QPTD -Thứ Năm, 17/03/2022, 08:02 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang Hà Nam phát huy vai trò nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân nói chung, trên từng địa bàn nói riêng là chủ trương chiến lược của Đảng và Nhà nước ta. Đối với tỉnh Hà Nam - địa bàn cửa ngõ phía Nam Thủ đô Hà Nội, thực hiện tốt vấn đề này càng có ý nghĩa quan trọng. Đây cũng là nội dung mà lực lượng vũ trang Tỉnh luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt trong suốt 75 năm qua.

Chấp hành chỉ thị của Chính phủ và Bộ Quốc phòng, ngày 18/3/1947, Ủy ban kháng chiến tỉnh Hà Nam công bố quyết định thành lập Ban Chỉ huy Quân đội Quốc gia và Dân quân tự vệ Hà Nam, tiền thân của Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh ngày nay. Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành lực lượng vũ trang Hà Nam luôn quán triệt và thực hiện nghiêm đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng; xây dựng đoàn kết, thống nhất, không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao cả trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, lực lượng vũ trang Tỉnh đã tổ chức, tham gia chiến đấu hàng nghìn trận, diệt hơn 40.000 tên địch; phá hủy, phá hỏng, thu nhiều vũ khí, trang bị của địch. Trong thời kỳ chống chiến tranh phá hoại ra miền Bắc của đế quốc Mỹ, lực lượng vũ trang Tỉnh cùng với nhân dân phối hợp chiến đấu hàng trăm trận, góp phần cùng với quân và dân cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Trải qua hai cuộc kháng chiến và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, có hơn 17.000 người con của quê hương Hà Nam đã anh dũng hy sinh; hàng chục nghìn thương binh, bệnh binh để lại một phần máu thịt trên các chiến trường, góp phần đem lại hòa bình cho đất nước.

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy truyền thống “đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết thắng”, lực lượng vũ trang Tỉnh không ngừng phấn đấu, rèn luyện, xây dựng vững mạnh toàn diện, làm tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự. Đồng thời, tích cực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các lực lượng và phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, nhất là xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, góp phần tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để Tỉnh phát triển nhanh, bền vững. Ghi nhận những thành tích xuất sắc đó, nhân dân và lực lượng vũ trang Hà Nam cùng với 55 tập thể, 41 cá nhân được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý.

Lực lượng vũ trang thị xã Duy Tiên thực hành đánh địch đổ bộ
đường không trong diễn tập  

Những năm tới, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nói chung, trên từng khu vực, địa bàn nói riêng, trong đó có tỉnh Hà Nam đặt ra yêu cầu mới cao hơn, nặng nề hơn đòi hỏi lực lượng vũ trang Tỉnh tiếp tục triển khai toàn diện các mặt công tác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; trong đó, việc phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh là nội dung quan trọng, cần triển khai thực hiện nghiêm túc, với nhiều giải pháp đồng bộ; tập trung vào một số vấn đề chủ yếu sau:

Một là, thực hiện tốt chức năng tham mưu về công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của trên, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh tập trung nghiên cứu, tham mưu, giúp Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh xây dựng, ban hành các nghị quyết, chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo và kế hoạch, đề án về công tác quốc phòng, quân sự địa phương giai đoạn 2021 – 2025. Trong đó, tập trung vào các đề án: “Nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng Quân báo trinh sát, Quân báo nhân dân giai đoạn 2021 - 2025”; “Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021 - 2025”; “Quy hoạch xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thành phố, thị xã giai đoạn 2021 - 2025”; “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ giai đoạn 2021 - 2025”, v.v. Đồng thời, tổ chức quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện nghiêm túc ở các cấp, ngành và lực lượng vũ trang. Hằng năm, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành tham mưu, cụ thể hóa nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh; trên cơ sở đó, ban hành hướng dẫn triển khai thực hiện sát đặc điểm, điều kiện của địa phương; tiến hành tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của cấp ủy, chính quyền các cấp, người đứng đầu cơ quan, sở, ban, ngành đối với công tác quan trọng này. Thường xuyên tham mưu củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các ban chỉ đạo, hội đồng về quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai là, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, cả hệ thống chính trị và toàn dân về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Phát huy vai trò Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, trọng tâm là làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, ngành, chức sắc, chức việc tôn giáo, chủ doanh nghiệp, v.v. Phối hợp chỉ đạo thực hiện nghiêm nội dung, chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục quốc phòng toàn dân, nhằm cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, tích cực, đấu tranh phản bác, ngăn chặn thông tin xấu độc, xuyên tạc, vạch trần âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thông qua đó, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, thế hệ trẻ và toàn dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc nói chung, xây dựng các tiềm lực của nền quốc phòng toàn dân nói riêng, nhất là tiềm lực chính trị tinh thần, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Ba là, tập trung xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Đây là nội dung quan trọng, cốt lõi trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Trên cơ sở, quán triệt, thấu suốt phương hướng, mục tiêu, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của trên về khu vực phòng thủ, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chủ động nghiên cứu, tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện ngày càng vững chắc. Trong đó, chú trọng thực hiện nghiêm quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với quy hoạch thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ Tỉnh; lập quy hoạch nhu cầu sử dụng đất quốc phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050, tích hợp quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng vào các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia và vùng Thủ đô. Trước mắt, trên cơ sở Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh phối hợp với các ban, sở, ngành tham mưu, thẩm định các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh; thực hiện quy hoạch xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thành phố, thị xã giai đoạn 2021 - 2025, kế hoạch bảo đảm nhu cầu năm đầu chiến tranh, góp phần củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh. Đồng thời, tích cực huy động các nguồn lực, phấn đấu đến năm 2025 xây dựng các hạng mục công trình Sở chỉ huy, căn cứ hậu cần - kỹ thuật, căn cứ hậu phương cấp tỉnh, cấp huyện, trường bắn, thao trường huấn luyện tổng hợp cấp tỉnh theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 3 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bốn là, xây dựng lực lượng vũ trang Tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Để thực hiện tốt nội dung này, cùng với tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức về mục tiêu, lý tưởng, lập trường, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, lực lượng vũ trang Tỉnh đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, kiện toàn tổ chức lực lượng vũ trang Tỉnh theo Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Trong đó, chú trọng xây dựng lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên có cơ cấu, thành phần hợp lý, chất lượng cao, nhất là độ tin cậy về chính trị; không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện cho lực lượng thường trực theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; nâng cao chất lượng các cuộc diễn tập, hội thi, hội thao cho các lực lượng. Thực hiện tốt công tác phối hợp, hiệp đồng giữa cơ quan Quân sự với Công an theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 05/9/2019 của Chính phủ, góp phần tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện để lực lượng vũ trang tham gia tích cực, hiệu quả, là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn,... nhằm giảm thiểu thiệt hại về tính mạng, tài sản của Nhà nước, nhân dân.

Phát huy truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang tỉnh Hà Nam tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để Tỉnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, xây dựng quê hương Hà Nam giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Đại tá LƯỜNG VĂN THẮNG, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống anh hùng, Thủ đô Hà Nội tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc
Phát huy truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, quân, dân Hà Nội đã và đang tập trung xây dựng Thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ an toàn địa bàn, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.