QPTD -Thứ Năm, 10/10/2019, 07:58 (GMT+7)
Huyện Ngọc Hiển đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng - an ninh

Nằm ở cực Nam của Tổ quốc, huyện Ngọc Hiển có vị trí quan trọng trong thế trận phòng thủ của tỉnh Cà Mau và Quân khu 9. Nhận thức rõ điều đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Huyện đã và đang tích cực khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc địa bàn.

Ngọc Hiển có Mũi Cà Mau - điểm mốc quốc gia cuối cùng trên đất liền về phía Nam và cũng là điểm cuối của tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 1A nối dài). Điểm đặc biệt về địa hình tự nhiên của Ngọc Hiển là có ba mặt (Đông, Tây, Nam) đều giáp biển; phía Bắc giáp với sông Cửa Lớn, chạy dài từ cửa sông Bồ Đề đến Vàm sông Ông Trang, nên địa bàn Huyện tách biệt như một cù lao. Những đặc điểm đó vừa tạo cho Huyện những giá trị về mặt du lịch, nhưng đồng thời cũng là khó khăn, thách thức trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng - an ninh.

Nhận thức rõ đặc điểm địa bàn và trên cơ sở quán triệt, nắm vững đường lối, quan điểm quốc phòng, quân sự của Đảng, những năm qua, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Những năm gần đây, kinh tế của Huyện phát triển theo hướng ngư - lâm - nông nghiệp, công nghiệp - xây dựng, dịch vụ; kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư, phát triển; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, giảm nghèo nhanh, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện; quốc phòng - an ninh được giữ vững; tình hình chính trị - xã hội ổn định. Trong đó, lĩnh vực sản xuất, nuôi trồng thủy sản được quan tâm chỉ đạo quyết liệt với nhiều mô hình hiệu quả, như: nuôi tôm siêu thâm canh, quảng canh cải tiến, nuôi tôm sinh thái, nuôi nhiều loài thủy sản (tôm, cua, cá,…) trên cùng một diện tích, phát triển nuôi các loài nhuyễn thể,… nên sản lượng vượt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ. Các ngành dịch vụ cơ bản, hoạt động thương mại được duy trì phát triển tương đối ổn định, v.v.

Đồng chí Nguyễn Trường Giang phát biểu tại Hội nghị Đảng ủy Quân sự Huyện ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019

Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, Huyện gặp rất nhiều khó khăn do địa bàn rộng với hệ thống sông ngòi chằng chịt, dân cư thưa thớt, sống chủ yếu ven sông, rạch. Nhìn tổng thể, quy mô kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, nhất là tiềm năng thủy sản; xây dựng nông thôn mới kết quả đạt thấp; các thiết chế văn hóa chậm được đầu tư xây dựng. Việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh có mặt chưa được coi trọng đúng mức; chưa gắn kết các công trình “lưỡng dụng” phục vụ cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng khi có tình huống xảy ra, v.v.

Để khắc phục những khó khăn, bất cập nêu trên, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ XI xác định mục tiêu tổng quát là: nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; tập trung huy động mọi nguồn lực, lợi thế, tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, giữ vững quốc phòng - an ninh, sớm đưa Ngọc Hiển phát triển mạnh về kinh tế thủy sản, lâm nghiệp và du lịch.

