã xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, đề án về quốc phòng, an ninh; hiệu lực lãnh đạo của cấp ủy và công tác quản lý nhà nước về quốc phòng của chính quyền các cấp được nâng lên. Việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại ngày càng chặt chẽ; tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ, nhất là “thế trận lòng dân”, thế trận quân sự được củng cố, tăng cường. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Quân khu và các địa phương đã huy động đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây dựng các công trình chiến đấu, công trình phòng thủ trọng điểm, bước đầu hình thành thế trận liên hoàn giữa các cấp, đặc biệt là trên địa bàn trọng yếu, tuyến biên giới, sẵn sàng bảo đảm cho các tình huống quốc phòng, v.v.

Thực hiện chức năng được giao, lực lượng vũ trang Quân khu tổ chức quản lý chặt chẽ đất quốc phòng, công trình quốc phòng; triển khai thực hiện tốt dự án khu kinh tế - quốc phòng trên các địa bàn trọng điểm; tích cực rà phá bom mìn, vật cản phục vụ cho phân giới cắm mốc, phát triển kinh tế - xã hội, đưa dân ra thành lập các làng, bản định cư trên khu vực biên giới, v.v. Đồng thời, phối hợp thẩm định, tham mưu có chất lượng vào xây dựng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, đảm bảo kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Lực lượng vũ trang Quân khu, trực tiếp là cơ quan quân sự các địa phương đã thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực của các ban chỉ đạo (xây dựng khu vực phòng thủ, phòng không nhân dân), hội đồng (nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh) ở các cấp, giúp các hội đồng, ban chỉ đạo duy trì nền nếp hoạt động và đôn đốc việc thực hiện ở địa phương, cơ sở. Nổi bật là, Quân khu đã chủ động phối hợp, tham mưu, chỉ đạo tổ chức xây dựng toàn diện các thành phần thế trận khu vực phòng thủ; tổ chức thực hiện tốt Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, đưa công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh ở các địa phương đi vào chiều sâu1. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của toàn dân, nhất là cán bộ chủ trì trong hệ thống chính trị, học sinh, sinh viên, đồng bào dân tộc thiểu số, nhân dân ở khu vực biên giới đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Vai trò của lực lượng vũ trang Quân khu còn được khẳng định và thể hiện qua thực hiện chức năng “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”. Lực lượng vũ trang Quân khu thường xuyên nêu cao cảnh giác, tăng cường huấn luyện, luyện tập, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu; chủ động xây dựng, hoàn thiện các kế hoạch, quyết tâm tác chiến phòng thủ, kế hoạch phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn, v.v. Đồng thời, chủ trì phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng: Công an, Bộ đội Biên phòng,... tăng cường bám nắm tình hình, nhất là trên tuyến biên giới, địa bàn trọng điểm. Trên cơ sở đó, đề xuất chủ trương, đối sách, xây dựng và triển khai các phương án tác chiến, phương án phòng, chống bạo loạn, lật đổ, gây rối, khủng bố,... xử lý đúng đắn, kịp thời các tình huống về quốc phòng, an ninh, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, không để bị động, bất ngờ, góp phần quan trọng vào giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn. Trong điều kiện địa bàn rộng, trình độ dân trí không đều, lực lượng vũ trang Quân khu chủ động tham mưu, làm nòng cốt cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức tuyên truyền, thực hiện tốt Luật Quốc phòng, Luật Dân quân tự vệ, Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên. Với nỗ lực của các địa phương và cơ quan quân sự các cấp, lực lượng dự bị động viên trên địa bàn Quân khu được xây dựng có chất lượng ngày càng cao; sắp xếp vào các đơn vị đạt 97% biên chế; tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 76%, đáp ứng yêu cầu mở rộng lực lượng khi có tình huống. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng “vững mạnh, rộng khắp”, có cơ cấu, thành phần phù hợp với từng địa bàn, đạt 02% dân số; tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 24,7%. Quân khu đã kiện toàn đủ chức danh 100% ban chỉ huy quân sự cấp xã; thành lập 351 chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn; xây dựng và duy trì hoạt động của lực lượng dân quân thường trực ở một số xã trọng điểm biên giới. Lực lượng dân quân tự vệ các địa phương luôn hoạt động có hiệu quả, thực sự là nòng cốt trong thực hiện công tác quân sự, quốc phòng ở cơ sở, góp phần tích cực vào quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, v.v.

