QPTD -Thứ Sáu, 15/05/2020, 15:34 (GMT+7)
Huyện Yên Phong gắn phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh

Yên Phong là huyện đồng bằng nằm ở phía Tây tỉnh Bắc Ninh, thuộc vùng Châu thổ Sông Hồng, có hệ thống giao thông đường bộ phát triển: quốc lộ 1A, 18, 3B, cùng với nhiều tuyến tỉnh lộ: 295, 286, 276, 277, tạo thuận lợi trong giao lưu, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với các địa phương trong và ngoài tỉnh. Cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Yên Phong nhanh chóng chuyển mình từ vùng chuyên canh nông nghiệp sang phát triển nhiều khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ, với hàng trăm doanh nghiệp lớn, nhỏ, tạo việc làm, thu nhập và thúc đẩy một diện mạo mới cho sự phát triển của địa phương.

Đại biểu tham quan gian trưng bày tại đại hội Đảng bộ Quân sự Huyện nhiệm ký 2020 - 2025

Thực hiện chủ trương của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện nhiều giải pháp đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế gắn với tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ. Theo đó, Huyện tập trung triển khai nhiều chương trình, đề án phát triển nông nghiệp hiệu quả kinh tế cao, chăn nuôi, trồng trọt theo mô hình kinh tế trang trại, bước đầu hình thành một số vùng sản xuất rau an toàn, trồng hoa cao cấp. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được thực hiện tích cực với tổng nguồn vốn đạt 1.300 tỷ đồng; đến nay, có 13/13 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, vượt chỉ tiêu đề ra. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng khá, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế, năm 2020 giá trị ước đạt trên một triệu tỷ đồng, gấp 2,27 lần so với năm 2015; tốc độ tăng bình quân 17,8%. Các loại hình dịch vụ, thương mại tiếp tục phát triển theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, tăng trưởng trên 14,6%/năm; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đô thị phát triển theo hướng hiện đại, đồng bộ, nhất là đường giao thông liên huyện, liên xã, giao thông nông thôn, v.v.

Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội tiếp tục được duy trì và phát triển khá. Đến nay, có 48/48 trường đạt chuẩn quốc gia, chất lượng giáo dục đại trà được cải thiện, giáo dục mũi nhọn nhiều năm đứng trong tốp đầu của tỉnh. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường, 100% các xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; đội ngũ y, bác sĩ đạt tỷ lệ 06 bác sĩ/10.000 dân; công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ chăm sóc, giáo dục trẻ em được triển khai thường xuyên và đem lại hiệu quả cao. Các hoạt động văn hóa, thông tin, tuyên truyền luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương; công tác bảo tồn và phát huy giá trị của dân ca quan họ được chú trọng (được Ủy ban nhân dân Tỉnh công nhận 02 làng quan họ gốc, 28 làng quan họ thực hành); các chính sách xã hội được thực hiện công khai, dân chủ, tạo sự phấn khởi, đồng thuận và củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền, góp phần tăng cường “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Điều đáng mừng là, sự kết hợp giữa các ngành, lĩnh vực, trọng tâm là kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh được thể hiện ngày càng rõ hơn, hiệu quả hơn. Sự kết hợp đó được thể hiện từ chủ trương, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình, dự án. Đặc biệt, Huyện quan tâm đầu tư những công trình có tính lưỡng dụng, vừa phục vụ phát triển kinh tế, vừa tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh. Những năm gần đây, Huyện đầu tư trên 1,5 tỷ đồng xây dựng: 01 hầm chứa lương thực, thực phẩm, 01 hầm vũ khí và đang tích cực triển khai quy hoạch, xây dựng các công trình chiến đấu trong khu vực phòng thủ. Lực lượng vũ trang Huyện vừa thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, vừa tích cực tham mưu làm tốt công tác quốc phòng, quân sự; phối hợp với các lực lượng giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Công tác xây dựng, quản lý, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, tuyển quân, tuyển sinh quân sự đi vào nền nếp, chất lượng. Việc tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã được tiến hành theo đúng kế hoạch, sát thực tế, bảo đảm an toàn tuyệt đối, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, nhất là vai trò tham mưu nòng cốt của cơ quan Quân sự, Công an, các ban, ngành, đoàn thể đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh những lợi thế về phát triển công nghiệp, đô thị và dịch vụ, Huyện gặp không ít khó khăn, thách thức do tốc độ phát triển nhanh trong khi hệ thống hạ tầng chưa đồng bộ. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch chậm, vùng sản xuất hàng hóa tập trung còn ít, tiêu thụ và chế biến nông sản, thực phẩm còn hạn chế. Trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, công tác giải phóng mặt bằng tiến độ chậm; việc khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường ở khu vực làng nghề, cụm công nghiệp chưa triệt để. Công tác quốc phòng, an ninh còn có mặt hạn chế; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn còn diễn biến phức tạp, nhất là hoạt động của các loại tội phạm, tệ cờ bạc, ma túy, tai nạn giao thông chưa được ngăn chặn kịp thời, v.v.

