QPTD -Thứ Bảy, 29/06/2019, 20:34 (GMT+7)
Huyện đảo Cô Tô đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh

Ý thức sâu sắc về hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đảo Cô Tô luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội kết hợp tăng cường quốc phòng, an ninh, dựng “phên giậu” vững chắc trên vùng biển, đảo Đông Bắc của Tổ quốc.

Cô Tô là huyện đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh, nằm trong vịnh Bắc Bộ, gồm khoảng 50 đảo lớn, nhỏ, trong đó 03 đảo có dân sinh sống là: Cô Tô, Thanh Lân, Trần. Tổng diện tích đất nổi là 47,5km2, diện tích vùng biển khoảng 300km2, dân số 6.174 người. Cô Tô có vai trò quan trọng về quốc phòng, an ninh, kinh tế, đối ngoại, v.v.

Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự Huyện

Nhận thức rõ vị trí của đảo tiền tiêu, những năm qua, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược bằng nhiều chủ trương, biện pháp đồng bộ, sát với đặc điểm địa bàn, nhằm xây dựng Huyện phát triển về kinh tế, vững mạnh về quốc phòng, an ninh và thu được nhiều kết quả tích cực. Kinh tế của Huyện có tốc độ tăng trưởng cao, ổn định; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có bước phát triển vượt bậc; đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt; tiềm lực, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân từng bước được tăng cường; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Huyện được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội vùng biển, đảo được giữ vững.

Để có được kết quả đó, trước hết, Huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Hằng năm, Huyện chỉ đạo Ban Tuyên giáo phối hợp với Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Huyện, cấp ủy, chính quyền các cấp, các đoàn thể và lực lượng vũ trang Huyện tổ chức tốt việc quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ trì nhận thức sâu sắc, đầy đủ về mục tiêu, nội dung, biện pháp thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược trên địa bàn. Đặc biệt, trước những diễn biến phức tạp trên Biển Đông, Huyện chỉ đạo tăng cường quán triệt, tuyên truyền quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhất là các quan điểm, nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực trên biển; quan điểm, chủ trương giải quyết các tranh chấp trên biển của Đảng, Nhà nước ta và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Qua đó, tạo niềm tin, sự thống nhất cao về nhận thức, hành động cho quân và dân trên các xã đảo trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội.

Cùng với đó, Huyện không ngừng củng cố hệ thống chính trị các cấp, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền trong phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng. Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” và chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về “Nâng cao chất lượng hệ thống chính trị”; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương. Trong đó, lấy đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và tinh giản bộ máy, biên chế làm khâu đột phá. Để đạt hiệu quả cao, trong quá trình triển khai, Huyện đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; gắn kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng với thanh tra nhà nước và giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, cùng các đoàn thể chính trị - xã hội. Đặc biệt, trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, Huyện đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, 100% cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo cơ bản về chuyên môn, chính trị, có đạo đức, tác phong làm việc chuyên nghiệp, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ. Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, Huyện tích cực huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng và triển khai có hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính; đồng thời, nâng cao vai trò hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và vai trò tham mưu của cơ quan quân sự các cấp. Đến nay, Huyện đã cơ bản hoàn thành việc điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban; điều chỉnh, phê duyệt quy hoạch đội ngũ cán bộ các cấp giai đoạn 2021-2025; kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn, sáp nhập các cơ quan, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ tương đồng theo đúng lộ trình Đề án 25 của Tỉnh1.

