QPTD -Chủ Nhật, 28/02/2021, 11:09 (GMT+7)
Huyện Cẩm Thủy thực hiện công tác quốc phòng, quân sự

Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, huyện Cẩm Thủy đã và đang chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Cẩm Thủy là huyện trung du miền núi, địa bàn có giá trị về quân sự, giao thông, liên kết vùng trong và ngoài Tỉnh. Nhận thức rõ điều đó, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện đã quán triệt sâu sắc đường lối quốc phòng, quân sự, các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh, triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác và đạt nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là, công tác quốc phòng, quân sự được Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Huyện chú trọng thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả. Nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự từng bước được nâng lên; công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được duy trì có nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực; kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng địa bàn vững mạnh; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và xây dựng khu vực phòng thủ được chú trọng; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang thường xuyên được củng cố, tăng cường, đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ vững chắc địa bàn.

Tuy nhiên, một số cán bộ, đảng viên thuộc các cơ quan, ban, ngành của Huyện chưa thật sự quan tâm đến công tác quốc phòng, quân sự, còn tư tưởng cho rằng, công tác quốc phòng, quân sự là nhiệm vụ của cơ quan Quân sự; trên địa bàn, các loại tội phạm buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, hoạt động truyền đạo trái pháp luật,… chưa được kiểm soát chặt chẽ. Vì vậy, thời gian tới, trước những diễn biến phức tạp của tình hình an ninh chính trị, nhất là hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ địa phương ngày càng cao, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang Huyện nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân đội, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh và sự tham mưu, đề xuất của các cơ quan, ban, ngành, nòng cốt là cơ quan Quân sự, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác quốc phòng, quân sự, bảo đảm phù hợp với đặc điểm, tình hình và điều kiện của địa phương. Để công tác quốc phòng, quân sự đạt hiệu quả cao, Huyện tập trung thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt, chú trọng giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đối với nhiệm vụ quan trọng này. Đồng thời, thường xuyên kiện toàn tổ chức, biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức: Mặt trận, Hội Cựu chiến binh, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh, Hội đồng Cung cấp khu vực phòng thủ, v.v. Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu và triển khai thực hiện công tác quốc phòng, quân sự; xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống quốc phòng, an ninh trên địa bàn; gắn kết quả thực hiện công tác quốc phòng, quân sự với kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, chỉ huy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Lực lượng vũ trang Huyện nâng cao chất lượng huấn luyện
cho các đối tượng

Với quan điểm kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới gắn với quy hoạch xây dựng khu vực phòng thủ. Theo đó, Huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng khi xây dựng đề án, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội phải thông qua cơ quan Quân sự, Công an thẩm định, đảm bảo tính lưỡng dụng và ưu tiên triển khai các dự án, chương trình ở địa bàn khó khăn, nhất là đối với các xã: Cẩm Liên, Cẩm Thành, Cẩm Yên, nhằm phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm sự phát triển đồng đều giữa các khu vực. Mặc dù kinh tế còn nhiều khó khăn, Huyện tiếp tục chỉ đạo cố gắng động viên mọi nguồn lực, kết hợp kinh phí trên cấp với ngân sách địa phương từng bước củng cố, xây dựng mới các công trình quốc phòng trong khu vực phòng thủ, như: thao trường huấn luyện, trường bắn cho lực lượng vũ trang, hệ thống hầm hào, công sự trận địa phục vụ huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và diễn tập tại khu căn cứ chiến đấu.

Đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh là một trong các nội dung quan trọng nên Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 25/02/2008 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới. Đồng thời, chỉ đạo hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, nắm vững âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; phổ biến sâu rộng Luật Dân quân tự vệ, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Quốc phòng cũng như các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác quốc phòng, an ninh. Để nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, Huyện chỉ đạo Cơ quan Quân sự rà soát, lập danh sách cán bộ đối tượng 2, 3 gửi đi bồi dưỡng theo kế hoạch của trên; đồng thời, xây dựng kế hoạch mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4, chức sắc, chức việc các tôn giáo, trưởng các dòng họ ngay tại địa bàn; kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ 03 trường trung học phổ thông tổ chức giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh theo đúng chương trình quy định. Chỉ đạo cơ quan Quân sự phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và hệ thống truyền thanh các xã, thị trấn tăng cường tin, bài tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm công dân đối với việc bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Cùng với đó, Huyện chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự. Thực hiện tốt nội dung này, Huyện chỉ đạo lấy xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị làm cơ sở, nâng cao chất lượng tham mưu và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự làm nòng cốt. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tập trung xây dựng cơ quan Quân sự, Công an từ huyện đến các xã, thị trấn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, được tổ chức huấn luyện chu đáo, sẵn sàng chiến đấu cao. Đối với lực lượng dự bị động viên, Huyện chỉ đạo xây dựng theo phương châm “hùng hậu, sẵn sàng huy động”, được quản lý chặt chẽ, phúc tra tổ chức, biên chế, sắp xếp theo chuyên ngành và từng bước hoàn thiện; lực lượng dân quân tự vệ xây dựng “vững mạnh, rộng khắp”, gắn phát triển số lượng với nâng cao chất lượng.

Để hoạt động của lực lượng vũ trang địa phương đạt hiệu quả cao, Huyện chỉ đạo cơ quan Quân sự, các cơ quan, ban, ngành đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và diễn tập. Trong đó, công tác huấn luyện phải được tổ chức chặt chẽ, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình cho các đối tượng theo kế hoạch. Quá trình huấn luyện, thực hiện nghiêm phương châm huấn luyện cho từng đối tượng, huấn luyện sát thực tế chiến đấu, đối tượng tác chiến, phù hợp với đặc điểm địa bàn, đảm bảo các lực lượng sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị kỹ thuật trong biên chế, gắn với cách đánh, sở trường của bộ đội địa phương. Trong công tác sẵn sàng chiến đấu, Huyện chỉ đạo cơ quan Quân sự, Công an và các ngành trong khối nội chính tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, nắm, dự báo chính xác tình hình tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện xử lý kịp thời các tình huống về quốc phòng, an ninh cũng như tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ, cháy rừng,… bảo vệ an toàn địa bàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Nhiệm kỳ tới, Huyện sẽ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ và chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 100% xã, thị trấn nhằm nâng cao nhận thức, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, trình độ chỉ huy, khả năng tham mưu, hiệp đồng của lực lượng vũ trang địa phương và các cơ quan, ban, ngành trong xử lý các tình huống về quốc phòng, an ninh.

Đối với công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và đăng ký tuyển sinh quân sự, Huyện chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự và cơ quan Quân sự thực hiện chặt chẽ, công khai, dân chủ, đúng Luật Nghĩa vụ quân sự và quy định tuyển sinh quân sự, tạo mọi điều kiện cho công dân đủ điều kiện được nhập ngũ và tham gia thi tuyển vào các trường quân sự. Ngoài ra, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác chính sách, hậu phương Quân đội bằng những việc làm cụ thể, như: giải quyết tốt chế độ chính sách cho các đối tượng, nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, v.v. Qua đó, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách và củng cố niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Với phương châm đúng đắn, cách làm hiệu quả, công tác quốc phòng, quân sự của huyện Cẩm Thủy sẽ đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội - điều kiện để xây dựng địa phương giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng, an ninh.

PHẠM VIẾT HOÀI, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch y ban nhân dân Huyện

Ý kiến bạn đọc (0)

Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội
Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác phụ nữ, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quan trọng này trong Quân đội.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:36 - 16/04/2021

EUR26,775.7828,174.59

GBP30,993.7832,288.33

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:16 - 16/04/2021

HCMSJC55.08055.450
Hà NộiSJC55.08055.470
Đà NẵngSJC55.08055.470