QPTD -Thứ Sáu, 25/03/2022, 06:52 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang Hải Dương quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự

Phát huy truyền thống anh hùng và vai trò của lực lượng nòng cốt, lực lượng vũ trang Hải Dương đã, đang cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn Tỉnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, góp phần xây dựng Hải Dương giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng, an ninh, văn hóa, xã hội phát triển.

Thực hiện chủ trương của Đảng về thống nhất lực lượng dân quân, du kích, bộ đội địa phương trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Tỉnh ủy Hải Dương đã chỉ đạo Ủy ban Kháng chiến thành lập Tỉnh đội Hải Dương để chỉ huy thống nhất các lực lượng vũ trang trên địa bàn Tỉnh1. Sau khi thành lập và xây dựng tương đối hoàn chỉnh hệ thống chỉ huy, lực lượng vũ trang Tỉnh vừa chiến đấu, vừa bảo toàn và phát triển lực lượng; làm nòng cốt trong phong trào “xây làng kháng chiến” chống địch càn quét, tổ chức đánh phá giao thông,... từng bước tiêu hao, tiêu diệt quân địch, góp phần làm phá sản chiến lược đánh nhanh, thắng nhanh của Pháp, buộc chúng phải đánh kéo dài, sa lầy và thất bại. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, với tinh thần “Tất cả cho tiền tuyến”, “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”,... lực lượng vũ trang Tỉnh cùng với bộ đội chủ lực và nhân dân lao động sản xuất xây dựng chủ nghĩa xã hội, chi viện kịp thời sức người, sức của cho chiến trường miền Nam; cùng với các lực lượng đập tan cuộc tập kích đường không chiến lược đánh phá Hà Nội, Hải Phòng và các địa phương lân cận của địch, góp phần bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, xây đắp nên truyền thống “Đoàn kết, tự lực, sáng tạo, hy sinh, chiến thắng”.

Sau khi đất nước thống nhất, trước yêu cầu, nhiệm vụ mới của cách mạng, lực lượng vũ trang Hải Dương được xây dựng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, có chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, cùng với các cấp, các ngành và toàn dân thực hiện hiệu quả chương trình phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh, sự giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân, lực lượng vũ trang Tỉnh đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng ghi nhận và tặng nhiều phần thưởng cao quý2.

Lãnh đạo Tỉnh ủy kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu
của lực lượng vũ trang

Thời gian tới, trước phát triển mới của yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; sự chống phá của các thế lực thù địch; cùng những tác động tiêu cực của thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19,... đòi hỏi toàn quân nói chung, lực lượng vũ trang Tỉnh nói riêng tiếp tục triển khai toàn diện các mặt công tác, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, tạo môi trường thuận lợi để Tỉnh phát triển nhanh, toàn diện, bền vững.

Trước hết, nâng cao năng lực làm tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự. Đây là giải pháp quan trọng, khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng về công tác quốc phòng, quân sự, nhất là Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Nghị định số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu 3 lần thứ IX và Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII,... Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo kiện toàn, bổ sung đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ. Tiếp tục tham mưu và triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng khu vực phòng thủ Tỉnh giai đoạn 2020 - 2025”, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ; coi trọng quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội; phát triển kinh tế gắn với xây dựng tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ. Trong đó, tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong xây dựng tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ các cấp vững mạnh; chú trọng xây dựng các công trình lưỡng dụng, vừa phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, vừa phát triển kinh tế - xã hội, nhất là đối với các dự án đầu tư trọng điểm; đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thành phần, lực lượng trong khu vực phòng thủ và thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ban Chỉ đạo: Khu vực phòng thủ, Phòng không nhân dân; Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh, Hội đồng cung cấp, v.v. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển quân, tuyển sinh quân sự hằng năm. Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng “thế trận lòng dân”, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với nền an ninh nhân dân; cùng lực lượng Công an nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề phức tạp.