Là địa bàn hội tụ các điều kiện tự nhiên, địa lý thuận lợi cho phát triển kinh tế, những năm qua, thực hiện chủ trương “Xây dựng Cô Tô thành đô thị sinh thái biển có kinh tế năng động, xây dựng xã hội hài hòa, phát triển bền vững, người dân ứng xử văn hóa, môi trường trong lành, an ninh chính trị ổn định, giữ vững chủ quyền quốc gia; là “huyện đảo xanh” vùng tiền tiêu Đông Bắc Tổ quốc”, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện đã chủ động kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh ngay từ trong chiến lược phát triển, quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng ban, ngành và cơ sở, nhất là các ngành kinh tế mũi nhọn. Đến nay, Huyện đã phối hợp cùng các sở, ngành của Tỉnh huy động các nguồn lực hoàn thành đầu tư xây dựng nhiều dự án kinh tế - quốc phòng, như: đưa điện lưới ra đảo Cô Tô; xây dựng Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá Bắc Vịnh Bắc Bộ,... góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo đảm cho quốc phòng, an ninh. Năm 2018, kinh tế - xã hội của Huyện có bước phát triển nhanh, với tổng giá trị sản xuất tăng 15,8%; trong đó, thương mại, dịch vụ chiếm 59,5%. Các ngành kinh tế mũi nhọn tiếp tục được duy trì ổn định; tổng sản lượng khai thác thủy sản tăng 4,57%; tổng diện tích nuôi trồng thủy sản tăng 62,8%; doanh thu du lịch ước đạt 498 tỷ đồng, tăng 10,7%. Thời gian tới, Huyện tiếp tục huy động các nguồn lực thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tiên tiến; gắn nông nghiệp với dịch vụ chế biến, trọng tâm là chế biến thủy hải sản; tiếp tục thực hiện chương trình đưa dân ra sinh sống tại thôn Đảo Trần; đầu tư nâng cấp hệ thống đường giao thông, hồ trữ nước ngọt và các hệ thống xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường biển,... tạo động lực phát triển kinh tế nhanh, bền vững và tăng cường hơn nữa tiềm lực quốc phòng trên địa bàn.

Để bảo đảm mỗi bước phát triển kinh tế là một bước tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, Huyện tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác quốc phòng địa phương giai đoạn 2015-2020; Đề án bảo đảm quốc phòng của Tỉnh giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan Quân sự, Công an thẩm định, giám sát chặt chẽ các quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội, nhất là ở những khu vực trọng điểm. Đến nay, Huyện đã điều chỉnh quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2035, phù hợp với quy hoạch phát triển của Tỉnh và vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ; tích cực huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng công trình phòng thủ trên các đảo theo lộ trình đã xác định.

Với đặc điểm địa bàn rộng, phân tán, xa đất liền, tình hình hoạt động của tàu thuyền nước ngoài và sự chống phá của các thế lực thù địch diễn ra rất phức tạp, để thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, Huyện chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Trong đó, ưu tiên lực lượng làm nhiệm vụ cơ động, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng đội ngũ cán bộ, cơ quan quân sự, công an các cấp vững mạnh toàn diện. Thời gian qua, Huyện đã thực hiện tốt các đề án, kế hoạch công tác dân quân tự vệ, dự bị động viên, tuyển quân, tuyển sinh quân sự; xây dựng, hoàn thiện các văn kiện, kế hoạch: tác chiến, động viên quốc phòng, phòng không nhân dân, phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm, cứu nạn và tổ chức huấn luyện, diễn tập theo quy định. Đồng thời, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng theo tinh thần Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ, chủ động phòng ngừa, xử lý thắng lợi các tình huống quốc phòng, an ninh, không để bị động, bất ngờ.

Từ kết quả đạt được, thời gian tới, Huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, gắn với Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Để đáp ứng yêu cầu phát triển, Huyện tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế, cơ chế, các văn bản quy định về công tác quốc phòng, an ninh phù hợp với tình hình thực tế; tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ các cấp, diễn tập bảo đảm của các ban, ngành, diễn tập cứu hộ, cứu nạn,... nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò làm tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an, các ban, ngành đoàn thể trong xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ. Cùng với đó, Huyện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm về quốc phòng, an ninh, góp phần xây dựng huyện đảo Cô Tô giàu, mạnh, làm “phên giậu” vững chắc trên vùng biển, đảo Đông Bắc của Tổ quốc.

TRẦN NHƯ LONG, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện

______________

[1]- Đề án 25: công bố quyết định hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy với phòng Nội vụ; Ủy ban kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra Huyện; chuyển nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng của Trung tâm bồi dưỡng chính trị về Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện Đề án hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Ủy ban nhân dân Huyện với Trung tâm Y tế Huyện thuộc Sở Y tế trong tháng 6-2018, v.v.

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:28 - 04/08/2020

HCMSJC56.83057.980
Hà NộiSJC56.83058.000
Đà NẵngSJC56.83058.000

Thời tiết