QPTD -Thứ Hai, 20/07/2020, 09:03 (GMT+7)
Học viện Chính trị chú trọng xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức

Là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn quân sự hàng đầu của Quân đội và Quốc gia, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, Học viện Chính trị luôn chú trọng xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Cùng với đào tạo cán bộ chính trị cấp trung đoàn, sư đoàn; đào tạo giảng viên khoa học xã hội nhân văn quân sự; đào tạo, hoàn thiện kiến thức cao cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng hai, Học viện còn đào tạo trình độ sau đại học. Đến nay, Học viện đã đào tạo được hàng nghìn thạc sĩ, tiến sĩ. Đội ngũ cán bộ được đào tạo qua Học viện có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, kiến thức toàn diện, chuyên sâu về công tác đảng, công tác chính trị, có năng lực lãnh đạo, chỉ huy, hoàn thành tốt nhiệm vụ; nhiều đồng chí đã trở thành cán bộ chủ chốt, nhà khoa học có uy tín, đảm nhiệm những trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao. Học viện có những cống hiến xuất sắc đối với sự phát triển của lý luận công tác đảng, công tác chính trị, khoa học xã hội và nhân văn quân sự, nghệ thuật quân sự Việt Nam, góp phần cung cấp những luận cứ khoa học cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội nhân dân vững mạnh về chính trị, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh trong tình hình mới.

Kết quả trên là tổng hợp của nhiều yếu tố lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, song yếu tố mang tính quyết định là do Học viện đã thường xuyên chăm lo lãnh đạo xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Qua đó, phát huy tốt vai trò lãnh đạo trong nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện. Mục tiêu xuyên suốt của công tác xây dựng Đảng ở Học viện thời gian qua là không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm cơ sở, nền tảng để bồi dưỡng, tăng cường bản chất giai cấp công nhân, bản lĩnh chính trị, cho cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên, chiến sĩ. Coi trọng nâng cao trình độ mọi mặt, năng lực thực tiễn, thế giới quan, phương pháp luận, phong cách làm việc chính quy, khoa học; gắn lý luận với thực tiễn và khả năng quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của cấp trên phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ giáo dục, đào tạo của Học viện; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình. Thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên vững mạnh, đảm bảo về số lượng, chất lượng, có cơ cấu hợp lý; hệ thống các quy chế, quy định luôn được bổ sung, hoàn thiện; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát; các mối quan hệ giải quyết hài hòa; sự đoàn kết, thống nhất được phát huy, v.v. Nhờ đó, hằng năm, Đảng bộ Học viện luôn đạt trong sạch, vững mạnh, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được tăng cường, xứng tầm trung tâm đào tạo cán bộ chính trị, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn của Quân đội và Quốc gia.

Hội thi Bí thư chi bộ giỏi của Học viện năm 2019

Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những thách thức an ninh phi truyền thống đang tác động đến mọi quốc gia, dân tộc. Quân đội tiếp tục được xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống. Vì vậy, nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, xây dựng Học viện trong những năm tới đặt ra yêu cầu càng cao; trong khi cán bộ, giảng viên có đồng chí còn hạn chế về trình độ, năng lực, kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học, kinh nghiệm thực tiễn. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy Học viện xác định cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, luôn là hạt nhân lãnh đạo mọi hoạt động của Học viện; trong đó, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một làtăng cường xây dựng Đảng bộ về chính trị. Đảng bộ Học viện tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm nghị quyết đại hội đảng các cấp, các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quân ủy Trung ương về công tác xây dựng Đảng. Trong đó, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng. Đảng bộ và toàn Học viện kiên định, vững vàng, nhạy bén, sắc sảo, giữ vững định hướng chính trị trong công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng Học viện; không ngừng nâng cao chất lượng ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết; kịp thời khắc phục khâu yếu, mặt yếu trong xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan và khoa giáo viên đẩy mạnh công tác nghiên cứu một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; đường lối quân sự, quốc phòng, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới để bổ sung, hoàn thiện về nội dung, chương trình đào tạo cho phù hợp với sự phát triển của thực tiễn.

Hai làtập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tư tưởng. Cấp ủy, chỉ huy các cấp tích cực đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, học tập nghị quyết của Đảng; tăng cường đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành công tác tư tưởng và nâng cao hơn nữa tính định hướng, tính thuyết phục, hiệu quả đối với công tác này; luôn bám sát thực tiễn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng để có giải pháp kịp thời, hiệu quả. Thực hiện nền nếp, hiệu quả công tác bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp và đội ngũ giảng viên, v.v. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn tham gia đóng góp với Đảng, Nhà nước và Quân đội những chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, xây dựng Đảng và công tác quốc phòng - an ninh trong tình hình mới. Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những biểu hiện lệch lạc, cơ hội, chạy theo lợi ích cá nhân; những quan điểm sai trái, phản động.