Phát huy vai trò “đội quân công tác”, lực lượng vũ trang Quân khu đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực bám địa bàn, bám cơ sở, nhất là các địa bàn trọng điểm, phức tạp về tôn giáo, dân tộc, vùng sâu, vùng xa, biên giới để tuyên truyền, vận động quần chúng; tham gia xây dựng hệ thống chính trị; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; giúp dân xóa đói giảm nghèo gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, v.v. Bằng các biện pháp đồng bộ, lực lượng vũ trang Quân khu đã thực hiện tốt việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; tuyên truyền vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, vận động quần chúng không nghe kẻ xấu xúi giục di cư tự do, không tham gia hoạt động tôn giáo trái pháp luật,... góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, giúp dân xóa đói giảm nghèo; đưa văn hóa, y tế về thôn, bản2, v.v. Đặc biệt, lực lượng vũ trang Quân khu đã thể hiện rõ vai trò xung kích, nòng cốt, là chỗ dựa tin cậy của chính quyền và nhân dân trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn. Trong 02 đợt mưa lũ lớn xảy ra trên địa bàn Tây Bắc vừa qua, lực lượng vũ trang Quân khu đã huy động hơn 16.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, cùng hơn 200 phương tiện các loại tham gia cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ hàng tỷ đồng giúp nhân dân nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Những hoạt động thiết thực đó của lực lượng vũ trang Quân khu đã làm ngời sáng thêm bản chất, truyền thống và hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao, góp phần quan trọng vào xây dựng “thế trận lòng dân”, khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên địa bàn ngày càng vững chắc. Cùng với đó, lực lượng vũ trang Quân khu bám sát quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng và nhiệm vụ “C”, thiết thực củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với các địa phương, đơn vị quân đội của nước bạn Lào, Trung Quốc, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, phát triển, tạo hành lang bảo vệ vững chắc địa bàn, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, v.v.

Hiện nay, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đặt ra cho toàn quân nói chung, lực lượng vũ trang Quân khu 2 nói riêng yêu cầu rất cao. Để tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Quân khu tập trung trước hết xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân vững mạnh, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tin cậy, trung thành của cấp ủy, chính quyền, nhân dân trên địa bàn. Thời gian tới, Quân khu tiếp tục thực hiện đột phá về công tác tổ chức lực lượng, huấn luyện, xây dựng chính quy và chấp hành kỷ luật, nhằm xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu “tinh, gọn, mạnh, cân đối, cơ động”. Trong đó, đẩy mạnh xây dựng lực lượng thường trực theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; xây dựng lực lượng dự bị động viên “hùng hậu”, lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”, phù hợp với đặc điểm địa bàn. Các đơn vị tiếp tục coi trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, kiên quyết không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong lực lượng vũ trang Quân khu. Đồng thời, đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, đảm bảo cho lực lượng vũ trang Quân khu có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống. Mặt khác, Quân khu tiếp tục phối hợp với các địa phương và lực lượng có liên quan, tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo tình hình, nhất là trước những vấn đề nhạy cảm liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở tất cả các cấp; chủ động phối hợp xử lý kịp thời các tình huống theo đúng chức năng của từng lực lượng, không để bị động, bất ngờ, nhất là về chiến lược. Lực lượng vũ trang Quân khu tập trung đổi mới phương pháp, nâng cao trình độ, năng lực, hiệu quả làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Tiếp tục tham mưu cho các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về quốc phòng; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh, đối ngoại; đẩy mạnh xây dựng khu vực phòng thủ theo quy hoạch, lộ trình đã xác định, nhất là trên địa bàn trọng điểm, biên giới, v.v. Cùng với đó, lực lượng vũ trang Quân khu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đặc biệt, vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở chính trị, giúp dân xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai,... thiết thực xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân - dân, “thế trận lòng dân” vững chắc hơn nữa, tạo động lực, sức mạnh tổng hợp để lực lượng vũ trang Quân khu cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc vùng Tây Bắc thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới.

Thiếu tướng PHÙNG SĨ TẤN, Tư lệnh Quân khu|
_______
____________

1 - Trong 9 tháng đầu năm 2017, các địa phương đã mở 481 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho trên 33.300 cán bộ, đảng viên, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng và quản lý các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn Quân khu.

2 - Từ năm 2016 đến nay, lực lượng vũ trang Quân khu đã tham gia củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của 289 tổ chức đảng, 124 tổ chức chính quyền, 926 tổ chức chính trị, xã hội; phát hiện, bồi dưỡng, tham mưu cho địa phương kết nạp 1.400 đảng viên mới; xóa 09 thôn, bản chưa có chi bộ, 02 thôn, bản chưa có đảng viên. Huy động gần 94.000 ngày công của cán bộ, chiến sĩ tham gia tu sửa, làm mới 674km đường giao thông nông thôn, 102 cầu dân sinh, 500 ngôi nhà, 134 phòng học,...; nạo vét hơn 485km kênh mương; xóa mù chữ cho 385 người; giúp 546 hộ dân xóa đói giảm nghèo bền vững. Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 21.000 lượt người dân, với số tiền trên 2,7 tỷ đồng, v.v.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chiến thắng 30 tháng Tư - ý nghĩa to lớn, giá trị vững bền
Trong lịch sử dựng nước và giữ nước trước đây, cũng như trong lịch sử cận đại của dân tộc, có những sự kiện lịch sử diễn ra như một tất yếu, càng thêm thời gian càng thấy rõ hơn và nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa trọng đại, giá trị vững bền của sự kiện đó. Chiến thắng 30 tháng Tư năm 1975 là sự kiện chính trị đặc biệt như thế.