QPTD -Thứ Năm, 11/02/2021, 07:40 (GMT+7)
Lạng Sơn xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh

Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh là một trong những nhiệm vụ được cấp ủy, chính quyền tỉnh Lạng Sơn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bằng nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, phù hợp với đặc điểm của Tỉnh, thu được kết quả tích cực.

Lạng Sơn là tỉnh miền núi biên giới, địa bàn chiến lược, trọng điểm về quốc phòng, an ninh, cửa ngõ phía Bắc của Tổ quốc. Nhận thức rõ đặc điểm đó, những năm qua, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, nâng cao khả năng, sức mạnh chiến đấu, làm nòng cốt trong thực hiện công tác quốc phòng, quân sự. Qua đó, góp phần quan trọng vào tăng cường tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ của Tỉnh, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Xây dựng lực lượng vũ trang Tỉnh vững mạnh về chính trị được Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đặc biệt quan tâm, xác định là nội dung quan trọng hàng đầu, nhiệm vụ trọng yếu, xuyên suốt, nhân tố đảm bảo cho lực lượng vũ trang thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Với nhận thức đúng đắn đó, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh chính trị vững vàng, thống nhất cao về nhận thức, hành động. Thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của bộ đội thường trực, lực lượng dự bị động viên, dân quân, tự vệ và đặc điểm địa bàn. Trong đó, chú trọng quán triệt sâu, kỹ quan điểm đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; làm rõ âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên địa bàn. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên cập nhật, bổ sung những nội dung mới, phù hợp theo yêu cầu, nhiệm vụ, nhất là khi có những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, tăng cường công tác nắm, quản lý tư tưởng của bộ đội; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, nguyên tắc hoạt động của các tổ chức trong cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ cơ sở; đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; giải quyết kịp thời các vấn đề về tư tưởng, không để bị động, bất ngờ.

Các tổ chức đảng có vai trò hết sức quan trọng trong xây dựng lực lượng vũ trang Tỉnh vững mạnh về chính trị. Bởi vậy, Đảng ủy Quân sự Tỉnh luôn quan tâm xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong các đơn vị, cơ quan quân sự các cấp, nhất là ở cơ sở, trong lực lượng dân quân tự vệ, địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, biên giới. Những năm qua, Tỉnh đã có nhiều biện pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không”1 và đạt kết quả tích cực. Đến nay, tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ của Tỉnh đạt 20,4%; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dự bị động viên đạt 14,38%. Kết quả phân tích chất lượng đảng viên và tổ chức đảng năm 2020 có 96,8% tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh; 91,7% đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ Quân sự Tỉnh đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Lực lượng vũ trang Tỉnh phối hợp tuần tra biên giới

Cùng với xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, Tỉnh tập trung thực hiện ba đột phá2, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Tỉnh. Quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng về xây dựng lực lượng vũ trang trong tình hình mới, trực tiếp là chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh lãnh đạo rà soát, kiện toàn tổ chức biên chế các đơn vị bộ đội thường trực, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đảm bảo tinh, gọn, mạnh; có cơ cấu, thành phần hợp lý. Trong đó, tập trung xây dựng bộ đội thường trực theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”; lực lượng dự bị động viên “hùng hậu”. Mặc dù địa bàn có nhiều khó khăn, nhưng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và chỉ đạo làm tốt công tác đăng ký, phúc tra, quản lý nguồn; tích cực đào tạo sĩ quan dự bị bằng ngân sách địa phương; gắn việc phân bổ chỉ tiêu công dân nhập ngũ hằng năm với tạo nguồn dự bị động viên và đẩy mạnh kiện toàn tổ chức biên chế các đơn vị dân quân tự vệ, dự bị động viên. Tỉnh ban hành và triển khai thực hiện tốt Đề án xây dựng, phát triển lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020; coi trọng xây dựng dân quân tự vệ binh chủng, dân quân cơ động và dân quân thường trực, phát triển dân quân tự vệ là người dân tộc thiểu số. Đến nay, biên chế các đơn vị dự bị động viên của Tỉnh đạt 99,02% quân số, tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự 75,33%. Tỉnh xây dựng được 321 cơ sở dân quân tự vệ; trong đó, có 21 cơ sở dân quân thường trực biên giới. Lực lượng dân quân tự vệ đã phát huy tốt vai trò, thường xuyên phối hợp với Bộ đội Biên phòng và các lực lượng khác tuần tra, bảo vệ biên giới, địa bàn, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng ở cơ sở3.

Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ chính trị trung tâm thường xuyên, khâu đột phá nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Tỉnh. Nhận thức rõ điều đó, Đảng uỷ Quân sự Tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 324-NQ/ĐU về nâng cao chất lượng công tác huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 99-NQ/ĐU về lãnh đạo công tác huấn luyện giai đoạn 2016 - 2020; cụ thể hóa Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 703-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân khu sát với đặc điểm, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Tỉnh, làm cơ sở để triển khai thực hiện. Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác huấn luyện; đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức tổ chức, phương pháp huyến luyện. Thực hiện huấn luyện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, sát với nhiệm vụ, địa bàn, phương án tác chiến và tổ chức biên chế, trang bị của từng lực lượng. Trong huấn luyện, Tỉnh chỉ đạo các đơn vị thường trực bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên theo phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng”. Theo đó, với chỉ huy và cơ quan, Tỉnh tập trung nâng cao trình độ, năng lực chỉ huy tổ chức chuẩn bị, thực hành chiến đấu; phương pháp làm tham m­­ưu cho cấp ủy, chính quyền địa ph­­ương trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự, nhất là xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh trên khu vực biên giới, v.v. Đối với cấp phân đội, tập trung huấn luyện cho bộ đội vững chắc về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, thành thục chiến thuật cấp trung đội, đại đội và tiểu đoàn trong tác chiến độc lập và tác chiến hiệp đồng giữa các lực lượng trong khu vực phòng thủ; nâng cao khả năng phối hợp với lực lượng Công an, Biên phòng trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, v.v. Song song với đó, Tỉnh tích cực tổ chức các cuộc diễn tập, để rèn luyện, nâng cao trình độ chỉ huy, khả năng tác chiến cho cán bộ, chiến sĩ. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Tỉnh đã chỉ đạo 11/11 huyện, thành phố và 100% cụm xã, phường, thị trấn tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp với diễn tập phòng, chống thiên tai, cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn, v.v. Năm 2019, Tỉnh tổ chức thành công cuộc Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh được Quân khu đánh giá cao.

Công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật được cấp ủy, chỉ huy các cấp chú trọng, nhất là trước diễn biến phức tạp của tình hình vi phạm kỷ luật, pháp luật trong toàn quân, hiện tượng vay nặng lãi không có khả năng chi trả và mất an toàn giao thông, Đảng ủy Quân sự Tỉnh đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật trong lực lượng vũ trang Tỉnh; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt việc quán triệt, giáo dục, xây dựng cho bộ đội tính tổ chức, kỷ luật, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, biên soạn, đưa vào chương trình giáo dục các chuyên đề về văn hóa tham gia giao thông và những quy định về chấp hành pháp luật, kỷ luật. Trong quá trình triển khai, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh yêu cầu cán bộ phải gương mẫu, đi đầu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các chế độ quy định; nâng cao chất lượng Ngày Chính trị và văn hoá tinh thần, Ngày Pháp luật ở cơ sở. Nhờ đó, việc chấp hành kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy của các cơ quan, đơn vị, địa phương có chuyển biến tích cực. Trong 05 năm qua, Tỉnh không có vụ việc vi phạm nghiêm trọng, vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,2 %.

Cùng với các nội dung giải pháp trên, Tỉnh chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; huy động, đầu tư ngân sách xây dựng trường bắn tổng hợp Đông Quan; củng cố, nâng cấp hệ thống hang động, công trình phòng thủ trong căn cứ hậu phương, căn cứ chiến đấu; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án hiện đại hóa trang bị cho các lực lượng đặc nhiệm, thiết giáp và dân quân tự vệ làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, v.v.

Bằng các giải pháp tích cực, đồng bộ, lực lượng vũ trang tỉnh Lạng Sơn hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, không ngừng trưởng thành, vững mạnh. Năm 2020, lực lượng vũ trang Tỉnh vinh dự được Quân khu tặng Cờ Thi đua Quyết thắng; Ủy ban nhân dân Tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19. Đây là tiền đề quan trọng để lực lượng vũ trang Tỉnh tiếp tục phát huy, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, thực sự là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự.

Đại tá LÊ XUÂN THUÂN, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh
_______________

1 - “4 tốt”: lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết tốt, kỷ luật tốt và cán bộ, đảng viên tốt. “3 không”: không có cán bộ, đảng viên mắc tệ nạn xã hội; không vi phạm quy định an toàn giao thông; không sử dụng thẻ đảng viên, giấy tờ do Nhà nước, Quân đội cấp để tín chấp vay tiền, tài sản, vay nợ không có khả năng thanh toán.

2 - “Ba đột phá”: tổ chức lực lượng tinh, gọn, mạnh; nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; đẩy mạnh xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật.

3 - Năm 2020, lực lượng vũ trang Tỉnh phối hợp với Công an, Biên phòng tổ chức 180 tổ, chốt, lán kiểm dịch và 03 khu cách ly; thực hiện cách ly cho hơn 13.000 người đảm bảo an toàn tuyệt đối.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội
Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác phụ nữ, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quan trọng này trong Quân đội.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 13:36 - 9/03/2021

EUR26,475.3827,858.51

GBP31,052.2732,349.29

USD22,930.0023,140.00

Giá vàng

Cập nhật : 13:09 - 09/03/2021

HCMSJC54.85055.280
Hà NộiSJC54.85055.300
Đà NẵngSJC54.85055.300