QPTD -Thứ Năm, 28/05/2020, 08:10 (GMT+7)
Huyện Đông Anh xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh là chủ trương chiến lược của Đảng; nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong sự nhiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ quan trọng này bằng nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, thu được kết quả tích cực, tạo điều kiện thuận lợi để Huyện phát triển nhanh, bền vững.

Đông Anh là huyện ngoại thành, nằm ở phía Bắc Thủ đô Hà Nội, được bao bọc bởi hai con sông Cà Lồ và sông Hồng, có nhiều trục đường giao thông huyết mạch đi qua: Quốc lộ 3, đường Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt,... nối Hà Nội với các tỉnh phía Bắc và vùng Đông Bắc. Huyện có di tích Cổ Loa nổi tiếng về thành lũy phòng vệ thời cổ đại, mang đậm nét nghệ thuật phòng thủ Việt Nam. Nhận thức rõ vị trí quan trọng của Huyện trong thế trận phòng thủ chung của Thủ đô và cả nước, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự; trong đó, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh là một trong các nhiệm vụ trọng tâm.

Lãnh đạo địa phương tặng quà động viên thanh niên lên đường nhập ngũ

Để thực hiện thắng lợi chủ trương chiến lược của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, Huyện tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; phát huy vai trò nòng cốt của cơ quan quân sự, công an trong tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 29-KH/HU, ngày 18/6/2009 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 05-NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên trong tình hình mới”; Chương trình 05-CTr/HU về “Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020”; Kế hoạch số 246/KH-UBND, ngày 18/12/2013 “về xây dựng văn kiện tác chiến phòng thủ”, v.v. Hằng năm, căn cứ vào nhiệm vụ trên giao và tình hình thực tiễn của địa phương, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện ban hành đồng bộ hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và xây dựng nền quốc phòng toàn dân; tăng cường quản lý Nhà nước về lĩnh vực quốc phòng; kịp thời kiện toàn các hội đồng, ban chỉ đạo của Huyện bảo đảm số lượng, chất lượng.

Mấy năm gần đây, tốc độ đô thị hóa trên địa bàn Huyện có sự phát triển khá nhanh, bên cạnh mặt tích cực, cũng nảy sinh những phức tạp mới về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nhất là tranh chấp đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng. Các thế lực thù địch câu kết chặt chẽ với các phần tử cơ hội chính trị, bất mãn, thậm chí cả với các đối tượng có tiền án, tiền sự, vào tù, ra tội lợi dụng những sơ hở của chính quyền trong giải quyết các vụ việc liên quan đến lợi ích của nhân dân để chống phá, hòng làm mất uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương với nhân dân. Nắm chắc tình hình đó, kế thừa kinh nghiệm và kết quả đạt được, Huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp; rà soát đối tượng, lập kế hoạch bồi dưỡng và cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo quy định, nhất là cán bộ mới được bổ nhiệm1. Đồng thời, chú trọng mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho thôn (tổ) đội trưởng, cán bộ công đoàn, quản đốc, trưởng dây truyền sản xuất các khu, cụm công nghiệp, chức sắc, chức việc tôn giáo. Phát huy các phương tiện thông tin đại chúng và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở các cơ quan, đơn vị, địa phương để tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng và toàn dân. Cùng với đó, Huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, hệ thống chính quyền vững mạnh toàn diện; thực hiện tốt Quy chế Dân chủ cơ sở, kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm vướng mắc nảy sinh, không để tạo thành điểm nóng. Quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo,... tạo sự đồng thuận, nhất trí cao giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Trước yêu cầu cao của nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, Huyện đã có nhiều chủ trương, giải pháp khai thác tiềm năng, thế mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, tạo nguồn lực vật chất to lớn cho nền quốc phòng toàn dân. Bám sát chủ trương, đường lối phát triển kinh tế, xã hội của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố, Huyện ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, cùng cơ chế, chính sách phù hợp, nhằm huy động tối đa nguồn lực của các thành phần kinh tế để phát triển cơ sở hạ tầng, khu, cụm công nghiệp và làng nghề; khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chuyển dịch nhanh hơn cơ cấu lao động, tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo, giữ vững ổn định chính trị từ cơ sở. Đến hết năm 2020, giá trị sản xuất các ngành chủ yếu trên địa bàn Huyện ước đạt trên 156.000 tỷ đồng; trong đó, thương mại - dịch vụ chiếm 9,93%, công nghiệp - xây dựng chiếm 88,82%; nông - lâm - thủy sản chiếm 1,25%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 60 triệu đồng/người/năm. Thực hiện Quyết định số 5858/QĐ-UBND, ngày 21/10/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án xây dựng huyện Đông Anh thành Quận đến năm 2025, Huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, thẩm định, giám sát việc phân vùng, quy hoạch khu kinh tế, khu công nghiệp, khu đô thị mới, gắn với quy hoạch quốc phòng, an ninh. Trong quá trình thực hiện, Huyện chỉ đạo cơ quan quân sự, công an thẩm định, giám sát chặt chẽ các quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, nhất là ở những khu vực trọng điểm, các dự án đầu tư có yếu tố nước ngoài. Đến nay, các dự án đã triển khai, như: Khu công nghiệp Thăng long; các cụm công nghiệp: Vân Hà, Liên Hà, Nguyên Khê, Thiết Bình, Dục Tú, Thụy Lâm,… đều gắn với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, có thể chuyển từ sản xuất thời bình sang thời chiến và sẵn sàng động viên phục vụ nhiệm vụ chiến đấu theo yêu cầu. Các lĩnh vực giao thông, y tế, bưu chính viễn thông,... được Huyện đầu tư phát triển theo hướng hiện đại, rộng khắp, bảo đảm phục vụ hoạt động dân sinh trong thời bình và sẵn sàng động viên khi có tình huống quốc phòng.

