QPTD -Thứ Hai, 13/04/2020, 08:43 (GMT+7)
Lữ đoàn Công binh Hải quân 131 xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Quán triệt các nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Công binh 131 xác định: xây dựng đội ngũ cán bộ là một mặt công tác trọng yếu để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Lữ đoàn vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong tình hình mới, đòi hỏi công tác này càng phải được đặc biệt coi trọng.

Thấm nhuần lời Bác: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”1, “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hay kém”2, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của trên, trực tiếp là của Đảng ủy Quân chủng Hải quân về công tác cán bộ, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Công binh 131 đã đề ra nhiều nội dung, biện pháp thiết thực trong lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đơn vị. Trên cơ sở nghị quyết đại hội nhiệm kỳ, Đảng ủy Lữ đoàn đã xây dựng chương trình, kế hoạch, bổ sung quy chế, quy trình về công tác cán bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể cấp ủy quyết định. Thường xuyên thực hiện nhiều biện pháp để giảm số cán bộ dôi dư; với những đồng chí năng lực yếu, hoàn thành nhiệm vụ thấp, không có khả năng phát triển thì đề nghị trên giải quyết chuyển ra theo các hướng.

Hội nghị trao quyết định về công tác cán bộ 2020 

Trong quy hoạch cán bộ, Đảng ủy Lữ đoàn quan tâm tạo nguồn cán bộ chủ trì, trẻ hóa cán bộ, lấy quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cấp trên, gắn với các khâu nhận xét, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng. Trong quản lý cán bộ luôn phát huy tốt trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu, cơ quan chính trị; thực hiện quản lý cán bộ theo phân cấp, gắn quản lý cán bộ với quản lý đảng viên, quản lý của đơn vị và nơi cư trú để nắm chắc đội ngũ cán bộ thuộc quyền. Trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Lữ đoàn chú trọng bồi dưỡng tại chức, rèn luyện thực tế tại đơn vị để nâng cao trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn; gắn đào tạo, bồi dưỡng với sử dụng cán bộ, sau đào tạo, bố trí cơ bản đúng chuyên ngành và cương vị công tác của cán bộ. Việc điều động, bổ nhiệm, kiện toàn sắp xếp cán bộ, bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, tiêu chuẩn, chất lượng, độ tuổi, cân đối được số lượng và chất lượng cán bộ giữa cơ quan với đơn vị; gắn kiện toàn cán bộ chủ trì với kiện toàn cấp ủy, bảo đảm sự lãnh đạo liên tục, không bị gián đoạn. Đồng thời, thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho cán bộ, nhất là chế độ chính sách đặc thù quân sự; chính sách đối với đối tượng bệnh hiểm nghèo, bệnh chữa trị dài ngày; giải quyết chế độ hưu trí, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, v.v. Nhờ đó, đến nay đội ngũ cán bộ của Lữ đoàn cơ bản đủ về số lượng, có chất lượng tốt, cơ cấu tương đối phù hợp; số cán bộ có trình độ đại học, sau đại học ngày càng tăng, tiêu biểu về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, có trình độ, năng lực, sức khỏe, tác phong làm việc khoa học, cụ thể, mẫu mực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đặc biệt, đối với đội ngũ cán bộ chính trị, chính ủy, chính trị viên đã phát huy tốt vai trò, chức trách đảm nhiệm, triển khai hoạt động công tác đảng, công tác chính trị ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả, ý thức trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ, giải quyết tốt các mối quan hệ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực của người chỉ huy 3.

Nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới, đã đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với Lữ đoàn. Trong khi đó, cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật còn khó khăn; cán bộ cấp trung đội còn thiếu; số cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản nhưng kinh nghiệm thực tiễn chưa nhiều, vận dụng lý luận vào thực tiễn còn khó khăn; trình độ, năng lực, uy tín, trách nhiệm của một số cán bộ có mặt còn hạn chế, chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ, v.v.