Hai là, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng, tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng. Thực hiện tốt giải pháp này góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự. Chính vì vậy, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh tiếp tục chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp, tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh; tổ chức các lớp bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên theo quy định và mở rộng đối tượng giáo dục, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh, tập trung vào đội ngũ cán bộ chủ chốt sau đại hội Đảng các cấp và đối tượng đặc thù. Tích cực đổi mới nội dung, chương trình, hình thức giáo dục theo hướng phù hợp với đối tượng, địa bàn, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, hiệu quả, thiết thực; kết hợp giữa giáo dục theo chương trình cơ bản với tuyên truyền rộng rãi thông qua các phương tiện thông tin đại chúng cho toàn dân; chú trọng giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng là chức sắc, chức việc tôn giáo, trưởng thôn, tổ dân phố, chủ doanh nghiệp cùng phóng viên các cơ quan báo, đài trên địa bàn. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường trung học phổ thông, cao đẳng, đại học do Tỉnh quản lý, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên. Nội dung giáo dục bảo đảm toàn diện; trong đó, tập trung giáo dục, phổ biến cho các đối tượng và toàn dân nắm chắc Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật Nghĩa vụ quân sự,... cũng như truyền thống của dân tộc, địa phương và ý thức, trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ba là, tập trung điều chỉnh, ổn định tổ chức, biên chế; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đây là khâu đột phá góp phần xây dựng lực lượng vũ trang Tỉnh vững mạnh, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Theo đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh quán triệt sâu sắc chủ đề: “Năm triển khai kế hoạch điều chỉnh tổ chức lực lượng” của toàn quân, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng biểu tổ chức, biên chế mới của Bộ Tổng tham mưu, Quân khu 3, theo hướng “tinh, gọn, mạnh”; trong đó, ưu tiên các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Bên cạnh việc điều chỉnh tổ chức, biên chế, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bám sát và thực hiện tốt phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với đặc điểm địa bàn, tổ chức, biên chế vũ khí, trang bị, nhiệm vụ đơn vị, địa phương và điều kiện chiến tranh hiện đại. Chủ động xây dựng kế hoạch, nâng cao chất lượng các cuộc diễn tập, nhất là diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã; thông qua diễn tập, điều chỉnh, bổ sung quyết tâm tác chiến phòng thủ, phương án chiến đấu, bảo đảm phù hợp với sự phát triển nhiệm vụ.

Cùng với đó, chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, coi trọng xây dựng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị dân quân cơ động, binh chủng cấp xã và các đơn vị tự vệ trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Đối với lực lượng dự bị động viên, chỉ đạo tổ chức đăng ký, quản lý chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra, phúc tra biên chế đủ chỉ tiêu cho các đầu mối đơn vị, sắp xếp đúng và gần đúng chuyên nghiệp quân sự; tham mưu cho Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo mở các lớp đào tạo sĩ quan dự bị và đề nghị Quân khu bổ túc, chuyển loại chuyên nghiệp quân sự để tạo nguồn và nâng cao chất lượng của lực lượng này.

Bốn là, chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tập trung xây dựng tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; Nghị quyết số 847/NQ-QUTW, ngày 28/12/2021 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân thời kỳ mới”.

Phát huy truyền thống “quê hương xứ Đông” anh hùng, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Hải Dương phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, góp phần tăng cường quốc phòng, an ninh trên địa bàn, quyết tâm cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng địa phương vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng, an ninh, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2035.

Đại tá NGUYỄN HUY THĂNG, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh

_________________

1 - Tỉnh đội Hải Dương thành lập ngày 27/3/1947 tại xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương và ngày 27/3 hằng năm là Ngày truyền thống của lực lượng vũ trang Tỉnh.

2 - Hơn 80 đơn vị và 41 cá nhân được tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”. Ngày 06/11/1978 lực lượng vũ trang Tỉnh được phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Từ năm 2016 đến nay, Đảng bộ luôn đạt trong sạch, vững mạnh, cơ quan vững mạnh toàn diện; năm 2021, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Quân công hạng Nhì, Thủ tướng Chính phủ và Tỉnh ủy tặng Bằng khen, Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Cờ thi đua xuất sắc, v.v.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống anh hùng, Thủ đô Hà Nội tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc
Phát huy truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, quân, dân Hà Nội đã và đang tập trung xây dựng Thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ an toàn địa bàn, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.