Theo đó, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng - an ninh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị. Thông qua đó, làm cho các đối tượng nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc điểm của địa phương, nhất là nét riêng biệt của Huyện và mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp của cấp ủy, chính quyền trong phát triển kinh tế - xã hội, gắn với tăng cường quốc phòng - an ninh; từ đó, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trên cơ sở kế hoạch và định hướng của trên, Huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền cho các đối tượng, phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng, các phương tiện truyền thông và hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở. Cùng với cử cán bộ đối tượng 2 và 3 tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh do Quân khu và Tỉnh tổ chức, Huyện chủ động mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên (đối tượng 4) và giáo dục, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, nhất là chủ các phương tiện tàu, thuyền đánh bắt, nuôi trồng thủy, hải sản, học sinh trung học phổ thông và nhân dân1. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy còn chỉ đạo Đài Truyền thanh Huyện xây dựng các chương trình tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh trên các buổi tiếp sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh - Truyền hình Tỉnh; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, thông tin thời sự, nói chuyện chuyên đề cho nhân dân, thông qua các buổi sinh hoạt tập trung và các thiết chế văn hóa ở cơ sở. Với cách làm đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân Ngọc Hiển luôn nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với giữ vững quốc phòng - an ninh, phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; qua đó, nêu cao ý thức trách nhiệm, bám biển, giữ biển và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Từ thực tiễn phát triển và lợi thế của địa bàn, Huyện chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tập trung mọi nguồn lực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả nuôi trồng, sản xuất giống và chuyển đổi ngành nghề khai thác thủy sản, tranh thủ mọi nguồn lực, vận dụng các chính sách thu hút hỗ trợ, đầu tư phát triển trong lĩnh vực ngư - lâm - nông nghiệp. Trong thời gian tới, Huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện chủ trương chuyển dịch và tái cơ cấu kinh tế, chú trọng chất lượng tăng trưởng bền vững và hiệu quả; tập trung thu hút đầu tư, phát triển các lĩnh vực có thế mạnh, nhất là về kinh tế thủy sản, du lịch và lâm nghiệp; tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, cải thiện chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tập trung duy trì, phát triển trồng trọt và chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi; khuyến khích phát triển các làng nghề, ngành nghề truyền thống. Đồng thời, thu hút đầu tư xây dựng các cơ sở, nhà máy sản xuất, chế biến sản phẩm ngư - lâm - nông nghiệp kết hợp quy hoạch bố trí phát triển các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Tỉnh và Nghị quyết của Huyện ủy về nuôi tôm sinh thái theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2017 - 2020, Huyện chỉ đạo triển khai nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, tìm kiếm thị trường tiềm năng, kết nối doanh nghiệp, liên kết chuỗi giá trị sản phẩm, nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất theo hướng nâng cao giá trị, phát triển bền vững; đồng thời, thực hiện quản lý vùng nuôi tôm theo quy hoạch, kiểm soát chặt chẽ việc cải tạo, nạo vét ao đầm, vuông tôm. Đối với lĩnh vực khai thác, đánh bắt hải sản, Huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng làm tốt công tác quản lý, tuyên truyền, phối hợp triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá theo quy định, ngăn chặn tình trạng vi phạm vùng biển nước ngoài; đồng thời, tăng cường quản lý nguồn lợi thủy sản ven sông, ven biển, phối hợp quản lý, khai thác có hiệu quả bãi nghêu xã Đất Mũi. Về hạ tầng kinh tế - xã hội, ưu tiên đầu tư, xây dựng nông thôn mới, hình thành các tuyến, cụm dân cư dọc tuyến đường Hồ Chí Minh, đẩy mạnh quy hoạch hệ thống chợ nông thôn, nhất là đối với khu vực trung tâm thị trấn Rạch Gốc. Về phát triển du lịch, Huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường các hoạt động quảng bá, giới thiệu về hình ảnh vùng đất và con người Cà Mau, miền Tây sông nước, khai thác có hiệu quả lợi thế về du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với công tác quản lý, bảo vệ rừng, nhất là việc khai thác tiềm năng du lịch cụm đảo Hòn Khoai, khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau, v.v.

Cùng với tập trung phát triển kinh tế, Huyện chú trọng kết hợp đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm bảo vệ Tổ quốc của Đảng, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, hằng năm, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân Huyện đều xây dựng nghị quyết triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh, sát với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ; chỉ đạo xây dựng cơ quan quân sự, công an các cấp vững mạnh toàn diện, đủ năng lực làm tham mưu và triển khai công tác phối hợp quản lý địa bàn.

Trong điều kiện địa hình nền đất yếu, việc triển khai xây dựng hệ thống công trình phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng hết sức khó khăn, Huyện chỉ đạo cơ quan quân sự tập trung làm tốt công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng dân quân biển (6/6 xã, thị trấn ven biển tổ chức được trung đội dân quân biển), vừa tham gia phát triển kinh tế hộ gia đình, vừa là lực lượng nòng cốt xử trí tình huống trên biển. Các lực lượng: bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên thường xuyên được quan tâm về mọi mặt, tổ chức huấn luyện nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, nhất là chiến thuật chiến đấu vùng sông nước và được truyền thụ kinh nghiệm đánh giặc của cha ông trong chiến tranh giải phóng dân tộc.

Căn cứ vào Nghị định 77/2010/NĐ-CP và Nghị định 133/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện thường xuyên chỉ đạo cơ quan quân sự, công an phối hợp chặt chẽ với các đồn biên phòng, lực lượng kiểm lâm trong công tác tuần tra, kiểm soát, bảo vệ rừng. Đồng thời, chủ động rà soát, bổ sung, hoàn thiện quyết tâm, kế hoạch, phương án tác chiến, phối hợp tác chiến trong khu vực phòng thủ, sẵn sàng xử trí tốt các tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc địa bàn.

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Ngọc Hiển tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng Huyện giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng - an ninh.

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện

__________

1 - Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh: 03 lớp cán bộ đối tượng 3, quân số 23 đồng chí; đối tượng 4, quân số 200 đồng chí; chủ phương tiện tàu, thuyền: 100 người; học sinh: 825 em.

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:11 - 01/10/2020

HCMSJC55.55056.050
Hà NộiSJC55.55056.070
Đà NẵngSJC55.55056.070

Thời tiết