Để xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ, trước hết, Đảng ủy Lữ đoàn tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy, chi bộ, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác cán bộ. Trọng tâm là thực hiện các mục tiêu, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ theo Nghị quyết số 769-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Xây dựng đội ngũ cán bộ giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”; các nghị quyết của Đảng ủy Quân chủng, Đảng ủy Lữ đoàn về xây dựng đội ngũ cán bộ, gắn với chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trên cơ sở đó, đề cao trách nhiệm của các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, đề xuất, xây dựng kế hoạch, bổ sung quy chế lãnh đạo công tác cán bộ, sát với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình và hiệu quả. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ chủ trì lãnh đạo, chỉ huy các cấp vi phạm nguyên tắc, quy trình công tác cán bộ.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch và giải quyết số lượng cán bộ. Các cấp ủy, chi bộ thực hiện đúng phương châm động và mở; chủ động xây dựng quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý đầu nhiệm kỳ, gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp, bảo đảm đúng quy trình, dân chủ, công khai, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, có tính kế thừa liên tục, vững chắc trong quá trình chuyển tiếp giữa các thế hệ cán bộ. Hằng năm, Đảng ủy Lữ đoàn đều tiến hành rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cán bộ phù hợp với thực tiễn, đặc điểm nhiệm vụ của đơn vị. Khi phát hiện nguồn quy hoạch, chú trọng lớp kế cận, kế tiếp với nhiều độ tuổi, mạnh dạn bổ sung những cán bộ trẻ có phẩm chất, năng lực và uy tín vào nguồn quy hoạch; khắc phục tình trạng hẫng hụt đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị. Việc giải quyết số lượng cán bộ, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp về giải quyết số lượng cán bộ, cân đối, điều chỉnh từng loại cán bộ, hạn chế số dư hoặc thiếu, gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảm bảo về số lượng, cơ cấu hợp lý, đồng bộ, phù hợp với tổ chức biên chế và nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Chủ động lựa chọn, đề nghị cấp trên điều động, bổ nhiệm, sắp xếp bố trí cán bộ trên cơ sở đánh giá kết quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn, yêu cầu của từng cấp, từng cơ quan, đơn vị. Chủ động mạnh dạn đề nghị cấp trên bổ nhiệm những đồng chí cán bộ trẻ, có phẩm chất đạo đức và năng lực công tác tốt để tạo nguồn xây dựng cán bộ chủ trì, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài. Đồng thời, tích cực đề nghị trên điều động cán bộ tốt nghiệp các trường sĩ quan về đơn vị đúng chuyên ngành và nhu cầu của đơn vị. Chủ động rà soát, kiên quyết đề nghị trên chuyển ra với những cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp, phong cách, phương pháp công tác yếu kém, nói không đi đôi với làm, vi phạm nguyên tắc, vi phạm kỷ luật, sa sút về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống hoặc để nội bộ mất đoàn kết, làm việc cầm chừng, hoàn thành chức trách nhiệm vụ ở mức độ thấp.

Chú trọng đổi mới phương pháp nhận xét, đánh giá cán bộ, bảo đảm khách quan, công tâm, dân chủ, công khai, toàn diện, cả về phẩm chất, năng lực và uy tín trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ được giao; lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị là một tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ. Cấp ủy trực tiếp quản lý phải đánh giá đúng thực chất việc hoàn thành nhiệm vụ của từng cán bộ; gắn nhận xét đánh giá cán bộ với phân tích chất lượng đảng viên, tránh tình trạng nhận xét đánh giá chung chung, thiếu cụ thể, không nhất quán. Đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người chủ trì để đánh giá đúng thực chất cán bộ; lấy kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm cơ sở để nhận xét, đánh giá cán bộ hằng năm. Thường xuyên chấn chỉnh, có biện pháp cụ thể khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm của cán bộ; thực hiện nghiêm Quy định 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp. Kiên quyết ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, bè phái, cục bộ, thân quen, lợi ích nhóm trong công tác cán bộ, v.v.

Quan tâm làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Các cấp ủy thường xuyên rà soát đội ngũ cán bộ để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức toàn diện, nhất là đào tạo chuyên ngành công binh, xây dựng công trình. Coi trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, năng lực thực tiễn, phương pháp, tác phong công tác; chủ động lựa chọn, bồi dưỡng đưa vào nguồn những đồng chí có trình độ đại học, đủ tiêu chí về phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn và độ tuổi phù hợp, đề nghị gửi đi đào tạo, hoàn thiện cơ bản theo quy hoạch cán bộ. Đồng thời, lựa chọn những cán bộ trẻ có triển vọng phát triển gửi đi đào tạo ở các trường trong và ngoài Quân đội, tạo nguồn cán bộ chuyên gia đầu ngành cho Lữ đoàn, nhất là trong lĩnh vực nghiên cứu, khai thác sử dụng vũ khí, trang bị mới chuyên ngành chỉ huy, kỹ thuật công binh. Quan tâm thực hiện tốt công tác chính sách đối với cán bộ, hậu phương gia đình cán bộ đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội, nhất là về nhà ở, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ phát huy khả năng, sở trường, phấn đấu tiến bộ, tạo sự tin tưởng, đồng thuận, gắn bó trong đơn vị để cán bộ yên tâm công tác, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thực hiện đồng bộ các giải pháp trên sẽ xây dựng đội ngũ cán bộ của Lữ đoàn “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần thiết thực xây dựng Quân chủng Hải quân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong mọi tình huống.

Thượng tá NGÔ VĂN ĐỨC, Chính ủy Lữ đoàn
_________________

1 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 5, Nxb CTQG,        H. 2011, tr. 309.

2 - Sđd, Tập 5, tr. 280.

3 - Từ năm 2009 đến nay, Lữ đoàn đã tuyển chọn, gửi đi đào tạo tại các học viện, nhà trường trong Quân đội 42 đồng chí (đào tạo cán bộ cấp trung, sư đoàn 17; thạc sĩ 08; chuyển loại cán bộ chính trị 06 và hoàn thiện đại học 11 đồng chí); xét đề nghị bổ nhiệm 109 lượt cán bộ chỉ huy, quản lý; xét phong, thăng quân hàm, nâng lương cán bộ 308 lượt đồng chí; bồi dưỡng cán bộ hằng năm 134 lượt đồng chí, với số tiền 171.800.000 đồng; đề nghị hưởng trợ cấp tại nạn lao động hằng tháng cho 01 đồng chí; cấp mới 925 thẻ, cấp bổ sung, đổi thẻ 82 thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân cán bộ.

Ý kiến bạn đọc (0)