QPTD -Thứ Hai, 23/03/2020, 18:57 (GMT+7)
Huyện Thọ Xuân đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh

Quán triệt sâu sắc hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thọ Xuân đã triển khai quyết liệt nhiều chủ trương, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh, thu được kết quả tích cực.

Nằm ở phía Tây tỉnh Thanh Hóa, huyện Thọ Xuân có địa hình đa dạng, diện tích rộng, mật độ dân cư cao; có nhiều danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử nổi tiếng và hệ thống giao thông đường bộ, đường sông, đường không liên hoàn, thuận lợi cho phát triển kinh tế; đồng thời, có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc quan điểm của Đảng về hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện đẩy mạnh thực hiện phát triển kinh tế gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh bằng các nghị quyết, chỉ thị, nội dung, giải pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm của địa bàn.

Trước hết, Huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Hằng năm, Huyện chỉ đạo Ban Tuyên giáo phối hợp với Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh, cấp ủy, chính quyền các cấp, đoàn thể và lực lượng vũ trang tổ chức tốt việc quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng và phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ trì nhận thức sâu sắc, đầy đủ về mục tiêu, nội dung, biện pháp thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược. Đồng thời, chỉ đạo các cấp, ngành, lực lượng,… căn cứ vào đặc điểm, nhiệm vụ để xác định nội dung, chương trình, kế hoạch thực hiện kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh; kiên quyết đấu tranh khắc phục nhận thức, tư tưởng lệch lạc, chỉ chú trọng vào lợi ích kinh tế hoặc phát triển kinh tế bằng mọi giá, coi nhẹ yếu tố quốc phòng, an ninh.

Đồng chí Lê Đình Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện trao thưởng cho các cơ quan, ban, ngành trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh

Cùng với đó, Huyện không ngừng củng cố hệ thống chính trị các cấp, nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu lực quản lý nhà nước của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện kết hợp phát triển kinh tế - xã hội, gắn với quốc phòng, an ninh. Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết 37-NQ/TW về “Sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã” và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về “Nâng cao chất lượng hệ thống chính trị”; Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 18, 37 của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương. Trong đó, lấy đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và tinh giản bộ máy, biên chế làm khâu đột phá. Đến nay, Huyện đã cơ bản hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban; điều chỉnh, sáp nhập 20 đơn vị hành chính xã, thị trấn xuống còn 9 xã, thị trấn. Sau sáp nhập, Huyện còn 30 xã, thị trấn theo đúng kế hoạch; đồng thời, chuẩn bị tốt nguồn nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Quá trình triển khai, Huyện yêu cầu chấp hành nghiêm quy chế, quy trình làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ công chức trong thực thi công vụ; nâng cao vai trò hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và vai trò tham mưu của cơ quan quân sự các cấp. Tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, cơ quan; giải quyết dứt điểm việc khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để tồn đọng, kéo dài.

Cùng với kiện toàn tổ chức, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và toàn dân, Huyện chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp chặt chẽ các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường tiềm lực, thế trận quốc phòng, an ninh cả trong quy hoạch tổng thể và triển khai thực hiện của từng ngành, lĩnh vực. Thực hiện quyết định của Chính phủ về quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội, Huyện tích cực chỉ đạo các phòng, ban, ngành phối hợp với cơ quan quân sự, công an rà soát quy hoạch, xây dựng và hoàn thiện kế hoạch sử dụng đất, phát triển dân cư, đô thị, khu công nghiệp, giao thông vận tải và quy mô kinh tế các ngành, theo từng năm, giai đoạn phù hợp tình hình địa phương, thế trận quân sự khu vực phòng thủ. Đồng thời, thực hiện tốt công tác quản lý đất đai; giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho các đối tượng; chuyển đổi, di dời các công trình vi phạm đất quốc phòng; kịp thời giải quyết các vấn đề tồn đọng, khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho các chương trình, dự án phát triển công nghiệp, nông nghiệp,… bảo đảm tính lưỡng dụng và thuận lợi trong đầu tư, phát triển kinh tế, hạn chế tranh chấp, khiếu kiện.

Để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, góp phần tăng cường tiềm lực, thế trận quốc phòng, an ninh, Huyện đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá1 và 21 chương trình, kế hoạch của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XXVI đã xác định. Trong đó, coi trọng phát triển các ngành kinh tế lưỡng dụng, được tính toán bố trí trên các địa bàn, làm cơ sở hình thành căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần - kỹ thuật,… của khu vực phòng thủ. Theo đó, Huyện tích cực huy động các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; quy hoạch phát triển theo hướng: sản xuất nông nghiệp tập trung, chuyên canh, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao,… để thu hút các doanh nghiệp đầu tư. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi để tạo ra mật độ sản phẩm cao, sạch, an toàn. Huyện chú trọng xây dựng, mở rộng các vùng sản xuất, cây trồng chủ lực có lợi thế, như: lúa giống, mía, cây ăn quả, rau an toàn; phát triển chăn nuôi trang trại, gia trại tập trung bảo đảm vệ sinh môi trường. Thường xuyên điều chỉnh chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp; kịp thời loại bỏ những nội dung bất cập; đa dạng, linh hoạt biện pháp tích tụ đất đai để người dân, doanh nghiệp dễ tiếp cận. Nhờ đó, hết năm 2019, sản lượng lương thực vượt kế hoạch và đạt gần 126 tấn/ha; phấn đấu nâng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt trên 100 triệu đồng/ha vào năm 2020, bảo đảm cho địa phương luôn tự chủ về lương thực trong các tình huống quốc phòng.

Trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn, Huyện chỉ đạo thường xuyên rà soát, nắm bắt nhu cầu sản xuất, kinh doanh; bổ sung cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế; đẩy mạnh hỗ trợ phát triển các làng nghề truyền thống, cụm công nghiệp; trong đó, ưu tiên các doanh nghiệp sơ chế, đóng gói sản phẩm nông nghiệp, các dự án sử dụng nhiều lao động, chế biến nông, lâm thủy sản và công nghệ cao; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư sản xuất công nghiệp theo công nghệ mới. Đồng thời, chuyển đổi mô hình quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của các chợ; phát triển chuỗi siêu thị, cửa hàng thương mại và các loại hình dịch vụ phụ trợ, nhất là phục vụ hoạt động của Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng, Cảng Hàng không Thọ Xuân. Trong quá trình triển khai, Huyện chú trọng xây dựng các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi; xây dựng thương hiệu, nhãn và xuất xứ hàng hóa; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, các mô hình sản xuất hợp lý gắn với xây dựng hợp tác xã điểm. Qua đó, tạo công ăn việc làm, giữ chân lao động địa phương, bảo đảm tốt cho công tác xây dựng lực lượng vũ trang.

Là địa phương có nhiều di tích lịch sử, tâm linh, danh thắng và lễ hội truyền thống2, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát huy lợi thế đưa các hoạt động này trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Từ lợi thế đó, Ủy ban nhân dân Huyện xây dựng Kế hoạch 64/KH-UBND, ngày 16-6-2017 để khai thác, phát triển du lịch, nhất là khu di tích lịch sử Lam Kinh. Tiến hành trùng tu, tôn tạo di tích, nâng cao chất lượng các lễ hội truyền thống gắn phát triển các mặt hàng đặc sản địa phương; tăng cường các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch,... vừa góp phần tăng trưởng kinh tế địa phương, vừa tuyên truyền giới thiệu về lịch sử, truyền thống quê hương, đất nước với các du khách và toàn dân, nhân lên lòng tự hào, tự tôn dân tộc.

Cùng với quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, Huyện chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu, như: giao thông, thông tin liên lạc, y tế và các công trình phòng thủ dân sự trên địa bàn,… đảm bảo vừa phục vụ dân sinh, vừa đáp ứng công tác quốc phòng trong mọi tình huống. Trong công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, Huyện luôn quan tâm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của chính quyền các cấp, thông qua kế hoạch, chỉ tiêu, biện pháp tổ chức thực hiện; coi trọng việc phát huy vai trò của cơ quan quân sự, công an trong xây dựng, bổ sung, kiện toàn kế hoạch chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến; hoàn chỉnh các kế hoạch, phương án tác chiến và tổ chức luyện tập, diễn tập các phương án chiến đấu phòng thủ, phòng, chống lụt bão, tìm kiếm, cứu nạn, phòng, chống cháy rừng, v.v. Qua đó, nâng cao khả năng phối hợp giữa các lực lượng khi có tình huống.

Nhờ có nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ, sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVI, Huyện có bước phát triển quan trọng, toàn diện; các lĩnh vực đều hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Về kinh tế, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 15,6%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 42,6 triệu đồng/người/năm. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, thể thao, chính sách an sinh xã hội,… được quan tâm và đạt kết quả tốt, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Công tác quốc phòng, an ninh thường xuyên được tăng cường cả lực lượng và thế trận, góp phần bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Huyện là một trong số các địa phương đạt chuẩn nông thôn mới sớm nhất của Tỉnh.

Phát huy kết quả đạt được và để đáp ứng yêu cầu phát triển, Huyện tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế, cơ chế, các văn bản quy định về công tác quốc phòng, an ninh phù hợp với tình hình thực tế; tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ các cấp, diễn tập bảo đảm của các ban, ngành, diễn tập cứu hộ, cứu nạn,... nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò làm tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an, các ban, ngành đoàn thể trong xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ,... góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế với tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh.

LÊ ĐÌNH HẢI, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện
_______________________               

1 - Gồm: ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển nông nghiệp công nghệ cao và nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích đất canh tác; đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa trên địa bàn; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

2 - Tổng số 200 di tích, trong đó 06 di tích xếp hạng quốc gia, 01 di tích xếp hạng đặc biệt (Đền thờ Lê Hoàn), 38 di tích xếp hạng cấp tỉnh. Nhiều lễ hội truyền thống như: Lê Hoàn, Lam Kinh, Xuân Phả, v.v.

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 09:12 - 06/06/2020

HCMSJC48.25048.650
Hà NộiSJC48.25048.670
Đà NẵngSJC48.25048.670

Thời tiết