Ba làchú trọng xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tổ chức. Các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, phương pháp, tác phong công tác, theo phương châm: bám sát thực tiễn, hướng về cơ sở; vừa quan tâm toàn diện, vừa tập trung có trọng điểm, đột phá, tạo sự chuyển biến rõ về phong cách lãnh đạo và làm việc của đội ngũ cán bộ. Tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, hiệu lực của tổ chức chỉ huy, phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên gắn với vai trò của cán bộ chủ trì. Thực hiện tốt các quy định về chức năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động, chế độ, nền nếp sinh hoạt của các tổ chức đảng, nhất là ở các hệ quản lý học viên. Đề cao tinh thần tự phê bình, phê bình và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo đi đôi với phát huy trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nghị quyết. Coi trọng xây dựng, hoàn thiện quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo và các quy định trên các mặt công tác, nhất là các lĩnh vực trọng yếu và nhạy cảm, như công tác: cán bộ, tài chính, xây dựng cơ bản, v.v. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Học viện coi trọng và tăng cường nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần phát hiện, khắc phục khuyết điểm, thiếu sót, ngăn chặn kịp thời những hành vi tiêu cực. Thực hiện tốt việc gắn xây dựng đội ngũ cấp ủy viên với cán bộ chủ trì các cấp, bảo đảm đội ngũ này thật sự là hạt nhân lãnh đạo ở đơn vị, tiên phong, gương mẫu cả về trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức.

Bốn làquan tâm xây dựng Đảng bộ về đạo đức. Đảng bộ Học viện coi xây dựng yếu tố đạo đức là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm góp phần đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả những biểu hiện suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, giảng viên, học viên. Toàn Đảng bộ quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đội ngũ cán bộ, đảng viên đẩy mạnh “tự soi, tự sửa”, tự giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống, quan điểm quần chúng, sâu sát cấp dưới, cơ sở, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong mọi hoạt động, công tác; đồng thời, khắc phục chủ nghĩa cá nhân, thói vô trách nhiệm, bệnh vô cảm, xa cơ sở. Cán bộ, đảng viên chủ trì, chủ chốt ở các phòng, ban, khoa giáo viên, hệ quản lý học viên phải thực sự làm gương, nêu gương đi đầu trong rèn luyện đạo đức, lối sống và đấu tranh với tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực; không để xảy ra biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Năm làtập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học có chất lượng cao. Đảng ủy Học viện tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề về “Xây dựng đội ngũ cán bộ ở Học viện Chính trị giai đoạn 2019 - 2025”. Tiến hành chuẩn hóa đội ngũ cán bộ theo Thông tư số 11/2019/TT-BQP, ngày 24/01/2019 của Bộ Quốc phòng về “Quy định Tiêu chuẩn chức vụ cán bộ thuộc Học viện Chính trị”. Thực hiện chặt chẽ đúng quy trình, nguyên tắc, quy chế, quy định về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nhận xét, đánh giá, điều động, bổ nhiệm cán bộ. Tích cực tạo nguồn cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp thông qua việc đưa cán bộ đi luân chuyển, thực tế đảm nhiệm các cương vị chỉ huy, quản lý ở các đơn vị trong toàn quân; đồng thời, coi trọng việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với cấp ủy viên, cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp bảo đảm chặt chẽ đúng quy định. Chủ động nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ, giảng viên, nhất là trình độ ngoại ngữ, tin học; thường xuyên quan tâm làm tốt công tác chính sách cán bộ và hậu phương Quân đội. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng; trưởng thành cả về trình độ, kiến thức và năng lực tổ chức thực tiễn, thực sự là những nhà quản lý giáo dục, giáo viên mẫu mực, “vừa hồng, vừa chuyên”, đóng góp tích cực cho yêu cầu xây dựng Đảng bộ Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, lãnh đạo Học viện hoàn tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo trong thời kỳ mới.

Thiếu tướng PHẠM TIẾN DŨNG, Chính ủy Học viện

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, xây dựng Bộ Tham mưu Binh chủng Đặc công ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng Đặc công, hơn 50 năm qua, các thế hệ cán bộ, nhân viên Bộ Tham mưu Binh chủng Đặc công đã phát huy bản lĩnh, trí tuệ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 11:56 - 17/01/2021

EUR27,332.9028,727.03

GBP30,775.6532,061.10

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:48 - 16/01/2021

HCMSJC55.80056.400
Hà NộiSJC55.80056.420
Đà NẵngSJC55.80056.420