QPTD -Thứ Hai, 18/10/2021, 09:39 (GMT+7)
Học viện Quốc phòng xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên ngang tầm nhiệm vụ

Là trung tâm giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, phát triển khoa học nghệ thuật quân sự, quốc phòng hàng đầu của Quân đội và quốc gia, Học viện Quốc phòng có nhiệm vụ đào tạo cán bộ cao cấp của Quân đội, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ chủ chốt các tỉnh, thành phố, ban, bộ, ngành Trung ương. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Học viện đã lãnh đạo đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp; trong đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên ngang tầm nhiệm vụ là vấn đề cơ bản, yếu tố có ý nghĩa then chốt, quyết định.

Quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, trực tiếp là Nghị quyết số 109-NQ/QUTW, ngày 11/02/2019 của Quân ủy Trung ương về “Xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, Học viện đã tập trung lãnh đạo xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ, giảng viên làm cơ sở đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, sử dụng; coi trọng và đặt lên hàng đầu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhất là về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác, phong cách nhà giáo, trình độ ngoại ngữ, công nghệ thông tin, v.v. Nhờ đó, đã xây dựng đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học cơ bản đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý, đạt tiêu chí theo quy định ngày càng tăng1; bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, mẫu mực, trách nhiệm cao, năng lực, trí tuệ và trình độ tổ chức hoạt động thực tiễn phong phú, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học cả trước mắt và lâu dài.

Có được kết quả trên, trước hết, Học viện quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, Quân ủy Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ; thực hiện chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giảng viên. Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, khoa giáo viên đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng để 100% cán bộ, đảng viên quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương về công tác cán bộ, giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ, trọng tâm là: Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 109-NQ/QUTW; Kết luận số 60-KL/QUTW, ngày 18/01/2019 của Quân ủy Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo, v.v. Đồng thời, rà soát, nắm chắc chất lượng, số lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện làm cơ sở cho việc đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ. Thông qua nhận thức đúng, làm cho các đối tượng, trước hết là cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò quan trọng, ý nghĩa quyết định của đội ngũ cán bộ, giảng viên đối với việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo của Học viện, khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”. Từ đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy trình, chế độ công tác cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của Học viện.

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7
khóa XII)

Do nhiệm vụ, mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện đặt ra yêu cầu rất cao, nên việc chuẩn hóa chức danh, đáp ứng chuẩn nghề nghiệp theo vị trí công tác là nội dung rất quan trọng, làm cơ sở cho công tác tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và tạo động lực cho cán bộ, giảng viên tích cực tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu. Bám sát các tiêu chuẩn chung đối với cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược của Đảng, Quân đội, thời gian qua, Học viện đã từng bước chuẩn hóa đối với cán bộ, giảng viên qua đào tạo chính quy, cơ bản cấp chiến dịch, chiến lược ở Học viện Quốc phòng; có chức vụ tương đương với mục tiêu đào tạo của Học viện. Đối với cán bộ, giảng viên từ cấp chủ nhiệm bộ môn trở lên, Học viện xác định phải qua thực tiễn chỉ huy cấp sư đoàn, bộ chỉ huy quân sự tỉnh; cơ quan, chỉ huy cấp quân đoàn, quân khu, quân chủng, binh chủng,… có trình độ sau đại học về khoa học - nghệ thuật quân sự hoặc khoa học xã hội và nhân văn quân sự cấp chiến dịch, chiến lược; có trình độ ngoại ngữ theo yêu cầu; có tư duy đổi mới, sáng tạo, năng lực ứng dụng công nghệ vào giảng dạy, công tác; có độ tuổi theo Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Cùng với đó, Học viện đã cụ thể hóa tiêu chuẩn đối với các chức danh khác, đặc biệt nhấn mạnh tiêu chí đối với giảng viên phải vừa là nhà giáo, vừa là người chỉ huy, cán bộ quản lý để sẵn sàng bổ sung cho các cơ quan, địa phương, đơn vị khi có yêu cầu.