Để phấn đấu đưa Yên Phong phát triển nhanh và bền vững, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là các cấp ủy, chính quyền, đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành đối với hai nhiệm vụ chiến lược, sự kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, nhằm tạo sự thống nhất cả trong nhận thức và hành động, khắc phục tình trạng chỉ coi trọng lợi ích kinh tế, xem nhẹ quốc phòng, an ninh, dẫn tới thiếu quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành và toàn dân. Nội dung tuyên truyền giáo dục bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương; hình thức kết hợp giữa tuyên truyền, giáo dục tập trung với lồng ghép trong lễ hội truyền thống, mạn đàm, trao đổi, giao lưu văn hóa, văn nghệ, hoạt động của lực lượng vũ trang địa phương, bảo đảm tính khoa học, phù hợp với từng đối tượng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, trong đó, chú trọng xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Tăng cường xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy nhân tố chính trị, tinh thần của nhân dân trong củng cố quốc phòng, xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, Huyện chỉ đạo coi trọng hơn nữa tính “lưỡng dụng” của các công trình, dự án khi đầu tư trong mối liên hệ tổng thể giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, giữa kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh cả trước mắt và lâu dài. Trong lĩnh vực nông nghiệp, Huyện chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm nông nghiệp, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần ổn định an ninh lương thực, bảo đảm nhu cầu sinh hoạt của người dân và khả năng tích lũy hậu cần tại chỗ cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và hoạt động của khu vực phòng thủ. Tập trung phát triển vùng sản xuất tập trung quy mô lớn theo hướng sản xuất hàng hóa; khai thác sử dụng tối đa diện tích đất nông nghiệp, ưu tiên vùng sản xuất rau an toàn, nông nghiệp công nghệ cao; phát triển mạng lưới dịch vụ cung ứng vật tư kỹ thuật trong thu mua, chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp quy mô trang trại.

Trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, Huyện chỉ đạo quy hoạch phát triển hài hòa giữa các khu công nghiệp: Yên Phong I, Yên Phong II-C, Vsip Bắc Ninh, các cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, Yên Trung - Đông Tiến, khu tiểu thủ công nghiệp xã Đông Phong và các làng nghề truyền thống, gắn với bảo vệ môi trường và chuyển dịch cơ cấu lao động. Tập trung hoàn thành Đồ án Quy hoạch chung đô thị Chờ và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chi tiết Khu Đô thị du lịch văn hóa dịch vụ tổng hợp Five Build Bắc Ninh (100 ha). Các dự án phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành với cơ quan quân sự, nhất là việc khảo sát, điều chỉnh, bổ sung, đảm bảo đủ năng lực sản xuất khi chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến và phục vụ cho nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ. Đồng thời, phát triển nhanh và đa dạng các ngành dịch vụ gắn với việc nâng cao chất lượng sản phẩm để có các dịch vụ chất lượng cao, phấn đấu tốc độ tăng trưởng hằng năm đạt 15% trở lên. Ưu tiên phát triển thương mại tư nhân, chợ đầu mối, chợ kinh doanh tổng hợp, gắn với chuyển đổi mô hình quản lý chợ, mạng lưới dịch vụ thu mua, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh các giải pháp tăng thu ngân sách, tiết kiệm chi khu vực hành chính, tăng chi cho đầu tư phát triển, trong đó chú trọng đầu tư xây dựng công trình trong khu vực phòng thủ, trụ sở làm việc của cơ quan quân sự các cấp. Cùng với đó, quan tâm thực hiện chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với người có công, huy động mọi nguồn lực chăm sóc các đối tượng chính sách đảm bảo có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân trong huyện; thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững. Đồng thời, tăng cường đầu tư phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực qua đào tạo, khôi phục nét đặc sắc truyền thống văn hóa và chống văn hóa phẩm độc hại. Quy hoạch đồng bộ hệ thống giao thông, nhất là các tuyến đường khu trung tâm đô thị, tuyến đường kết nối các khu, cụm công nghiệp, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu cần cùng với hệ thống đường liên xã, liên thôn, vừa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, vừa bảo đảm quốc phòng, an ninh cả thời bình và thời chiến.

Công tác dân vận trong huấn luyện quân dự bị

Cùng với hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, đảm bảo thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Lực lượng thường trực, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được xây dựng, huấn luyện đúng quy định; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, pháp luật, công tác vận động quần chúng. Tích cực đổi mới các loại hình vận động quần chúng, phát huy tốt vai trò các lực lượng làm công tác dân vận, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa lực lượng Quân sự, Công an theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 05/9/2019 của Chính phủ trong giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành “điểm nóng”; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, đủ sức lãnh đạo, phối hợp chỉ đạo, điều hành xử lý tốt các tình huống xảy ra; ngăn chặn, đẩy lùi và làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn.

Phát huy truyền thống quê hương Kinh Bắc, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân nỗ lực phấn đấu xây dựng Yên Phong ngày càng phát triển nhanh về kinh tế, ổn định về chính trị - xã hội, vững mạnh về quốc phòng, an ninh, góp phần cùng tỉnh Bắc Ninh thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

NGUYỄN CHÍ CƯỜNG, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:30 - 06/08/2020

HCMSJC59.60061.400
Hà NộiSJC59.60061.420
Đà NẵngSJC59.60061.420

Thời tiết