Xây dựng khu vực phòng thủ là nội dung cốt lõi trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Nhận thức rõ điều đó, thời gian qua, Huyện chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, tăng cường tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ. Thực hiện quyết định của Chính phủ về quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội, Huyện lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hoàn chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng giai đoạn 2016 - 2020; Quy hoạch thế trận quân sự khu vực phòng thủ giai đoạn 2016 - 2020; điều chỉnh Quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, phù hợp với quy hoạch Huyện trở thành Quận vào năm 2025. Đồng thời, tích cực huy động nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình phòng thủ theo lộ trình đã xác định. Từ năm 2010 đến nay, Huyện đã huy động hàng chục tỷ đồng xây dựng công trình phòng thủ trong căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, sở chỉ huy cơ bản, đường hầm nguyên khối, trận địa hỏa lực,... tăng cường tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ Huyện và Thành phố.

Cùng với xây dựng tiềm lực, thế trận, Huyện quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, có sức chiến đấu cao, thực sự làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng về xây dựng lực lượng vũ trang trong tình hình mới, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang “tinh, gọn, mạnh”, có cơ cấu, thành phần hợp lý. Trong đó, ưu tiên lực lượng làm nhiệm vụ cơ động, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng đội ngũ cán bộ, cơ quan quân sự, công an các cấp vững mạnh toàn diện. Đối với lực lượng dự bị động viên, Huyện  phối hợp với đơn vị nhận nguồn, tạo nguồn, đăng ký, quản lý, huấn luyện và sắp xếp quân nhân dự bị vào các đơn vị theo quy định, bảo đảm tỷ lệ đúng và gần đúng về chuyên nghiệp quân sự đạt trên 90%, sẵn sàng động viên khi có tình huống. Đối với lực lượng dân quân tự vệ, Huyện xây dựng theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”, thường xuyên rà soát, bổ sung đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý; đồng thời, nâng cao chất lượng tổng hợp, nhất là chất lượng chính trị, trình độ sẵn sàng chiến đấu và khả năng phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng trên địa bàn. Hiện nay, lực lượng dân quân tự vệ của Huyện đạt tỷ lệ 1,6% so với số dân; trong đó, tỷ lệ đảng viên chiếm 17,6%. Đội ngũ cán bộ quân sự xã được đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn theo hướng cơ bản, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở cơ sở.

Cùng với các nội dung giải pháp trên, Huyện chú trọng xây dựng, điều chỉnh bổ sung hoàn chỉnh hệ thống văn kiện, như: kế hoạch tác chiến; các kế hoạch: động viên quốc phòng; phòng không nhân dân; phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm, cứu nạn và tổ chức huấn luyện, diễn tập chặt chẽ, đúng quy định, sát thực tế chiến đấu. Giai đoạn 2010 - 2020, Huyện tổ chức chỉ đạo và hoàn thành tốt 02 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, 08 cuộc diễn tập chỉ huy cơ quan trên bản đồ và xa bàn cấp huyện, 48 lượt diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, thị trấn, diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn được Thành phố và Bộ Tư lệnh Thủ đô đánh giá cao. Việc thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP (nay là Nghị định 03/2019/NĐ-CP) và Nghị định 133/NĐ-CP của Chính phủ được cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả. Vì vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Huyện luôn được giữ vững, không có “điểm nóng”, hạn chế được các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm trật tự, an toàn giao thông, v.v.

Phát huy kết quả đạt được và truyền thống quê hương cách mạng, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đông Anh tiếp tục đề cao ý chí tự lực, tự cường, phát huy tiềm năng, thế mạnh, xây dựng Đông Anh “Giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng, văn minh, thanh lịch”, góp phần cùng Thủ đô và cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

LÊ TRUNG KIÊN, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện
____________________

1 - Gồm: 15.203 cán bộ thuộc đối tượng 2, 3, 4 và đối tượng 4 mở rộng hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo quy định.

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 13:34 - 19/10/2020

HCMSJC55.90056.400
Hà NộiSJC55.90056.420
Đà NẵngSJC55.90056.420

Thời tiết