Để làm cơ sở cho việc đào tạo, bồi dưỡng, bố trí đội ngũ cán bộ, giảng viên, Đảng ủy Học viện tập trung xây dựng và thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ. Cấp ủy các cấp nghiên cứu, đổi mới tư duy, nhận thức đúng về công tác này theo phương châm “động” và “mở”. Hằng năm, trên cơ sở quy hoạch cán bộ đầu nhiệm kỳ và bám sát tiêu chuẩn đối với từng chức danh, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, thực tế đội ngũ cán bộ, giảng viên, gắn với các khâu khác trong công tác cán bộ, các cấp ủy đánh giá đúng thực trạng để rà soát, bổ sung, điều chỉnh và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Trong đó, chú trọng phát hiện cán bộ trẻ, có đức, có tài, có triển vọng phát triển để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn bổ sung vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, giảng viên, chuyên gia đầu ngành. Chủ động tạo nguồn từ xa, tuyển chọn cán bộ trẻ, có năng lực sư phạm, phẩm chất, đạo đức tốt trong toàn quân và phát hiện, tuyển chọn trong số cán bộ học tập tại Học viện đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng điều động về Học viện công tác; từng bước bồi dưỡng, đào tạo và sử dụng. Mạnh dạn quy hoạch những cán bộ, giảng viên trẻ có năng lực vào lãnh đạo, chỉ huy các phòng, ban, bộ môn, cơ quan, khoa giáo viên, hệ quản lý học viên. Đồng thời, phát huy tốt cán bộ có năng lực thực tiễn giỏi, có kinh nghiệm để vừa tạo sự đột phá, vừa có tính kế thừa vững chắc, tránh hẫng hụt trong đội ngũ. Kịp thời thay thế và kiên quyết đưa ra khỏi nguồn những cán bộ, giảng viên không còn đủ tiêu chí, không hoàn thành nhiệm vụ, uy tín thấp, không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên phải có cơ cấu đồng bộ, hợp lý, có các chuyên gia đầu ngành giỏi về lý luận quân sự, chiến lược quốc phòng, nghệ thuật quân sự và năng lực thực tiễn lãnh đạo, chỉ huy cấp chiến dịch, chiến lược. Vì vậy, Học viện chú trọng đổi mới công tác tuyển chọn, đi đôi với tích cực đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên. Để xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có khả năng kế cận lớp cán bộ đã qua thực tiễn chiến đấu và thực hiện trẻ hóa đội ngũ, cùng với việc chọn nguồn để đáp ứng kịp thời cho nhiệm vụ trước mắt, Học viện chú trọng tuyển chọn nguồn dài hạn là những cán bộ trẻ có trình độ, kiến thức và năng lực thực tiễn giỏi, bổ nhiệm giữ các cương vị phù hợp để được trải nghiệm thực tiễn, khuyến khích và tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên được đào tạo ở bậc sau đại học. Khi hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ cương vị đang đảm nhiệm, có uy tín, Học viện tiếp tục bổ nhiệm giữ cương vị cao hơn và đào tạo chuyên sâu để đáp ứng với các tiêu chí đã đề ra.

Ngoài việc truyền thụ tri thức khoa học, người giảng viên phải nâng cao tầm tư duy, truyền thụ kinh nghiệm, đào tạo, bồi dưỡng “tay nghề” cho người học. Trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên, Học viện hướng trọng tâm vào thực hiện phương châm: “vừa toàn diện, vừa chuyên sâu”, thực hiện việc “chuẩn hóa” đội ngũ, bảo đảm tính kế thừa và liên tục. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao tầm tư duy, trình độ thực tiễn lãnh đạo, chỉ huy, quản lý cấp quân khu, quân đoàn, quân, binh chủng cho đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ giảng dạy. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng toàn diện, song chú trọng nâng cao trình độ khoa học chuyên ngành tương xứng và nghiên cứu, nâng cao trình độ hoàn thiện tri thức về mọi mặt, nhất là tư duy mới về: quốc phòng, an ninh, quân sự, kiến thức về kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ, ngoại giao, pháp lý; năng lực dự báo, đánh giá tình hình, xử lý tình huống, thích ứng sự phát triển mau lẹ, khó lường. Bồi dưỡng, nâng cao trình độ về công nghệ thông tin, ngoại ngữ,… để cán bộ, giảng viên của Học viện đủ khả năng tham gia các lớp tập huấn, hội thảo khoa học quốc tế và sử dụng ngoại ngữ giảng dạy trực tiếp cho học viên quốc tế, v.v. Học viện kết hợp đồng bộ nhiều hình thức, biện pháp phù hợp, như: cử cán bộ, giảng viên đi đào tạo tại Học viện và các nhà trường trong và ngoài nước; kết hợp chặt chẽ đào tạo, bồi dưỡng ở các lớp tập trung, tại chức với tự đào tạo. Đồng thời, tổ chức cho cán bộ, giảng viên đi thực tế ở các đơn vị; thực tế nghiên cứu tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh trên các địa bàn chiến lược và thông qua các đợt diễn tập, tập huấn, hội thảo khoa học, thi giảng viên, cán bộ cơ quan giỏi,... để nâng cao trình độ, năng lực thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, giảng viên.

Chăm lo và từng bước đổi mới chế độ, chính sách đối với cán bộ, giảng viên là giải pháp có ý nghĩa hết sức quan trọng để nâng cao chất lượng đội ngũ. Nhận thức rõ điều đó, Học viện đã chủ động lãnh đạo phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ, giảng viên và hậu phương Quân đội. Đồng thời, có nhiều chủ trương, giải pháp ưu tiên phù hợp để khuyến khích cán bộ, giảng viên tích cực học tập, nâng cao trình độ, như: đào tạo sau đại học, phấn đấu đạt danh hiệu giáo sư, phó giáo sư và cán bộ khoa học đầu ngành, v.v. Chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng rà soát, đổi mới, bổ sung chế độ, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, giảng viên, cán bộ nghiên cứu khoa học. Chú trọng đến tính đặc thù ở Học viện để xác định chế độ ưu đãi về vật chất và tinh thần tương xứng, nhất là chế độ ưu tiên đặc biệt về chính sách hậu phương, chính sách phát triển tài năng giảng dạy và nghiên cứu khoa học - nghệ thuật quân sự, tạo điều kiện tốt nhất chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để đội ngũ cán bộ, giảng viên yên tâm, gắn bó, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và xây dựng Học viện.

Kết quả xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên ở Học viện Quốc phòng thời gian qua là cơ sở, tiền đề quan trọng để Học viện tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên ngang tầm nhiệm vụ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Học viện vững mạnh toàn diện, chính quy, tiên tiến, mẫu mực.

Thiếu tướng, TS. LÊ VĂN HẢI, Chủ nhiệm Chính trị Học viện
____________________

1 - Hiện nay, 100% cán bộ, giảng viên có trình độ đại học trở lên; trong đó, có 85,3% sau đại học (40,5% là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo ưu tú); 35% giảng viên và cán bộ quản lý đã qua thực tiễn quản lý, chỉ huy cấp sư đoàn và tương đương trở lên.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống anh hùng, Thủ đô Hà Nội tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc
Phát huy truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, quân, dân Hà Nội đã và đang tập trung xây dựng Thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ an toàn địa bàn, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 11:28 - 17/11/2021

EUR24,982.7826,360.03

GBP29,632.2830,870.47

USD22,520.0022,750.00

Giá vàng

Cập nhật : 11:27 - 17/11/2021

HCMSJC61.30062.100
Hà NộiSJC61.30062.120
Đà NẵngSJC61.30062.120